« Back to Search« Back to SearchSearch » "Delivery by financial leasing for a period of 24 (twenty-four) months to 5 (five) new factory cars in 3 (three) lots"  Община Пловдив

"Delivery by financial leasing for a period of 24 (twenty-four) months to 5 (five) new factory cars in 3 (three) lots"

  Пловдив Bulgaria — Община Пловдив
Published December 12, 2017 — Deadline December 18, 2017 (a year ago)
|
Notice type
Contract notice
"Delivery by financial leasing for a term of 24 (twenty-four) months to 5 (five) new factory cars in 3 (three) lots: OP 1 -" Financial Leasing Delivery for 24 (twenty-four) months of 3 (three) new factory trucks for the needs of "Domestic Social Patronage" at Plovdiv Municipality; OP 2 - "Delivery by financial leasing for a period of 24 (twenty-four) months to 1 (one) new factory car for the needs of the Social Policy Directorate in Plovdiv Municipality; OP No 3 - "Delivery by financial leasing for a period of 24 (twenty-four) months to 1 (one) new factory car (6 + 1) for the needs of OP" Youth Center "- Plovdiv Municipality.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Партида на възложителя
00267
Поделение
Община Пловдив
Официално наименование
Община Пловдив
Национален регистрационен номер
000471504
Град
Пловдив
код NUTS
BG421
Пощенски код
4000
Държава
България
Телефон
+359 32656726
Факс
+359 32660571
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки
НЕ
(URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171106JbFS5563159
електронно посредством
НЕ
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
„Доставка чрез финансов лизинг за срок от 24 (двадесет и четири) месеца на 5 (пет) броя фабрично нови автомобила по 3 (три) обособени позиции"
Референтен номер 2
34110000
II.2.1) Наименование 2
Доставка чрез финансов лизинг за срок от 24 (двадесет и четири) месеца на 3 (три) броя фабрично нови товарни автомобила за нуждите на „Домашен социален патронаж” към Община Пловдив
Обособена позиция номер 2
1
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Срок за доставка
Тежест 21
50
II.2.1) Наименование 2
Доставка чрез финансов лизинг за срок от 24 (двадесет и четири) месеца на 1 (един) брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на дирекция „Социална политика” в Община Пловдив
Обособена позиция номер 2
2
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Срок за доставка
Тежест 21
50
II.2.1) Наименование 2
Доставка чрез финансов лизинг за срок от 24 (двадесет и четири) месеца на 1 (един) брой фабрично нов пътнически автомобил (6+1) за нуждите на ОП „Младежки център” - Община Пловдив
Обособена позиция номер 2
3
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Срок за доставка
Тежест 21
50
Списък и кратко описание на условията
Не се поставят.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката
Специфични условия:1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави чрез финансов лизинг автомобилите по съответната обособена позиция, съгласно офертата на Изпълнителя и да осигури прехвърлянето на собствеността върху автомобилите след изтичане на лизинговия период.2. Срокът за доставка е съгласно предложението на Изпълнителя, считано от датата на заявка от страна на Възложителя, а срокът на договора е до изтичане на лизинговия период – до изтичането на 24 месеца след приемане на доставените автомобилите.3. Начин на плащане: - първоначална вноска в срок до 30 дни от сключване на договора; - месечни вноски съгласно лизингов план за период от 24 (двадесет и четири) месеца; - Остатъчната стойност се заплаща от Възложителя в 30-дневен срок след изтичане на последния лизингов период и едновременно с прехвърляне на собствеността на Възложителя.
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
Ускорена процедура
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
15/12/2017
Офертата трябва да бъде валидна до
30/03/2018
Дата
18/12/2017
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Телефон
+359 29884070
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
Факс
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
Партида на възложителя
00267
Поделение
Община Пловдив
Изходящ номер
17РОП87-1
от дата
10/11/2017
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС
10/11/2017
Заведено в преписка
00267-2017-0100
Официално наименование
Община Пловдив
Национален регистрационен номер
000471504
Пощенски адрес
пл.Стефан Стамболов № 1
Град
Пловдив
код NUTS
BG421
Пощенски код
4000
Държава
България
Лице за контакт
Тодор Анчев - гл.юрисконсулт дирекция Обществени поръчки
Телефон
+359 32656726
Електронна поща
otdel_op@abv.bg
Факс
+359 32660571
Основен адрес (URL)
www.plovdiv.bg
Адрес на профила на купувача (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
НЕ
(URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171106JbFS5563159
електронно посредством
НЕ
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
„Доставка чрез финансов лизинг за срок от 24 (двадесет и четири) месеца на 5 (пет) броя фабрично нови автомобила по 3 (три) обособени позиции"
II.1.2) Основен CPV код
34110000
II.1.4) Кратко описание
„Доставка чрез финансов лизинг за срок от 24 (двадесет и четири) месеца на 5 (пет) броя фабрично нови автомобила по 3 (три) обособени позиции: ОП № 1 - „Доставка чрез финансов лизинг за срок от 24 (двадесет и четири) месеца на 3 (три) броя фабрично нови товарни автомобила за нуждите на „Домашен социален патронаж” към Община Пловдив; ОП № 2 - „Доставка чрез финансов лизинг за срок от 24 (двадесет и четири) месеца на 1 (един) брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на дирекция „Социална политика” в Община Пловдив; ОП № 3 - „Доставка чрез финансов лизинг за срок от 24 (двадесет и четири) месеца на 1 (един) брой фабрично нов пътнически автомобил (6+1) за нуждите на ОП „Младежки център” - Община Пловдив”.
Стойност, без да се включва ДДС
262500.00
Валута
BGN
II.2.1) Наименование 2
Доставка чрез финансов лизинг за срок от 24 (двадесет и четири) месеца на 3 (три) броя фабрично нови товарни автомобила за нуждите на „Домашен социален патронаж” към Община Пловдив
Обособена позиция номер 2
1
Основен CPV код 1
34110000
код NUTS 1
BG421
Основно място на изпълнение
гр.Пловдив
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Доставка чрез финансов лизинг за срок от 24 (двадесет и четири) месеца на 3 (три) броя фабрично нови товарни автомобила за нуждите на „Домашен социален патронаж” към Община Пловдив.
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Срок за доставка
Тежест
10
Име
Гаранционен срок
Тежест
40
Тежест 21
50
Стойност, без да се включва ДДС
129166.67
Валута
BGN
Продължителност в дни
50
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.14) Допълнителна информация
Участниците следва да предложат в техническото си предложение: - срок за доставка на автомобилите, който не може да бъде по-дълъг от 50 (петдесет) календарни дни, считано от датата на заявка от страна на Възложителя; - срок за гаранционна поддръжка на доставените автомобили; В техническото предложение участниците декларират, че са оторизирани представители на предлаганата марка автомобили.
II.2.1) Наименование 2
Доставка чрез финансов лизинг за срок от 24 (двадесет и четири) месеца на 1 (един) брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на дирекция „Социална политика” в Община Пловдив
Обособена позиция номер 2
2
Основен CPV код 1
34110000
код NUTS 1
BG421
Основно място на изпълнение
гр.Пловдив
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Доставка чрез финансов лизинг за срок от 24 (двадесет и четири) месеца на 1 (един) брой фабрично нов лек автомобил за нуждите на дирекция „Социална политика” в Община Пловдив.
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Срок за доставка
Тежест
10
Име
Гаранционен срок
Тежест
40
Тежест 21
50
Стойност, без да се включва ДДС
62500.00
Валута
BGN
Продължителност в дни
50
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.14) Допълнителна информация
Участниците следва да предложат в техническото си предложение: - срок за доставка на автомобилите, който не може да бъде по-дълъг от 50 (петдесет) календарни дни, считано от датата на заявка от страна на Възложителя; - срок за гаранционна поддръжка на доставените автомобили; В техническото предложение участниците декларират, че са оторизирани представители на предлаганата марка автомобили.
II.2.1) Наименование 2
Доставка чрез финансов лизинг за срок от 24 (двадесет и четири) месеца на 1 (един) брой фабрично нов пътнически автомобил (6+1) за нуждите на ОП „Младежки център” - Община Пловдив
Обособена позиция номер 2
3
Основен CPV код 1
34110000
код NUTS 1
BG421
Основно място на изпълнение
гр.Пловдив
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Доставка чрез финансов лизинг за срок от 24 (двадесет и четири) месеца на 1 (един) брой фабрично нов пътнически автомобил (6+1) за нуждите на ОП „Младежки център” - Община Пловдив.
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Срок за доставка
Тежест
10
Име
Гаранционен срок
Тежест
40
Тежест 21
50
Стойност, без да се включва ДДС
70833.33
Валута
BGN
Продължителност в дни
50
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.14) Допълнителна информация
Участниците следва да предложат в техническото си предложение: - срок за доставка на автомобилите, който не може да бъде по-дълъг от 50 (петдесет) календарни дни, считано от датата на заявка от страна на Възложителя; - срок за гаранционна поддръжка на доставените автомобили; В техническото предложение участниците декларират, че са оторизирани представители на предлаганата марка автомобили.
Списък и кратко описание на условията
Не се поставят.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.
Изисквано минимално/ни ниво/а2
Не се изисква.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
1. Участникът декларира наличието на сервизна база чрез попълване на изискуемата информация в Част IV, Раздел В, поле 9 от ЕЕДОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а2
1. Участникът да разполага със сервизна база, за извършване на гаранционно и следгаранционно обслужване и сервиз на доставените автомобили. Сервизната база следва да е на територията на община Пловдив или в община, граничеща с община Пловдив.
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места
НЕ
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката
Специфични условия:1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави чрез финансов лизинг автомобилите по съответната обособена позиция, съгласно офертата на Изпълнителя и да осигури прехвърлянето на собствеността върху автомобилите след изтичане на лизинговия период.2. Срокът за доставка е съгласно предложението на Изпълнителя, считано от датата на заявка от страна на Възложителя, а срокът на договора е до изтичане на лизинговия период – до изтичането на 24 месеца след приемане на доставените автомобилите.3. Начин на плащане: - първоначална вноска в срок до 30 дни от сключване на договора; - месечни вноски съгласно лизингов план за период от 24 (двадесет и четири) месеца; - Остатъчната стойност се заплаща от Възложителя в 30-дневен срок след изтичане на последния лизингов период и едновременно с прехвърляне на собствеността на Възложителя.
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
Ускорена процедура
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
15/12/2017
Местно време
17:15
Дата
BG
Офертата трябва да бъде валидна до
30/03/2018
Дата
18/12/2017
Местно време
11:00
Място
Сградата на Община Пловдив, гр.Пловдив, пл.Стефан Стамболов № 1.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Ще се използва електронно фактуриране
НЕ
Ще се приема електронно заплащане
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Телефон
+359 29884070
Интернет адрес (URL)
http://www.cpc.bg
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
Факс
10/11/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB