« Back to Search« Back to SearchSearch » Reduce energy intensity municipal office building Domadice  Obec Domadice

Reduce energy intensity municipal office building Domadice

   Slovakia — Obec Domadice
Published March 28, 2017 — Deadline April 25, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
* EXCHANGE OF NON-COMPLIANT windows and doors * heat cladding external walls EXISTING INSULATION * * storey ceiling above Chemical injected for insulation of wet WALL * Ground construction work damaged portion ROOF * modernization of heat HEATING BUILDING

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV A ADRESY
Obec Domadice IČO: 00587516 Domadice 23, 93587 Domadice Slovensko Kontaktná osoba: Silvia Matušková Telefón: +421 903774621 Email: matuskovas@centrum.sk Webové sídlo (internetová adresa)
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Názov
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU DOMADICE
Hlavný kód CPV
45210000-2
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
* VÝMENA NEVYHOVUJÚCICH OKIEN A DVERÍ * ZATEPLENIE FASÁDY EXISTUJÚCICH OBVODOVÝCH STIEN * ZATEPLENIE STROPU NAD PRÍZEMÍM * CHEMICKÁ INJEKTÁ PRE IZOLÁCIU ZAVLHNUTÝCH STIEN PRÍZEMIA * STAVEBNÉ ÚPRAVY POŠKODENÝCH ČASTÍ STRECHY * REKONŠTRUKCIA ZDROJA TEPLA PRE VYKUROVANIE OBJEKTU
Celková predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 130 326,87 Mena: EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Domadice, okres Levice, Nitrianský kraj
Opis obstarávania
* VÝMENA NEVYHOVUJÚCICH OKIEN A DVERÍ * ZATEPLENIE FASÁDY EXISTUJÚCICH OBVODOVÝCH STIEN * ZATEPLENIE STROPU NAD PRÍZEMÍM * CHEMICKÁ INJEKTÁ PRE IZOLÁCIU ZAVLHNUTÝCH STIEN PRÍZEMIA * STAVEBNÉ ÚPRAVY POŠKODENÝCH ČASTÍ STRECHY * REKONŠTRUKCIA ZDROJA TEPLA PRE VYKUROVANIE OBJEKTU
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Predpokladaná hodnota
Hodnota bez DPH: 130 326,87 Mena: EUR bez DPH
Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z.z. bodu e) - je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré preukazuje uchádzač v zmysle § 32 ods.2 písm. e) dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač splnenie podmienky účasti môže preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 zákona o VO. Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 17.4.2016 je zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým miestom pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať dočasne predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 39 ods. 6 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Jednotný európsky dokument je súčasťou súťažných podkladov v editovateľnej forme, resp. je možné ho stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť. Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: stanovené podmienky účasti vyplývajú priamo z § 114 ods.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Finančné a ekonomické postavenie- § 33 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže predložením nasledovných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópii: 1. § 33.ods.1 písm.a )Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej je uchádzač klientom o schopnosti uchádzača plniť si finančné záväzky v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčenú kópiu tohto dokumentu . Vyjadrenie banky musí byť aktuálne, vydané bankou, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponúk a musí v ňom byť uvedené že za obdobie posledných troch rokoch ku dňu lehoty na predloženie ponúk resp. za obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti/ zriadenia účtu nebol uchádzač v nepovolenom debete , je schopný si plniť svoje záväzky voči banke . Uchádzač predloží vyjadrenie každej banky, kde má podnikateľský účet a čestné vyhlásenie, že v iných bankách nemá podnikateľský účet. Odôvodnenie primeranosti požiadavky: Vyjadrenie banky má byť pre verejného obstarávateľa zárukou zabezpečenia potrebných finančných prostriedkov pre úspešnú realizáciu zákazky. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady vydané podľa právnych podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača. Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením Jednotného európskeho dokumentu uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom
Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením nasledovných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópii: 1. § 34 ods.1 písm.b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom . a. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, b. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, Odôvodnenie primeranosti požiadavky: Uchádzač predložením týchto dokladov preukazuje skúsenosti a pri plnení zákazky a to s prihliadnutím na predpokladaný finančný objem požadovaného predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ má záujem, aby uchádzač mal skúsenosti s uskutočňovaním stavebných prác v rozsahu, ktorý určil a ktorý považuje za primeraný a nediskriminačný, nakoľko práve skúsenosti s realizáciou zákaziek v tomto minimálnom objeme majú vytvoriť predpoklad, že zákazku bude realizovať dostatočne skúsený, odborne a technicky zdatný zmluvný partner. Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť , že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods.1 písm.e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm.a) až h) a ods.7. a oprávnenie dodávať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady vydané podľa právnych podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača. Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením Jednotného európskeho dokumentu uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Nie
Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.04.2017 08:30
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.04.2017 09:00
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Nie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ poskytne prístup k súťažným podkladom ich uverejnením vo svojom profile zriadenom na stránke Úradu pre verejné obstarávanie:https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6509 2. Verejný obstarávateľ na základe žiadosti zašle súťažné podklady elektronicky. Žiadosť je potrebné zaslať na adresu kontaktnej osoby: matuskovas@centrum.sk. 3. Verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom, ktorí stiahnu súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa, aby to oznámili kontaktnej osobe pre prípadné zasielanie vysvetlenia súťažných podkladov. 4.Verejný obstarávateľ bude v profile ( na UVO) zverejňovať všetky odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov ako aj iné informácie týkajúce sa tejto zákazky, ktoré zároveň poskytne všetkým známym záujemcom a v prípade doplnenia súťažných podkladov zverejní v profile aj znenie rozsahu ich doplnenia.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
27.03.2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB