« Back to Search« Back to SearchSearch » Supply of Electricity for Radio and Television of Slovakia for 2018  Rozhlas a televízia Slovenska

Supply of Electricity for Radio and Television of Slovakia for 2018

  Bratislava Slovakia — Rozhlas a televízia Slovenska
Published August 15, 2017 — Deadline September 19, 2017 (a year ago)
|
Notice type
Contract notice
The subject of the contract is the supply of electricity to the Slovak Radio and Television, including the provision of distribution services and the assumption of responsibility for the deviation for the period from 00:00. CET on 01. 01. 2018 to 24:00 CET on 31 December 2018 in the expected quantity of 12,000 MWh. The detailed definition of the subject matter of the contract is made up of a separate chapter of the tender documents, identified as Chapter B. DESCRIPTION OF THE OBJECT OF THE OBJECT.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

NÁZOV A ADRESY
Rozhlas a televízia Slovenska Vnútroštátne identifikačné číslo: 47232480 Mlynská dolina , 84545 Bratislava Slovensko Kontaktná osoba: Mgr. Alexandra Vičanová Telefón: +421 260611254 Email: alexandra.vicanova@rtvs.sk Webové sídlo (internetová adresa) Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11786 Hlavná adresa(URL): http://www.rtvs.sk
SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Názov
Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska na rok 2018
Hlavný kód CPV
09310000-5
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska vrátane zabezpečenia distribučných služieb a prevzatí zodpovednosti za odchýlku na obdobie od 00:00 hod. SEČ dňa 01. 01. 2018 do 24:00 hod. SEČ dňa 31. 12. 2018 v predpokladanom množstve 12 000 MWh. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú kapitolu súťažných podkladov označenú ako Kapitola B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000,00 Mena: EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Dodatočné kódy CPV
09310000-5
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Odberné miesta Rozhlasu a televízie Slovenska sú špecifikované v súťažných podkladoch v Kapitole B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY - Špecifikácia odberných miest na rok 2018.
Opis obstarávania
Dodávka elektrickej energie pre Rozhlas a televíziu Slovenska vrátane zabezpečenia distribučných služieb a prevzatí zodpovednosti za odchýlku na obdobie od 00:00 hod. SEČ dňa 01. 01. 2018 do 24:00 hod. SEČ dňa 31. 12. 2018 v predpokladanom množstve 12 000 MWh do pevných odberných miest Rozhlasu a televízie Slovenska pre zabezpečenie ich funkčnosti. Verejný obstarávateľ žiada v cenovej ponuke uchádzača zohľadniť toleranciu v odbere elektrickej energie: + neobmedzene / - 30 %.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000,00 Mena: EUR bez DPH
Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
Informácie o opciách
Opcie: Nie
Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie uchádzač preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa § 32 ods. 4 alebo § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač môže vo verejnom obstarávaní preukázať splnenie podmienok účasti Zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. Dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb). V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla uchádzačom na účely preukázania osobného postavenia povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorú vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom.
Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu: Nie
Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu: Nie
Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie
Podmienky vykonania zákazky
1) Platné povolenie na podnikanie v energetike - dodávke elektriny, ktoré uchádzača oprávňuje podnikať v oblasti dodávky elektriny na území Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ akceptuje aj platné povolenie na podnikanie v energetike dodávka elektriny podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 2) Platný doklad, že uchádzač je subjektom zúčtovania odchýlky účastníka trhu v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 3) Platný doklad o tom, že uchádzač má v distribučnej sieti v Slovenskej republike (ZSE - Distribúcia, a.s., SSE - Distribúcia, a.s., Východoslovenská - distribučná, a.s.) vytvorenú bilančnú skupinu.
Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Nie
Druh postupu
Verejná súťaž
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Áno
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 19.09.2017 09:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2017
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.09.2017 10:30
INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Áno
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na základe žiadosti doručenej v písomnej forme, e-mailom alebo osobne na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa. 2. Možnosť predloženia ponuky nie je podmienená vyžiadaním si a prevzatím súťažných podkladov. Ak uchádzač predloží svoju ponuku bez prevzatia súťažných podkladov vystavuje sa riziku, že ním predložená ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky (aj dodatočných prostredníctvom inštitútu vysvetľovania), čo môže mať za následok jej vylúčenie. 3. Verejný obstarávateľ si v zmysle § 54 ods. 15 ZVO vyhradzuje právo nepoužiť elektronickú aukciu ak by sa aukcie zúčastnil len jeden uchádzač. 4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 81 ZVO v prípade, ak v tomto postupe verejného obstarávania nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nesplní požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia. 5. Procesy tohto verejného obstarávania, ktoré osobitne neupravuje oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažné podklady, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 6. Verejný obstarávateľ požaduje v rámci ponuky v časti "OSTATNÉ" predložiť: 6.1. Platné povolenie na podnikanie v energetike - dodávke elektriny, ktoré uchádzača oprávňuje podnikať v oblasti dodávky elektriny na území Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ akceptuje aj platné povolenie na podnikanie v energetike dodávka elektriny podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 6.2. Platný doklad, že uchádzač je subjektom zúčtovania odchýlky účastníka trhu v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uchádzač predloží úradne overené platné rozhodnutie o pridelení EIC kódu a čestné vyhlásenie o tom, že má uzatvorenú zmluvu so zúčtovateľom odchýlok, s uvedením jeho identifikačných a kontaktných údajov, čísla zmluvy a dátumu jej uzatvorenia. 6.3 Platný doklad o tom, že uchádzač má v distribučnej sieti v Slovenskej republike (ZSE - Distribúcia, a.s., SSE - Distribúcia, a.s., Východoslovenská - distribučná, a.s.) vytvorenú bilančnú skupinu. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie o uzatvorení rámcovej distribučnej zmluvy s uvedením jej čísla a dátumu uzatvorenia. 7. Verejný obstarávateľ v zmysle § 46 ods. 1 písm. a) ZVO požaduje od uchádzačov zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpekou. Zábezpeka je stanovená vo výške: 20 000,- EUR. Podmienky zloženia / vrátenia / uvoľnenia zábezpeky sú bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie Ružová dolina 10, P.O.BOX 98 82005 Bratislava Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie Ružová dolina 10, P.O.BOX 98 82005 Bratislava Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903 Slovensko Telefón: +421 250264176 Fax: +421 250264219 Email: Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
10.08.2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB