« Back to Search« Back to SearchSearch » Telecar - village with complete technical equipment (except TV technology)  Úrad pre verejné obstarávanie

Telecar - village with complete technical equipment (except TV technology)

  Bratislava Slovakia — Úrad pre verejné obstarávanie
Published September 20, 2016 — Deadline October 25, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The contract is the realization of the work - telecar - village with complete technical equipment besides TV technology of the tender documentation and the range of technical specifications. Part of the object of the contract is to develop a feasibility project documentation, execution of works and testing of work, including training in the premises of the contracting authority, the transfer of all the documents belonging to the work, as well as handing over the documents necessary for the approval of vehicles of a vehicle registration, drawing up the actual implementation and ensuring the vehicle type approval.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV A ADRESY
Rozhlas a televízia Slovenska Vnútroštátne identifikačné číslo: 47232480 Mlynská dolina , 84545 Bratislava Slovensko Kontaktná osoba: JUDr. Tibor Petrík, Ing. Miloš Figura Telefón: +421 260611267 / 260612498 Email: tibor.petrik@rtvs.sk Webové sídlo (internetová adresa) Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11786 Hlavná adresa(URL): http://www.rtvs.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Názov
Televízny prenosový voz - náves s kompletným technickým vybavením (okrem TV technológie)
Hlavný kód CPV
34223400-0
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia diela - televízny prenosový voz - náves s kompletným technickým vybavením okrem TV technológie podľa Zadávacej dokumentácie a v rozsahu Technickej špecifikácie. Súčasťou predmetu zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, realizácia diela a skúšobná prevádzka diela vrátane zaškolenia v priestoroch verejného obstarávateľa, odovzdanie všetkých príslušných dokladov prináležiacich k dielu, ako aj odovzdanie dokumentácie nevyhnutnej na schválenie vozidla úradom a zapísanie vozidla do evidencie, vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia a zabezpečenie typového schválenia vozidla.
Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 733 000,00 Mena EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti Nie
Dodatočné kódy CPV
34114000-9
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, Slovenská republika
Opis obstarávania
Predmetom zákazky: - vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, - realizácia diela podľa Zadávacej dokumentácie a v rozsahu Technickej špecifikácie, - skúšobná prevádzka diela, - zaškolenie v trvaní minimálne 48 hodín v priestoroch verejného obstarávateľa, - vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia, - zabezpečenie typového schválenia vozidla, - odovzdanie všetkých príslušných dokladov prináležiacich k dielu, ako aj dokumentáciu nevyhnutnú na schválenie vozidla úradom a zapísanie vozidla do evidencie
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 733 000,00 Mena EUR bez DPH
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie v dňoch (od zadania zákazky)
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené Áno
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty Nie
Informácie o opciách
Opcie Nie
Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Nie
Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 alebo § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač môže vo verejnom obstarávaní preukázať splnenie podmienok účasti Zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 zákona o ver. obstarávaní. V zmysle § 152 ods. 3 verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. Podľa § 37 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. Podľa § 37 ods. 3 skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť. Podľa § 37 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní skupina dodávateľov môže využiť kapacity účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 39 zákona o ver. obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom.
Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu Nie
Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu Nie
Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb Nie
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky Nie
Druh postupu
Verejná súťaž
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody Nie
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Áno
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.10.2016 09:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.10.2016 10:00
INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať Nie
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie Áno
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na základe žiadosti doručenej v písomnej forme, e-mailom, poštou alebo osobne na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa: JUDr. Tibor Petrík - tibor.petrik@rtvs.sk. 2. Možnosť predloženia ponuky nie je podmienená vyžiadaním si a prevzatím súťažných podkladov. Ak uchádzač predloží svoju ponuku bez prevzatia súťažných podkladov vystavuje sa riziku, že ním predložená ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky (aj dodatočných prostredníctvom inštitútu vysvetľovania), čo môže mať za následok jej vylúčenie. 3. Verejný obstarávateľ si v zmysle § 54 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní vyhradzuje právo nepoužiť elektronickú aukciu ak by sa aukcie zúčastnil len jeden uchádzač. 4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 81 zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak v tejto verejnej súťaži nebude predložená ani jedna ponuka, alebo ani jeden uchádzač alebo záujemca nespĺňa podmienky účasti, alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa potreby a požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia. 5. Verejný obstarávateľ v zmysle § 46 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požaduje od uchádzačov zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpekou. Zábezpeka je stanovená vo výške: 36 000,- EUR. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie sám. Viac informácií ohľadom zloženia zábezpeky je možné získať zo súťažných podkladov v kapitole A. Pokyny na vypracovanie ponuky, Časť III - Príprava ponuky, v bode 12 - Zábezpeka, podmienky jej zloženia, podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia. 6. Procesy tohto verejného obstarávania, ktoré osobitne neupravuje oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažné podklady sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 7. V zmysle § 34 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač alebo záujemca alebo iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie Dunajská 68, P.O.BOX 58 82004 Bratislava 24 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903 Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
14.09.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB