« Back to Search« Back to SearchSearch » Reconstruction of WWTP Plesna  CHEVAK Cheb, a.s.

Reconstruction of WWTP Plesna

  Cheb Czech Republic — CHEVAK Cheb, a.s.
Published July 9, 2015
|
Notice type
Contract notice
Building contracts (hereinafter VZ) are building works involving Reconstruction of WWTP design Plesna. This is a reconstruction of existing buildings with the completion of rough pre biological treatment facilities, chemical and sludge management with complementary objects piping, communications, landscaping and fencing. Further details are provided in the technical reports of the project, which is an integral part of the tender dossier, see Annex no. 3. Tour the place of performance - In accordance with the provisions of § 49 par. 5 of the PPA contracting entity held jointly explore the place of performance of all suppliers who are interested in bringing menu. Tour of the place of performance will be held on 19 6th 2015 10:00 hodin.Sraz participants place of performance will be in front of an office building in WWTP site Plesná.Prohlídky place of performance is open to a maximum of two representatives from each single candidate.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
49787977
Úřední název*
CHEVAK Cheb, a.s.
Poštovní adresa*
Tršnická 4/11
Obec*
Cheb
PSČ
35002
Kontaktní místo
Intenko, s.r.o., Plzeňská 181/183, 150 00 Praha 5
K rukám
Ing. Kateřiny Šolcové
Tel.
+420 245019820
E-mail
solcova@intenko.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.chevak.cz/
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=chevak
Elektronický přístup k informacím (URL)
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=chevak
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
Jinam (vyplňte prosím přilohu A.III)
false
Stát*
CZ
Upřesnění
akciová společnost
Jiný (prosím upřesněte)
OTHER
Upřesnění
Výroba, dodávka pitné vody, odkanalizování
Jiný (prosím upřesněte)
true
Ne
false
Kód NUTS
CZ041
Stavební práce
WORKS
Provádění
true
Oznámení se týká veřejné zakázky
true
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Rekonstrukce ČOV Plesná
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
areál ČOV Plesná, Karlovarský kraj
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH
40 221 000
Ne
false
Měna
CZK
Doba trvání v měsících
13
Ne
false
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě - Požadavek Zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě je uveden ve Smlouvě.Pojistná smlouva bude předložena pouze vybraným uchazečem před uzavřením Smlouvy. Její nepředložení před podpisem Smlouvy bude považováno za neposkytnutí součinnosti při uzavření Smlouvy ve smyslu § 82 odst. 4 ZVZ. K zajištění splnění povinností uchazeče vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je požadována jistota ve výši 200.000,- Kč.
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Obchodní podmínky jsou uvedeny v závazném vzoru Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
Základní kvalifikační předpoklady podle § 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 ZVZ je uchazeč oprávněn u podlimitní veřejné zakázky prokázat předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Uchazeč je povinen před uzavřením smlouvy doložit zadavateli originály či úředně ověřené kopie. Jejich nepředložení bude chápáno jako neposkytnutí součinnosti pro uzavření smlouvy. Profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 písm. a), b), d) ZVZ a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží: Osvědčení o autorizaci pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – autorizovaný inženýr.
Otevřené
OPEN
Nejnižší nabídková cena
true
Ne
false
Ne
false
Ne
false
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
01-085
Ne
false
Ne
false
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
60156
E-mail
posta@compet.cz
Úřední název
Intenko, s.r.o.
Poštovní adresa
Plzeňská 183/181
Obec
Praha
PSČ
150 00
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ
Stát
CZ
Identifikační číslo (je-li známo)
49787977
Úřední název
CHEVAK Cheb, a.s.
Poštovní adresa
Tršnická 4/11
Obec
Cheb
PSČ
35002
K rukám
Ing. Kamil Tancer
Tel.
+420 739543321
E-mail
tancer@chevak.cz
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB