« Back to Search« Back to SearchSearch » "Carrying out an independent financial audit of the implementation of the project" Digital cultural heritage of Plovdiv Municipality, "Mark 2 BG08 program financed by the EEA Financial Mechanism 2009-2014  Община Пловдив

"Carrying out an independent financial audit of the implementation of the project" Digital cultural heritage of Plovdiv Municipality, "Mark 2 BG08 program financed by the EEA Financial Mechanism 2009-2014

  Пловдив Bulgaria — Община Пловдив
Published January 19, 2017 — Deadline February 24, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
79212000, Measure 2 "Documentation of Cultural History" Program BG08 "Cultural heritage and contemporary arts", financed by the EEA Financial Mechanism 2009-2014. The subject of this contract covers one of the activities under the project, which is linked to the performance of the service in accordance with the terms of the Employer set in the contract and in compliance with current legislation on auditing (the Independent Financial Audit, etc.). and international standards on auditing.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Партида на възложителя
00267
Поделение
Община Пловдив
Официално наименование
Община Пловдив
Национален регистрационен номер
000471504
Град
Пловдив
код NUTS
BG421
Пощенски код
4000
Държава
България
Телефон
+359 32656734 / +359 32656771
Факс
+359 32656760
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки
НЕ
(URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161128kFUB3942145
електронно посредством
НЕ
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
„Извършване на независим финансов одит в изпълнение на проект: „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив”, Марка 2 на Програма БГ08, финансирана от ФМ на ЕИП 2009-2014
Референтен номер 2
79212000
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент
НЕ
Обособена позиция номер 2
79212000
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
1629.85
Списък и кратко описание на условията
1. ОФЕРТАТА ВКЛЮЧВА: 1. Техническо предложение, съдържащо: а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя изготвено по Образец №1, изготвено при съблюдаване на изискванията на Техническите спецификации, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, представено в оригинал, включващо и срок за изпълнение. в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; г) декларация за срока на валидност на офертата; д) декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици Образец № 3. Обстоятелството се декларира и в част ІІІ, буква "Г" на ЕЕДОП; 2. Ценово предложение - Образец № 2; 3. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението. 4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението – Възложителят поставя изискване за предвиждане на солидарна отговорност между участниците в обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В документа за създаване на обединение се определя партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка; В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката
Изпълнението на поръчката следва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на възложителя, както и съгласно приложимото действащо законодателство. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор – Образец № 4. Гаранция за изпълнение - 4 % от стойността на договора без вкл. ДДС.
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
Ускорена процедура
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
23/02/2017
Офертата трябва да бъде валидна до
3
Дата
24/02/2017
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Телефон
+359 29884070
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно правилата на Закона за обществените поръчки - чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Факс
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
Партида на възложителя
00267
Поделение
Община Пловдив
Изходящ номер
17РОП-3/1
от дата
16/01/2017
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС
16/01/2017
Заведено в преписка
00267-2017-0003
Официално наименование
Община Пловдив
Национален регистрационен номер
000471504
Пощенски адрес
пл. Стефан Стамболов № 1
Град
Пловдив
код NUTS
BG421
Пощенски код
4000
Държава
България
Лице за контакт
Георги Стоилов, Пламен Панов
Телефон
+359 32656734 / +359 32656771
Електронна поща
geo.stoilov@gmail.com
Факс
+359 32656760
Основен адрес (URL)
www.plovdiv.bg
Адрес на профила на купувача (URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
НЕ
(URL)
http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161128kFUB3942145
електронно посредством
НЕ
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
„Извършване на независим финансов одит в изпълнение на проект: „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив”, Марка 2 на Програма БГ08, финансирана от ФМ на ЕИП 2009-2014
II.1.2) Основен CPV код
79212000
II.1.4) Кратко описание
79212000, Мярка 2 „Документиране на културната история“ на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от ФМ на ЕИП 2009-2014. Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща една от дейностите по проекта, която е свързана с извършване на услугата в съответствие с условията на Възложителя, заложени в обществената поръчка и при спазване на действащото законодателство в областта на одита (Закона за независимия финансов одит и др.) и международните одиторски стандарти.
Стойност, без да се включва ДДС
1629.85
Валута
BGN
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:
НЕ
Основен CPV код 1
79212000
код NUTS 1
BG421
Основно място на изпълнение
град Пловдив
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
„Извършване на независим финансов одит в изпълнение на проект: „Дигитално културно историческо наследство на Община Пловдив”, Мярка 2 „Документиране на културната история“ на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана от ФМ на ЕИП 2009-2014.
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
1629.85
Валута
BGN
Крайна дата
27/04/2017
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.14) Допълнителна информация
Възлагащ орган на настоящата обществена поръчка е Община Пловдив в качеството й на бенефициент по Договор за БФП с МК с регистрационен № 24-10М2-2 от 29.04.2015г., проект "Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив". Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП.
Списък и кратко описание на условията
1. ОФЕРТАТА ВКЛЮЧВА: 1. Техническо предложение, съдържащо: а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя изготвено по Образец №1, изготвено при съблюдаване на изискванията на Техническите спецификации, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, представено в оригинал, включващо и срок за изпълнение. в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; г) декларация за срока на валидност на офертата; д) декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици Образец № 3. Обстоятелството се декларира и в част ІІІ, буква "Г" на ЕЕДОП; 2. Ценово предложение - Образец № 2; 3. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението. 4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението – Възложителят поставя изискване за предвиждане на солидарна отговорност между участниците в обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В документа за създаване на обединение се определя партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка; В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
- Участникът трябва да притежава опит в извършването на услуги, сходни с предмета на поръчката, поради което следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си, да е извършил минимум 2 (две) услуги, свързани с извършване на независими финансови одити, заедно с доказателства за извършената услуга. Съгласно § 1, т.25 от ДР на Закона за независимия финансов одит (ЗНФО) „опит в областта на независимия финансов одит“ е опитът в областта на счетоводството, финансовото отчитане и одита. - Участникът следва да докаже, че е „регистриран одитор“ по смисъла на §1, т. 1 от ЗНФО и/или че посочените от него експерти, които ще бъдат ангажирани в процеса на одита, са регистирани одитори, вписани в регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители или друго еквивалентно. Съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в професионален регистър на държавата, в която са установени или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националните им закони. - Участникът следва да разполага с минимум следните експерти: ръководител на екипа/водещ одитор и един дипломиран експерт-счетоводител. Ръководителят на екипа следва да има висше икономическо образование - магистърска степен, трудов стаж по специалността – минимум 3 (три) години и да има не по-малко от 2 години професионален опит в областта на одита; да е придобил правото да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети след една година професионален стаж в специализирано одиторско предприятие или в предприятие на регистриран одитор и след вписването му в регистъра на регистрираните одитори; да има опит като ръководител екип на одити. Дипломираният експерт-счетоводител следва да има висше икономическо образование - магистърска степен, трудов стаж по специалността – минимум 2 (две) години и да има не по-малко от 1 година професионален опит в областта на одита, да е придобил правото да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети след една година професионален стаж в специализирано одиторско предприятие или в предприятие на регистриран одитор и след вписването му в регистъра на регистрираните одитори. При участие на обединения, които не са юридически лица, следва да се спазва разпоредбите на ЗОП.
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места
НЕ
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката
Изпълнението на поръчката следва да се реализира в съответствие с техническите спецификации на възложителя, както и съгласно приложимото действащо законодателство. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор – Образец № 4. Гаранция за изпълнение - 4 % от стойността на договора без вкл. ДДС.
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
Ускорена процедура
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
23/02/2017
Местно време
17:15
Дата
BG
Продължителност в месеци
3
Дата
24/02/2017
Местно време
11:00
Място
гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне
Съгласно правилата на ЗОП.
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Ще се използва електронно фактуриране
НЕ
Ще се приема електронно заплащане
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Телефон
+359 29884070
Интернет адрес (URL)
http://www.cpc.bg
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Съгласно правилата на Закона за обществените поръчки - чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Факс
16/01/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB