« Back to Search« Back to SearchSearch » "Consulting services for preparation of analyzes and feasibility studies for waste management region Razgrad and preparation of the necessary documentation required for applying for listings  Община Разград

"Consulting services for preparation of analyzes and feasibility studies for waste management region Razgrad and preparation of the necessary documentation required for applying for listings

  Разград Bulgaria — Община Разград
Published February 21, 2017 — Deadline March 14, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The main objective of the contract is to support Razgrad Municipality in developing a project proposal for applying for OPE 2014-2020 in the above procedure. Specific objective of the contract is to prepare the necessary documents to achieve project readiness of Razgrad in partnership with other municipalities in the Regional Association for Waste Management Application in procedure directly granting financial assistance for proposals for the design and construction of facilities for composting and pre-treatment of household waste.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Партида на възложителя
00338
Поделение
АО-05-03-1352
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател
00338-2017-0001
Официално наименование
Община Разград
Национален регистрационен номер
000505910
Град
Разград
код NUTS
BG324
Пощенски код
7200
Държава
България
Телефон
+359 84618171/+359 846181220
Факс
+359 84660090
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки
НЕ
(URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170217QWGE1983709
електронно посредством
НЕ
Официално наименование
Община Разград
Национален регистрационен номер
000505910
Град
Разград
код NUTS
BG324
Пощенски код
7200
Държава
България
Телефон
+359 84618213
Факс
+359 84660090
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
„Консултантска услуга за изготвяне на анализи и прединвестиционни проучвания за управление на отпадъците на регион Разград и подготовка на необходимата изискуема документация за кандидатстване по обяв
Референтен номер 2
79723000
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент
НЕ
Обособена позиция номер 2
79723000
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Срок за изпълнение
Тежест 21
60
Списък и кратко описание на условията
Възложителят не поставя изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката
Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.Продължава в т. VІ.3) Допълнителна информация
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
Ускорена процедура
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
13/03/2017
Офертата трябва да бъде валидна до
90
Дата
14/03/2017
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Телефон
+359 29884070
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
Факс
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
Партида на възложителя
00338
Изходящ номер
АО-05-03-1352
от дата
20/02/2017
Заведено в преписка
00338-2017-0001
Официално наименование
Община Разград
Национален регистрационен номер
000505910
Пощенски адрес
бул. Бели Лом 37А
Град
Разград
код NUTS
BG324
Пощенски код
7200
Държава
България
Лице за контакт
Хубан Соколов, Недим Тахиров
Телефон
+359 84618171/+359 846181220
Електронна поща
obshtina@razgrad.bg
Факс
+359 84660090
Основен адрес (URL)
www.razgrad.bg
Адрес на профила на купувача (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
НЕ
(URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170217QWGE1983709
електронно посредством
НЕ
Официално наименование
Община Разград
Национален регистрационен номер
000505910
Пощенски адрес
бул. Бели Лом 37А
Град
Разград
код NUTS
BG324
Пощенски код
7200
Държава
България
Лице за контакт
Пламена Тодорова
Телефон
+359 84618213
Електронна поща
obshtina@razgrad.bg
Факс
+359 84660090
Основен адрес (URL)
www.razgrad.bg
Адрес на профила на купувача (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170217QWGE1983709
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
„Консултантска услуга за изготвяне на анализи и прединвестиционни проучвания за управление на отпадъците на регион Разград и подготовка на необходимата изискуема документация за кандидатстване по обяв
II.1.2) Основен CPV код
79723000
II.1.4) Кратко описание
Основната цел на поръчката е подпомагане на Община Разград при разработването на проектно предложение за кандидатстване по ОПОС 2014-2020 по посочената по-горе процедура. Специфична цел на поръчката е да се изготвят необходимите документи за постигане на проектна готовност на община Разград в партньорство с другите общини от регионалното сдружение за управление на отпадъците, за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за избор на проектни предложения за проектиране и изграждане на инсталации за компостиране и за предварително третиране на битовите отпадъци.
Стойност, без да се включва ДДС
264000
Валута
BGN
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:
НЕ
Основен CPV код 1
79723000
Основен CPV код 1
90713000
Основен CPV код 1
90715270
код NUTS 1
BG324
Основно място на изпълнение
по седалище на изпълнителя и на територията на Община Разград
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Настоящата обществена поръчка следва да подпомогне Община Разград при подготовката на проектно предложение за кандидатстване по ОПОС 2014-2020 в рамките на Процедурата чрез изпълнение на следните дейности: Дейност 1. Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци /с подробен масов баланс/ и анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците. Дейност 2. Изготвяне на проучване за нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране, към разделното събиране на биоразградимите отпадъци, за нагласите на населението към употребата на компост от отпадъци, за степента на осведоменост на населението от нуждите от осигуряване на необходимите количества зелени и биоразградими битови отпадъци. Дейност 3. Изготвяне на анализи, съпътстващи подготовката на проектното предложение Дейност 4. Изготвяне на прединвестиционни проучвания Дейност 5. Изработване на документи – неразделна част от проектното предложение, свързани с управлението на компоста и фракциите от инсталацията за предварително третиране на отпадъци. Дейност 6. Изготвяне на анализ разходи-ползи Дейност 7. Предоставяне на експертна помощ в хода на подготовка на проектното предложение Дейност 8. Подготовка на други анализи, документи и информация, необходими за кандидатстване по ОПОС
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Срок за изпълнение
Тежест
40
Тежест 21
60
Стойност, без да се включва ДДС
264000
Валута
BGN
Крайна дата
20/04/2017
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
Идентификация на проекта
Поръчката се финансира със собствени средства на общините от регион Разград, които са възстановими по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“
Списък и кратко описание на условията
Възложителят не поставя изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.
Изисквано минимално/ни ниво/а2
Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
1.Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“. За доказване участникът представя: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. 2.При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“. За доказване участникът представя: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата. 3.Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“. За доказване участникът представя: Сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или 9001:2015, или еквивалент в областта на консултантски услуги за управление на отпадъци и EN ISO 14001:2004 или 14001:2015, или еквивалент в областта на управление на околната среда, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от изпълнителна Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят изисква от участниците да представят в офертата си - заверено копие на валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или 9001:2015, или еквивалент в областта на консултантски услуги за управление на отпадъци и EN ISO 14001:2004 или 14001:2015, или еквивалент в областта на управление на околната среда, които са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договор, възложителят изисква от участника определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Изисквано минимално/ни ниво/а2
1.Участникът, през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил услуга, свързана с изготвяне на прединвестиционно проучване за инсталация за третиране на отпадъци и/или за подготовка на инвестиционно проектно предложение за управление на отпадъци. 2.Участникът да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност, както следва: Ръководител на проекта Квалификация - Висше образование: „Инженерни науки“ или „Икономика“, или еквивалент, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент. Специфичен опит на ръководна позиция (ръководител или еквивалент) в изпълнението на проект/договор за услуги за подготовка на инвестиционен/и проект/и в сектор „Отпадъци“. Финансист (Ключов експерт 1) Квалификация - Висше образование “Финанси“ или „Икономика“, или еквивалент с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент. Специфичен опит в областта на финансовия анализ и/или анализ „разходи – ползи“. Експерт „Компостиращи инсталации“ (Ключов експерт 2) Квалификация - Висше образование “Инженерни науки“ или еквивалент с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент; Специфичен опит в областта на изготвяне на прединвестиционно проучване в областта на отпадъците, включващо и компостираща инсталация. Експерт „Инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ (Ключов експерт 3) Квалификация - Висше образование “Инженерни науки“ или еквивалент с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент; Специфичен опит в областта на изготвяне на прединвестиционно проучване в областта на отпадъците, включващо и инсталация за предварително третиране. Есперт „Управление на отпадъците“ (Ключов експерт 4) Квалификация - Висше образование – „Икономика“ или „Инженерни науки“, или еквивалент с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент. Специфичен опит в областта на управление на битови отпадъци - разработване на програми и/или планове за управление на отпадъци, в т.ч. битови отпадъци и/или управление на системи за управление на битови отпадъци. Експерт „Подготовка на проекти“ (Ключов експерт 5) Квалификация – Висше образование - „Икономика”, „Инженерни науки“, „Финанси“, „Право“, или еквивалент, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент. Специфичен опит в подготовка на проектни предложение - участие в проекти/договори за подготовка на инвестиционни проекти за кандидатстване по донорски програми, в рамките на които експертът е подготвял и формуляр за кандидатстване /или еквивалент на формуляр за кандидатстване/. Под „еквивалентна специалност” в настоящата процедура следва да се разбира специалност получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименована по друг начин или обхваща същата област на знание. Други (не ключови) експерти: Всеки участник по своя преценка следва да предложи и неключови експерти за изпълнение на поръчката, като разходите за допълнителни експерти трябва да са предвидени в офертата. Членовете на екипа на един участник не могат да бъдат включени в офертата на друг/и участник/ици. Ако Възложителят установи, че един и същи член на екипа са предложени от повече от един участник, Възложителят отстранява участниците, подали тези оферти. 3.Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2008 или 9001:2015, или еквивалент в областта на консултантски услуги за управление на отпадъци и EN ISO 14001:2004 или 14001:2015, или еквивалент в областта на управление на околната среда.
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места
НЕ
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката
Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.Продължава в т. VІ.3) Допълнителна информация
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
Ускорена процедура
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
13/03/2017
Местно време
17:30
Дата
BG
Продължителност в месеци
90
Дата
14/03/2017
Местно време
10:00
Място
гр. Разград, бул. "Бели Лом" № 37А, административната сграда на Община Разград, етаж І, зала 102
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне
Съгласно чл. 181, ал. 2 от ЗОП - при провеждане на процедурата оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор. На публичното заседание на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Ще се използва електронно фактуриране
НЕ
Ще се приема електронно заплащане
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Телефон
+359 29884070
Интернет адрес (URL)
http://www.cpc.bg
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
Факс
20/02/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB