« Back to Search« Back to SearchSearch » Czosnów: the construction of the track and jump into the distance, multifunctional court and the assembly of the exercises on the territory of the School of Public Sowia Wola Czosnów Municipality.  Gmina Czosnów

Czosnów: the construction of the track and jump into the distance, multifunctional court and the assembly of the exercises on the territory of the School of Public Sowia Wola Czosnów Municipality.

  Czosnów Poland — Gmina Czosnów
Published August 19, 2016 — Deadline August 18, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Award notice
Value
€259.56k
Winner
Complexe Sportif Grażyna Kowalska, ul. Kościuszki 4/3, 05-240 Tłuszcz, kraj/woj. mazowieckie.
To perform a 4-lane running track and cross-country ski jump with a jump (run up zeskocznia) and construction of multifunctional court about the polyurethane surface with a fence at the School of Public Owl Wola Czosnów Municipality (plot No. 206/3). The range also includes equipment square scholastic elements to weight training, elements of small architecture - park benches and sports equipment (goals, baskets for basketball, posts for volleyball and tennis) ..

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Zamieszczanie ogłoszenia
obowiązkowe.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
tak, numer ogłoszenia w BZP: 125345 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
nie.
I. 1) NAZWA I ADRES
Gmina Czosnów, ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, woj. mazowieckie, tel. 022 7850201, faks 022 7850057.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja samorządowa.
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
budowa bieżni i skoczni w dal, boiska wielofunkcyjnego oraz montaż elementów do ćwiczeń na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Sowiej Woli Gmina Czosnów..
II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
Do wykonania jest 4-torowa bieżnia do biegów wraz ze skocznią do skoku w dal (rozbieg i zeskocznia) oraz budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem w Zespole Szkół Publicznych w Sowiej Woli Gmina Czosnów (działka nr 206/3). Zakres obejmuje również wyposażenie placu szkolnego w elementy do ćwiczeń siłowych, elementy małej architektury - ławki parkowe oraz urządzenia sportowe (bramki ,kosze do koszykówki, słupki do siatkówki i tenisa ziemnego)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45.21.22.00-8, 45.21.22.20-4.
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT
0.
Cena wybranej oferty
259558,55
Oferta z najniższą ceną
259558,55 / Oferta z najwyższą ceną: 356778,73
Waluta
PLN .

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB