« Back to Search« Back to SearchSearch » Supply of chemical spreading material  Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Supply of chemical spreading material

  Bratislava Slovakia — Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Published July 26, 2017 — Deadline August 30, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The subject of the contract is the supply of Chemical Spreading Material with a thawing efficiency of up to - 6 oC and solid MgCl2 (CHPM) for the winter maintenance of highways and expressways, with delivery to the destination, ie the individual highway maintenance and maintenance centers SSAA) and the highway management and maintenance centers (hereinafter referred to as the SSAS) as well as the newly created procurement points of the contracting authority - the specifications specified in the tender documents.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001 Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves Slovensko Kontaktná osoba: Mgr. Ján Podmajerský Telefón: +421 258311054 Email: jan.podmajersky@ndsas.sk Webové sídlo (internetová adresa) Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk Hlavná adresa(URL): http://www.ndsas.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Názov
Dodávka chemického posypového materiálu
Hlavný kód CPV
34927100-2
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie Chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 oC a chlorid horečnatý tuhý (ďalej len CHPM) pre potreby zabezpečenia zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest, s dodaním na miesta určenia, t. j. na jednotlivé strediská správy a údržby diaľnic (ďalej len SSÚD) a strediská správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len SSÚR), ako aj na novovytvorené odberné miesta verejného obstarávateľa - bližšie špecifikované súťažných podkladoch.
Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 27 016 000,00 Mena: EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Názov
Región I.
Dodatočné kódy CPV
34927100-2
Kód NUTS
SK02
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
miestom dodania predmetu zákazky sú jednotlivé SSÚD a SSÚR, ako aj novovytvorené odberné miesta verejného obstarávateľa - bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Opis obstarávania
Množstvá dodania CHPM sú bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 8 444 000,00 Mena: EUR bez DPH
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o opciách
Opcie: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Doplňujúce informácie
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému: 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody
Názov
Región II.
Dodatočné kódy CPV
34927100-2
Kód NUTS
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
miestom dodania predmetu zákazky sú jednotlivé SSÚD a SSÚR, ako aj novovytvorené odberné miesta verejného obstarávateľa - bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Opis obstarávania
Množstvá dodania CHPM sú bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 11 696 000,00 Mena: EUR bez DPH
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o opciách
Opcie: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Doplňujúce informácie
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému: 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody
Názov
Región III.
Dodatočné kódy CPV
34927100-2
Kód NUTS
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
miestom dodania predmetu zákazky sú jednotlivé SSÚD a SSÚR, ako aj novovytvorené odberné miesta verejného obstarávateľa - bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Opis obstarávania
Množstvá dodania CHPM sú bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 6 876 000,00 Mena: EUR bez DPH
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o opciách
Opcie: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Doplňujúce informácie
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému: 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody
Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO. 2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 4.Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. 5.Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 28.4.2015 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. d) ZVO - že nie je v reštrukturalizácii predloží potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace. 6.Uchádzač, ktorý je právnickou osobou a nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov), prípadne je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 30.6.2016 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, má povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, nie starší ako tri mesiace, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov. 7.Záujemca alebo uchádzač so sídlom v členskom štáte EÚ inom ako Slovenská republika preukazuje splnenie podmienok účasti obdobným dokladom podľa bodu 4. a 5. vydávaným podľa platných právnych predpisov v krajine jeho sídla môže na preukázanie splnenia podmienok účasti predložiť takýto doklad. V tomto prípade obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v nadväznosti na bod 1. 8.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO. -
Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu: Nie
Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu: Nie
Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Nie
Druh postupu
Verejná súťaž
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Áno
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Áno
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.08.2017 10:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2018
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.08.2017 13:00
INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Nie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Informácia týkajúca sa podmienok účasti, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienok plnenia zmluvy: d) žiadne z uvedených. 2) Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponuky sa vyžaduje. Výška zábezpeky je stanovená v závislosti od predložených ponúk: 2.1 Uchádzač, ktorý predloží ponuku len na dodanie prvej časti predmetu zákazky Región I. zloží zábezpeku vo výške 325.000,00 EUR, 2.2 Uchádzač, ktorý predloží ponuku len na dodanie druhej časti predmetu zákazky Región II. zloží zábezpeku vo výške 465.000,00 EUR, 2.3 Uchádzač, ktorý predloží ponuku len na dodanie tretej časti predmetu zákazky Región III. zloží zábezpeku vo výške 275.000,00 EUR; Bližšie informácie k zábezpeke sú uvedené v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov. 3. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov: 3.1 Verejný obstarávateľ poskytuje súťažné podklady na základe žiadosti záujemcu o vydanie súťažných podkladov formou: - e-mailu, osobne alebo poštou, - žiadosť s požadovanými náležitosťami zaslanú emailom, - osobne súťažné podklady budú poskytované po predbežnom (napr. telefonickom) dohovore najmenej deň vopred v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 11:00 h na adrese: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, - poštou na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. 3.2 Náležitosti kompletnej písomnej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov: - žiadosť záujemcu o poskytnutie súťažných podkladov musí byť predložená v slovenskom jazyku, - žiadosť musí obsahovať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, - určenie kontaktnej osoby, telefón, e-mailovú adresu osoby zodpovednej za komunikáciu, - podpis oprávnenej osoby, - registrácia oprávneného záujemcu nastane po doručení kompletnej žiadosti.
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie Ružová dolina 10, P.O.BOX 98 82005 Bratislava Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie Ružová dolina 10, P.O.BOX 98 82005 Bratislava Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.07.2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB