« Back to Search« Back to SearchSearch » Supply of gas flow meters  Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор

Supply of gas flow meters

  София Bulgaria — Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор
Published March 8, 2018 — Deadline April 2, 2018 (a year ago)
|
Notice type
Contract notice
The subject of the contract is the delivery of natural gas flow meters as well as warranty liability for damages and non-conformities within the warranty period divided into four lots as follows: Lot 1 with subject "Supply of turbine gas flow meters" - different sizes with a total of 7 pieces; Lot 2 with subject - "Supply of rotary gas flowmeters" - different sizes with a total quantity of 24 pieces; Lot No 3 with subject: "Supply of ultrasonic gas flowmeters" - of equal size and total quantity of 2 pieces; Lot No 4 with subject: "Supply of diaphragm gas flowmeters" - with different sizes and total quantity of 10 pieces.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Партида на възложителя
01351
Поделение
Булгартрансгаз ЕАД
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател
01351-2018-0009
Официално наименование
Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор
Национален регистрационен номер
175203478
Град
София
код NUTS
BG411
Пощенски код
1336
Държава
България
Телефон
+359 29396115
Факс
+359 29250063
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки
НЕ
(URL)
http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/dostavka_na_razhodomeri_za_gaz-225-c1-0-1.html
електронно посредством
НЕ
Официално наименование
Булгартрансгаз ЕАД
Национален регистрационен номер
175203478
Град
София
код NUTS
BG411
Пощенски код
1336
Държава
България
Телефон
+359 29396358
Факс
+359 29250063
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
Доставка на разходомери за газ
Референтен номер 2
170-020
II.2.1) Наименование 2
Доставка на турбинни разходомери за газ
Обособена позиция номер 2
1
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Срок на доставка
Тежест 21
80%
II.2.1) Наименование 2
Доставка на ротационни разходомери за газ
Обособена позиция номер 2
2
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Срок на доставка
Тежест 21
80%
II.2.1) Наименование 2
Доставка на ултразвукови разходомери за газ
Обособена позиция номер 2
3
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Срок на доставка
Тежест 21
80%
II.2.1) Наименование 2
Доставка на диафрагмени разходомери за газ
Обособена позиция номер 2
4
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Срок на доставка
Тежест 21
80%
Списък и кратко описание на условията
Не се изисква за обособена позиция № 1,2, 3 и 4.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на правила и критерии
1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.10, ал.1 от ЗОП. 2. За участниците в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. 3. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, ако за участника/участник в обединение или посочен от него подизпълнител или за трето лице, на чийто капацитет същият се е позовал по отношение на критерии за подбор, съгласно чл.65,ал.1 от ЗОП, са налице обстоятелства по чл.54,ал.1, чл.55,ал.1, т.1 и чл.107 от ЗОП, както и при наличие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици за участник, участник в обединение, подизпълнител и/или трето лице, освен ако не са налице обстоятелствата по чл.4 от същия закон участникът ще се отстранява, на основание чл. 107, т.1 от ЗОП.
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изискуеми депозити и гаранции 2
При подписване на договор, определеният за изпълнител участник представя гаранция, която обезпечава изпълнението на договора в размер на 3% от стойността му за съответната обособена позиция, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на Изпълнителя по Договора под формата на депозит на парична сума, банкова гаранция, съгласно условията на Възложителя от обр.О12, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Същата следва да е за срок един месец след изтичане на гаранционния срок на доставените разходомери. 2 % от сумата по гаранцията се освобождава, в срок до 5 (пет) работни дни след изтичане на 1 (един) месец от доставката на цялото количество разходомери, а останалият 1 % обезпечава гаранционната отговорност и се освобождава 1 месец след изтичане на гаранционния срок. Изискванията и условията са посочени в проекта на договор от документацията за участие.
Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат
1. Финансирането се извършва от "Булгартрансгаз" ЕАД със собствени средства. 2. Възложителят заплаща дължимото възнаграждение съгласно условията и срока, посочени в т. 4.1 и т. 4.1.1. или т. 4.1.-4.1.3. вкл. (когато поръчката, се изпълнява от подизпълнител и е предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя) от проекта на договор за обособени позиции № 1, 2, 3 и 4.
Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката 2
Не се изисква.
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
29/03/2018
Офертата трябва да бъде валидна до
4
Дата
02/04/2018
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Телефон
+359 29884070
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
Факс
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
Партида на възложителя
01351
Поделение
Булгартрансгаз ЕАД
Изходящ номер
БТГ-04-19-22
от дата
08/03/2018
Заведено в преписка
01351-2018-0009
Официално наименование
Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - изпълнителен директор
Национален регистрационен номер
175203478
Пощенски адрес
п.к. 3, ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров № 66
Град
София
код NUTS
BG411
Пощенски код
1336
Държава
България
Лице за контакт
Ирина Тончева
Телефон
+359 29396115
Електронна поща
itoncheva@bulgartransgaz.bg
Факс
+359 29250063
Основен адрес (URL)
www.bulgartransgaz.bg
Адрес на профила на купувача (URL)
http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
НЕ
(URL)
http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/dostavka_na_razhodomeri_za_gaz-225-c1-0-1.html
електронно посредством
НЕ
Официално наименование
Булгартрансгаз ЕАД
Национален регистрационен номер
175203478
Пощенски адрес
п.к. 3, ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров № 66
Град
София
код NUTS
BG411
Пощенски код
1336
Държава
България
Лице за контакт
Весела Тафраджийска
Телефон
+359 29396358
Електронна поща
vtafradziyska@bulgartransgaz.bg
Факс
+359 29250063
Основен адрес (URL)
www.bulgartransgaz.bg
Адрес на профила на купувача (URL)
http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
Доставка на разходомери за газ
Референтен номер 2
170-020
II.1.2) Основен CPV код
38421110
II.1.4) Кратко описание
Предметът на поръчката е доставка на разходомери за природен газ, както и гаранционна отговорност при повреди и несъответствия в рамките на гаранционния срок, разпределен в четири обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1 с предмет „Доставка на турбинни разходомери за газ“ - различни размери с общо количество 7 броя; обособена позиция № 2 с предмет – „Доставка на ротационни разходомери за газ“ - различни размери с общо количество 24 броя; обособена позиция № 3 с предмет: „Доставка на ултразвукови разходомери за газ“ - с еднакви размери и общо количество 2 броя; обособена позиция № 4 с предмет: „Доставка на диафрагмени разходомери за газ“ – с различни размери и общо количество 10 броя.
II.2.1) Наименование 2
Доставка на турбинни разходомери за газ
Обособена позиция номер 2
1
Основен CPV код 1
38421110
код NUTS 1
BG411
Основно място на изпълнение
Складова база на „Булгартрансгаз” ЕАД – Яна, намираща се в с. Яна, район Кремиковци, град София.
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане, отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)
Доставка на турбинни разходомери с различни размери с общо количество 7 броя, както и гаранционна отговорност при повреди и несъответствия в рамките на гаранционния срок. Подробна информация относно изискванията към предмета на поръчката са представени в документацията за участие в процедурата. Офертите се изискват за покупка на посочения вид и количество турбинни разходомери.
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Срок на доставка
Тежест
10%
Име
Гаранционен срок
Тежест
10%
Тежест 21
80%
Стойност, без да се включва ДДС
70000
Валута
BGN
Продължителност в дни
180
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.1) Наименование 2
Доставка на ротационни разходомери за газ
Обособена позиция номер 2
2
Основен CPV код 1
38421110
код NUTS 1
BG411
Основно място на изпълнение
Складова база на „Булгартрансгаз” ЕАД – Яна, намираща се в с. Яна, район Кремиковци, град София.
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане, отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)
Доставка на ротационни разходомери с различни размери и с общо количество 24 броя, както и гаранционна отговорност при повреди и несъответствия в рамките на гаранционния срок. Подробна информация относно изискванията към предмета на поръчката са представени в документацията за участие в процедурата. Офертите се изискват за покупка на посочения вид и количество ротационни разходомери.
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Срок на доставка
Тежест
10%
Име
Гаранционен срок
Тежест
10%
Тежест 21
80%
Стойност, без да се включва ДДС
166000
Валута
BGN
Продължителност в дни
180
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.1) Наименование 2
Доставка на ултразвукови разходомери за газ
Обособена позиция номер 2
3
Основен CPV код 1
38421110
код NUTS 1
BG411
Основно място на изпълнение
Складова база на „Булгартрансгаз” ЕАД – Яна, намираща се в с. Яна, район Кремиковци, град София.
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане, отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)
Доставка на ултразвукови разходомери с еднакви размери и общо количество 2 броя, както и гаранционна отговорност при повреди и несъответствия в рамките на гаранционния срок. Подробна информация относно изискванията към предмета на поръчката са представени в документацията за участие в процедурата. Офертите се изискват за покупка на посочения вид и количество ултразвукови разходомери.
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Срок на доставка
Тежест
10%
Име
Гаранционен срок
Тежест
10%
Тежест 21
80%
Стойност, без да се включва ДДС
138000
Валута
BGN
Продължителност в дни
180
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.1) Наименование 2
Доставка на диафрагмени разходомери за газ
Обособена позиция номер 2
4
Основен CPV код 1
38421110
код NUTS 1
BG411
Основно място на изпълнение
Складова база на „Булгартрансгаз” ЕАД – Яна, намираща се в с. Яна, район Кремиковци, град София.
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания; само за доставки - указване дали офертите се изискват за покупка, наемане, отдаване под наем, плащане на вноски или всякаква комбинация от тях)
Доставка на диафрагмени разходомери с различни размери и общо количество 10 броя, както и гаранционна отговорност при повреди и несъответствия в рамките на гаранционния срок. Подробна информация относно изискванията към предмета на поръчката са представени в документацията за участие в процедурата. Офертите се изискват за покупка на посочения вид и количество диафрагмени разходомери.
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Срок на доставка
Тежест
10%
Име
Гаранционен срок
Тежест
10%
Тежест 21
80%
Стойност, без да се включва ДДС
5000
Валута
BGN
Продължителност в дни
180
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
Списък и кратко описание на условията
Не се изисква за обособена позиция № 1,2, 3 и 4.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
Не се изисква за обособена позиция № 1,2, 3 и 4.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
Не се изисква за обособена позиция № 1,2, 3 и 4.
Списък и кратко описание на правила и критерии
1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.10, ал.1 от ЗОП. 2. За участниците в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. 3. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, ако за участника/участник в обединение или посочен от него подизпълнител или за трето лице, на чийто капацитет същият се е позовал по отношение на критерии за подбор, съгласно чл.65,ал.1 от ЗОП, са налице обстоятелства по чл.54,ал.1, чл.55,ал.1, т.1 и чл.107 от ЗОП, както и при наличие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици за участник, участник в обединение, подизпълнител и/или трето лице, освен ако не са налице обстоятелствата по чл.4 от същия закон участникът ще се отстранява, на основание чл. 107, т.1 от ЗОП.
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места
НЕ
Изискуеми депозити и гаранции 2
При подписване на договор, определеният за изпълнител участник представя гаранция, която обезпечава изпълнението на договора в размер на 3% от стойността му за съответната обособена позиция, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на Изпълнителя по Договора под формата на депозит на парична сума, банкова гаранция, съгласно условията на Възложителя от обр.О12, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Същата следва да е за срок един месец след изтичане на гаранционния срок на доставените разходомери. 2 % от сумата по гаранцията се освобождава, в срок до 5 (пет) работни дни след изтичане на 1 (един) месец от доставката на цялото количество разходомери, а останалият 1 % обезпечава гаранционната отговорност и се освобождава 1 месец след изтичане на гаранционния срок. Изискванията и условията са посочени в проекта на договор от документацията за участие.
Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат
1. Финансирането се извършва от "Булгартрансгаз" ЕАД със собствени средства. 2. Възложителят заплаща дължимото възнаграждение съгласно условията и срока, посочени в т. 4.1 и т. 4.1.1. или т. 4.1.-4.1.3. вкл. (когато поръчката, се изпълнява от подизпълнител и е предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя) от проекта на договор за обособени позиции № 1, 2, 3 и 4.
Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката 2
Не се изисква.
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
29/03/2018
Местно време
17:00
Дата
BG
Продължителност в месеци
4
Дата
02/04/2018
Местно време
14:00
Място
Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД с адрес: гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне
Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят документите, посочени в т. VI.3 „Допълнителна информация“ от настоящото обявление.
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Ще се използва електронно фактуриране
НЕ
Ще се приема електронно заплащане
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Телефон
+359 29884070
Интернет адрес (URL)
http://www.cpc.bg
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
Факс
08/03/2018

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB