« Back to Search« Back to SearchSearch » Completion of the sewerage system in Brno II. - Comprehensive advice on the selection of a construction manager  Statutární město Brno

Completion of the sewerage system in Brno II. - Comprehensive advice on the selection of a construction manager

  Brno Czech Republic — Statutární město Brno
Published September 22, 2016
|
Notice type
Contract notice
Part of the public tender is also representing entities within the meaning ust. § 43 ZZVZ since the launch of the tender for the public contract until its termination, incl. complete legal representation of the contracting authority in any administrative proceedings before the Office for Protection of Competition and the related court proceedings and all interaction and legal and technical advisory services relating to the subordination of the terms of the subsidy conditions, if the public contract is co-financed from European funds, both at the stage preparation of specifications, as well as in the control phase of the award procedure and follow-up audits. Continuation of point III.2.3) Technical capacity from the certificate or list of important services must make clear that the contractor during this period to provide 3 (three) major services whose object was in each case representing the contracting authority pursuant to § 151 of the PPA in the tender on a contract with an estimated value of at least 50.000.000, - CZK without VAT; 10.000.000, - CZK without VAT; and 1 (one) another important service, which has been the subject of technical expertise (ie., not a legal or administrative) consultancy in the construction of water management issues in connection with the implementation of the project, whose minimum value was 10.000.000, - CZK without VAT. Those technical qualification is also met by a supplier in the event that it is an important service launched earlier than in the past 3 years they have been in the past three years completed. Sponsor in connection with a demonstration of the fulfillment of the qualification criteria required by the relevant persons to submit always 9.1. tender documents, in the context of the individual evaluation criteria B) and C); and • the documents, which will result meet client requirements below the required competence persons (CBA certificate / certificate). The Contractor shall submit a certificate of professional qualifications of persons responsible for providing the services, ie .: Legal person Part 1 - Major lawyer who 85/1996 Coll., On Advocacy, as amended; 5.4 point. a) point i) the tender documentation; • has at least two cases experience with legal and procedural issues under FIDIC for the last 5 years; 6 years continuous experience in legal consulting in the field of public procurement over the last 10 years (must flow from the projects / references the Advocate listed in CV). 2 additional people - lawyers and law clerks to 85/1996 Coll., On Advocacy, as amended; • each of them has at least one case, experience with the legal and procedural issues under FIDIC for the last 5 years; 4 years continuous experience in legal consulting in the field of public procurement over the last 10 years (must flow from the projects / references lawyer or an articled clerk mentioned in the CV). Professional (technical) part of one person - the main expert consultant who six years of experience, continuous professional advice over the last 10 years, also including supervision of civil engineering works completed (must flow from the projects / references professional consultant mentioned in the CV); • At least in one case providing advisory / consultancy services related to the FIDIC Red Book; • At least in one case provided advisory / consulting services relating to FIDIC Yellow Book; 1 additional person - expert consultant who • At least in one case providing advisory / consultancy services related to the FIDIC Red Book; • At least in one case provided advisory / consulting services relating to FIDIC Yellow Book. 360/1992 Coll., On the profession of authorized architects and the profession of authorized engineers and technicians active in construction, as amended, in the field of "Construction of water management and landscape engineering".

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
44992785
Úřední název*
Statutární město Brno
Poštovní adresa*
Dominikánské náměstí 196/1
Obec*
Brno
PSČ
601 67
Kontaktní místo
MT Legal s.r.o, advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno
Tel.
+420 542210351
E-mail
vz@mt-legal.com
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.brno.cz
Adresa profilu kupujícího (URL)
http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c74afc13-ac57-46ce-8225-99826ed87c64
Elektronický přístup k informacím (URL)
http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c74afc13-ac57-46ce-8225-99826ed87c64
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
Stát*
CZ
Regionální či místní orgán
regional authority
Služby pro širokou veřejnost
true
Ne
false
Kategorie služeb č.
21
Kód NUTS
CZ064
Služby
SERVICES
Oznámení se týká veřejné zakázky
true
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Dostavba kanalizace v Brně II. - komplexní poradenství při výběru správce stavby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Brno
Rozsah mezi
3 000 000
a
4 000 000
Ne
false
Ne
false
Měna
CZK
Ne
false
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Uvedeny v ZD.
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
Uchazeč předloží příslušné doklady k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 53 ZVZ. K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 54 ZVZ uchazeč předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán; b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky; c) doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství v této komoře, který je současně dokladem o odborné způsobilosti dodavatele, tj. osvědčení vydané Českou advokátní komorou o zápisu v seznamu advokátů nebo evropských advokátů dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
Ano
true
Ne
false
(pokud ano) uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy
Zadavatel požaduje osvědčení vydané Českou advokátní komorou o zápisu v seznamu advokátů nebo evropských advokátů dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
Otevřené
OPEN
1.
Celková nabídková cena
2.
Zkušenosti hlavního advokáta
3.
Zkušenosti hlavního odborného poradce
Váha
60
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska
false
kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu)
true
Ne
false
Číslo oznámení v Úř.věst.
2016/S 151-274361
ze dne
06/08/2016
Ano
true
Oznámení předběžných informací
true
Ne
false
Ne
false
Ano
true
(pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy
Zadavatel předpokládá kofinancování veřejné zakázky z Operačního programu Životní prostředí. Blíže viz http://www.opzp.cz/
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.uohs.cz
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB