« Back to Search« Back to SearchSearch » Konin: Construction of county road No. 3180P section Kaliska - Gogolin - Wielkopole (municipality Kleczew and Wilczyn commune) in the construction during the foot - bicycle  Zarząd Dróg Powiatowych

Konin: Construction of county road No. 3180P section Kaliska - Gogolin - Wielkopole (municipality Kleczew and Wilczyn commune) in the construction during the foot - bicycle

  Konin Poland — Zarząd Dróg Powiatowych
Published August 11, 2016 — Deadline August 10, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Award notice
Winner
SKANSKA S.A., ul. Generała Zajaczka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
1) performance of preparatory work, 2) the execution of earthworks, 3) laying curbs and concrete edges on the bench in concrete with sewage with concrete cobblestones, 4) the implementation of elements of dehydration 5) carrying the surface with asphalt concrete, 6) performance of vertical signage ..

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
tak, numer ogłoszenia w BZP: 134829 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
nie.
I. 1) NAZWA I ADRES
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Świętojańska 20 D, 62-500 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 63 2430280, faks 63 2430280.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Inny: jednostka organizacyjna samorzdu terytorialnego.
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Budowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Kaliska - Gogolina - Wielkopole (gmina Kleczew i gmina Wilczyn) w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego.
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1) wykonanie robót przygotowawczych, 2) wykonanie robót ziemnych, 3) ułożenie krawężników i obrzeży betonowych na ławie z betonu wraz ze ściekiem z kostki brukowej betonowej, 4) wykonanie elementów odwodnienia, 5) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, 6) wykonanie oznakowania pionowego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45.23.31.40-2.
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
.
Cena wybranej oferty
1664072,22
Oferta z najniższą ceną
1664072,22 / Oferta z najwyższą ceną: 1970586,25
Waluta
PLN .

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB