« Back to Search« Back to SearchSearch » MODERNIZATION OF IRRIGATION SYSTEMS Předměřice  Předměřická

MODERNIZATION OF IRRIGATION SYSTEMS Předměřice

  Předměřice nad Jizerou Czech Republic — Předměřická
Published March 9, 2016
|
Notice type
Contract notice
The contract is the supply of technological parts and components leading to the modernization of existing irrigation pumping stations and mobile irrigation equipment consisting of: 1.pořízení new mobile rychlospojkového pipeline 2.pořízení mobile booster pumping station 3.pořízení modern band irrigators public contract is part of a project called "the modernization of irrigation systems Předměřice" co-financed by the Ministry of agriculture subsidy Programme from 129,160 - 129,162 subprogram "Support for reconstruction and building of irrigation detail and optimization of irrigation networks."

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
00105686
Úřední název*
Předměřická
Poštovní adresa*
Předměřice nad Jizerou 250
Obec*
Předměřice nad Jizerou
PSČ
294 74
Kontaktní místo
Předměřická a.s., Předměřice nad Jizerou 250, 294 74
K rukám
Miroslav Matějka
Tel.
+420 326374050
E-mail
info@predmericka.cz
Fax
+420 326374052
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.predmericka.cz
Adresa profilu kupujícího (URL)
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/predmericka-a-s- 2751/
Jinde (vyplňte prosím přilohu A.I)
false
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
Stát*
CZ
Upřesnění
Právnická osoba
Jiný (prosím upřesněte)
OTHER
Upřesnění
Zemědělská výroba
Jiný (prosím upřesněte)
true
Ne
false
Kód NUTS
CZ020
Dodávky
SUPPLIES
Koupě
PURCHASE
Oznámení se týká veřejné zakázky
true
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
MODERNIZACE ZÁVLAHOVÉ SOUSTAVY PŘEDMĚŘICE
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
ČR, Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav, k.ú. Předměřice nad Jizerou
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH
5 250 000,00
Ne
false
Ne
false
Měna
CZK
nebo dnech
70
Ano
true
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu podle § 67 ZVZ ve výši 200.000 Kč. Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet zadavatele vedený u Komerční banky pod číslem 2117181 / 0100; variabilní symbol: IČO uchazeče nebo datum narození je-li uchazečem fyzická osoba; specifický symbol: Evidenční číslo veřejné zakázky -510946. Částka musí být složena na účet zadavatele nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek. Pokud uchazeč v rozporu se ZVZ nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu nebo nesplnil-li povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy, má zadavatel právo na plnění z poskytnuté peněžní jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem.
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Realizace předmětu veřejné zakázky bude spolufinancována Ministerstvem zemědělství z dotačního Programu 129 160 - podprogramu 129 162 „Podpora obnovy a budování závlahového detailu a optimalizace závlahových sítí“. Zálohy zadavatel neposkytuje. Dodavateli bude služba hrazena na základě řádných účetních dokladů (není-li dodavatel plátcem DHP), resp. daňových dokladů (je-li dodavatel plátcem DPH) – faktur dodavatele ve dvou částech. Po dodání kompletní dodávky mobilního rychlospojkového potrubí – 1. část a po dodání kompletní dodávky pásových zavlažovačů a posilovací čerpací stanice – 2. část. Faktury musí obsahovat název projektu: „Modernizace závlahové soustavy Předměřice“. Faktura bude vždy obsahovat položkový soupis skutečně dodaného a vzájemně odsouhlaseného množství zboží v měrných jednotkách s uvedením jednotkových cen položek a celkových cen položek. Faktury budou mít splatnost 30 dnů. Forma úhrady faktur bude bezhotovostní - bankovním převodem.
(pokud ano), uveďte popis těchto zvláštních podmínek
1. Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům. Uchazeč je povinen v seznamu subdodavatelů doložit identifikační údaje každého subdodavatele. Zadavatel je povinen v součinnosti s dodavatelem vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na realizaci akce. 2. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách. 3. Uchazečům nevzniká právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 4. Nabídky, kopie nabídek ani jednotlivé součásti nabídek uchazečů či vyloučených uchazečů nebudou vráceny. 5. Zadavatel stanoví v souladu s § 43 zákona zadávací lhůtu 90 kalendářních dnů po termínu stanoveném pro předložení nabídek. Uchazeči, jejichž nabídky nebyly odmítnuty v průběhu zadávacího řízení, jsou vázáni svou nabídkou po dobu zadávací lhůty. 6. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení dle § 84 odst. 4 zákona. 7. Dodavatel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky, zejména originální vyhotovení smlo
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů ve smyslu §54 prokáže dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.) b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle předchozího odstavce 3.3 předložením následujících dokumentů, které nejsou ke dni podání nabídek starší 90 dnů - v originále dokladu nebo úředně ověřené kopii dokladu. 1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence (živnostenský rejtřík), pokud je v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.) 2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
Otevřené
OPEN
Ne
false
Nejnižší nabídková cena
true
Ne
false
Číslo oznámení v Úř.věst.
2016/S 025-039742
ze dne
05/02/2016
Ano
true
Oznámení předběžných informací
true
Ne
false
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
631227
Ne
false
Ne
false
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
Tř. kpt. Jaroše 1926/7
Obec
Brno Černá Pole
PSČ
60200
E-mail
posta@compet.cz
Úřední název
Ing. Jan Voráček
Poštovní adresa
Červené Poříčí 39
Obec
Červené Poříčí
PSČ
340 12
E-mail
jan.voracek@email.cz

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB