« Back to Search« Back to SearchSearch » Międzyrzec Podlaski: Gradual supplies of disposable medical devices for the Independent Public Healthcare in Międzyrzec Podlaski, a sign of things 4/2016 / PN.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Międzyrzec Podlaski: Gradual supplies of disposable medical devices for the Independent Public Healthcare in Międzyrzec Podlaski, a sign of things 4/2016 / PN.

  Międzyrzec Podlaski Poland — Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Published July 15, 2016 — Deadline May 12, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
1. The contract is for the sale and gradual delivery of medical devices, such as: a) neutral electrode-time, two-piece - symmetrical, round, pow. Active 80-85 cm2, with an additional ring scattering separated mechanically and electrically conductive parts of the two electrodes, compatible with the protection system diathermy type ERBE VIO in the amount of 500 pcs., b) neutral electrode-time, two-piece - symmetrical, pow. Active 70-75 cm2, for children weighing 5 kg to 15 kg, compatible with the protection system diathermy type ERBE VIO, individually packaged in quantities of 100 pcs., the magazine hospital for the Independent Public Healthcare in Międzyrzec Podlaski. 2. Object of the contract according to the Common Procurement Vocabulary: CODE CPV - 33141000-0 - no single chemical medical consumables and haematological 3. The contract covers the supply of the product range and in the amounts indicated in the form of range-range, constituting Appendix 2 hereto. 4. Purchaser does not allow the possibility of partial bids. 5. Deliveries will take place to store the hospital SP Health Care Centre in Międzyrzec Podlaski, within up to 4 days from date of order by the Purchaser, in the hours 7: 30-14: 30, Monday to Friday. The contractor is required to provide offered delivery partial in working days in the form of quotation (Appendix 1 hereto). 4 working days. 896, as amended). 7. The Contractor shall attach to the tender CE declaration with information about compatibility with your model diathermy listed in the form of range-range. 8. The terms of validity of the supplied products, the delivery date can not be shorter than at least 2/3 of the period stated on the package in relation to the date of manufacture. Each package should contain a label with the following information: name of product, date of manufacture, expiry date, storage conditions, the name and address of the manufacturer. As equivalents should be understood to solutions characterized by parameters not worse than required and included in the documentation.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
I. 1) NAZWA I ADRES
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Warszawska 2-4, 21-560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, znak sprawy 4/2016/PN..
II.1.2) Rodzaj zamówienia
dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa wyrobów medycznych t.j.: a) elektroda neutralna jednorazowa, dwuczęściowa - symetryczna, okrągła, pow. czynna 80-85 cm2, z dodatkowym pierścieniem rozpraszającym oddzielonym mechanicznie i elektrycznie od obu części przewodzących elektrody, kompatybilna z systemem ochronnym diatermii typu ERBE VIO w ilości 500 szt., b) elektroda neutralna jednorazowa, dwuczęściowa - symetryczna, pow. czynna 70-75 cm2, dla dzieci o wadze od 5kg do 15 kg, kompatybilna z systemem ochronnym diatermii typu ERBE VIO, pakowana pojedynczo, w ilości 100 szt., do magazynu szpitalnego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. 2. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: KOD CPV - 33141000-0 - jednorazowe nie chemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 3. Zamówienie obejmuje dostawy według asortymentu i w ilościach wskazanych w formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 5. Dostawy będą odbywać się do magazynu szpitalnego SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim w terminie maksymalnie do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, w godzinach 7:30-14:30, od poniedziałku do piątku. Wykonawca zobowiązany jest podać oferowany termin dostawy częściowej w dniach roboczych w formularzu oferty cenowej (załącznik nr 1 do SIWZ). Niewskazanie terminu dostawy częściowej oznacza, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostawy częściowej wskazany w SIWZ, tj. 4 dni robocze. 6. Oferowane wyroby muszą spełniać wszelkie wymagania dotyczące stosowanie w jednostkach służby zdrowia, w szczególności znak CE, być dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, Dz. U. Nr 93 poz. 896, ze zm.) 7. Wykonawca załączy do oferty deklarację CE z informacją o kompatybilności z danym modelem diatermii wymienionym w formularzu asortymentowo-cenowym. 8. Terminy ważności dostarczanych wyrobów, w dniu dostawy, nie mogą być krótsze niż co najmniej 2/3 okresu ważności podanego na opakowaniu, w stosunku do daty produkcji. 9. Wykonawca może zaoferować produkt w opakowaniu innej wielkości niż to określono w formularzu asortymentowo-cenowym, pod warunkiem, że łączna ilość (odpowiednio sztuk, opakowań,) nie będzie mniejsza (po przeliczeniu) od przedmiotu zamówienia a przekroczenie ilości będzie mniejsze niż wielkość opakowania handlowego podanego w formularzu ofertowo-cenowym. Każde opakowanie powinno zawierać etykietę zawierającą następujące dane: nazwę wyrobu, datę produkcji, termin ważności, warunki przechowywania, nazwę i adres producenta. 10. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 11. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33.14.10.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Zakończenie: 12.05.2017.
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony.
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.spzozmc.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
25.07.2016 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 SEKRETARIAT.
IV.4.5) Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB