« Back to Search« Back to SearchSearch » Sewer and WWTP Jičíněves  Obec Jičíněves

Sewer and WWTP Jičíněves

  Jičíněves Czech Republic — Obec Jičíněves
Published July 12, 2016
|
Notice type
Contract notice
The subject of the public contract, the construction work associated with the construction of a new wastewater treatment plant (WWTP) with a capacity of 400 EO on the southern outskirts Jičíněves, construction of a gravity sewer in the length of 2 676.42 m, water connection to the sewage treatment plant in the length of 168.85 meters, water lines to the treatment plant in the length of 87.72 meters, pumping stations and sewer discharge in the area of ​​wastewater treatment plants, runoff and bypass WWTP WWTP site, access road to the WWTP length of 232 mA NN connections to the WWTP length of 305 m. the subject of the public contract are further building work associated with construction of the sewer connections for each property in the village Jičíněves. In the context of the public tender will be selected bidder to implement only part of the connections, ie. After the connections of the public sewer system, completed approximately 1 m beyond the land in question and the connected real estate. Total will be the subject of public contract 52 m of pressure sewers, 258 m of gravity sewers DN 150 and 154 m of gravity sewers DN 200. Public procurement is funded by the Ministry of Agriculture under the program 129 250 "Construction and technical evaluation of infrastructure, water supply and sewerage, by the Hradec Kralove region and also from its own resources outsourcer.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
00271641
Úřední název*
Obec Jičíněves
Poštovní adresa*
Jičíněves 82
Obec*
Jičíněves
PSČ
507 31
Kontaktní místo
Obecní úřad Jičíněves
Tel.
+420 493557138
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.jicineves.cz
Adresa profilu kupujícího (URL)
http://jicineves.profilzadavatele.cz/
Jinde (vyplňte prosím přilohu A.I)
false
Jinde (vyplňte prosím přilohu A.II)
false
na výše uvedená kontaktní místa
true
Stát*
CZ
Regionální či místní orgán
regional authority
Služby pro širokou veřejnost
true
Ne
false
Kód NUTS
CZ052
Stavební práce
WORKS
Provádění
true
Oznámení se týká veřejné zakázky
true
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Kanalizace a ČOV Jičíněves
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
katastrální území Jičíněves, okres Jičín
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH
49 000 000
Ne
false
Měna
CZK
Zahájení
15/08/2016
Dokončení
31/08/2017
Ne
false
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu. Výši jistoty stanovil zadavatel na 950 000,- Kč. Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele 78-8520140257/0100, variabilní symbol - IČO uchazeče. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od doručení faktury zadavateli do podatelny Obecního úřadu Jičíněves. Splatnost faktury (pohledávky) začíná běžet doručením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami. Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze za provedené práce a to s frekvencí maximálně jednou měsíčně.Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zálohy na provedení díla nejsou zadavatelem poskytovány.
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
Uchazeč (dodavatel) prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením kopie: 1. výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů - § 54 písm. a) ZVZ, 2. výpisu z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., v pl. znění), v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky - § 54 písm. b) ZVZ. V tomto konkrétním případě uchazeč předloží oprávnění k podnikání pro všechny níže uvedené živnosti: - provádění staveb, jejich změn a odstraňování; - výkon zeměměřičských činností; - projektová činnost ve výstavbě. 3. doklad prokazující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to: - inženýr nebo technik v oboru vodohospodářské stavby a krajinné inženýrství; - inženýr nebo technik v oboru technologická zařízení staveb.
Ne
false
Otevřené
OPEN
Nejnižší nabídková cena
true
Ne
false
(pokud ano, pouze číselné údaje), uveďte cenu
300
Ano
true
Oznámení předběžných informací
true
Ano
true
Podmínky a způsob platby
Žádost na e-mail zakazky@institut-vz.cz nebo na adrese Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín. Poplatek 300,- Kč vč. DPH, č. účtu 107-9698040207/0100, var. symbol - IČ uchazeče.
Měna
CZK
Ne
false
Ne
false
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
tř. Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.compet.cz
Fax
+420 542167115
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ
Identifikační číslo (je-li známo)
03920071
Úřední název
Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o.
Poštovní adresa
Křenova 438/3
Obec
Praha 6
PSČ
162 00
Tel.
+420 270003300
E-mail
zakazky@institut-vz.cz
Stát
CZ
Identifikační číslo (je-li známo)
03920071
Úřední název
Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o.
Poštovní adresa
Křenova 438/3
Obec
Praha 6
PSČ
162 00
Tel.
+420 270003300
E-mail
zakazky@institut-vz.cz
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB