« Back to Search« Back to SearchSearch » The building's schools - Nižná Slaná: improve energy efficiency through intelligent energy management  Obec Nižná Slaná

The building's schools - Nižná Slaná: improve energy efficiency through intelligent energy management

  Čierny Balog Slovakia — Obec Nižná Slaná
Published August 23, 2016
|
Notice type
Award notice
The contract is to increase the energy efficiency of buildings through intelligent energy management. A detailed description of the contract set out in the tender documents.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Obec Nižná Slaná IČO: 00328596 Námestie SNP 54, 04923 Nižná Slaná Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Accelor, s.r.o., Námestie SNP 28, 960 01 Zvolen Kontaktná osoba: PhDr.Petra Baričová Telefón: +421 904576327 Email: otazky.vo@gmail.com Webové sídlo (internetová adresa)
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie Nie
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
Názov
Budova ľudovej školy - Nižná Slaná: Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie
Hlavný kód CPV
45000000-7
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Predmetom zákazky je zvýšenie energetickej účinnosti budovy formou inteligentného riadenia energie. Podrobný opis zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti Nie
Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Jedna hodnota
Dodatočné kódy CPV
45321000-3
Miesto vykonania
Kód NUTS SK042
Opis obstarávania
Celkové množstvo alebo rozsah prác je podľa súťažných podkladov.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Áno
Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody Nie
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Nie
Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetná zákazka bola vyhlásená podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Verejný obstarávateľ rozhodol o zrušení predmetnej súťaže podľa § 46 ods. 2 zákona z dôvodu, že sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval. Verejný obstarávateľ neuspel v žiadosti o NFP a na realizáciu predmetnej zákazky nemá k dispozícii finančné prostriedky. Verejný obstarávateľ uvádza, že na uvedený predmet zákazky v obdobnom rozsahu neplánuje vyhlásiť nové verejné obstarávanie v blízkej budúcnosti.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.08.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB