« Back to Search« Back to SearchSearch » Design and implementation of construction activities in the implementation of the National Programme for Energy Efficiency of Residential Buildings in the Municipality of Veliko Tarnovo  Община Велико Търново

Design and implementation of construction activities in the implementation of the National Programme for Energy Efficiency of Residential Buildings in the Municipality of Veliko Tarnovo

  Велико Търново Bulgaria — Община Велико Търново
Published March 6, 2017 — Deadline April 11, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Design and execution of works relating to the implementation of the National Programme for Energy Efficiency of Residential Buildings in the Municipality of Veliko Tarnovo on four lots. Through the contract will be carried out renovation of multifamily residential buildings through the implementation of energy efficiency measures to provide better living conditions for citizens in multifamily buildings, thermal comfort and higher quality of living environment. Implementation of energy efficiency measures in multifamily buildings will contribute to a higher level of energy efficiency in multifamily buildings and reducing energy costs, improving performance to extend the life cycle of buildings and providing conditions of living environment compliance with sustainability criteria. Detailed information on the nature and volume of construction and services is presented in section II.2.4.) Of the notice.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Партида на възложителя
00073
Официално наименование
Община Велико Търново
Национален регистрационен номер
000133634
Град
Велико Търново
код NUTS
BG321
Пощенски код
5000
Държава
България
Телефон
+359 62619231
Факс
+359 62619251
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки
НЕ
(URL)
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/461
електронно посредством
НЕ
Официално наименование
Община Велико Търново, пл. Майка България № 2
Национален регистрационен номер
000133634
Град
Велико Търново
код NUTS
BG321
Пощенски код
5000
Държава
България
Телефон
+359 62619108
Факс
+359 62619251
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
Проектиране и изпълнение на строителни дейности във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново
Референтен номер 2
45000000
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент
НЕ
II.2.1) Наименование 2
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул."РАЙЧО НИКОЛОВ" №1
Обособена позиция номер 2
1
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
„Техническо предложение на участника за нивото на качествено изпълнение на поръчката“ /П1/, с подпоказател Н1-с тежест 15 т. и подпоказател Н2-с тежест 25 т.
Тежест 21
50
II.2.1) Наименование 2
Многофамилна жилищна сграда находяща се в: гр. Велико Търново, ул."Георги Измирлиев“ №16
Обособена позиция номер 2
2
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
„Техническо предложение на участника за нивото на качествено изпълнение на поръчката“ /П1/, с подпоказател Н1-с тежест 15 т. и подпоказател Н2-с тежест 25 т.
Тежест 21
50
II.2.1) Наименование 2
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул."Георги Измирлиев“ №15
Обособена позиция номер 2
3
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
„Техническо предложение на участника за нивото на качествено изпълнение на поръчката“ /П1/, с подпоказател Н1-с тежест 15 т. и подпоказател Н2-с тежест 25 т.
Тежест 21
50
II.2.1) Наименование 2
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Велико Търново,ул."Ниш“ №4
Обособена позиция номер 2
4
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
„Техническо предложение на участника за нивото на качествено изпълнение на поръчката“ /П1/, с подпоказател Н1-с тежест 15 т. и подпоказател Н2-с тежест 25 т.
Тежест 21
50
Списък и кратко описание на условията
Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, съгласно чл. 3, ал.2 от ЗКС за изпълнение на строежи за ОП№1–І група, ІІІ категория; за ОП№2- І група, ІІІ категория; за ОП№3- І група, ІІІ категория; за ОП№4- І група, ІІІ категория, към момента на подаване на офертата, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, удостоверено с еквивалентен документ подготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган в държавата в която е установен. Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, съобразно вида и дела от поръчката който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП. При участие като обединение се представя ЕЕДОП от обединението и ЕЕДОП от всеки от партньорите в обединението. В ЕЕДОП от обединението се попълва консолидираната (обобщена) информация. Доказване на посоченото изискване: Документът, с който се доказва изискването е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката
Отстранява се от участие в процедурата участник, когато е налице някое от изброените основания в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 ЗОП. Може да не се отстрани от процедурата участник, за когото са налице посочените основания ако представи предвидените в чл. 56, ал. 1 ЗОП доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност и същите са достатъчни, за да се гарантира неговата надежност.
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
Ускорена процедура
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
07/04/2017
Офертата трябва да бъде валидна до
6
Дата
11/04/2017
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Телефон
+359 29884070
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с копие и до Възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
Факс
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
Партида на възложителя
00073
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС
01/03/2017
Заведено в преписка
00073-2017-0014
Официално наименование
Община Велико Търново
Национален регистрационен номер
000133634
Пощенски адрес
град Велико Търново, площад Майка България 2
Град
Велико Търново
код NUTS
BG321
Пощенски код
5000
Държава
България
Лице за контакт
Надя Петрова, Русанка Александрова
Телефон
+359 62619231
Електронна поща
mop_vt@abv.bg
Факс
+359 62619251
Основен адрес (URL)
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/
Адрес на профила на купувача (URL)
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/461
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
НЕ
(URL)
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/461
електронно посредством
НЕ
Официално наименование
Община Велико Търново, пл. Майка България № 2
Национален регистрационен номер
000133634
Пощенски адрес
Община Велико Търново, град Велико Търново, пл. Майка България № 2
Град
Велико Търново
код NUTS
BG321
Пощенски код
5000
Държава
България
Лице за контакт
Иво Лазаров - Началник на отдел ОЦУИГ
Телефон
+359 62619108
Електронна поща
mop_vt@abv.bg
Факс
+359 62619251
Основен адрес (URL)
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/
Адрес на профила на купувача (URL)
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/461
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
Проектиране и изпълнение на строителни дейности във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново
II.1.2) Основен CPV код
45000000
II.1.4) Кратко описание
Проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново на четири обособени позиции. Чрез обществената поръчка ще се извърши обновяване на многофамилни жилищни сгради, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия, подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите и осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие. Подробни информация за естеството и обема на строителството и услугите е представена в раздел II.2.4.) от обявлението.
Стойност, без да се включва ДДС
3319852.80
Валута
BGN
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:
НЕ
II.2.1) Наименование 2
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул."РАЙЧО НИКОЛОВ" №1
Обособена позиция номер 2
1
Основен CPV код 1
45000000
Основен CPV код 1
71315000
код NUTS 1
BG321
Основно място на изпълнение
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул."РАЙЧО НИКОЛОВ" №1.
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Изготвянето на работен инвестиционен проект с обхват и съдържание съгласно Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а също и от специфичните особености на обекта. Проектът да съдържа частите: Архитектурна, Конструктивна, Енергийна Ефективност с доклад за съответствие, Електро, ВиК, ОВКИ, Пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО, проектно-сметна документация. Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект.Допустимите мерки включващи освен енергоспестяващите, така и тези за поддържане и осигуряване на обекта, са подробно изложени в техническата спецификация и докладите за технически и енергийни обследвания, неразделна част от документацията за обществена поръчка. А именно (накратко):1. Съществуващите плочници (по контура на сградата) да се ремонтират или изпълнят отново при спазване на необходимите наклони; 2. Да се ремонтират фасадите, включващо топлинно изолиране на външните ограждащи елементи, хармонизиране и унифициране на фасадните дограми, парапети и други елементи, постигане на добро цветово решение и формиране на цялостна архитектурно-естетическа визия на сградата; 3. Да се предвиди разделянето на топлоизолацията с негорими хоризонтални и вертикални ивици, съгласно изискванията Наредба Iз-1971; 4. Цокълните стени да се топлоизолират със система от XPS и завършващ слой от водоотблъскваща мазилка; 5. Да се подменят входните дограми за достъп до сградата с алуминиева дограма с прекъснат термомост; 6. Прозорците в сутерена да бъдат сменени с PVC дограма със стъклопакет; 7. Да се ремонтират козирките над входовете; 8. Да се ремонтират или да се подменят балконските парапети; 9. Всички прозорци да бъдат обезопасени съгласно изискването на чл. 113, ал. 3 от Наредба № 7/22.12.2003 г. ПНУОВТУЗ; 10. Да се извърши основен ремонт, топлоизолиране и хидроизолиране на покрива; 11. Да се монтират шапки на отдушниците и комините, да се ремонтират и измажат, да се направи проверка за свързаност на тръбите на отдушниците в подпокривното пространство, същото да се почисти; 12. Капаците за изход към покрива и прозорците на машинните помещения да се подменят с нова алуминиева дограма; 13. Дървената двукатна и единична дограма, стоманената и силно амортизираната PVC дограма сградата да се подмени с нова PVC дограма със стъклопакет, в съответствие предписаните енергоспестяващи мерки; 14. При подмяната на дограмата да се монтират нови външни алуминиеви подпрозоречни поли; 15. Площадката пред входа да се приведе в съответствие с изискванията на Наредба №4 от 1.07.2009г.; 16. Таваните на остъклените балкони и лоджии, над които има неостъклени, да се топлоизолират отвътре; 17. след подмяната на дограмата да се изпълни вътрешното обръщане, след което да се боядиса; 18. Над балконите на последния жилищен етаж да се предвидят и изпълнят предпазни козирки.; 19. Да се направят локални изкърпвания и боядисване на стълбищното пространство, да се ремонтират стълбищните парапети; 20. Дилатационните фуги и фугите между конструктивните елементи да се затворят по детайл на проектанта; 21. Фугите между фасадните панели да се уплътнят; 22. Всички участъци, където има оголени армировъчни пръти (нарушено бетоново покритие) – прътите се почистват добре и бетоновото покритие се възстановява със специализирана смес; 23. Подмяна на старите водоприемници с нови, с подходящ диаметър. Поставяне на нови решетки на водоприемниците; 24. Да се изпълнят предписаните енергоспестяващи мерки свързани с отоплителната инсталация на сградите (там където има такива) чрез реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална и монтаж на вертикални щрангове във всеки вход, от който да се подаде топлоносител към колекторни табла на площадките пред апартаментите с изводи за всеки апартамент;Продължава в раздел II.2.14).
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
„Техническо предложение на участника за нивото на качествено изпълнение на поръчката“ /П1/, с подпоказател Н1-с тежест 15 т. и подпоказател Н2-с тежест 25 т.
Тежест
40
Име
„Предложен срок за изпълнение на проектиране“ /П2А/
Тежест
5
Име
„Предложен срок за изпълнение на строителство“ /П2Б/
Тежест
5
Тежест 21
50
Стойност, без да се включва ДДС
474800.40
Валута
BGN
Продължителност в дни
160
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.14) Допълнителна информация
25. Да се подменят изцяло външните водосточните тръби; 26. Цялостна подмяна на осветлението в общите части и монтаж на енергоефективни осветителни тела; 27. Изграждане на автоматиз. управление на осветлението в общите части; 28. Изграждане на нова мълниезащитната и заземителна инсталация; 28. Да се монтират врати с огнеустойчивост ЕІ-60 на входовете от стълбището към сутерена.
II.2.1) Наименование 2
Многофамилна жилищна сграда находяща се в: гр. Велико Търново, ул."Георги Измирлиев“ №16
Обособена позиция номер 2
2
Основен CPV код 1
45000000
Основен CPV код 1
71315000
код NUTS 1
BG321
Основно място на изпълнение
Община Велико Търново - гр. Велико Търново, ул."Георги Измирлиев“ №16
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Изготвянето на работен инвестиционен проект с обхват и съдържание съгласно Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а също и от специфичните особености на обекта. Проектът да съдържа частите: Архитектурна, Конструктивна, Енергийна Ефективност с доклад за съответствие, Електро, ВиК, ОВКИ, Пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО, проектно-сметна документация. Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект.Допустимите мерки включващи освен енергоспестяващите, така и тези за поддържане и осигуряване на обекта, са подробно изложени в техническата спецификация и докладите за технически и енергийни обследвания, неразделна част от документацията за обществена поръчка. А именно (накратко):1. Съществуващите плочници (по контура на сградата) да се ремонтират или изпълнят отново при спазване на необходимите наклони; 2. Да се ремонтират фасадите, включващо топлинно изолиране на външните ограждащи елементи, хармонизиране и унифициране на фасадните дограми, парапети и други елементи, постигане на добро цветово решение и формиране на цялостна архитектурно-естетическа визия на сградата; 3. Да се предвиди разделянето на топлоизолацията с негорими хоризонтални и вертикални ивици, съгласно изискванията Наредба Iз-1971; 4. Цокълните стени да се топлоизолират със система от XPS и завършващ слой от водоотблъскваща мазилка; 5. Да се подменят входните дограми за достъп до сградата с алуминиева дограма с прекъснат термомост; 6. Прозорците в сутерена да бъдат сменени с PVC дограма със стъклопакет; 7. Да се ремонтират козирките над входовете; 8. Да се ремонтират или да се подменят балконските парапети; 9. Всички прозорци да бъдат обезопасени съгласно изискването на чл. 113, ал. 3 от Наредба № 7/22.12.2003 г. ПНУОВТУЗ; 10. Да се извърши основен ремонт, топлоизолиране и хидроизолиране на покрива; 11. Да се монтират шапки на отдушниците и комините, да се ремонтират и измажат, да се направи проверка за свързаност на тръбите на отдушниците в подпокривното пространство, същото да се почисти; 12. Капаците за изход към покрива и прозорците на машинните помещения да се подменят с нова алуминиева дограма; 13. Дървената двукатна и единична дограма, стоманената и силно амортизираната PVC дограма сградата да се подмени с нова PVC дограма със стъклопакет, в съответствие предписаните енергоспестяващи мерки; 14. При подмяната на дограмата да се монтират нови външни алуминиеви подпрозоречни поли; 15. Площадката пред входа да се приведе в съответствие с изискванията на Наредба №4 от 1.07.2009г.; 16. Таваните на остъклените балкони и лоджии, над които има неостъклени, да се топлоизолират отвътре; 17. след подмяната на дограмата да се изпълни вътрешното обръщане, след което да се боядиса; 18. Над балконите на последния жилищен етаж да се предвидят и изпълнят предпазни козирки.; 19. Да се направят локални изкърпвания и боядисване на стълбищното пространство, да се ремонтират стълбищните парапети; 20. Дилатационните фуги и фугите между конструктивните елементи да се затворят по детайл на проектанта; 21. Фугите между фасадните панели да се уплътнят; 22. Всички участъци, където има оголени армировъчни пръти (нарушено бетоново покритие) – прътите се почистват добре и бетоновото покритие се възстановява със специализирана смес; 23. Подмяна на старите водоприемници с нови, с подходящ диаметър. Поставяне на нови решетки на водоприемниците; 24. Да се изпълнят предписаните енергоспестяващи мерки свързани с отоплителната инсталация на сградите (там където има такива) чрез реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална и монтаж на вертикални щрангове във всеки вход, от който да се подаде топлоносител към колекторни табла на площадките пред апартаментите с изводи за всеки апартамент;Продължава в раздел II.2.14).
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
„Техническо предложение на участника за нивото на качествено изпълнение на поръчката“ /П1/, с подпоказател Н1-с тежест 15 т. и подпоказател Н2-с тежест 25 т.
Тежест
40
Име
„Предложен срок за изпълнение на проектиране“ /П2А/
Тежест
5
Име
„Предложен срок за изпълнение на строителство“ /П2Б/
Тежест
5
Тежест 21
50
Стойност, без да се включва ДДС
839960.40
Валута
BGN
Продължителност в дни
160
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.14) Допълнителна информация
25. Да се подменят изцяло външните водосточните тръби; 26. Цялостна подмяна на осветлението в общите части и монтаж на енергоефективни осветителни тела; 27. Изграждане на автоматиз. управление на осветлението в общите части; 28. Изграждане на нова мълниезащитната и заземителна инсталация; 28. Да се монтират врати с огнеустойчивост ЕІ-60 на входовете от стълбището към сутерена.
II.2.1) Наименование 2
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул."Георги Измирлиев“ №15
Обособена позиция номер 2
3
Основен CPV код 1
45000000
Основен CPV код 1
71315000
код NUTS 1
BG321
Основно място на изпълнение
Община Велико Търново - гр. Велико Търново, сграда с административен адрес ул."Георги Измирлиев“ №15
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Изготвянето на работен инвестиционен проект с обхват и съдържание съгласно Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а също и от специфичните особености на обекта. Проектът да съдържа частите: Архитектурна, Конструктивна, Енергийна Ефективност с доклад за съответствие, Електро, ВиК, ОВКИ, Пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО, проектно-сметна документация. Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект.Допустимите мерки включващи освен енергоспестяващите, така и тези за поддържане и осигуряване на обекта, са подробно изложени в техническата спецификация и докладите за технически и енергийни обследвания, неразделна част от документацията за обществена поръчка. А именно (накратко):1. Съществуващите плочници (по контура на сградата) да се ремонтират или изпълнят отново при спазване на необходимите наклони; 2. Да се ремонтират фасадите, включващо топлинно изолиране на външните ограждащи елементи, хармонизиране и унифициране на фасадните дограми, парапети и други елементи, постигане на добро цветово решение и формиране на цялостна архитектурно-естетическа визия на сградата; 3. Да се предвиди разделянето на топлоизолацията с негорими хоризонтални и вертикални ивици, съгласно изискванията Наредба Iз-1971; 4. Цокълните стени да се топлоизолират със система от XPS и завършващ слой от водоотблъскваща мазилка; 5. Да се подменят входните дограми за достъп до сградата с алуминиева дограма с прекъснат термомост; 6. Прозорците в сутерена да бъдат сменени с PVC дограма със стъклопакет; 7. Да се ремонтират козирките над входовете; 8. Да се ремонтират или да се подменят балконските парапети; 9. Всички прозорци да бъдат обезопасени съгласно изискването на чл. 113, ал. 3 от Наредба № 7/22.12.2003 г. ПНУОВТУЗ; 10. Да се извърши основен ремонт, топлоизолиране и хидроизолиране на покрива; 11. Да се монтират шапки на отдушниците и комините, да се ремонтират и измажат, да се направи проверка за свързаност на тръбите на отдушниците в подпокривното пространство, същото да се почисти; 12. Капаците за изход към покрива и прозорците на машинните помещения да се подменят с нова алуминиева дограма; 13. Дървената двукатна и единична дограма, стоманената и силно амортизираната PVC дограма сградата да се подмени с нова PVC дограма със стъклопакет, в съответствие предписаните енергоспестяващи мерки; 14. При подмяната на дограмата да се монтират нови външни алуминиеви подпрозоречни поли; 15. Площадката пред входа да се приведе в съответствие с изискванията на Наредба №4 от 1.07.2009г.; 16. Таваните на остъклените балкони и лоджии, над които има неостъклени, да се топлоизолират отвътре; 17. след подмяната на дограмата да се изпълни вътрешното обръщане, след което да се боядиса; 18. Над балконите на последния жилищен етаж да се предвидят и изпълнят предпазни козирки.; 19. Да се направят локални изкърпвания и боядисване на стълбищното пространство, да се ремонтират стълбищните парапети; 20. Дилатационните фуги и фугите между конструктивните елементи да се затворят по детайл на проектанта; 21. Фугите между фасадните панели да се уплътнят; 22. Всички участъци, където има оголени армировъчни пръти (нарушено бетоново покритие) – прътите се почистват добре и бетоновото покритие се възстановява със специализирана смес; 23. Подмяна на старите водоприемници с нови, с подходящ диаметър. Поставяне на нови решетки на водоприемниците; 24. Да се изпълнят предписаните енергоспестяващи мерки свързани с отоплителната инсталация на сградите (там където има такива) чрез реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална и монтаж на вертикални щрангове във всеки вход, от който да се подаде топлоносител към колекторни табла на площадките пред апартаментите с изводи за всеки апартамент; Продължава в раздел II.2.14).
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
„Техническо предложение на участника за нивото на качествено изпълнение на поръчката“ /П1/, с подпоказател Н1-с тежест 15 т. и подпоказател Н2-с тежест 25 т.
Тежест
40
Име
„Предложен срок за изпълнение на проектиране“ /П2А/
Тежест
5
Име
„Предложен срок за изпълнение на строителство“
Тежест
5
Тежест 21
50
Стойност, без да се включва ДДС
1484232
Валута
BGN
Продължителност в дни
160
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.14) Допълнителна информация
25. Да се подменят изцяло външните водосточните тръби; 26. Цялостна подмяна на осветлението в общите части и монтаж на енергоефективни осветителни тела; 27. Изграждане на автоматиз. управление на осветлението в общите части; 28. Изграждане на нова мълниезащитната и заземителна инсталация; 28. Да се монтират врати с огнеустойчивост ЕІ-60 на входовете от стълбището към сутерена.
II.2.1) Наименование 2
Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Велико Търново,ул."Ниш“ №4
Обособена позиция номер 2
4
Основен CPV код 1
45000000
Основен CPV код 1
71315000
код NUTS 1
BG321
Основно място на изпълнение
Община Велико Търново - гр. Велико Търново, сграда с административен адрес - ул."Ниш“ №4
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Изготвянето на работен инвестиционен проект с обхват и съдържание съгласно Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а също и от специфичните особености на обекта. Проектът да съдържа частите: Архитектурна, Конструктивна, Енергийна Ефективност с доклад за съответствие, Електро, ВиК, ОВКИ, Пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО, проектно-сметна документация. Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект.Допустимите мерки включващи освен енергоспестяващите, така и тези за поддържане и осигуряване на обекта, са подробно изложени в техническата спецификация и докладите за технически и енергийни обследвания, неразделна част от документацията за обществена поръчка. А именно (накратко):1. Съществуващите плочници (по контура на сградата) да се ремонтират или изпълнят отново при спазване на необходимите наклони; 2. Да се ремонтират фасадите, включващо топлинно изолиране на външните ограждащи елементи, хармонизиране и унифициране на фасадните дограми, парапети и други елементи, постигане на добро цветово решение и формиране на цялостна архитектурно-естетическа визия на сградата; 3. Да се предвиди разделянето на топлоизолацията с негорими хоризонтални и вертикални ивици, съгласно изискванията Наредба Iз-1971; 4. Цокълните стени да се топлоизолират със система от XPS и завършващ слой от водоотблъскваща мазилка; 5. Да се подменят входните дограми за достъп до сградата с алуминиева дограма с прекъснат термомост; 6. Прозорците в сутерена да бъдат сменени с PVC дограма със стъклопакет; 7. Да се ремонтират козирките над входовете; 8. Да се ремонтират или да се подменят балконските парапети; 9. Всички прозорци да бъдат обезопасени съгласно изискването на чл. 113, ал. 3 от Наредба № 7/22.12.2003 г. ПНУОВТУЗ; 10. Да се извърши основен ремонт, топлоизолиране и хидроизолиране на покрива; 11. Да се монтират шапки на отдушниците и комините, да се ремонтират и измажат, да се направи проверка за свързаност на тръбите на отдушниците в подпокривното пространство, същото да се почисти; 12. Капаците за изход към покрива и прозорците на машинните помещения да се подменят с нова алуминиева дограма; 13. Дървената двукатна и единична дограма, стоманената и силно амортизираната PVC дограма сградата да се подмени с нова PVC дограма със стъклопакет, в съответствие предписаните енергоспестяващи мерки; 14. При подмяната на дограмата да се монтират нови външни алуминиеви подпрозоречни поли; 15. Площадката пред входа да се приведе в съответствие с изискванията на Наредба №4 от 1.07.2009г.; 16. Таваните на остъклените балкони и лоджии, над които има неостъклени, да се топлоизолират отвътре; 17. след подмяната на дограмата да се изпълни вътрешното обръщане, след което да се боядиса; 18. Над балконите на последния жилищен етаж да се предвидят и изпълнят предпазни козирки.; 19. Да се направят локални изкърпвания и боядисване на стълбищното пространство, да се ремонтират стълбищните парапети; 20. Дилатационните фуги и фугите между конструктивните елементи да се затворят по детайл на проектанта; 21. Фугите между фасадните панели да се уплътнят; 22. Всички участъци, където има оголени армировъчни пръти (нарушено бетоново покритие) – прътите се почистват добре и бетоновото покритие се възстановява със специализирана смес; 23. Подмяна на старите водоприемници с нови, с подходящ диаметър. Поставяне на нови решетки на водоприемниците; 24. Да се изпълнят предписаните енергоспестяващи мерки свързани с отоплителната инсталация на сградите (там където има такива) чрез реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална и монтаж на вертикални щрангове във всеки вход, от който да се подаде топлоносител към колекторни табла на площадките пред апартаментите с изводи за всеки апартамент; Продължава в раздел II.2.14).
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
„Техническо предложение на участника за нивото на качествено изпълнение на поръчката“ /П1/, с подпоказател Н1-с тежест 15 т. и подпоказател Н2-с тежест 25 т.
Тежест
40
Име
„Предложен срок за изпълнение на проектиране“ /П2А/
Тежест
5
Име
„Предложен срок за изпълнение на строителство“ /П2Б/
Тежест
5
Тежест 21
50
Стойност, без да се включва ДДС
520860
Валута
BGN
Продължителност в дни
160
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.14) Допълнителна информация
25. Да се подменят изцяло външните водосточните тръби; 26. Цялостна подмяна на осветлението в общите части и монтаж на енергоефективни осветителни тела; 27. Изграждане на автоматиз. управление на осветлението в общите части; 28. Изграждане на нова мълниезащитната и заземителна инсталация; 28. Да се монтират врати с огнеустойчивост ЕІ-60 на входовете от стълбището към сутерена.
Списък и кратко описание на условията
Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, съгласно чл. 3, ал.2 от ЗКС за изпълнение на строежи за ОП№1–І група, ІІІ категория; за ОП№2- І група, ІІІ категория; за ОП№3- І група, ІІІ категория; за ОП№4- І група, ІІІ категория, към момента на подаване на офертата, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, удостоверено с еквивалентен документ подготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган в държавата в която е установен. Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, съобразно вида и дела от поръчката който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП. При участие като обединение се представя ЕЕДОП от обединението и ЕЕДОП от всеки от партньорите в обединението. В ЕЕДОП от обединението се попълва консолидираната (обобщена) информация. Доказване на посоченото изискване: Документът, с който се доказва изискването е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
-Доказателства за всяка позиция по чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, респ. еквивалентна застраховка за професионална отговорности или гаранция в друга държава – членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумение за Европейското икономическо пространство.При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ на ЕЕДОП. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл.171, ал.1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалента застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава – членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за проектиране и строежи за изисканата трета категория или еквивалент. В случай на участие на обединение, спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани с проектирането или строителството. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от поръчката. Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ с изискуемото покритие – копие от валидна застрахователна полица или еквивалент, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни /представя се преди сключване на договор с изпълнителя/. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Доказателствата се представят от участника определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал.5 и 6 от ЗОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а2
Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ с покритие в размер съгласно минималната застрахователна сума за обекта, предмет на поръчката, определена с чл. 5, ал. 1, т.3 - 100 000 лв. и чл. 5, ал. 2, т.3 - 200 000 лв. от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ., бр. 17 от 02.03.2004 г.).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
1. Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП: Списък на проектиране и строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, при строителството придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, а при проектирането – чрез посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 2.За доказване на изискване за притежаване на валиден сертификат БДС EN ISO 9001:2008 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на проектирането и строителството на сгради, участниците представят: валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на проектирането и строителството на сгради (заверено копие). За доказване на изискване за притежаване на валиден сертификат БДС EN ISO 14001:2004 - за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на управление на околна среда, с предметен обхват в областта на строителството на сгради, участниците представят: валиден Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда БДС EN ISO 14001:2004 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството на сгради - (заверено копие). Доказателствата по т.1 и 2 се представят от участника определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал.5 и 6 от ЗОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а2
1. Участникът да е изпълнил през последните 3(три)години, считано от датата на подаване на оферта минимум 1 брой инвестиционен проект /работен или технически/, който да е с предмет и обем идентичен или сходен с предмета на позицията. Под идентичен или сходен проект с предмета на позицията е този за реализация на енергоефективни мерки в сгради, вкл. ремонтни строителни работи по полагане на хидро и топлоизолация и поставяне на дограма на сгради за въвеждане енергоефективни мерки в съществуващи и/или нови жилищни, и/или административни, и/или други сгради с обем за: - за ОП1 – РЗП 2000 м2; -за ОП2 – РЗП 6500 м2.; -за ОП3 – РЗП 12000 м2.; -за ОП4 – РЗП 4000 м2., и да е изпълнил през последните 5(пет)години, считано от датата на подаване на оферта и строителство, което е идентично или сходно с предмета на позицията. Под „идентично или сходно“ строителство с предмета на позицията, следва да се разбира: СМР по полагане на хидро и топлоизолация и поставяне на дограма на сгради за въвеждане енергоефективни мерки в съществуващи и/или нови жилищни, и/или административни, и/или други сгради, с РЗП: - по ОП № 1 – мин. 2000 кв.м.; - по ОП № 2 –мин. 6500 кв.м.; - по ОП № 3 –мин. 12000 кв.м.; - по ОП № 4 – мин. 4000 кв.м. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за обединението като цяло. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел В, т. 1а) и 1 б) от ЕЕДОП за строителство и проектиране с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. 2. Участникът следва да притежава сертификация по БДС EN ISO 9001:2008 - система за управление на качеството и по БДС EN ISO 14001:2004 - за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на проектирането и строителството на сгради и за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството на сгради. В случай на участие на обединение, спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани с проектирането и строителството. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел Г от ЕЕДОП. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места
НЕ
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката
Отстранява се от участие в процедурата участник, когато е налице някое от изброените основания в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 ЗОП. Може да не се отстрани от процедурата участник, за когото са налице посочените основания ако представи предвидените в чл. 56, ал. 1 ЗОП доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност и същите са достатъчни, за да се гарантира неговата надежност.
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
Ускорена процедура
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
07/04/2017
Местно време
17:00
Дата
BG
Продължителност в месеци
6
Дата
11/04/2017
Местно време
14:00
Място
В административната сграда на Община Велико Търново на адрес: град Велико Търново, пл. "Майка България",№2, заседателна зала.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне
Отварянето на офертата е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до административната сграда на Община Велико Търново.
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Ще се използва електронно фактуриране
НЕ
Ще се приема електронно заплащане
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Телефон
+359 29884070
Интернет адрес (URL)
http://www.cpc.bg
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с копие и до Възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
Факс
01/03/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB