« Back to Search« Back to SearchSearch » agricultural services  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

agricultural services

   Slovakia — Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Published April 7, 2017 — Deadline May 2, 2017 (a year ago)
|
Notice type
Contract notice
The contract has as agricultural services consisting of soil preparation, seeding from, fertilization and chemical treatment of agricultural crops, harvest work of animal feed (silage, hay) and other agricultural services. Further information is provided in the tender documents.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV A ADRESY
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum IČO: 42337402 Hlohovecká 2 , 95141 Lužianky Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky Kontaktná osoba: Viera Kunová Telefón: +421 376546135 Email: kunova@nppc.sk Webové sídlo (internetová adresa) Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15008 Hlavná adresa(URL): http://www.nppc.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Názov
Poľnohospodárske služby
Hlavný kód CPV
77100000-1
Druh zákazky
Služby
Stručný opis
Predmetom zákazky sú poľnohospodárske služby pozostávajúce z prípravy pôdy, zo zasiatia, prihnojenia a chemického ošetrenia poľnohospodárskych plodín, žatevných prác, z výroby krmív (senáž, seno) a ostatných poľnohospodárskych služieb. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 50 359,92 Mena: EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Názov
Poľnohospodárske služby pre Účelové hospodárstvo Trenčianska Teplá
Dodatočné kódy CPV
77100000-1
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
NPPC, Výskumný ústav živočíšnej výroby, Účelové hospodárstvo Teplická 99, Trenčianska Teplá
Opis obstarávania
Poľnohospodárske služby zahŕňajú: prihnojenie TTP granulovaným hnojivom, sejba kukurice vrátane prípravy pôdy a prihnojenia GVH, chemická ochrana kukurice s prihnojením, výroba senáže z lucerny do vaku, výroba sena lúčneho, výroba sena lucernového, výroba siláže do žľabu z kukurice, výroba senáže z lucerny do balíkov, ohŕňanie hnojiska, nakladanie a rozmetanie maštaľného hnoja, stredná orba so zaoraním maštaľného hnoja, sejba ovsa vrátane prípravy pôdy a prihnojenia GVH, chemická ochrana ovsa a prihnojenie, žatevné práce pokosenie ovsa bez rezania slamy vrátane dovozu ovsa na hospodárstvo, zvoz slamy do senníka. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 31 389,60 Mena: EUR bez DPH
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Názov
Poľnohospodárske služby pre Výskumné pracovisko Borovce
Dodatočné kódy CPV
77100000-1
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
NPPC, Výskumný ústav rastlinnej výroby, Výskumné pracovisko Borovce, Borovce 60, okres Piešťany
Opis obstarávania
Poľnohospodárske služby zahŕňajú: aplikácia pesticídu slnečnica ročná a repka ozimná, rezanie, zhrabovanie a odvoz lucerny, zber repky ozimnej s drvením, zber pšenice ozimnej s drvením, zber jačmeňa jarného s drvením, zber slnečnice ročnej s drvením, zber kukurice siatej s drvením, zavlažovanie pokusu, zber kukurice na siláž, predsejbová príprava pôdy. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 11 188,00 Mena: EUR bez DPH
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Názov
Poľnohospodárske služby pre pracovisko Špačince
Dodatočné kódy CPV
77100000-1
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
NPPC, Výskumný ústav rastlinnej výroby, pracovisko Špačince, okres Trnava
Opis obstarávania
Poľnohospodárske služby zahŕňajú: aplikácia pesticídu lucerna siata, rezanie, zhrabovanie a odvoz lucerny. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 460,80 Mena: EUR bez DPH
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Názov
Poľnohospodárske služby pre pracovisko Milhostov
Dodatočné kódy CPV
77100000-1
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
NPPC, Výskumný ústav agroekológie, Pracovisko Milhostov 237, okres Trebišov
Opis obstarávania
Poľnohospodárske služby zahŕňajú: výmlat jarného jačmeňa, ozimnej pšenice, sóji fazuľovej, slnečnice ročnej a kukurice siatej s drvením slamy. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 321,52 Mena: EUR bez DPH
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzač predloží najskôr elektronickú formu dokladu a následne uchádzači na prvom až treťom miestne v poradí budú požiadaní o predloženie originálu alebo úradne overenej kópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, ak verejný obstarávateľ týmto dokladom ešte nedisponuje, resp. v zmysle § 152 zákona uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky a predloží len údaje o platnom zapísaní v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie s uvedením registračného čísla alebo identifikačné údaje, na základe, ktorých je možné jeho zápis v tomto zozname vyhľadať. Zápis v zozname podnikateľov podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. Nezapísané skutočnosti sa preukazujú v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 5) zákona. Viď tiež Všeobecné pokyny pre záujemcov/uchádzačov nachádzajúce sa v priestore zákazky v systéme EVO a na Profile verejného obstarávateľa. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v súlade so zákonom za všetkých členov skupiny osobitne. Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia sa neuplatňujú.
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: 1. Uchádzač preukáže technickú spôsobilosť zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. Uchádzač preukázal splnenie podmienky vtedy, ak preukázal dodávky tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom celkový objem dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bol za uvedené obdobie vo výške minimálne: - 30 000 ,-EUR bez DPH, ak predkladá ponuku na časť č.1 predmetu zákazky, - 10 000,- EUR bez DPH, ak predkladá ponuku na časť č.2 predmetu zákazky, - 3 000,- EUR bez DPH, ak predkladá ponuku na časť č.3 predmetu zákazky, - 4 000,- EUR bez DPH, ak predkladá ponuku na časť č.4 predmetu zákazky Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie v zozname Názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a registračné číslo tejto referencie. Zoznam musí obsahovať aj súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky. Odôvodnenie primeranosti a potreby: Rozsah požiadavky je primeraný k predmetu zákazky, aby sa verejný obstarávateľ uistil, že plnenie zmluvy bude zabezpečené spôsobilým zmluvným partnerom so skúsenosťami v oblasti predmetu zákazky. 2. Podmienka účasti sa vzťahuje len pre časť č. 2 Poľnohospodárske služby pre Výskumné pracovisko Borovce: údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie služby. Uchádzač preukáže dispozičnosť nasledovného strojového a technického vybavenia, alebo ekvivalentnej techniky: kombajn obilný s drvičom + adaptér na zber repky ozimnej s bočnou kosou: 1 ks, kombajn s drvičom a adaptérom na zber slnečnice: 1 ks, kombajn s drvičom a adaptérom na zber kukurice: 1 ks, samochodný postrekovač šírka ramien min. 24 m , svetlá výška min. 1,05 m: 1 ks, a to predložením technického osvedčenia, prípadne iným osvedčením od strojového a technického vybavenia, alebo nájomnou zmluvou, zmluvou o výpožičke, príp. iným hodnoverným spôsobom, z ktorého bude zrejmé, že uchádzač bude disponovať požadovaným strojovým a technickým vybavením po celú dobu poskytovania služieb. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia v súlade so zákonom. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Odôvodnenie primeranosti a potreby: Rozsah požiadavky je primeraný k predmetu zákazky, aby sa verejný obstarávateľ uistil, že uchádzač má dostatočné strojové a technické vybavenie na poskytnutie predmetu zákazky.
Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie
Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: Nie
Podmienky vykonania zákazky
Samostatnou prílohou zmluvy bude zoznam subdodávateľov. Podrobnosti uvedených podmienok sú uvedené vo virtuálnom priestore zákazky v systéme EVO ako samostatný súbor Podmienky vykonania zákazky.
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Nie
Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Áno
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.05.2017 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.05.2017 11:00
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Nie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
a)Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku. b)Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom jazyku. c)Súťaž sa realizuje ako elektronická cez portál EVO na www.evo.gov.sk a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača alebo uchádzačov sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez systém EVO. Na účasť v súťaži je potrebné sa na tomto portáli zaregistrovať do súťaže a pokračovať ďalej v zmysle usmernení na portáli EVO, vo Všeobecných pokynoch a v Súťažných podkladoch, ktoré budú dostupné cez portál EVO na web adrese: https://evo.gov.sk/evo/tender/15008_7728_20170406.nsf/stddocsPub?OpenView&count=-1&ExpandView a Profil verejného obstarávateľa. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom portálu EVO. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení. d)Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii v priestore zákazky cez systém EVO a na Profile verejného obstarávateľa. e)Lehota na žiadosti o súťažné podklady - registráciu pre účasť v zadávaní zákazky je vždy totožná s lehotou na predkladanie ponúk, odporúčame však registrovať sa do systému EVO čo najskôr po jej zverejnení v systéme EVO. f)Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy/rámcovej dohody.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.04.2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB