« Back to Search« Back to SearchSearch » "Renovating for Energy efektivnostna multifamily buildings on the territory of Sofia Municipality area Ilinden, in conjunction with the" National Program for Energy efektivnostna multifamily  Столична община - район Илинден

"Renovating for Energy efektivnostna multifamily buildings on the territory of Sofia Municipality area Ilinden, in conjunction with the" National Program for Energy efektivnostna multifamily

  София Bulgaria — Столична община - район Илинден
Published April 24, 2017 — Deadline May 29, 2017 (a year ago)
|
Notice type
Contract notice
The object of this order are activities poobnovyavane energy efficiency in multifamily buildings on the territory of Sofia Municipality in conjunction with "National Energy Efficiency Program", namely a bl.69, located in the square. "Sugar Factory". The scope of the contract includes activities in design, construction, supervision, construction supervision and investment control.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Партида на възложителя
01257
Поделение
СО район Илинден
Официално наименование
Столична община - район Илинден
Национален регистрационен номер
0006963270583
Град
София
код NUTS
BG411
Пощенски код
1345
Държава
България
Телефон
+359 24397342
Факс
+359 24397361
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки
НЕ
(URL)
http://www.ilinden.bg/dostp-do-obschestvena-informatsiya-2.html
електронно посредством
НЕ
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
„Обновяване за енергийна ефективностна многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район Илинден, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективностна многофамилни жилищн
Референтен номер 2
45000000
II.2.1) Наименование 2
Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, кв.“Захарна фабрика", бл. 69
Обособена позиция номер 2
1
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Оценка по технически показатели
Тежест 21
60
II.2.1) Наименование 2
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на бл.69, кв. "Захарна фабрика"
Обособена позиция номер 2
2
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Тежест 21
21732.75
II.2.1) Наименование 2
“Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, кв. „Захарна фабрика“, бл. 69 (по обособена позиция 1)”
Обособена позиция номер 2
3
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Тежест 21
7104.94
Списък и кратко описание на условията
1.За обособена позиция №1 Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за първа група, трета категория строежи или да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата в която е установен за посочения обхват на дейности. 2.За обособена позиция №2; Участникът да притежава валидно Удостоверение/Лиценз съгласно чл.167 от ЗУТ за извършването на консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ.В случай, че участникът е чуждестранно лице съгласно чл.166, ал.7 от ЗУТ тази дейност може да се извършва и от лица, притежаващи документ, издаден от компетентен орган на държава членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, удостоверяващ правото да извършват такава дейност. За доказване на професионалната годност за обособени позиции участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация , съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията. За обособена позиция №3 не се поставят изисквания към участниците относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
Ускорена процедура
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
25/05/2017
Офертата трябва да бъде валидна до
6
Дата
29/05/2017
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Телефон
+359 29884070
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
съгласно чл.198 от ЗОП
Факс
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
Партида на възложителя
01257
Поделение
СО район Илинден
Изходящ номер
РИЛ17 ДИ05-90
от дата
20/04/2017
Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС
20/04/2017
Заведено в преписка
01257-2017-0001
Официално наименование
Столична община - район Илинден
Национален регистрационен номер
0006963270583
Пощенски адрес
кв.Захарна фабрика, ул.Билянини извори №10, бл.51А
Град
София
код NUTS
BG411
Пощенски код
1345
Държава
България
Лице за контакт
Люба Янчева
Телефон
+359 24397342
Електронна поща
info@ilinden.bg
Факс
+359 24397361
Основен адрес (URL)
www.ilinden.bg
Адрес на профила на купувача (URL)
http://www.ilinden.bg/dostp-do-obschestvena-informatsiya-2.html
Поръчката обхваща съвместно възлагане
НЕ
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
НЕ
(URL)
http://www.ilinden.bg/dostp-do-obschestvena-informatsiya-2.html
електронно посредством
НЕ
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на
НЕ
II.1.1) Наименование
„Обновяване за енергийна ефективностна многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район Илинден, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективностна многофамилни жилищн
II.1.2) Основен CPV код
45000000
II.1.4) Кратко описание
Предмет на настоящата поръчка са дейности пообновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“, a именно бл.69 , находящ се в кв. "Захарна фабрика". В предмета на поръчката са включени дейности по проектиране, строителство, авторски надзор, строителен надзор и инвеститорски контрол.
Стойност, без да се включва ДДС
1031887.69
Валута
BGN
II.2.1) Наименование 2
Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, кв.“Захарна фабрика", бл. 69
Обособена позиция номер 2
1
Основен CPV код 1
45000000
код NUTS 1
BG411
Основно място на изпълнение
гр. София, район "Илииден", кв. „Захарна фабрика“, бл. 69
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
• дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване; • обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.); • изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:
Критерий за качество 1 2 20
ДА
Име
Оценка по технически показатели
Тежест
40
Тежест 21
60
Стойност, без да се включва ДДС
1003050.00
Валута
BGN
Продължителност в дни
260
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.1) Наименование 2
Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на бл.69, кв. "Захарна фабрика"
Обособена позиция номер 2
2
Основен CPV код 1
71521000
код NUTS 1
BG411
Основно място на изпълнение
гр. София, кв. „Захарна фабрика“, бл. 69
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
• Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и издаване Разрешение за строеж по чл.148 от ЗУТ. • Да се изготви доклад за оценка на съответствието по част «Енергийна ефективност», чл. 169, ал.1, т.6 от ЗУТ. • Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация),в следния задължителен обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ: • Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за съответния строеж, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; • Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката, компетентните органи в общинска администрация, РДНСК, РСПБС, Инспекция по труда; • Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. • Предоставяне пред Възложителя на едномесечни отчетии окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа като цяло, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им. • Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на Удостоверение за въвеждането му в експлоатация или Разрешение за ползване, включително технически паспорти, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
21732.75
Валута
BGN
Продължителност в дни
260
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
II.2.1) Наименование 2
“Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на„Сграда с административен адрес гр. София, кв. „Захарна фабрика“, бл. 69 (по обособена позиция 1)”
Обособена позиция номер 2
3
Основен CPV код 1
71312000
код NUTS 1
BG411
Основно място на изпълнение
гр. София, кв. „Захарна фабрика“, бл. 69
II.2.4) Описание на обществената поръчка (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Упражняване на контролни дейности при изпълнение проектирането и строителството: Упражняване на контрол на проектантския и строителния процес, вкл. контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и влаганите строителни продукти с проектната документация и договорите за изпълнение; Подписване на протокол за приемане на техническия/работния проект, протокол за предаване на строителната площадка; протокол за установяване годността за ползване на обекта; както и Протоколите за приемане на изпълнените количества и видове строително-монтажни работи до пълна реализация на провежданите мерки по обновяване на сградата
Критерий за качество 1 2 20
НЕ
Стойност, без да се включва ДДС
7104.94
Валута
BGN
Продължителност в дни
260
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог
НЕ
Списък и кратко описание на условията
1.За обособена позиция №1 Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за първа група, трета категория строежи или да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата в която е установен за посочения обхват на дейности. 2.За обособена позиция №2; Участникът да притежава валидно Удостоверение/Лиценз съгласно чл.167 от ЗУТ за извършването на консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ.В случай, че участникът е чуждестранно лице съгласно чл.166, ал.7 от ЗУТ тази дейност може да се извършва и от лица, притежаващи документ, издаден от компетентен орган на държава членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, удостоверяващ правото да извършват такава дейност. За доказване на професионалната годност за обособени позиции участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация , съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията. За обособена позиция №3 не се поставят изисквания към участниците относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
За обособена позиция №1 - минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти,за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 2 000 000,00(два милиона ) лева, от който 2 000 000,00(два милиона ) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата и годишния финансов отчет (ГФО) или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен и/или удостоверения от банки, и/или справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. За обособени позиции №2 и №3 възложителя не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
Изисквано минимално/ни ниво/а2
За обособена позиция №1 - минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти,за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 2 000 000,00(два милиона ) лева, от който 2 000 000,00(два милиона ) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор
За обособена позиция №1 -Участникът предоставя(декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участиците). За изпълнение на проектирането: Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата , за екипа от проектанти с пълна проектанска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, в който посочвапрофесионалната компетентност на лицата. За изпълнение на строителството: Участникът предоставя(декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за инженерно-техническият персонал, като посочва професионалната компетентност на лицата. Продължава в раздел допълнителна информация
Изисквано минимално/ни ниво/а2
За обособена позиция №1 1За изпълнение на проектирането: Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем идентична или сходна с тази на поръчката. *Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира проектиране на средно и високо застрояване жилищни и/или обществени сгради. -За изпълнение на строителството:Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 5 години считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне две дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката. *Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбират СМР за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ, включващи комбинация от следните дейности: - поставяне на топлоизолация на покриви и стени; - поставяне на хидроизолация; - подмяна на съществуваща дограма; - подмяна или монтаж на отоплителна, В и К и електрическа инсталация. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко: За изпълнение на проектирането: Всеки участник трябва да притежава екип от проектанти с пълна проектанска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране на най-малко: o Част „Архитектурна” – 1 проектант; o Част „Конструкции” – 1 проектант; o Част „Електро” – 1 проектант; o Част „ВиК” – 1 проектант; o Част „ОВ” – 1 проектант; o Част „Енергийна ефективност” – 1 проектант; o Част „ПБЗ” – 1 проектант; o Част „Пожарна безопасност” – 1 проектант; o Технически контрол по част „Конструкции”; o Част „План за управление на строителните отпадъци“ - 1 проектант. Един от гореизброените проектанти следва да бъде определен за водещ проектант. За изпълнение на строителството: • Ръководител на екипа: Висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. Професионален опит в техническото ръководство най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект. Седем години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност. • Технически ръководител: технически правоспособно лице съгл. чл.163а, ал.4 от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Пет години професионален опит като технически ръководител. • Специалист по електротехника: Средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Електротехник" или еквивалентна. Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност. • Специалист по водоснабдяване и канализация: Средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Водоснабдяване и канализация" или еквивалентна. Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност. • Специалист по отопление и вентилация: Средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Топлотехника" или еквивалентна. Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност. • Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството: Висше образов. с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент. • Специалист по здравословни и безопасни условия на труд: •Завършен курс на обучение за безопасност и здраве при работа съгл. ЗЗБУТ , Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите. Продължава в раздел допълнителна информация
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места
НЕ
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия
НЕ
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
Ускорена процедура
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
НЕ
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
НЕ
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти
НЕ
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори
НЕ
Ще се използва електронен търг
НЕ
Дата
25/05/2017
Местно време
17:00
Дата
BG
Продължителност в месеци
6
Дата
29/05/2017
Местно време
10:00
Място
административната сграда на СО район "Илинден", кв.Захарна фабрика, ул.Билянини извори №10, бл.51А
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне
Отварянето на офертите е публично. Кандидатите могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител. Всички присъстващи лица попълват имената си и се подписват в списък, подготвен от комисията. Списъкът доказва тяхното присъствие на заседанието по отваряне на ценовите предложения. В случай, че не присъства при отваряне на офертите лицето, което по съдебно решение (
Ще се прилага електронно поръчване
НЕ
Ще се използва електронно фактуриране
НЕ
Ще се приема електронно заплащане
НЕ
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София
Пощенски код
1000
Държава
България
Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Телефон
+359 29884070
Интернет адрес (URL)
http://www.cpc.bg
Факс
+359 29807315
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
съгласно чл.198 от ЗОП
Факс
20/04/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB