« Back to Search« Back to SearchSearch » VENICE - water Landscape Area VENICE AND Máslojedy  Obec Benátky

VENICE - water Landscape Area VENICE AND Máslojedy

  Benátky Czech Republic — Obec Benátky
Published September 24, 2015
|
Notice type
Contract notice
The subject of the tender is making buildings or the construction of water supply system in urban area in locations centered buildings family homes in a rural character, and part of the building (the power lines) will be implemented in the rural village southeast of concerted development towards the village Máslojedy (total 4198 meters of water mains) the extent of project documentation "VENICE - water K.Ú.BENÁTKY A Máslojedy" prepared in April 2015 business firm M CZ Project, located 17 November 1020, 562 01 Usti nad Orlici, designer Bohumil Štěpánek, DiS., responsible designer Ing. Milos Popelář, chartered engineer in the field of construction of water management and landscape engineering, ČKAIT IV00 0,701,003th The contract is the execution of construction works also developing documentation of actual construction and geodetic survey of the actual execution of the work. The sponsor an organized visit to the site of the future performance expected. Instead of the future performance of the individual examination candidate publicly available without restriction. Localization performance is evident from the tender documentation. Expected date of fulfillment of public contracts: see. Section II.3) Duration of the contract or time limit for completion, or within 10 calendar. months after the protocol. handover and takeover of the site (entity establishes date of handing over the construction site within 15 days of receiving the decision on granting subsidies from the state budget of the Program Development and technical evaluation INFRASTRUCTURE water supply and sewerage in the required amount). The place of submission of bids is on weekdays in time from 8:00 pm to 15:30 pm, on the last day of the deadline for submitting bids to 9:00 pm Registered address: Project M CZ sro, 17 November 1020, 562 01 Ústí nad eagle.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
00653306
Úřední název*
Obec Benátky
Poštovní adresa*
Benátky 50
Obec*
Benátky
PSČ
503 03
Kontaktní místo
M Projekt CZ s.r.o., 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
K rukám
Ing. Miloš Popelář, ředitel a jednatel společnosti
Tel.
+420 463035026
E-mail
popelar@mprojektcz.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://benatkynb.cz
Adresa profilu kupujícího (URL)
http://www.stavebnionline.cz/profil/benatky
Jinde (vyplňte prosím přilohu A.I)
false
Jinde (vyplňte prosím přilohu A.II)
false
Jinam (vyplňte prosím přilohu A.III)
false
Stát*
CZ
Regionální či místní orgán
regional authority
Služby pro širokou veřejnost
true
Ne
false
Kód NUTS
CZ052
Stavební práce
WORKS
Projekt a provádění
true
Oznámení se týká veřejné zakázky
true
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
BENÁTKY - VODOVOD K.Ú. BENÁTKY A MÁSLOJEDY
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Obec Benátky, Královéhradecký kraj
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH
7 540 379
Ne
false
Ne
false
Měna
CZK
Doba trvání v měsících
12
Ano
true
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Zadavatel nepožaduje, aby uchazeč k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu podle § 67 zákona.
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daň. dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem max. 1x měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených st. prací, dodávek a služeb, přičemž DUZP bude poslední kal. den příslušného měsíce. Zadavatel požaduje bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění ve výši 1% ze sjednané ceny díla vč. DPH dle uzavřené smlouvy a za řádné plnění záručních podmínek ve výši 2% ze sjednané ceny díla vč. DPH dle smlouvy a jejích případných dodatků.
(pokud ano), uveďte popis těchto zvláštních podmínek
Zadavatel si podle § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo, že část plnění předmětu veřejné zakázky věcně se týkající dílů - 8 Trubní vedení nemůže být plněna subdodavatelem.
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
Zadavatel požaduje prokázání splnění zákl. kvalif. předpokladů ke dni podání nabídky podle § 53 odst. 1 předložením dokladů podle §53 odst. 3, tzn. předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů, potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení, potvrzení příslušného orgánu či instituce, čestného prohlášení . Zadavatel požaduje prokázání splnění profes. kvalif. předpokladů podle § 54 zákona, tzn., že požadavky splňuje dodavatel, který předloží: • výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; • doklad o oprávnění k podnikání podle zvl. právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnost. oprávnění či licenci pro předmět podnikání provádění staveb, jejich změn a odstraňování, výkon zeměměřičských činností a případně další v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky); • doklad osvědčující odbornou způsobilost dle § 54 písm. d) zákona - osvědčení o autorizaci (v případě osob usazených nebo hostujících osvědčení o registraci) podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (resp. pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – specializace stavby zdravotnětechnické) pro osoby pověřené řízením / vedením stavby. Podrobněji viz. ČÁST 1 ZD - PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE)
Otevřené
OPEN
Nejnižší nabídková cena
true
Ne
false
Datum
19/10/2015
Čas
09:00
(pokud ano, pouze číselné údaje), uveďte cenu
6 084
Ne
false
Ano
true
Podmínky a způsob platby
5 028 ,- Kč bez DPH, 6 084,- Kč vč. DPH Úhrada bude provedena při převzetí dokumentace.
Měna
CZK
Ne
false
Ne
false
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
třída Kpt. Jaroše 1926/7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Fax
+420 542167812
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
třída Kpt. Jaroše 1926/7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Fax
+420 542167812
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá, popř. jedná-li se o námitky proti zadávacím podmínkám, do 5 dnů od konce lhůty pro podání nabídek. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ
Stát
CZ
Identifikační číslo (je-li známo)
03508544
Úřední název
M Projekt CZ s.r.o.
Poštovní adresa
17. listopadu 1020
Obec
Ústí nad Orlicí
PSČ
562 01
Kontaktní místo
M Projekt CZ s.r.o.
K rukám
Ing. Miloš Popelář, ředitel a jednatel společnosti
Tel.
+420 463035026
E-mail
popelar@mprojektcz.cz
Internetová adresa (URL)
http://www.mprojektcz.cz
Stát
CZ
Identifikační číslo (je-li známo)
03508544
Úřední název
M Projekt CZ s.r.o.
Poštovní adresa
17. listopadu 1020
Obec
Ústí nad Orlicí
PSČ
562 01
Kontaktní místo
M Projekt CZ s.r.o.
K rukám
Ing. Jitka Benešová, MBA, projektová manažerka
Tel.
+420 463035021
E-mail
benesova@mprojektcz.cz
Internetová adresa (URL)
http://www.mprojektcz.cz
Stát
CZ
Identifikační číslo (je-li známo)
03508544
Úřední název
M Projekt CZ s.r.o.
Poštovní adresa
17. listopadu 1020
Obec
Ústí nad Orlicí
PSČ
562 01
Kontaktní místo
M Projekt CZ s.r.o.
K rukám
Ing. Miloš Popelář, ředitel a jednatel společnosti
Tel.
+420 463035026
E-mail
popelar@mprojektcz.cz
Internetová adresa (URL)
http://www.mprojektcz.cz
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB