« Back to Search« Back to SearchSearch » Bydgoszcz: IMPLEMENTATION appraisal, INVENTORY DATA AND CERTIFICATES OF ENERGY REAL ESTATE LOCATED IN THE CITY OF BYDGOSZCZ  Urząd Miasta Bydgoszczy

Bydgoszcz: IMPLEMENTATION appraisal, INVENTORY DATA AND CERTIFICATES OF ENERGY REAL ESTATE LOCATED IN THE CITY OF BYDGOSZCZ

  Bydgoszcz Poland — Urząd Miasta Bydgoszczy
Published July 22, 2016 — Deadline August 3, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
IMPLEMENTATION appraisal, INVENTORY DATA AND CERTIFICATES OF ENERGY REAL ESTATE LOCATED IN THE CITY OF BYDGOSZCZ.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
I. 1) NAZWA I ADRES
Urząd Miasta Bydgoszczy , ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-52 32 88 157, 5858453, faks (052) 58 58 273, 5858833.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa.
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH, INWENTARYZACJI ORAZ ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY.
II.1.2) Rodzaj zamówienia
usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH, INWENTARYZACJI ORAZ ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
tak, liczba części: 16.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie.
Informacja na temat wadium
nie dotyczy
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony.
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.bydgoszcz.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Zamówień Publicznych ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, II piętro, pokój 208. Opłata za siwz 10,00 zł płatna na konto Bank Pekao S.A. /33 1240 6452 1111 0010 4788 0697.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
03.08.2016 godzina 11:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych ul. Grudziądzka 9-15, bud. B, II piętro, pokój 208. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.08.2016r. o godz. 11:15 - pokój 209.
IV.4.5) Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej
nie dotyczy.
CZĘŚĆ Nr
1 NAZWA: Pakiet nr I.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
oszacowanie wartości lokali mieszkalnych, będących w zasobach mieszkaniowych Miasta Bydgoszcz na potrzeby sprzedaży tych lokali - art. 37 ust.2 pkt 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 3 i art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 1892), oraz sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej - art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U z 2014r. poz.1200 ze zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.
CZĘŚĆ Nr
2 NAZWA: Pakiet nr II.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy - przy ul. Piotra Skargi 11 - dz. nr 40/2 o pow. 0,0614 ha, obr. 147, KW-7780 przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej w trybie art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) na rzecz wspólnoty mieszkaniowej w budynku położonym przy ul. Piotra Skargi 11 (działka nr 40/1, pow. 0,0165 ha, obręb 147, KW nr 46907).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.
CZĘŚĆ Nr
3 NAZWA: Pakiet nr III.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
oszacowanie wartości prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, w celu nabycia prawa własności nieruchomości przez współużytkowników wieczystych będących właścicielami lokali mieszkalnych - art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.
CZĘŚĆ Nr
4 NAZWA: Pakiet nr IV.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu mieszkalnego (pustostanu) nr 6 o pow. użytkowej 148,90 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica) o pow. 16,13 m2 znajdującego się w budynku położonym w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 75 oraz wartość udziału wynoszącego 16503/272995 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wspólnej stanowiącej działki oznaczone nr 61 o pow. 0,1182 ha (obręb 80) - zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1B/00077851/7 oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, w celu ustalenia ceny sprzedaży lokalu w drodze przetargu, stosownie do art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.
CZĘŚĆ Nr
5 NAZWA: Pakiet nr V.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
sporządzenie operatu szacunkowego celem ustalenia wartości nieruchomości (w tym oszacowanie wartości znajdujących się na nieruchomościach składników roślinnych i budowlanych oraz ograniczonych praw rzeczowych) na potrzeby prowadzonego postępowania dotyczącego nabycia na rzecz Miasta Bydgoszczy działki oznaczonej nr 12/23 o pow. 0,0073 ha, obręb 119, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1B/00118189/5, stanowiącej chodnik w ciągu ulicy Skromnej, która jest drogą publiczną kategorii gminnej w zarządzie i utrzymaniu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz. 1774 ze zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.
CZĘŚĆ Nr
6 NAZWA: Pakiet nr VI.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
ustalenie wartości nieruchomości dla potrzeb postępowania regulacyjnego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 maja 1994r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 43) przez Komisję Regulacyjną w Warszawie w sprawach o przywrócenie na rzecz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bydgoszczy prawa własności nieruchomości położonych w Bydgoszczy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.
CZĘŚĆ Nr
7 NAZWA: Pakiet nr VII.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
ustalenie wartości nieruchomości, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy w celu ich zbycia w drodze zamiany dla potrzeb postępowania regulacyjnego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 maja 1994r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 43) przez Komisję Regulacyjną w Warszawie.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.
CZĘŚĆ Nr
8 NAZWA: Pakiet nr VIII.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
oszacowanie wartości prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, w celu sprzedaży prawa własności nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.
CZĘŚĆ Nr
9 NAZWA: Pakiet nr IX.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej, w celu ustalenia ceny zbycia w drodze bezprzetargowej zgodnie z treścią art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) tj. działek gruntowych stanowiących własność Gminy Bydgoszcz, położonych w Bydgoszczy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.
CZĘŚĆ Nr
10 NAZWA: Pakiet nr X.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bydgoszcz, w celu ustalenia ceny zbycia w drodze przetargu - zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj., Dz.U. 2015r. poz. 1774 ze zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.
CZĘŚĆ Nr
11 NAZWA: Pakiet nr XI.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Bydgoszczy przy ul. Warmińskiego 14, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 181 o pow. 0,0675 ha (obręb 128), zapisanej w KW nr BY1B/00004736/3 oraz wartości udziału Skarbu Państwa w tej nieruchomości wynoszącego 1/2 części - w celu ustalenia ceny sprzedaży udziału w trybie przetargu ograniczonego do współwłaścicieli nieruchomości, stosownie do art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.
CZĘŚĆ Nr
12 NAZWA: Pakiet nr XII.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
wycena nieruchomości zabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z treścią art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj., Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), stanowiących własność Gminy Bydgoszcz, położonych w Bydgoszczy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.
CZĘŚĆ Nr
13 NAZWA: Pakiet nr XIII.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
oszacowanie wartości prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.
CZĘŚĆ Nr
14 NAZWA: Pakiet nr XIV.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Bydgoszczy, położonej na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, przy ul. Ernsta Petersona - Emila Gamma, oznaczonej jako działka nr 7/227 o pow. 2,3951 ha (obręb 132) - KW nr BY1B/00132298/6, objętej granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w celu ustalenia ceny sprzedaży w drodze przetargu łącznego pisemnego nieograniczonego, stosownie do art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj., Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.
CZĘŚĆ Nr
15 NAZWA: Pakiet nr XV.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
oszacowanie wartości nieruchomości gruntowej na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte z mocy prawa - art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r, poz. 1774 ze zm.) działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, w wyniku podziałów dokonanych na wnioski właścicieli..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.
CZĘŚĆ Nr
16 NAZWA: Pakiet nr XVI.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia
wycena nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bydgoszcz, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy domu jednorodzinnego zgodnie z treścią art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj., Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.), położonej w Bydgoszczy przy ul. E. Orzeszkowej 51, ozn. w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 w obrębie 497 o pow. 0,0609 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr BY1B/00199215/8.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
70.33.10.00-0, 70.33.20.00-7, 70.33.23.00-0, 71.25.00.00-5.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB