« Back to Search« Back to SearchSearch » Sosnowiec: Construction Renovation - Building project: Construction of the Centre for Psychotherapy and Addiction Treatment in Sosnowiec - Stage I - renovate the rooms of the first floor of the pavilion Street. 1 hospital for the purpose of temporary location center  Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o.

Sosnowiec: Construction Renovation - Building project: Construction of the Centre for Psychotherapy and Addiction Treatment in Sosnowiec - Stage I - renovate the rooms of the first floor of the pavilion Street. 1 hospital for the purpose of temporary location center

  Sosnowiec Poland — Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o.
Published August 25, 2016 — Deadline August 24, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Award notice
Winner
SKAR-IO sp., ul. Chabrowa 21, 44-200 Rybnik, kraj/woj. śląskie.
1. The contract works are construction and renovation The contract is for construction of the Centre for Psychotherapy and Addiction Treatment in Sosnowiec - Stage I - renovate the rooms of the first floor of the pavilion Street. 1 hospital for the purpose of temporary location of the Centre, which comprise 1.1 Construction 1.2 installations water and sewage, 1.3 Electrical installations and telecommunication. 2. The detailed scope of work covered by the contract shall establish: Technical Specifications Execution and Acceptance of Works and bills of quantities, annexed hereto. 3. Technical requirements and all the details of the execution of the works define the technical specifications of the Workmanship and the Receipt of Work ..

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
tak, numer ogłoszenia w BZP: 148937 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
tak.
I. 1) NAZWA I ADRES
Sosnowiecki Szpital Miejski Spółka z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 41 30 111, faks 32 41 30 112.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Podmiot prawa publicznego.
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Roboty remontowo - budowlane pn: Budowa Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu - etap I - remont pomieszczeń I piętra pawilonu przy ul. Szpitalnej 1 z przeznaczeniem na czasową lokalizację Centrum.
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane Przedmiotem zamówienia jest Budowa Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu - etap I - remont pomieszczeń I piętra pawilonu przy ul. Szpitalnej 1 z przeznaczeniem na czasową lokalizację Centrum, które obejmują 1.1 Roboty budowlane, 1.2 Instalacje wod-kan, 1.3 Instalacje elektryczne i teletechniczne. 2. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót i przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 3. Wymagania techniczne oraz wszystkie szczegóły dotyczące wykonania robót określają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45.00.00.00-7.
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
178400,37
Oferta z najniższą ceną
178400,37 / Oferta z najwyższą ceną: 231639,42
Waluta
PLN .

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB