« Back to Search« Back to SearchSearch » "Delivery of Fuel for Diesel Engines, Winter, Class" E ", Mineral without Biocomponents"  

"Delivery of Fuel for Diesel Engines, Winter, Class" E ", Mineral without Biocomponents"

   Bulgaria — 
Published September 22, 2017 — Deadline September 19, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Award notice
Delivery of fuel for diesel engines, winter, class "E", mineral without bio-components, according to art. 50 para. 1 of the Renewable Energy Act. The amount is up to 18 211,082 tons ± 0,5% and up to the amount of the funds provided. Diesel fuel should meet the indicators set out in Annex 2 to Art. 6, item 2 of the Ordinance on the quality requirements for liquid fuels, the conditions, the order and the way of their control. The delivery is carried out according to a schedule specified by the contracting authority. Delivery is by rail and / or by pipeline. The amount of fuel is determined by a mass flow meter specified by the Contracting Authority. Each batch or total quantity in a single tank is accepted after a Qualification by a Goods Control Company designated by the Contracting Authority, with the cost of the Qualification being at the expense of the Contractor. The delivery period is up to 12 (twelve) months from the issue of the warehouse, according to the order-specification. The manner and terms of payment are detailed in the order specification. Pursuant to Art. 79, para. 4 of the PPA, the contract shall be concluded according to the rules of the relevant exchange. According to the order specification, at least one contract must be concluded.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Вид на възложителя
Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения
Основна дейност
Друг: ЗДРВВЗ и ЗЗНН
Поръчката е в областите отбрана и сигурност
НЕ
Вид на процедурата
Договаряне без предварително обявление
Наименование
"Доставка на гориво за дизелови двигатели, зимно, клас "Е", минерално без биокомпоненти"
Описание на предмета на поръчката
Доставка на гориво за дизелови двигатели, зимно, клас "Е", минерално без биокомпоненти, съгласно чл. 50, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници. Количеството е до 18 211,082 тона ± 0,5 % и до размера на осигурените финансови средства. Дизеловото гориво следва да отговаря на показателите, посочени в Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. Доставката се осъществява по график, уточнен с възложителя. Доставката се извършва с ЖП транспорт и/или по продуктопровод. Количеството на горивото се определя по масов разходомер, посочен от Възложителя. Всяка партида или цялото количество в един резервоар, се приема след окачествяване, извършено от фирма за стоков контрол, определена от Възложителя, като разходите за окачествяването са за сметка на Изпълнителя. Срокът на доставка е до 12 (дванадесет) месеца от издаване на складов запис, съгласно поръчката-спецификация. Начинът и условията на плащане са подробно описани в поръчката-спецификация. На основание чл. 79, ал. 4 от ЗОП, договорът се сключва по правилата на съответната борса. Съгласно поръчката-спецификация, следва да се сключи минимум един контракт.
Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
НЕ
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми
НЕ
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции
Предметът на поръчката е доставка на един вид стока, която е обективно неделима част по смисъла на т. 28 от § 2 от ДП на ЗОП, от което следва, че е невъзможно разделяне на предмета на обществената поръчка на обособени позиции.
Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ
Мотиви за избора на процедура
Стоката, предмет на настоящата поръчка, се търгува на стокова борса, съгласно списък одобрен с акт на Министерски съвет, по предложение на министъра на финансите ( § 3 от ЗР на Постановление № 347 от 08.12.2016 г.). Сделката ще се извърши на "Българска стокова борса" АД и/или "Софийска стокова борса" АД. В съответствие с чл. 79, ал. 4 от ЗОП, договорът се сключва по правилата на съответната стокова борса. Предвид обстоятелството, че са налице условията за провеждане на договоряне без обявление по предвидения в ЗОП ред за този тип процедура, безспорно е налице възможност Председателят на ДА ДРВВЗ, в качеството му на възложител по чл. 5, ал. 2, т. 10 от ЗОП, да проведе процедурата по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП. за възлагане на обществена поръчка.
Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне
Съгласно чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, не се изпраща покана за участие.
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП в 10-дневен срок от публикуването на Решението за провеждане на процедура по договоаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП.
Дата на изпращане на настоящото решение
19.09.2017 г.
Трите имена
Станимир Димитров Пеев
Длъжност
Председател на ДА ДРВВЗ

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB