« Back to Search« Back to SearchSearch » HIGHER BROD, fountains - WWTP  Město Vyšší Brod

HIGHER BROD, fountains - WWTP

  Vyšší Brod Czech Republic — Město Vyšší Brod
Published January 8, 2016
|
Notice type
Contract notice
The main objective of the implementation of the WWTP is the replacement of outdated and inappropriate for the Šumava biodisk activation technology for wastewater treatment plant, which will allow to perform seamlessly limits required by current legislation. Will be increased treatment capacity in terms of substance and hydraulic about 50%, plus the increased stability of cleaning, including the addition of inlet shaft + bypass sewage treatment plant, which will help to reduce the environmental impact both organic substances and nutrients that significantly impair the quality of surface water Vltava River and the Vltava cascade. The condition of the water permit shutdown WTP only for 3 months (from October 1, 2016 to December 31, 2016). This project is co-financed by the Ministry of Agriculture.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Identifikační číslo (je-li známo)
00246191
Úřední název*
Město Vyšší Brod
Poštovní adresa*
Míru 250
Obec*
Vyšší Brod
PSČ
382 73
Kontaktní místo
GPL-INVEST s.r.o.
K rukám
Ing. Jaroslava Líbalová
Tel.
+420 606610348
E-mail
libalova.gplinvest@seznam.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL)
http://www.mestovyssibrod.cz
Adresa profilu kupujícího (URL)
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/afd60181-19d7-4a9e-931b-40220a5deafc
na výše uvedená kontaktní místa
true
na výše uvedená kontaktní místa
true
Jinam (vyplňte prosím přilohu A.III)
false
Stát*
CZ
Regionální či místní orgán
regional authority
Služby pro širokou veřejnost
true
Ne
false
Kód NUTS
CZ031
Dodávky
SUPPLIES
Koupě
PURCHASE
Oznámení se týká veřejné zakázky
true
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
VYŠŠÍ BROD, STUDÁNKY - INTENZIFIKACE ČOV
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění
Jihočeský kraj, okres Český Krumlov, obec Studánky - Areál čistírny odpadních vod Studánky.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH
4 011 583
Ne
false
Ne
false
Měna
CZK
Zahájení
01/08/2016
Dokončení
31/05/2017
Ano
true
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní)
Záruční podmínky jsou podrobně vymezeny v návrhu Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují
Platební podmínky jsou podrobně vymezeny v návrhu Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.
(pokud ano), uveďte popis těchto zvláštních podmínek
Zadavatel požaduje od dodavatele, aby v nabídce specifikoval ty části veřejné zakázky, která hodlá realizovat prostřednictvím subdodavatelů.
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny
Splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 zákona prokáže uchazeč doklady v souladu s § 53 odst. 3 zákona. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona prokáže uchazeč dle písm. a) předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky, dle písm. b) předložením kopie oprávnění k podnikání , dle písm. d) Odbornou způsobilost pro obor: „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“, nebo autorizovaného technika se specializací „stavby zdravotně technické“.
Otevřené
OPEN
Nejnižší nabídková cena
true
Ne
false
Ano
true
Oznámení předběžných informací
true
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li to relevantní)
04/01/2016
Podmínky a způsob platby
Kompletní zadávací dokumentace je volně ke stažení na profilu zadavatele: http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/afd60181-19d7-4a9e-931b-40220a5deafc
Ne
false
Ne
false
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
Třída Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html
Úřední název
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa
Třída Kpt. Jaroše 7
Obec
Brno
PSČ
604 55
E-mail
posta@compet.cz
Tel.
+420 542167811
Internetová adresa (URL)
http://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá, popř. jedná-li se o námitky proti zadávacím podmínkám, do 5 dnů od konce lhůty pro podání nabídek. Zadavatele je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
Stát
CZ
Stát
CZ
Identifikační číslo (je-li známo)
00246191
Úřední název
Město Vyšší Brod
Poštovní adresa
Míru 250
Obec
Vyšší Brod
PSČ
382 73
Kontaktní místo
Vyšší Brod
K rukám
Ing. Milan Zálešák, starosta
Tel.
+420 724190333
E-mail
starosta@mestovyssibrod.cz
Stát
CZ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB