« Back to Search« Back to SearchSearch » Renovation for energy efficiency of multifamily residential buildings on the territory of Sofia Municipality, Dr Lyulin, in connection with "Nat. energy efficiency program for multi-family residential buildings "  Столична община район Люлин

Renovation for energy efficiency of multifamily residential buildings on the territory of Sofia Municipality, Dr Lyulin, in connection with "Nat. energy efficiency program for multi-family residential buildings "

  София Bulgaria — Столична община район Люлин
Published October 27, 2017 — Deadline November 30, 2017 (a year ago)
|
Notice type
Contract notice
The subject of this contract are renovation works for energy efficiency of multifamily residential buildings on the territory of Sofia Municipality in connection with the "National Energy Efficiency Program" by lot

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Партида на възложителя
01263
Поделение
165
Официално наименование
Столична община район Люлин
Национален регистрационен номер
0006963270652
Град
София
код NUTS
BG411
Пощенски код
1336
Държава
България
Телефон
+359 29237240
Факс
+359 29250085
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки
НЕ
(URL)
http://www.zop1.bg/organization/bid/1000313%20
електронно посредством
НЕ
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на теритoрията на Столична община, р-н Люлин, във връзка с „Нац. програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"
Референтен номер 2
45000000
II.2.1) Наименование 2
“Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, ул.“402“, бл. 423, вх. А, Б, В, Г”
Обособена позиция номер 2
1
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Тежест 21
60
II.2.1) Наименование 2
“Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, бул. „Европа“ № 138, бл. В“
Обособена позиция номер 2
2
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Тежест 21
60
II.2.1) Наименование 2
“Изготвяне оценка на съотв-ие на инвест. проекти със съществ. изисквания към строежите и упр. на стр.надзор по време на строит-то на сграда с адм. адрес гр.С-я,р-н „Л-н“, ул.“402“,бл.423, вх.А,Б,В,Г"
Обособена позиция номер 2
3
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Тежест 21
18118.26
II.2.1) Наименование 2
“Изготвяне оценка на съответствие на инвест.проекти със съществ. изисквания към строежите и упр. на стр.надзор по време на строит-то на сграда с адм.адрес гр.София, р-н „Л-н“,бул.„Европа“ №138,бл.В”
Обособена позиция номер 2
4
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Тежест 21
15597.30
II.2.1) Наименование 2
“Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, ул.“402“, бл. 423, вх. А, Б, В, Г(по обособена позиция 1)”
Обособена позиция номер 2
5
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Тежест 21
5923.28
II.2.1) Наименование 2
“Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, бул. „Европа“ № 138, бл. В (по обособена позиция 2)”
Обособена позиция номер 2
6
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Тежест 21
5099.12
Списък и кратко описание на условията
За обособени позиции №1 и № 2: Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за първа група, трета категория строежи или да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата в която е установен за посочения обхват на дейности. За доказване на професионалната годност за обособени позиции № 1 и № 2 участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.8.1 от документацията за участие съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията. За обособени позиции №3 и №4: Участникът да притежава валидно Удостоверение/Лиценз съгласно чл.167 от ЗУТ за извършването на консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ.В случай, че участникът е чуждестранно лице съгласно чл.166, ал.7 от ЗУТ тази дейност може да се извършва и от лица, притежаващи документ, издаден от компетентен орган на държава членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, удостоверяващ правото да извършват такава дейност. За доказване на професионалната годност за обособени позиции № 3 и № 4 участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.8.3 от документацията за участие съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията. За обособени позиции №5 и №6 не се поставят изисквания към участниците относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
Ускорена процедура
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
29/11/2017
Офертата трябва да бъде валидна до
6
Дата
30/11/2017
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Телефон
+359 29884070
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл.197 и сл. от ЗОП
Факс
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
Партида на възложителя
01263
Изходящ номер
165
от дата
25/10/2017
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС
25/10/2017
Заведено в преписка
01263-2017-0007
Официално наименование
Столична община район Люлин
Национален регистрационен номер
0006963270652
Пощенски адрес
бул. Захари Стоянов № 15
Град
София
код NUTS
BG411
Пощенски код
1336
Държава
България
Лице за контакт
Миглена Спасова
Телефон
+359 29237240
Електронна поща
lyulin@sofia.bg
Факс
+359 29250085
Основен адрес (URL)
http://www.lyulin.bg/
Адрес на профила на купувача (URL)
http://www.lyulin.bg/obschestveni-porchki-2.html
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
НЕ
(URL)
http://www.zop1.bg/organization/bid/1000313%20
електронно посредством
НЕ
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на теритoрията на Столична община, р-н Люлин, във връзка с „Нац. програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"
II.1.2) Основен CPV код
45000000
II.1.4) Кратко описание
Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“ по обособени позиции
Стойност, без да се включва ДДС
1600840.36
Валута
BGN
II.2.1) Наименование 2
“Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, ул.“402“, бл. 423, вх. А, Б, В, Г”
Обособена позиция номер 2
1
Основен CPV код 1
45000000
код NUTS 1
BG411
Основно място на изпълнение
Сграда с административен адрес: гр. София, район „Люлин“, ул.“402“, бл. 423, вх. А, Б, В, Г
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
“Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, ул.“402“, бл. 423, вх. А, Б, В, Г”. Сградата е построена през 1976 г. Състои се от четири жилищни секции всяка със самостоятелен вход (от вход А до вход Г). Сградата е с различна етажност: вх.А и вх.Б са на осем жилищни нива, вх. В – седем жилищни нива, вх. Г – шест жилищни нива. Цялата сграда има едно полуподземно ниво. Главните входове на сградата са ориентирани на североизточната фасада. Разпределението на апартаментите по етажи е еднотипно за всеки вход: за вх.А - по два двустайни и един тристаен апартамента на вски етаж; вх. Б, вх. В и вх. Г – един едностаен, един двустаен и един тристаен апартамент, като за тези три секции едностайния апартамент на първо ниво е заменен с допълнително входно предверие от югозападната фасада. Вертикалната комуникация за всеки вход е решена с вътрешна стълбищна клетка с двураменна стълба и асансьор. В полуподземния етаж на сградата са разположени мазета, абонатна станция и общи помещения. Строителната система: нулев цикъл – монолитен, жилищна част – безскелетно панелна (ЕПЖС). Разгъната застроена площ на сградата - 6968,56кв.м.
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Тежест
15
Име
Технология за строителство
Тежест
20
Име
Управление на рисковете
Тежест
5
Тежест 21
60
Стойност, без да се включва ДДС
836227.20
Валута
BGN
Продължителност в дни
260
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.1) Наименование 2
“Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, бул. „Европа“ № 138, бл. В“
Обособена позиция номер 2
2
Основен CPV код 1
45000000
код NUTS 1
BG411
Основно място на изпълнение
Сграда с административен адрес: гр. София, район „Люлин“, бул. „Европа“ № 138, бл. В
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
“Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, бул. „Европа“ № 138, бл. В“. сградата е построена 1984г. свободно стояща. Състои се от три жилищни секции всяка със самостоятелен вход (от вход А до вход В). Всички входове са изградени на по осем жилищни нива и един полуподземен етаж. Главните входове на сградата са ориентирани на североизточната фасада. Разпределението на апартаментите по входове е както следва: за вход А и вход В - на всички жилищни етажи има по един тристаен и по два двустайни апартамента; за вход Б – на първи етаж са разположени два тристайни апартамента, а на останалите нива има по един едностаен, един двустаен, и един тристаен апартамент. Вертикалната комуникация за всеки вход е решена с вътрешна стълбищна клетка с двураменна стълба и асансьор. В полуподземния етаж на сградата са разположени мазета, абонатна станция и общи помещения. Строителната система: нулев цикъл – монолитен, жилищна част – безскелетно панелна (ЕПЖС). Разгъната застроена площ на сградата -5998,96 кв.м.
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране
Тежест
15
Име
Технология за строителство
Тежест
20
Име
Управление на рисковете
Тежест
5
Тежест 21
60
Стойност, без да се включва ДДС
719875.20
Валута
BGN
Продължителност в дни
260
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.1) Наименование 2
“Изготвяне оценка на съотв-ие на инвест. проекти със съществ. изисквания към строежите и упр. на стр.надзор по време на строит-то на сграда с адм. адрес гр.С-я,р-н „Л-н“, ул.“402“,бл.423, вх.А,Б,В,Г"
Обособена позиция номер 2
3
Основен CPV код 1
71521000
код NUTS 1
BG411
Основно място на изпълнение
Сграда с административен адрес: гр. София, район „Люлин“, ул.“402“, бл. 423, вх. А, Б, В, Г
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, ул.“402“, бл. 423, вх. А, Б, В, Г (по обособена позиция 1)
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
18118.26
Валута
BGN
Продължителност в дни
280
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.1) Наименование 2
“Изготвяне оценка на съответствие на инвест.проекти със съществ. изисквания към строежите и упр. на стр.надзор по време на строит-то на сграда с адм.адрес гр.София, р-н „Л-н“,бул.„Европа“ №138,бл.В”
Обособена позиция номер 2
4
Основен CPV код 1
71521000
код NUTS 1
BG411
Основно място на изпълнение
Сграда с административен адрес: гр. София, район „Люлин“, бул. „Европа“ № 138, бл. В
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, бул. „Европа“ № 138, бл. В (по обособена позиция 2).
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
15597.30
Валута
BGN
Продължителност в дни
280
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.1) Наименование 2
“Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, ул.“402“, бл. 423, вх. А, Б, В, Г(по обособена позиция 1)”
Обособена позиция номер 2
5
Основен CPV код 1
71247000
код NUTS 1
BG411
Основно място на изпълнение
Сграда с административен адрес: гр. София, район „Люлин“, ул.“402“, бл. 423, вх. А, Б, В, Г
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, ул.“402“, бл. 423, вх. А, Б, В, Г (по обособена позиция 1)
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
5923.28
Валута
BGN
Продължителност в дни
280
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.1) Наименование 2
“Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, бул. „Европа“ № 138, бл. В (по обособена позиция 2)”
Обособена позиция номер 2
6
Основен CPV код 1
71247000
код NUTS 1
BG411
Основно място на изпълнение
Сграда с административен адрес: гр. София, район „Люлин“, бул. „Европа“ № 138, бл. В
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес гр. София, район „Люлин“, бул. „Европа“ № 138, бл. В (по обособена позиция 2)
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
5099.12
Валута
BGN
Продължителност в дни
280
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
Списък и кратко описание на условията
За обособени позиции №1 и № 2: Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за първа група, трета категория строежи или да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата в която е установен за посочения обхват на дейности. За доказване на професионалната годност за обособени позиции № 1 и № 2 участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.8.1 от документацията за участие съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията. За обособени позиции №3 и №4: Участникът да притежава валидно Удостоверение/Лиценз съгласно чл.167 от ЗУТ за извършването на консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ.В случай, че участникът е чуждестранно лице съгласно чл.166, ал.7 от ЗУТ тази дейност може да се извършва и от лица, притежаващи документ, издаден от компетентен орган на държава членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, удостоверяващ правото да извършват такава дейност. За доказване на професионалната годност за обособени позиции № 3 и № 4 участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.8.3 от документацията за участие съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията. За обособени позиции №5 и №6 не се поставят изисквания към участниците относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
За обособени позиции №1 и №2 Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.9.1 от документацията за участие и годишния финансов отчет (ГФО) или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен и/или удостоверения от банки, и/или справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. За обособени позиции №3 и №4 възложителя не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците. За обособени позиции №5 и №6 възложителя не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
Изисквано минимално/ни ниво/а2
Всеки участник трябва да е реализирал: За обособена позиция №1 - минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти,за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 1 600 000,00 (един милион и шестотин хиляди) лева, от които 1 600 000,00(един милион и шестотин хиляди ) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. За обособена позиция №2 - минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти,за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 1 380 000,00 (един милион триста и осемдесет хиляди) лева, от който 1 380 000,00 (един милион триста и осемдесет хиляди) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
За обособени позиции №1 и №2 1. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.1 от документацията за услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участиците). 2. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.3 от документацията за строителството изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, придружено с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; 3. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката като представи:-За изпълнение на проектирането:Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.5.1 от документацията за екипа от проектанти с пълна проектанска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, в който посочва професионалната компетентност на лицата.-За изпълнение на строителството:Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.5.2 от документацията за инженерно-техническият персонал, като посочва професионалната компетентност на лицата.4. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.7. от документацията за разполагаемото техническо оборудване, което ще ползва.5. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.9. от документацията за прилагане на: - Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват включващ строително-монтажни работи; - Система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент; За обособени позиции №3 и №4 1.Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.11. от документацията за услугите, за упражняване на строителен надзор, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участиците). За обособени позиции №5 и №6 1. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.13 от документацията за услугите, осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. 2. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.15 от документацията за екипа от проектанти с пълна проектанска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, в който посочва професионалната компетентност на лицата.
Изисквано минимално/ни ниво/а2
За обособени позиции №1 и № 2. 1. За изпълнение на проектирането: Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем идентична или сходна с тази на поръчката. *Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира проектиране на средно и високо застрояване жилищни и/или обществени сгради с технически параметри (разгъната площ, застроен обем, брой апартаменти и др.) съответстващи и/или по –големи от тези на сградата обект на настоящата процедура за избор на изпълнител. 2. За изпълнение на строителството:Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 5 години считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил строителство с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката. *Под предмет сходен с предмета на поръчката следва да се разбират СМР за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ, включващи комбинация от поне две от следните дейности: - поставяне на топлоизолация на покриви и стени; - поставяне на хидроизолация; - подмяна на съществуваща дограма; - подмяна или монтаж на отоплителна, В и К и електрическа инсталация. 3. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко: 3.1. За изпълнение на проектирането: Всеки участник трябва да притежава екип от проектанти с пълна проектанска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране на най-малко: o Част „Архитектурна” – 1 проектант; o Част „Конструкции” – 1 проектант; o Част „Електро” – 1 проектант; o Част „ВиК” – 1 проектант; o Част „ОВ” – 1 проектант; o Част „Енергийна ефективност” – 1 проектант; o Част „ПБЗ” – 1 проектант; o Част „Пожарна безопасност” – 1 проектант; o Технически контрол по част „Конструкции”; o Част „План за управление на строителните отпадъци“ - 1 проектант. Един от гореизброените проектанти следва да бъде определен за водещ проектант. 3.2.За изпълнение на строителството: • Ръководител на екипа: Висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. Професионален опит в техническото ръководство най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект. Седем години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност. • Технически ръководител: технически правоспособно лице съгл. чл.163а, ал.4 от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Пет години професионален опит като технически ръководител. • Специалист по електротехника: Средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Електротехник" или еквивалентна. Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност. • Специалист по водоснабдяване и канализация: Средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Водоснабдяване и канализация" или еквивалентна. Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност. • Специалист по отопление и вентилация: Средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Топлотехника" или еквивалентна. Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност. • Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството: Висше образов. с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент. Продължава в Раздел: VI.3) Допълнителна информация
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места
НЕ
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
Ускорена процедура
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
29/11/2017
Местно време
17:00
Дата
BG
Продължителност в месеци
6
Дата
30/11/2017
Местно време
10:00
Място
Заседателната зала на СО район Люлин, с адрес: гр.София , бул. "Захари Стоянов" № 15
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне
на заседанието на комисията по отваряне и разглежадне на офертите за участие в процедурата могат да пристъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Ще се използва електронно фактуриране
НЕ
Ще се приема електронно заплащане
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Телефон
+359 29884070
Интернет адрес (URL)
http://www.cpc.bg
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл.197 и сл. от ЗОП
Факс
25/10/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB