« Back to Search« Back to SearchSearch » Selection of Financial Intermediaries for the Implementation of the Financial Instrument - Credit Facility to Support the Energy Efficiency of Apartment Homes  PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.

Selection of Financial Intermediaries for the Implementation of the Financial Instrument - Credit Facility to Support the Energy Efficiency of Apartment Homes

  Bratislava Slovakia — PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Published July 31, 2017
|
Notice type
Contract notice
The selected financial intermediary will be responsible for implementing activities related to the implementation of the Financial Instrument - Credit Facility to Support the Energy Efficiency of Residential Homes.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV A ADRESY
Slovak Investment Holding, a. s. Vnútroštátne identifikačné číslo: 47759224 Vazovova 2, 81107 Bratislava Slovensko Kontaktná osoba: Patrícia Mokrá Telefón: +421 254653904 Email: pmokra@p-m.sk Webové sídlo (internetová adresa) Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.szrbam.sk/sk/sih
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: inej adrese (uveďte ďalšiu adresu)
NÁZOV A ADRESY
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Gaštanová 13 , 80000 Bratislava Slovensko Kontaktná osoba: Patrícia Mokrá Telefón: +421 254653904 Email: pmokra@p-m.sk Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.process-management.sk
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Štátna agentúra/úrad
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Názov
Výber finančných sprostredkovateľov pre implementáciu finančného nástroja - Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov
Hlavný kód CPV
66000000-0
Druh zákazky
Služby
Stručný opis
Vybraný finančný sprostredkovateľ bude zodpovedný za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja - Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov.
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Dodatočné kódy CPV
66113000-5
Miesto vykonania
Kód NUTS SK0
Opis obstarávania
Vybraný finančný sprostredkovateľ bude zodpovedný za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja - Úverový nástroj na podporu energetickej hospodárnosti bytových domov. Z úverového fondu založeného v rámci štruktúry finančného sprostredkovateľa, v ktorom budú sústredené finančné prostriedky Európskych štrukturálnych a investičných fondov, štátneho rozpočtu (prostredníctvom Slovak Investment Holding, a.s.) a finančného sprostredkovateľa sa budú poskytovať zvýhodnené úvery oprávneným subjektom na projekty zvýšenia energetickej hospodárnosti bytových domov na území Slovenskej republiky, ktoré sa realizujú ich obnovou. Finančný sprostredkovateľ zabezpečí kvalitnú komplexnú správu portfólia poskytnutých úverov v súlade s podmienkami bližšie špecifikovanými v predmetnom návrhu zmluvy.
PREDPOKLADANÝ DÁTUM ZVEREJNENIA OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
04.09.2017
Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
26.07.2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB