« Back to Search« Back to SearchSearch » "Supply by purchase, installation and warranty maintenance of appliances, including electric devices for heating and cooling in lots  Южноцентрално Държавно предприятие Територилано поделение Държавно горско стопанство Родопи

"Supply by purchase, installation and warranty maintenance of appliances, including electric devices for heating and cooling in lots

  Батак Bulgaria — Южноцентрално Държавно предприятие Територилано поделение Държавно горско стопанство Родопи
Published December 5, 2016 — Deadline January 10, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
"Supply by purchase, installation and warranty maintenance of appliances, including electric devices for heating and cooling lots:? Lot № 1 - "Supply by purchase, installation and warranty maintenance of appliances, including electric devices for heating and / or cooling"; ? Lot № 2 - "Supply by purchase, installation and warranty of brown goods"

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Партида на възложителя
02718
Поделение
ТП ДГС Родопи
Официално наименование
Южноцентрално Държавно предприятие Територилано поделение Държавно горско стопанство Родопи
Национален регистрационен номер
2016195800416
Град
Батак
код NUTS
BG423
Пощенски код
4580
Държава
България
Телефон
+359 882348375
Факс
+359 882348375
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки
НЕ
(URL)
http://ucdp-smolian.com/viewartnew.php?id=202
електронно посредством
НЕ
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
Друга дейност
стопанисване на горите
II.1.1) Наименование
„Доставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на бяла и черна техника, включително електрически устройства за отопление и охлаждане по обособени позиции
Референтен номер 2
39000000
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент
НЕ
II.2.1) Наименование 2
„Доставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на бяла техника, включително и електрически устройства за отопление и/или охлаждане”
Обособена позиция номер 2
1
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Тежест 21
5930.00
II.2.1) Наименование 2
„Доставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на черна техника”
Обособена позиция номер 2
2
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Тежест 21
4770
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
Ускорена процедура
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
09/01/2017
Офертата трябва да бъде валидна до
3
Дата
10/01/2017
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Телефон
+359 29884070
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
10-дневен срок от обстоятелството по чл. 197, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗОП
Факс
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
Партида на възложителя
02718
Поделение
ТП ДГС Родопи
Изходящ номер
2833
от дата
01/12/2016
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС
01/12/2016
Заведено в преписка
02718-2016-0220
Официално наименование
Южноцентрално Държавно предприятие Територилано поделение Държавно горско стопанство Родопи
Национален регистрационен номер
2016195800416
Пощенски адрес
м. Беглика
Град
Батак
код NUTS
BG423
Пощенски код
4580
Държава
България
Лице за контакт
Иванка Върбанова - юрисконсулт, инж. Паулина Поптомова - зам. директор
Телефон
+359 882348375
Електронна поща
dgsrodopi@ucdp-smolian.com
Факс
+359 882348375
Основен адрес (URL)
http://ucdp-smolian.com
Адрес на профила на купувача (URL)
http://ucdp-smolian.com/viewartnew.php?id=202
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
НЕ
(URL)
http://ucdp-smolian.com/viewartnew.php?id=202
електронно посредством
НЕ
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
Друга дейност
стопанисване на горите
II.1.1) Наименование
„Доставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на бяла и черна техника, включително електрически устройства за отопление и охлаждане по обособени позиции
II.1.2) Основен CPV код
39000000
II.1.4) Кратко описание
„Доставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на бяла и черна техника, включително електрически устройства за отопление и охлаждане по обособени позиции: ? Обособена позиция № 1 - „Доставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на бяла техника, включително и електрически устройства за отопление и/или охлаждане”; ? Обособена позиция № 2 - „Доставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на черна техника”
Стойност, без да се включва ДДС
10700.00
Валута
BGN
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:
НЕ
II.2.1) Наименование 2
„Доставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на бяла техника, включително и електрически устройства за отопление и/или охлаждане”
Обособена позиция номер 2
1
Основен CPV код 1
39000000
код NUTS 1
BG423
Основно място на изпълнение
до седалището на ТП ДГС „Родопи” и Ловен дом „Синия Залив” към ТП ДГС „Родопи” - гр. Батак, м. Беглика
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
съгласно техническа спецификация
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
5930.00
Валута
BGN
Продължителност в месеци
3
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.1) Наименование 2
„Доставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на черна техника”
Обособена позиция номер 2
2
Основен CPV код 1
39000000
код NUTS 1
BG423
Основно място на изпълнение
седалището на ТП ДГС „Родопи” и Ловен дом „Синия Залив” към ТП ДГС „Родопи” - гр. Батак, м. Беглика
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
съгласно техничекс спецификация
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
4770
Валута
BGN
Продължителност в месеци
3
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
не се изисква
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
не се изисква
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места
НЕ
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
Ускорена процедура
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
09/01/2017
Местно време
16:30
Дата
BG
Продължителност в месеци
3
Дата
10/01/2017
Местно време
10:00
Място
административната сграда на ТП ДГС Родопи, гр. Батак, м. Беглика
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне
Отварянето на офертите е публично. Участниците могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител, като могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата в която се извършва отварянето.
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Ще се използва електронно фактуриране
НЕ
Ще се приема електронно заплащане
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Телефон
+359 29884070
Интернет адрес (URL)
http://www.cpc.bg
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
10-дневен срок от обстоятелството по чл. 197, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗОП
Факс
01/12/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB