« Back to Search« Back to SearchSearch » Katowice: Printing Services - exclusive portfolio  Województwo Śląskie

Katowice: Printing Services - exclusive portfolio

  Katowice Poland — Województwo Śląskie
Published July 26, 2016 — Deadline August 8, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The contract is printing services - exclusive portfolio (volume 500 units), as described in the order set out in Section III siwz ..

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
I. 1) NAZWA I ADRES
Województwo Śląskie , ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 65, faks 32 207 85 78.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa.
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
Usługi poligraficzne - teczki ekskluzywne.
II.1.2) Rodzaj zamówienia
usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi poligraficzne - teczki ekskluzywne (nakład 500 szt), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się w pkt III siwz..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79.82.30.00-9, 79.80.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w dniach: 39.
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
przetarg nieograniczony.
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia
http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Pomocy Prawnej i Zamówień Publicznych, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
08.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Kancelaria Ogólna pok. 164, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.
IV.4.5) Termin związania ofertą
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczenia i dokumentów wymienionych w pkt III.4.2). Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Ww. warunek każdy z podmiotów oferty wspólnej musi spełniać odrębnie. 2. W celu uzyskania punktów w kryterium Jakość, Zamawiający winien dołączyć do oferty próbkę teczki ekskluzywnej, zgodnie z opisem zawartym w pkt XIII.2.3) siwz. 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do max 39 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (zgodnie ze złożoną ofertą), zgodnie z poniższym harmonogramem: 1) Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy pliki produkcyjne oraz wytyczne dla poszczególnych elementów zamówienia. 2) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, materiały próbne. 3) Zamawiający pisemnie zatwierdzi materiały próbne w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia ich do siedziby Urzędu. 4) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia i dostarczy go do siedziby Zamawiającego w terminie do 24 dni kalendarzowych (zgodnie ze złożoną ofertą) od dnia pisemnego zatwierdzenia materiałów próbnych..

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB