« Back to Search« Back to SearchSearch » Piekary Slaskie: Repair schoolyard Municipal Primary School No. 13 pn .: New yard for a school with tradition.  Prezydent Miasta Piekary Śląskie

Piekary Slaskie: Repair schoolyard Municipal Primary School No. 13 pn .: New yard for a school with tradition.

  Piekary Śląskie Poland — Prezydent Miasta Piekary Śląskie
Published July 19, 2016 — Deadline August 3, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Overhaul schoolyard Municipal Primary School No. 13 pn .: New yard for a school with tradition. JOB INCLUDES: Dlugosz, 92). The scope of the tasks are: dismantling of existing roads paved, dismantling indicated the existing technical infrastructure, construction of new roads paved, construction of a new water connection with installation of a fire hydrant outside, renovation of the indicated section of the outer sanitary sewage and stormwater, repair stairs, installation of small architecture, lighting installation square, assembly and construction of the rest of the necessary technical infrastructure. The task should be performed: decommissioning and demolition - removal of specified existing roads paved with substructure (bituminous surface, granite, basalt, concrete blocks) with curb-rims - granite recovery ,; (Concrete blocks - 22 m2, asphalt - 847 m2, granite - 29 m2) - dismantling the existing entrance stairs to the courtyard from the street; - Dismantling the indicated sections of the installation and external connections - water supply, sanitary sewer with manholes, storm sewer with manholes; (Water supply - 24.76 m, sewerage system - 120.23 m, storm water drainage - 10.18 m) - in connection with the performance of water supply connection: - removal of the surface portion of the sidewalk - the re-installation along with reconstruction of the substructure after the terminal, Mary Curie-Sklodowska with pedestal and its restoration and re-assembly after connection, - dismantling indicated luminaires external; - Dismantling the entrance gates at the stairs, - replanting indicated ornamental shrubs works: - construction, repair and protection of technical infrastructure elements, such as: the construction of a new water supply connections and mounting external hydrant (101 m), - repair of external sanitary sewage system (56,5 m ), - repair of external installation of storm water drainage (10.5 m), - protection of connections and installation of power running through the area of ​​investment - the construction of roads paved with cobblestones concrete, monolithic concrete surface, - designation of the dice track to play in caps and playing fields football (concrete blocks 738 m2, granite-part recovery of 79 m2, concrete surface 47 m2) - repair of existing wastewater surface draining rainwater with their expansion - sewage made of granite (partially recycled), - construction of a wall of concrete (school logo, painting chalk), Dlugosz (installation of precast concrete) with installation of new railings and rails inertia, - assembly of railings of steel and its increase, and fulfillment - the construction of stairs field, along with post - repair of retaining walls (cleaning of the surface of the wall and steel fences supplement -Repair plaster, insulation surface of the horizontal wall painting of wall and fence), Maria Curie-Sklodowska University, and the fence along with base after connecting waterworks, - installation of small architecture - installation of benches, bins and planters - installation of bicycle racks - execution plantings and Landscape: - extending existing lawn between the square and the retaining wall - installation in the surface of the square areas of lawn reinforced eco-grating - device herbal gardens separated by the turf edge - Tracing fields for games for children on concrete pavements. Robots do not require a decision on the construction permit and will be carried out on the basis of the notification. Due to the nature of the facility and the need for its operation on 1 September 2016. The Contracting Authority requires such plan by the Contractor, as of 1 September 2016. Students and staff have the opportunity to use the main entrance of the establishment in question. Solutions equivalent to 4 and 5 of the Act. Therefore: Employer allows the use of materials and equivalent devices - ie. About technical parameters and quality not worse than those specified in the Terms of Reference - for materials and equipment for which the origin is determined by the Purchaser in the tender documents and technical documents the name of the manufacturer.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
I. 1) NAZWA I ADRES
Prezydent Miasta Piekary Śląskie , ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie, tel. 32 3939379, faks 32 287 22 69.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa.
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Remont podwórka szkolnego Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 pn.: Nowe podwórko dla szkoły z tradycją..
II.1.2) Rodzaj zamówienia
roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Wykonanie remontu podwórka szkolnego Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 13 pn.: Nowe podwórko dla szkoły z tradycją. ZADANIE OBEJMUJE: Wykonanie zadania Nowe podwórko dla szkoły z tradycją (Miejska Szkoła Podstawowa nr 13 w Piekarach Śląskich, ul. Długosza 92). Zakresem zadania są: demontaż istniejących nawierzchni utwardzonych, demontaż wskazanej istniejącej infrastruktury technicznej, budowa nowych nawierzchni utwardzonych, budowa nowego przyłącza wody wraz z montażem hydrantu zewnętrznego , remont wskazanego odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, remont schodów, montaż elementów małej architektury, montaż oświetlenia placu, montaż i budowa pozostałej niezbędnej infrastruktury technicznej. W ramach zadania należy wykonać: demontaże i rozbiórki: - demontaż wskazanych istniejących nawierzchni utwardzonych wraz z podbudową (nawierzchnia bitumiczna, kostka granitowa, bazaltowa, kostka betonowa) wraz z krawężnikami-obrzeżami - kostka granitowa do odzysku,; (kostka betonowa - 22 m2, asfalt - 847 m2, kostka granitowa - 29 m2) - demontaż istniejących schodów wejściowych na podwórze od strony ulicy; - demontaż wskazanych odcinków instalacji zewnętrznych i przyłączy - wodociągowego, kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami, kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami; (wodociąg - 24,76 m, kanalizacja sanitarna - 120,23 m, kanalizacja deszczowa - 10,18 m) - w związku z wykonywaniem przyłącza wodociągowego: - demontaż fragmentu nawierzchni chodnika - do ponownego montażu wraz z odtworzeniem podbudowy po wykonaniu przyłącza, - demontaż fragmentu ogrodzenia od strony ul. Marii Curie-Skłodowskiej wraz cokołem oraz jego odtworzenie i ponowny montaż po wykonaniu przyłącza, - demontaż wskazanych opraw oświetleniowych zewnętrznych; - demontaż furtki wejściowej przy schodach, - przesadzenie wskazanych krzewów ozdobnych roboty budowlane: - budowa, remont i zabezpieczenie elementów infrastruktury technicznej tj: budowa nowego przyłącza wodociągowego wraz montażem hydrantu zewnętrznego (101 m), - remont zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (56,5 m), - remont zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej (10,5 m), - zabezpieczenie przyłączy i instalacji elektroenergetycznych przebiegających przez teren inwestycji - budowa nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej betonowej, nawierzchni betonowych monolitycznych, - wyznaczenie kostką toru do gry w kapsle oraz pola do gry w piłkę, (kostka betonowa 738 m2, kostka granitowa-część odzysk 79 m2, nawierzchnia betonowa 47 m2) - remont istniejących ścieków powierzchniowych odprowadzających wodę opadową wraz z ich rozbudową - ścieki wykonane z kostki granitowej (częściowo z odzysku), - budowa ścianki betonowej (logo szkoły, malowanie kredą), - remont-odtworzenie schodów zewnętrznych od strony ul. Długosza (montaż prefabrykatów betonowych) wraz z montażem nowych balustrad i szyn najazdowych, - montaż elementów balustrady stalowej wraz z jej podwyższeniem oraz wypełnieniem - budowa schodów terenowych wraz z balustradą - remont murów oporowych (czyszczenie powierzchni muru i stalowego ogrodzenia, uzupełnienie -naprawa tynków, izolacja powierzchni poziomych muru, malowanie muru i ogrodzenia) - odtworzenie nawierzchni betonowej chodnika wraz z podbudową w ciągu ul. Marii Curie-Skłodowskiej oraz ogrodzenia wraz z cokołem po wykonaniu przyłącza wodociągowego, - montaż elementów małej architektury - montaż ławek, koszy i donic - montaż stojaków rowerowych - wykonanie nasadzeń oraz urządzenie terenów zielonych: - poszerzenie istniejącego trawnika między placem a murem oporowym, - montaż w nawierzchni placu obszarów trawnika wzmocnionych eko-kratką - urządzenie ogródków ziołowych wydzielonych za pomocą obrzeża trawnikowego, - wymalowanie pól do gier dla dzieci na nawierzchniach betonowych. Roboty nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę i będą wykonywane na podstawie zgłoszenia. Ze względu na charakter obiektu oraz konieczność jego funkcjonowania od dnia 1 września 2016 roku Zamawiający wymaga takiego zaplanowania przez Wykonawcę robót, aby od dnia 1 września 2016 roku uczniowie i personel mieli możliwość korzystania z głównego wejścia do przedmiotowej placówki. Rozwiązania równoważne: Wskazane w SIWZ i dokumentach technicznych znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. W związku z tym: 1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych - tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ - w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ i dokumentach technicznych nazwą producenta. 2. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45.11.30.00-2, 45.23.32.22-1, 45.11.12.91-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w dniach: 70.
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 złotych (sześciu tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej z form wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez ING Bank Śląski: nr 07 1050 1230 1000 0023 2549 4256. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej bądź gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, wskazanych w SIWZ, lub pełnomocnictw, chyba że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony.
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.piekary.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Piekary Śląskie 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
03.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Piekary Śląskie 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 (pokój 215).
IV.4.5) Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB