« Back to Search« Back to SearchSearch » Gdynia: Construction of the playground at ul.Żeliwnej in Gdynia.  Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Gdynia: Construction of the playground at ul.Żeliwnej in Gdynia.

  Gdynia Poland — Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
Published September 19, 2016 — Deadline September 6, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Award notice
Winner
PPE POLAND Sp. z o. o., ul. Metalowców 3A, 41-600 Świętochłowice, kraj/woj. śląskie.
1. The contract is for construction of a playground at ul. Cast iron in Gdynia. 2. A detailed description of the contract provides: a) construction project with design elements executive - Appendix A to SIWZ, b) the technical specifications - Annex B to SIWZ c) bill of quantities - Annex C to siwz ..

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
tak, numer ogłoszenia w BZP: 143975 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
nie.
I. 1) NAZWA I ADRES
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85, faks 058 6622841.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa.
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Budowa placu zabaw przy ul.Żeliwnej w Gdyni..
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw przy ul. Żeliwnej w Gdyni. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: a) projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego - załącznik A do siwz, b) specyfikacje techniczne - załącznik B do siwz, c) przedmiar robót - załącznik C do siwz..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45.11.20.00-0, 45.23.32.52-7, 45.23.30.00-9, 45.23.62.50-7, 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9.
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
1.
Cena wybranej oferty
154678,42
Oferta z najniższą ceną
154678,42 / Oferta z najwyższą ceną: 181986,00
Waluta
PLN .

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB