« Back to Search« Back to SearchSearch » Open procedure with subject: "Renovating for Energy Efficiency of Residential Buildings in the territory of Sofia Municipality area" Krasna Polyana "in lots  Столична община - Район "Красна поляна"

Open procedure with subject: "Renovating for Energy Efficiency of Residential Buildings in the territory of Sofia Municipality area" Krasna Polyana "in lots

  26/09/2016 Bulgaria — Столична община - Район "Красна поляна"
Published September 26, 2016 — Deadline November 7, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Open procedure with subject: "Renovating for Energy Efficiency of Residential Buildings in the territory of Sofia Municipality area" Krasna Polyana "in lots

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Партида на възложителя
01259
Поделение
РКП16-РД-93-13
Официално наименование
Столична община -Район Красна поляна
Национален регистрационен номер
0006963270579
Град
София
код NUTS
BG411
Пощенски код
1000
Държава
България
Телефон
+359 29217265
Факс
+359 28284883
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки
НЕ
(URL)
www.krasnapoliana.com
електронно посредством
НЕ
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
Открита процедура с предмет: "Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на Столична община, район "Красна поляна" по обособени позиции
Референтен номер 2
45210000
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент
НЕ
II.2.1) Наименование 2
Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: гр. София, район "Красна поляна", ж.к."Разсадника-Коньовица", Бл.28, вх.Д
Обособена позиция номер 2
1
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
295124
II.2.1) Наименование 2
Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Разсадника-Коньовица", бл.28, вх.Д (по обособена позиция №1)
Обособена позиция номер 2
2
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
5270
II.2.1) Наименование 2
Инвеститорски контрол по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Разсадника-Коньовица", бл. 28, вх.Д ( по обособена позиция №1 )
Обособена позиция номер 2
3
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
2635
Списък и кратко описание на условията
За обособена позиция №1: Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за първа група, трета категория строежи или да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен за посочения обхват на дейности. За обособена позиция №2: Участникът следва да притежава валидно Удостоверение/Лиценз съгласно чл.167 от ЗУТ за извършване на консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ. В случай, че участникът е чуждестранно лице съгласно чл. 166, ал.7 от ЗУТ тази дейност може да се извърши и от лица, притежаващи документ, издаден от компетентен орган на държава членка на ЕС, или на друга държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, удостоверяващ правото да извършват такава дейност. За обособена позиция №3 не се поставят изисквания към участниците относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
Ускорена процедура
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
07/11/2016
Офертата трябва да бъде валидна до
6
Дата
08/11/2016
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Телефон
+359 29884070
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
На основание чл. 196, във връзка с чл.197, ал. 1 от ЗОП, обявлението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
Факс
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
Партида на възложителя
01259
Изходящ номер
РКП16-РД-93-13
от дата
26/09/2016
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС
26/09/2016
Заведено в преписка
01259-2016-0003
Официално наименование
Столична община -Район Красна поляна
Национален регистрационен номер
0006963270579
Пощенски адрес
улица Освобождение №25
Град
София
код NUTS
BG411
Пощенски код
1000
Държава
България
Лице за контакт
Иванка Иванова
Телефон
+359 29217265
Електронна поща
ip_ivanova@abv.bg
Факс
+359 28284883
Основен адрес (URL)
www.krasnapoliana.com
Адрес на профила на купувача (URL)
www.krasnapoliana.com
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
НЕ
(URL)
www.krasnapoliana.com
електронно посредством
НЕ
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
Открита процедура с предмет: "Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на Столична община, район "Красна поляна" по обособени позиции
II.1.2) Основен CPV код
45210000
II.1.4) Кратко описание
"Обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на Столияна община, район "Красна поляна" по обособени позиции: 1. Обособена позиция №1- Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Разсадника-Коньовица", бл.28, вх.Д; 2. Обособена позиция №2- Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Разсадника-Коньовица", бл.28, вх.Д (по обособена позиция №1); 3. Обособена позиция №3 - Инвеститорски контрол по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Разсадника-Коньовица", бл.28, вх.Д (по обособена позиция №1)."
Стойност, без да се включва ДДС
303029
Валута
BGN
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:
НЕ
II.2.1) Наименование 2
Извършване на строително-монтажни дейности на сграда с административен адрес: гр. София, район "Красна поляна", ж.к."Разсадника-Коньовица", Бл.28, вх.Д
Обособена позиция номер 2
1
Основен CPV код 1
45210000
код NUTS 1
BG411
Основно място на изпълнение
гр. София, район "Красна поляна", ж.к."Разсадника-Коньовица", бл.28, вх.Д.
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Предметът на настоящата поръчка обхваща дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на Столична община, район "Красна поляна" във връзка с "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилишни сгради".
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
295124
Валута
BGN
Продължителност в дни
180
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.1) Наименование 2
Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Разсадника-Коньовица", бл.28, вх.Д (по обособена позиция №1)
Обособена позиция номер 2
2
Основен CPV код 1
71520000
код NUTS 1
BG411
Основно място на изпълнение
гр. София, район "Красна поляна", ж.к.Разсадника-Коньовица", бл.28, вх.Д.
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район "Красна поляна", ж.к. Разсадника-Коньовица", бл.28, вх.Д.
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
5270
Валута
BGN
Продължителност в дни
180
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.1) Наименование 2
Инвеститорски контрол по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Разсадника-Коньовица", бл. 28, вх.Д ( по обособена позиция №1 )
Обособена позиция номер 2
3
Основен CPV код 1
71700000
код NUTS 1
BG411
Основно място на изпълнение
гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Разсадника-Коньвица", бл.28, вх.Д.
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Дейностите обхващат извършване на инвеститорски контрол по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Разсадника-Коньовица", бл.28, вх.Д.
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
2635
Валута
BGN
Продължителност в дни
180
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
Списък и кратко описание на условията
За обособена позиция №1: Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за първа група, трета категория строежи или да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен за посочения обхват на дейности. За обособена позиция №2: Участникът следва да притежава валидно Удостоверение/Лиценз съгласно чл.167 от ЗУТ за извършване на консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ. В случай, че участникът е чуждестранно лице съгласно чл. 166, ал.7 от ЗУТ тази дейност може да се извърши и от лица, притежаващи документ, издаден от компетентен орган на държава членка на ЕС, или на друга държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, удостоверяващ правото да извършват такава дейност. За обособена позиция №3 не се поставят изисквания към участниците относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
1. За обособена позиция №1 - Всеки участник трябва да е реализирал - минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в рзмер на 500000 ( петстотин хиляди) лева, от които 250000 ( двеста и петдесет хиляди) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. 2. За обособени позиции №1 и обособена позиция №2 - участниците трябва да имат застраховка "Професионална отговорност" на участниците в строителството и проектирането по чл.171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строеж - първа група, трета категория съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентна. 3. За обособена позиция №3 няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
За обособена позиция №1: Участникът да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне три дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката. Участникът следва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко: 1. Ръководител на екипа: Висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна; 2. Технически ръководител: технически правоспособно лице съгл. чл.163а, ал. 4 от ЗУТ или за чуждестранни лица - еквивалентно; 3. Специалист по електротехника: средно образование с четири годишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "електротехник" или еквивалентна; 4. Специалист по водоснабдяване и канализация: средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Водоснабдяване и канализация" или еквивалентна; 5. Специалист по отопление и вентилация:средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Топлотехника" или еквивалентна; 6. Специалист за контрол на качеството/отговорник по качеството: висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна; 7. Специалист по безопасни и здравословни условия на труд. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, което включва минимум 1000(хиляда) кв.м. фасадно скеле. Участникът да прилага: 1.Система за управление на качеството ІSO 9001:2008 или еквивалентна с обхват, включващ строително-монтажни работи;2. Система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентна. За обособена позиция №2: Участникът да има опит в извършването на строителен надзор. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една услуга по упражняване на строителен надзор на най-малко един обект за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ. За обособена позиция №3: Участникът да има опит в осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил поне една услуга по осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор. Участникът следва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко: - Ръководител на екип с минимална образователно квалификационна степен: средно или висше стоително-техническо образование - специалност "Строителство и архитектура" или инженер специалност "ПГС/ССС" или архитект специалност "Архитектура" или еквивалентна; опит в осъществяване на инвеститорски контрол или самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 /един/ сходен обект; - Двама експерти с минимална образователно-квалификационна степен средно или висше строително-техническо образование, опит в осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 /един/ обект.
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места
НЕ
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
Ускорена процедура
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
07/11/2016
Местно време
17:00
Дата
BG
Продължителност в месеци
6
Дата
08/11/2016
Местно време
10:00
Място
В административната сграда на район "Красна поляна", в стая № 206 с адрес: гр. София, район "Красна поляна", ул. "Освобождение" № 25.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците на процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Ще се използва електронно фактуриране
НЕ
Ще се приема електронно заплащане
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Телефон
+359 29884070
Интернет адрес (URL)
http://www.cpc.bg
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
На основание чл. 196, във връзка с чл.197, ал. 1 от ЗОП, обявлението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
Факс
26/09/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB