« Back to Search« Back to SearchSearch » Warsaw: Design of output power - transformer station 15/04 kV UKNF office building at ul. 6 Bear that in Warsaw.  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Warsaw: Design of output power - transformer station 15/04 kV UKNF office building at ul. 6 Bear that in Warsaw.

  Warszawa Poland — Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Published October 13, 2016 — Deadline October 6, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Award notice
Winner
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ANNA Anna Kaczyńska i Ireneusz Kaczyński Sp. j., ul. Sitarska 18, 18-301 Zambrów, kraj/woj. mazowieckie.
Przedmiot zamówienia jest robota budowlana polegająca na montażu stacji transformatorowej kontenerowej niezbędnej dla realizacji prawidłowego zasilania istniejącej u Zamawiającego serwerowni (Centrum Przetwarzania Danych) mieszącej się w kondygnacji podziemnej (dawny garaż podziemny) przy budynku biurowym UKNF zlokalizowanym przy ul. Niedźwiedziej 6e. 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 3.2.1 posadowienie prefabrykowanego budynku stacji transformatorowej PZO; 3.2.2. prace ziemne pod fundament stacji i montaż ścian oporowych; 3.2.3 ułożenie drenażu opaskowego z podłączeniem do istniejącego systemu drenażu; 3.2.4 zasypanie mieszanką piaskowo-żwirową pomiędzy ścianami oporowymi a ogrodzeniem działek sąsiednich; 3.2.5 wykonanie koryta odpływowego; 3.2.6 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej; 3.2.7 montaż barierki stalowej; 3.2.8 wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych wew. kontenera; 3.2.9 wykonanie zasilania instalacji wentylacji komory stacji transformatorowej; 3.2.10 wykonanie instalacji i uziemienia; 3.2.11 wykonanie systemów i obwodów sterowania w tym obwodów wtórnych SN stacji; 3.2.12 wykonanie systemów i obwodów monitorowania i sterowania po stronie nN; 3.2.13 wykonanie tras kablowych wewnątrz stacji; 3.2.14 wykonanie rozdzielnicy głównej nN w stacji transformatorowej. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w: Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy oraz Załącznikiem nr 8 do SIWZ -Dokumentacja Projektowa Wykonawcza. 3.3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych opisywanych w Dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał lub urządzenie techniczne parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych (równoważnych). W przypadku złożenia oferty równoważnej, należy wyraźnie wskazać różnice, które powinny być jednoznacznie opisane w złożonej ofercie. Za produkt równoważny Zamawiający uważać będzie każdy produkt posiadający parametry nie gorsze niż wskazane w specyfikacji. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.3.3. Zamawiający oświadcza, że przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej dla Wykonawców w następującym terminie: 26.07.2016 r., godzina 10:00 (godzina rozpoczęcia wizji lokalnej). Zgłoszenie wniosku o uczestnictwo w wizji lokalnej należy kierować na adres e-mail: zamówienia@knf.gov.pl bądź na nr faksu 22 262 52 74, wraz z podaniem danych osobowych, tj. imię i nazwisko, rodzaj i numer dowodu tożsamości, nazwa i adres Wykonawcy oraz nr telefonu kontaktowego. Miejscem zbiórki Wykonawców będzie: siedziba Zamawiającego, o której mowa w pkt 3.2. SIWZ. UWAGA: Zamawiający nie przewiduje innych terminów przeprowadzenia wizji lokalnej, niż wskazany powyżej. Ponadto Zamawiający informuje, iż w przypadku pytań kierowanych przez Wykonawców do Zamawiającego w trakcie wizji lokalnej, Zamawiający sporządzi protokół, uwzględniający przedmiotowe pytania, a odpowiedzi udzieli w trybie art. 38 ustawy Pzp..

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
tak, numer ogłoszenia w BZP: 143455 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
tak.
I. 1) NAZWA I ADRES
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 262 57 77, faks 22 262 52 74; 262 52 70.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Podmiot prawa publicznego.
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Budowa przyłącza elektroenergetycznego - stacji transformatorowej 15/04 kV dla budynku biurowego UKNF zlokalizowanego przy ul. Niedźwiedziej 6 e w Warszawie..
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia jest robota budowlana polegająca na montażu stacji transformatorowej kontenerowej niezbędnej dla realizacji prawidłowego zasilania istniejącej u Zamawiającego serwerowni (Centrum Przetwarzania Danych) mieszącej się w kondygnacji podziemnej (dawny garaż podziemny) przy budynku biurowym UKNF zlokalizowanym przy ul. Niedźwiedziej 6e. 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 3.2.1 posadowienie prefabrykowanego budynku stacji transformatorowej PZO; 3.2.2. prace ziemne pod fundament stacji i montaż ścian oporowych; 3.2.3 ułożenie drenażu opaskowego z podłączeniem do istniejącego systemu drenażu; 3.2.4 zasypanie mieszanką piaskowo-żwirową pomiędzy ścianami oporowymi a ogrodzeniem działek sąsiednich; 3.2.5 wykonanie koryta odpływowego; 3.2.6 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej; 3.2.7 montaż barierki stalowej; 3.2.8 wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych wew. kontenera; 3.2.9 wykonanie zasilania instalacji wentylacji komory stacji transformatorowej; 3.2.10 wykonanie instalacji i uziemienia; 3.2.11 wykonanie systemów i obwodów sterowania w tym obwodów wtórnych SN stacji; 3.2.12 wykonanie systemów i obwodów monitorowania i sterowania po stronie nN; 3.2.13 wykonanie tras kablowych wewnątrz stacji; 3.2.14 wykonanie rozdzielnicy głównej nN w stacji transformatorowej. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w: Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy oraz Załącznikiem nr 8 do SIWZ -Dokumentacja Projektowa Wykonawcza. 3.3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych opisywanych w Dokumentacji projektowej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał lub urządzenie techniczne parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych (równoważnych). W przypadku złożenia oferty równoważnej, należy wyraźnie wskazać różnice, które powinny być jednoznacznie opisane w złożonej ofercie. Za produkt równoważny Zamawiający uważać będzie każdy produkt posiadający parametry nie gorsze niż wskazane w specyfikacji. Wszędzie tam, gdzie w przedmiocie zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja techniczna i techniczne systemy odniesienia równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.3.3. Zamawiający oświadcza, że przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej dla Wykonawców w następującym terminie: 26.07.2016 r., godzina 10:00 (godzina rozpoczęcia wizji lokalnej). Zgłoszenie wniosku o uczestnictwo w wizji lokalnej należy kierować na adres e-mail: zamówienia@knf.gov.pl bądź na nr faksu 22 262 52 74, wraz z podaniem danych osobowych, tj. imię i nazwisko, rodzaj i numer dowodu tożsamości, nazwa i adres Wykonawcy oraz nr telefonu kontaktowego. Miejscem zbiórki Wykonawców będzie: siedziba Zamawiającego, o której mowa w pkt 3.2. SIWZ. UWAGA: Zamawiający nie przewiduje innych terminów przeprowadzenia wizji lokalnej, niż wskazany powyżej. Ponadto Zamawiający informuje, iż w przypadku pytań kierowanych przez Wykonawców do Zamawiającego w trakcie wizji lokalnej, Zamawiający sporządzi protokół, uwzględniający przedmiotowe pytania, a odpowiedzi udzieli w trybie art. 38 ustawy Pzp..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45.31.72.00-4, 45.31.60.00-5, 45.23.22.21-7, 45.31.11.00-1, 45.31.73.00-5, 45.31.43.20-0.
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
2.
Cena wybranej oferty
575640,00
Oferta z najniższą ceną
507621,00 / Oferta z najwyższą ceną: 710733,18
Waluta
PLN .

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB