« Back to Search« Back to SearchSearch » "Supply of automotive gasoline, brand A 95H, winter, class" C ", mineral without bio-components"  

"Supply of automotive gasoline, brand A 95H, winter, class" C ", mineral without bio-components"

   Bulgaria — 
Published April 16, 2018 — Deadline April 16, 2018 (a year ago)
|
Notice type
Award notice
Supply of automotive gasoline, winter, class "C", mineral without bio-components, according to art. 50 para. 1 of the Renewable Energy Act, up to 13 740 tons ± 0,5% and up to the amount of the insured funds of the State Agency for the Environment, Physical Planning and Public Works. The exact quantity of fuel for which a delivery contract will be concluded is determined on the basis of the lowest price achieved per tonne and the amount of the designated financial resources of the contracting authority. The automotive gasoline shall meet the indicated indicators in Appendix 1 to Art. 6, item 1 of the Ordinance on the quality requirements for liquid fuels, the conditions, the order and the way of their control. Deliveries are made on a schedule specified by the Contracting Authority, by rail and / or by pipeline. The amount of fuel is determined by a mass flow meter specified by the Contracting Authority. Each batch or total quantity in a tank shall be accepted after a qualifying by a Commodity Control Company designated by the Contracting Authority, the cost of grading being at the expense of the Contractor. The delivery term shall be up to 12 (twelve) months from the issuance of a warehouse record for the fuel deposit in a warehouse registered under the procedure of Art. 38 of the Act. The manner and terms of payment are detailed in the order specification. Pursuant to Art. 79, para. 4 of the PPA, the contract shall be concluded according to the rules of the relevant exchange.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
28. Енергетика
Вид на възложителя
Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
Основна дейност
Друг: ЗДРВВЗ и ЗЗНН
Поръчката е в областите отбрана и сигурност
НЕ
Вид на процедурата
Договаряне без предварително обявление
Наименование
"Доставка на автомобилен бензин, марка А 95Н, зимен, клас "С", минерален без биокомпоненти"
Описание на предмета на поръчката
Доставка на автомобилен бензин, зимен, клас "С", минерален без биокомпоненти, съгласно чл. 50, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници, до 13 740 тона ± 0,5 % и до размера на осигурените финансови средства на ДА ДРВВЗ. Точното количество гориво, за което ще бъде сключен договор за доставка се определя на база най-ниска постигната цена на тон и до размера на определени за това финансови средства на възложителя. Автомобилният бензин следва да отговаря на посочените показатели в Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. Доставката се извършва по график, уточнен с Възложителя, с ЖП транспорт и/или по продуктопровод. Количеството на горивото се определя по масов разходомер, посочен от Възложителя. Всяка партида или цялото количество в един резервоар се приема след окачествяване, извършено от фирма за стоков контрол, определена от Възложителя, като разходите за окачествяването са за сметка на изпълнителя. Срокът на доставка е до 12 (дванадесет) месеца от издаване на складов запис за влог на горивото в склад, регистриран по реда на чл. 38 от ЗЗНН. Начинът и условията на плащане са подробно описани в поръчката-спецификация. На основание чл. 79, ал. 4 от ЗОП, договорът се сключва по правилата на съответната борса.
Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
НЕ
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми
НЕ
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
Предметът на поръчката е доставка на един вид стока, която е обективно неделима част по смисъла на т. 28 от § 2 от ДП на ЗОП, от което следва, че е невъзможно разделяне на особени позиции.
Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ
Мотиви за избора на процедура
Стоката, предмет на настоящата поръчка е бензин (с код, съгласно спецификатора за ОП (CPV): 09132100; описание: безоловен бензин), търгува се на стокова борса, съгласно списък одобрен с акт на Министерски съвет, по предложение на министъра на финансите (§ 3 от ЗР на Постановление № 347 от 08.12.2016 г.). В съответствие с чл. 79, ал. 4 от ЗОП, приложим ред за сключване на договор е по правилата на съответната стокова борса. Предвид обстоятелството, че са налице условията за провеждане на договоряне без предварително обявление по предвидения в ЗОП ред за този тип процедура, безспорно е налице възможност Председателят на ДА ДРВВЗ, в качеството му на възложител по чл. 5, ал. 2, т. 10 от ЗОП, да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка, съгласно чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП.
Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне
Съгласно чл. 65, ал. 1 от ППЗОП не се изпраща покана за участие.
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП.
Дата на изпращане на настоящото решение
16.04.2018 г.
Трите имена
Станимир Димитров Пеев
Длъжност
Председател на ДА ДРВВЗ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB