« Back to Search« Back to SearchSearch » City Office Gbely - reduction of energy consumption in the building  Mesto Gbely

City Office Gbely - reduction of energy consumption in the building

  Čierny Balog Slovakia — Mesto Gbely
Published August 18, 2016
|
Notice type
Award notice
The contract is the realization of the work "Municipality Gbely reduce energy consumption in the building." Details are provided in the tender documents.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Mesto Gbely IČO: 00309524 Námestie slobody 1261, 90845 Gbely Slovensko Kontaktná osoba: Ing. Boris Princ Telefón: +421 905703285 Email: agentura-vo@proteus-vo.sk Webové sídlo (internetová adresa) Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4504 Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.gbely.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie Nie
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
Názov
Mestský úrad Gbely – zníženie spotreby energie v objekte
Hlavný kód CPV
45210000-2
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Predmetom zákazky je realizácia diela "Mestský úrad Gbely zníženie spotreby energie v objekte". Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti Nie
Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Jedna hodnota
Miesto vykonania
Kód NUTS SK021
Opis obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia diela "Mestský úrad Gbely zníženie spotreby energie v objekte". Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie Áno
Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody Nie
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia Nie
Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.08.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB