« Back to Search« Back to SearchSearch » Framework agreement for consultancy on indoor climate  Sted: hele Norge

Framework agreement for consultancy on indoor climate

  Sted: hele Norge Norway — Sted: hele Norge
Published June 14, 2017 — Deadline August 8, 2017 (a year ago)
|
Notice type
Contract notice
A larger proportion of the workforce to the supplier must therefore be able to be cleared. The supplier shall at all times have so many people in a safe manner that the assignment in accordance with. Agreement can be resolved without delays and with the quality as described.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Navn og adresser
Forsvarsbygg Anskaffelser
Kommunikasjon
Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:
Type oppdragsgiver
Departement med underliggende etater eller annen nasjonal myndighet
Hovedaktivitet
Forsvar
Tittel
Rammeavtale for konsulentbistand på inneklima
Hoved-CPV-kode
90713000 - Rådgivningstjenester relatert til miljø
Type kontrakt
Tjenester
Kort beskrivelse
Forsvarsbygg skal i alle sine bygninger og anlegg ha et innemiljø og miljø for øvrig som tilfredsstiller de lovmessige kravene for arbeidsplasser og boenheter. Dette innebærer behov for å foreta kartlegginger, vurderinger, målinger og tiltaksvurderinger i bygninger/anlegg og skytebaner med jevne mellomrom eller etter behov, eksempelvis: Utføre målinger av inneluft med tanke på CO2, temperatur og luftfuktighet på arbeidsplasser og i boenheter. Vurdere fuktskader og foreta prøvetaking av muggsopp og råteskader i bygg samt å vurdere tiltak. Utføre målinger av radonkonsentrasjonen på arbeidsplasser, i utleieboliger, forlegninger og i fjellhaller, samt foreta tiltaksvurdering Utføre målinger av luft- og støv på innendørs- og utendørs skytebaner under skyteaktivitet Utføre målinger av kjemikalier og flyktige organiske forbindelser i inneluft
Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
Tilleggs-CPV-kode(r)
90714500 - Miljøkvalitetskontroll
Sted for gjennomføring
NUTS-kode: NO - NORGE
Beskrivelse av anskaffelsen
En større andel av arbeidsstokken til leverandøren skal derfor kunne sikkerhetsklareres. Leverandøren skal til en hver tid ha så mange personer sikkerhetsklarert at oppdraget iht. avtale kan løses uten forsinkelser og med den kvalitet som beskrevet.
Tildelingskriterier
Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen
Varighet i måneder: 24Denne kontrakten kan fornyes: ja
Informasjon om alternative tilbud
Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
Informasjon om opsjoner
Opsjoner: nei
Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
Økonomisk og finansiell kapasitet
Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
Teknisk og faglig kvalifikasjoner
Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordningRammeavtale med én leverandør
Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato: 08/08/2017
Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på
Norsk
Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende
Varighet i måneder : 3 (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)
Tilbudsåpning
Dato: 08/08/2017
Informasjon om gjentakelse
Dette er en gjentakende anskaffelse: nei
Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen
Forsvarsbygg
Organ som kan gi informasjon om klagebehandling
Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB