« Back to Search« Back to SearchSearch » Chemicals and Consumables  LABO - SK, s. r. o.

Chemicals and Consumables

  Bratislava Slovakia — LABO - SK, s. r. o.
Published February 20, 2017
|
Notice type
Award notice
The subject of this contract is the supply of chemicals and consumables, ie the purchase of a small chemical laboratory ware and laboratory devices used in biological and chemical experiments, the synthesis of new compounds usable in the medical and pharmaceutical industries and so on. The contract has as part of the services involved in bringing the goods to the place of delivery, to the shoulder in place of its location and the security disposal of used disposable containers. A detailed description of the subject of the contract was included in the tender documents.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied Vnútroštátne identifikačné číslo: 00598470 Sienkiewiczova 1, 81371 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied, Sienkiewiczova 1, 81371 Bratislava – Staré Mesto Kontaktná osoba: Ing. Adriana Hrivnáčiková Mobil: +421 904348196 Telefón: +421 904348196 Email: unpf.sav@centrum.sk Webové sídlo (internetová adresa) Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1277 Hlavná adresa(URL): http://www.unpf.sav.sk/
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Názov
Chemikálie a spotrebný materiál
Hlavný kód CPV
24000000-4
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis
Predmetom tejto zákazky je dodávka chemikálií a spotrebného materiálu, t.j. nákup chemikálii a drobného laboratórneho materiálu a laboratórnych pomôcok využívaných v biologických a chemických experimentoch, syntéze nových látok využiteľných v medicíne a farmaceutickom priemysle a pod. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby spojené s dodaním tovaru na miesto dodania, s vyložením v mieste jeho umiestnenia a zabezpečením likvidácie použitých jednorazových obalov. Podrobný opis predmetu zákazky bol uvedený v súťažných podkladoch.
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Jedna hodnota
Dodatočné kódy CPV
24210000-9
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej, Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava Staré Mesto
Opis obstarávania
Podľa bodu II.1.4) tohto oznámenia. Podrobný opis predmetu zákazky bol uvedený v súťažných podkladoch.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality: Nie
Informácie o opciách
Opcie: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu a/alebo z vlastných prostriedkov, z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov (Operačný program Kvalita životného prostredia), prípadne z iných relevantných programov, fondov a finančných mechanizmov.
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie
Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: Nie
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2016/S 070-121905
Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia: Nie
Dátum uzatvorenia zmluvy
22.12.2016
Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Názov a adresa dodávateľa
LABO - SK, s. r. o. Vnútroštátne identifikačné číslo: 36365556 Slávičie údolie 102/A , 81102 Bratislava Slovensko Telefón: +421 244871050 Email: jan.garai@labo.sk
Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: Jedna hodnota
Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: Nie
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Plnenie Rámcovej dohody č. 02/LABO/2016 na základe objednávok - čerpanie za 4.štvrťrok 2016. Maximálna hodnota všetkých plnení podľa Rámcovej dohody č. 02/LABO/2016 je vo výške 238 200,00 EUR bez DPH.
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie Ružová dolina 10, P.O.BOX 98 82005 Bratislava Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie Ružová dolina 10, P.O.BOX 98 82005 Bratislava Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.02.2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB