« Back to Search« Back to SearchSearch » Konin: Construction of the pavement in the district road No. 3219P Genevieve - Kuna  Zarząd Dróg Powiatowych

Konin: Construction of the pavement in the district road No. 3219P Genevieve - Kuna

  Konin Poland — Zarząd Dróg Powiatowych
Published July 14, 2016 — Deadline July 13, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Award notice
Winner
Kolbet Sp. z o.o., Police Średnie 48, 62-604 Kościelec, kraj/woj. wielkopolskie.
1) performance of preparatory works and demolition 2) execution of drainage, 3) execution of earthworks, 4) laying curbs and concrete edges on the bench of concrete, 5) execution of bus bay, conventions and pavement, 6) performance play surface, 7) execution guardrails, 8) execution of vertical signage, 9) finishing works ..

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
tak, numer ogłoszenia w BZP: 80051 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
nie.
I. 1) NAZWA I ADRES
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Świętojańska 20 D, 62-500 Konin, woj. wielkopolskie, tel. 63 2430280, faks 63 2430280.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3219P Genowefa - Kuny.
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1) wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, 2) wykonanie odwodnienia, 3) wykonanie robót ziemnych, 4) ułożenie krawężników oraz obrzeży betonowych na ławie z betonu, 5) wykonanie zatoki autobusowej, zjazdów oraz chodnika, 6) wykonanie odtworzenia nawierzchni, 7) wykonanie poręczy ochronnych, 8) wykonanie oznakowania pionowego, 9) roboty wykończeniowe..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45.23.32.22-1.
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
.
Cena wybranej oferty
485261,17
Oferta z najniższą ceną
485261,17 / Oferta z najwyższą ceną: 637804,58
Waluta
PLN .

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB