« Back to Search« Back to SearchSearch » Winter jacket for members of the financial administration of SR  REMPO, s.r.o.

Winter jacket for members of the financial administration of SR

  Bratislava Slovakia — REMPO, s.r.o.
Published August 17, 2017
|
Notice type
Award notice
The subject of the contract is the delivery of winter bonuses for the relevant financial administration of the Slovak Republic according to the specification in section B.1 of the tender documents

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Vnútroštátne identifikačné číslo: 42499500 Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica Slovensko Kontaktná osoba: PaedDr. Kornélia Černá; JUDr. Ľudmila Barteková Telefón: +421 49234341 Email: ludmila.bartekova@financnasprava.sk Webové sídlo (internetová adresa) Hlavná adresa(URL): http://financnasprava.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Názov
Zimná bunda pre príslušníkov finančnej správy SR
Hlavný kód CPV
18221200-6
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie zimných búnd pre príslušníkovej finančnej správy SR podľa špecifikácie uvedenej v časti B.1 Súťažných podkladov
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Jedna hodnota
Dodatočné kódy CPV
18221200-6
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Výstrojný sklad Finančnej správy SR Senec, Fučíkova 8, 903 01 Senec
Opis obstarávania
Zimná bunda pre príslušníkov finančnej správy SR, celkové množstvo 3.000 ks, z toho zimná bunda - ženy 900 ks, zimná bunda muži - 2.100 ks.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality: Nie
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Druh postupu
Zadajte: Verejná súťaž
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Áno
Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: Áno
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2017/S 037-066644
Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia: Áno
Dátum uzatvorenia zmluvy
10.08.2017
Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Názov a adresa dodávateľa
REMPO, s.r.o. Vnútroštátne identifikačné číslo: 35819081 Stará Vajnorská 19 , 83245 Bratislava Slovensko Email: vedekonom@rempo.sk
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 219 175,00 EUR bez DPH
Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: Nie
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie Ružová dolina 10, P.O.BOX 98 82005 Bratislava Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie Ružová dolina 10, P.O.BOX 98 82005 Bratislava Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
11.08.2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB