« Back to Search« Back to SearchSearch » "Carrying out works to improve energy efficiency" Plovdiv Language School "project, funded by the National Trust EcoFund / NTEF /"  Община Пловдив

"Carrying out works to improve energy efficiency" Plovdiv Language School "project, funded by the National Trust EcoFund / NTEF /"

  Пловдив Bulgaria — Община Пловдив
Published January 27, 2017 — Deadline March 2, 2017 (a year ago)
|
Notice type
Contract notice
"Carrying out works to improve energy efficiency" Plovdiv Language School "project, funded by the National Trust EcoFund / NTEF /". Improving energy efficiency include: Thermal insulation of exterior walls, replacement of windows, insulation of the roof insulation of the floor - bay, replacement of the heating system, setting temperature drop and installation of solar collectors to provide hot water for domestic use. The total amount and volume according to the CSO and technical specifications integral part of the documentation for participation.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Партида на възложителя
00267
Поделение
Община Пловдив
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател
00267-2017-0007
Официално наименование
Община Пловдив
Национален регистрационен номер
000471504
Град
Пловдив
код NUTS
BG421
Пощенски код
4000
Държава
България
Телефон
+359 32656447
Факс
+359 32260398
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки
НЕ
(URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161025yKim3831652
електронно посредством
НЕ
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
"Извършване на СМР за Повишаване на енергийната ефективност на „Езикова гимназия Пловдив“ по проект, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/"
Референтен номер 2
45000000
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент
НЕ
Обособена позиция номер 2
45000000
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Тежест 21
1220672.80
Списък и кратко описание на условията
Участникът трябва да притежава Удостоверение за регистрация в ЦПРС, за строежи минимум първа група, четвърта категория. При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в ЕЕДОП, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранцията може да се внесе под формата на парична сума по банкова сметка, посочена в документацията за участие или безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност-съгласно условията в проекта на договор, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с проекта на договор за обществена поръчка. Допълнителна информация - в т.37 и т.38 от документацията за участие.
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
Ускорена процедура
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
01/03/2017
Офертата трябва да бъде валидна до
6
Дата
02/03/2017
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Телефон
+359 29884070
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
В 10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
Факс
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
Партида на възложителя
00267
Поделение
Община Пловдив
Изходящ номер
17РОП 7
от дата
27/01/2017
Заведено в преписка
00267-2017-0007
Официално наименование
Община Пловдив
Национален регистрационен номер
000471504
Пощенски адрес
пл. Централен № 1
Град
Пловдив
код NUTS
BG421
Пощенски код
4000
Държава
България
Лице за контакт
инж. Еневски, гл. юрк. Милкова
Телефон
+359 32656447
Електронна поща
smsti_op@dir.bg
Факс
+359 32260398
Основен адрес (URL)
http://www.plovdiv.bg/
Адрес на профила на купувача (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161025yKim3831652
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
НЕ
(URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161025yKim3831652
електронно посредством
НЕ
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
"Извършване на СМР за Повишаване на енергийната ефективност на „Езикова гимназия Пловдив“ по проект, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/"
II.1.2) Основен CPV код
45000000
II.1.4) Кратко описание
"Извършване на СМР за Повишаване на енергийната ефективност на „Езикова гимназия Пловдив“ по проект, финансиран от Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/". Повишаването на енергийната ефективност включва: Топлинно изолиране на външните стени, подмяна на дограма, топлоизолация на покрива, топлоизолация на под - еркер, подмяна на отоплителната инсталация, настройка на температура с понижение и монтаж на слънчеви колектори за осигуряване на топла вода за битови нужди. Общото количество и обем е съгласно КСС и технически спецификации, неразделна част от документацията за участие.
Стойност, без да се включва ДДС
1220672.80
Валута
BGN
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:
НЕ
Основен CPV код 1
45000000
код NUTS 1
BG421
Основно място на изпълнение
гр. Пловдив
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Повишаването на енергийната ефективност включва: Топлинно изолиране на външните стени, подмяна на дограма, топлоизолация на покрива, топлоизолация на под - еркер, подмяна на отоплителната инсталация, настройка на температура с понижение и монтаж на слънчеви колектори за осигуряване на топла вода за битови нужди. Общото количество и обем е съгласно КСС и технически спецификации, неразделна част от документацията за участие.
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
1220672.80
Валута
BGN
Продължителност в дни
180
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
Списък и кратко описание на условията
Участникът трябва да притежава Удостоверение за регистрация в ЦПРС, за строежи минимум първа група, четвърта категория. При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в ЕЕДОП, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
1. Във връзка с настоящата точка участниците попълват съответната информация в част IV, раздел „Б“, т.5 от ЕЕДОП. За доказване на изискването по т. 1. участниците представят копие от притежаваната от тях застраховка „Професионална отговорност на строителя“, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника. 2. За доказване на изискването по т.2. участниците представят копие от годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, заверени с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника, както и справка за оборота от строителство, която се попълва в част IV, раздел ,,Б“, т.2а от ЕЕДОП. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Изисквано минимално/ни ниво/а2
1. За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на 100 000 лв. 2. Участниците в процедурата следва да са реализирали минимален конкретен оборот от всякакъв вид строителство, през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на прогнозната стойност на обществената поръчка - 1 220 672, 80 лева без ДДС.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
1. За доказване на изискването по т.1. участниците представят Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, който се попълва в част IV, раздел "В“, т.1а от ЕЕДОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Приложима т.13.1 от документацията. 2. За доказване на изискването по т. 2. участниците представят копие на посочените в т.2.1. и 2.2 сертификати, заверени „Вярно с оригинала“, като информация за тях се попълва в част IV, раздел „Г“ от ЕЕДОП. Приложима т.13.2 от документацията за участие. 3. За доказване на изискването по т. 3. участниците представят Списък на персонала, в който посочват лицата по т.3.1 и т.3.2. и тяхната професионална компетентност, който списък се попълва в част IV, раздел "В“, т.6 от ЕЕДОП. Приложима т.13.3 от документацията.
Изисквано минимално/ни ниво/а2
1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, /минимум три изпълнени обекта/ през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира извършването на всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност (СМР): - Топлоизолация на стени - Подмяна на дограма - Топлинно изолиране на покрив - Топлинно изолиране на под - Подмяна на отоплителна инсталация - Монтаж на соларна инсталация. * За покриване на това минимално изискване е достатъчно всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност да е изпълнена на поне един обект. 2. Участниците следва да притежават следните валидни сертификати: 2.1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалентен с обхват строителство; 2.2. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001 или еквивалентен, с обхват строителство. 3.Участниците трябва да разполагат с екип от собствени или наети технически лица, които ще използват за извършване на строително-монтажни работи, а именно: 3.1.Технически ръководител – отговарящ на изискванията съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба; 3.2. Координатор по безопасност и здраве – отговарящ на изискванията съгласно чл. 5, от Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба.
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места
НЕ
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранцията може да се внесе под формата на парична сума по банкова сметка, посочена в документацията за участие или безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност-съгласно условията в проекта на договор, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с проекта на договор за обществена поръчка. Допълнителна информация - в т.37 и т.38 от документацията за участие.
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
Ускорена процедура
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
01/03/2017
Местно време
17:15
Дата
BG
Продължителност в месеци
6
Дата
02/03/2017
Местно време
10:30
Място
гр. Пловдив, пл. Централен № 1, ет.12, заседателна зала
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Ще се използва електронно фактуриране
НЕ
Ще се приема електронно заплащане
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Телефон
+359 29884070
Интернет адрес (URL)
http://www.cpc.bg
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
В 10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
Факс
27/01/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB