« Back to Search« Back to SearchSearch » Chemical Supply gritting material  Nelux, s.r.o.

Chemical Supply gritting material

  Bratislava Slovakia — Nelux, s.r.o.
Published October 19, 2016
|
Notice type
Contract notice

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Úprava zákazky/koncesie v priebehu jej trvania
Smernica 2014/24/EU
NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Vnútroštátne identifikačné číslo: 37847783 Bulharská 39, 91853 Trnava Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Trnava Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Skácelová, PhD. Telefón: +421 335531287 Fax: +421 335531009 Email: vo@spravaciest.sk Webové sídlo (internetová adresa) Hlavná adresa: (URL): http://www.spravaciest.sk
Názov
Dodávka chemického posypového materiálu
Hlavný kód CPV
14400000-5
Druh zákazky
Tovary
Názov
Dodávka chemického posypového materiálu
Dodatočné kódy CPV
24312120-1
Miesto vykonania
Kód NUTS: SK
Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy
Dodávka priemyselnej posypovej soli s protispekacou prísadou (NaCl) - predpokladaný objem 24 000 ton a posypového tuhého materiálu na báze MgCl2- predpokladaný objem 150 ton
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2013/S 187-322464
Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie
23.09.2013
Informácie o ponukách
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
Názov a adresa dodávateľa
Nelux, s.r.o. Vnútroštátne identifikačné číslo: 35740710 Vrábeľská 6 , 82109 Bratislava Slovensko Telefón: +421 25341022 Fax: +421 253410255 Email: info@nelux.sk Internetová adresa (URL): http://www.nelux.sk
Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 2 865 000,00 Mena: EUR bez DPH
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie Dunajská 68, P.O.BOX 58 82004 Bratislava 24 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa: (URL): http://www.uvo.gov.sk
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Internetová adresa: (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.10.2016
Hlavný kód CPV
14400000-5
Dodatočné kódy CPV
24312120-1
Miesto vykonania
SK021
Opis obstarávania
Dodávka priemyselnej posypovej soli s protispekacou prísadou (NaCl) - predpokladaný objem 26 641 ton a posypového tuhého materiálu na báze MgCl2- predpokladaný objem 150 ton
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 3 145 000,00 Mena: EUR bez DPH
Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Nelux, s.r.o. Vnútroštátne identifikačné číslo: 35740710 Vrábeľská 6 , 82109 Bratislava Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 253410255 Email: info@nelux.sk Internetová adresa (URL): http://www.nelux.sk
Opis úprav
Predĺženie dĺžky trvania rámcovej dohody o 3 mesiace, navýšenie predpokladaného objemu dodávok posypovej priemyselnej soli s protispekacou prísadou (chlorid sodný NaCl) o 2641 ton (tým sa zvýšila celková hodnota zákazky na 3 145 000 EUR bez DPH
Dôvody na úpravy
Potreba dodatočných prác, služieb alebo dodávok od pôvodného dodávateľa
Zvýšenie ceny
Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB