« Back to Search« Back to SearchSearch » Chemical NaCl spreading material  Úrad pre verejné obstarávanie

Chemical NaCl spreading material

  Bratislava Slovakia — Úrad pre verejné obstarávanie
Published October 17, 2016 — Deadline November 21, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The contract is the supply of chemical gritting material for sanding roads, industrial road salt with anti-caking additive, bulk effective up to 6 ° C, spreading material with THAWING effect to 15 ° C, bagging vacuum salt for the brine 25 kg PE bags, icing agent based calcium chloride packaging big bags of 1 tonne.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) Vnútroštátne identifikačné číslo: 37915568 Brnianska 3, 91101 Trenčín Slovensko Kontaktná osoba: Ing. Dana Ďurajová Telefón: +421 254653904 Email: tender@p-m.sk Webové sídlo (internetová adresa) Hlavná adresa(URL): http://www.sctsk.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I) ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Vnútroštátne identifikačné číslo: 36356794 Gaštanová 13 , 81104 Bratislava Slovensko Kontaktná osoba: Ing. Dana Ďurajová Telefón: +421 254653904 Email: tender@p-m.sk Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.process-management.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Názov
Chemický posypový materiál NaCl
Hlavný kód CPV
34927100-2
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka chemického posypového materiálu na posyp ciest, priemyselnej posypovej soli s protispekacou prísadou, voľne ložená s účinnosťou do 6 °C, posypový materiál s rozmrazovacou účinnosťou do 15 °C, vrecovaná vákuová soľ na soľanku v 25 kg PE vreciach, rozmrazovací prostriedok na báze chloridu vápenatého balenie big-bagy 1 tona.
Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 000 000,00 Mena: EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Dodatočné kódy CPV
14400000-5
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Strediská Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Opis obstarávania
Je uvedené vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Cena
Relatívna váha: 80
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o opciách
Opcie: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 1.3 Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného do 17. apríla 2016 (zákon č. 25/2006 Z. z.) je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. 1.4 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html 1.5 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. 1.6 Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.
Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu: Nie
Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu: Nie
Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Nie
Druh postupu
Verejná súťaž
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Áno
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Áno
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 21.11.2016 10:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí byť platná do
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.11.2016 12:00
INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Nie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Záujemca si môže prevziať súťažné podklady aj osobne na základe písomnej žiadosti. Osobné prevzatie súťažných podkladov si dohodne telefonicky s kontaktnou osobou uvedenou v bode I.1). Odovzdanie, prevzatie súťažných podkladov sa uskutoční v pracovných dňoch v čase od 8.00h do 15.00h. 2. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v listinnej podobe v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle § 48 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom doručiť žiadosti o vysvetlenie najneskôr do 10.11.2016, aby bolo možné v zákonom stanovenej lehote spracovať a zaslať záujemcom vysvetlenie. 3. Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (slovenskom) jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho (slovenského) jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 4. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v Oznámení je stanovená ako maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať Rámcovú dohodu na dodávku rozmrazovacích prostriedkov pre potreby zimnej údržby ciest na zimné obdobia, ak cenová ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 5. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 150 000,00 Eur. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch. 6. Dokumenty, ktoré je povinný verejný obstarávateľ zverejniť podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní budú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie Dunajská 68, P.O.BOX 58 82004 Bratislava 24 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903 Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.10.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB