Public tenders for medical in Wysokie-mazowieckie Poland

Find all Medical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for medical. Make a new search!
MedicalPolandwysokie-mazowieckie

Medical consumables

Szpital Ogólny | Published February 10, 2015  -  Deadline March 20, 2015
cpvs
33140000

Buying disposable medical equipment.

Medical equipments

Szpital Ogólny | Published July 1, 2016
Winner
Beryl Med Ltd 1 Floor, 26 Fouberts Place, London England W1F7PP
cpvs
33100000

Buying disposable medical equipment.

Medical equipments

Szpital Ogólny | Published April 12, 2016  -  Deadline May 20, 2016
cpvs
33100000

Buying disposable medical equipment.

Medical equipments

Szpital Ogólny | Published April 27, 2017  -  Deadline June 7, 2017
cpvs
33100000

Purchase of disposable medical equipment.

Medical consumables

Szpital Ogólny | Published October 3, 2017
Winner
Bialmed sp. z.o.o.
cpvs
33140000

Purchase of disposable medical equipment.

Purchase of orthopedic implants, prostheses and medical devices.

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem | Published September 25, 2014
Winner
Orto Care Sp. z o.o.ul. Ryżowa 33 AWarszawa 02-495
cpvs
33141770, 33162200, 33183100, 33183200

Purchase of orthopedic implants, prostheses and medical devices.

High Mazowieckie: the purchase of disposable medical equipment

 | Published July 12, 2016  -  Deadline July 12, 2016
Winner
Aero Medica sp. z.o.o., ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
cpvs
33140000

1.Przedmiotem contract is the purchase of disposable medical equipment for the General Hospital in Wysokie tenderer entering an auction can proceed to the whole

Medical equipments

Szpital Ogólny | Published July 18, 2015  -  Deadline August 24, 2015
cpvs
33100000

1. The contract is comprehensive facilities with the necessary assembly and possible adaptation of the premises of the hospital emergency ward and the operating theater, including in the field of trauma-orthopedic surgery, general surgery and obstetrics and gynecology according to the terms of reference of the assortment and amounts shown in detail in Annex 3 Terms of Reference and in accordance with the design of medical technology and powykonawczym construction project. 2. The object of the contract offered must meet at least the functions and parameters described in Annex 3 Terms of Reference - identified as limit parameters. 3. The tenders will be accepted equivalent, provided that the item offered is similar functionally and as close as possible in terms of design, materials from which it is made, size, etc. For making exemplary, and the Contractor shall submit the relevant offer document, which is a way clear it becomes clear that the object of the contract offered has operational and technical parameters - users are not inferior to the parameters specified in the product design. Any risk (including the cost of any expert reports) of proving equivalence rests with the Contractor. Legal Basis: Art. 29 paragraph. 3 of the Act.

Medical equipments

Tomaszowskie Centrum Zdrowia | Published May 4, 2016  -  Deadline May 25, 2016
cpvs
33100000, 33140000

Medical equipment

Medical equipments

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II | Published May 27, 2016  -  Deadline June 1, 2016
cpvs
33100000

Medical equipment

Medical insurance services

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. Jana Pawła II | Published January 18, 2017
Winner
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
cpvs
66512220

Service insurance medical activity and asset Western Hospital in Grodzisk Mazowiecki.

Civil liability compulsory provider of medical liability voluntary non-medical.

Insurance of property, electronic equipment,

Medical equipments

Tomaszowskie Centrum Zdrowia | Published September 20, 2016  -  Deadline October 20, 2016
cpvs
33100000, 33141000, 33141200, 33171000, 33190000

The contract of the tender procedure are: the delivery of medical supplies and disposable equipment for Tomaszów Health Center Sp. z oo in Tomaszow.

Medical equipments

Tomaszowskie Centrum Zdrowia | Published October 14, 2016  -  Deadline November 2, 2016
cpvs
33100000, 33141000, 33141200, 33171000, 33190000

The contract of the tender procedure are: the delivery of medical supplies and disposable equipment for Tomaszów Health Center Sp. z oo in Tomaszow.

Medical equipments

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Published September 26, 2017
Winner
Medtronic Poland Sp. z o.o.
cpvs
33100000

The subject of this order is the purchase and delivery of medical equipment to the registered office of the Employer. A detailed description of the subject matter of the order is contained in the appendixes No. 4,4a, 4b, 5,7,8,9,10,11,12,13, to SIWZ.

Medical equipments

Tomaszowskie Centrum Zdrowia | Published February 16, 2017
Winner
Zarys International Sp. z o.o. Sp.k
cpvs
33100000, 33141000, 33141200, 33171000, 33190000

The contract of the tender procedure are: the delivery of medical supplies and disposable equipment for Tomaszów Health Center Sp. z oo in Tomaszow.

In Annex 2, to determine the specific object of the contract set out the criteria that must be strictly complied with.

A6.

A23.

Minsk Mazowiecki: medical aids, medical needles, drains, catheters, anesthetic masks.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Published July 29, 2016  -  Deadline June 28, 2016
Winner
Medim Sp. z o.o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.
cpvs
33196000, 33141320, 33141200, 33141640

The contract is for the supply of medical aid, medical needles, tubing, catheters, anesthetic masks. No task Task name Task No. 1 Needle disposable Block Operational Task No. 2 electrodes for adults Task No. 3 Drains Redon Task No. 4 set to drain the wounds of low pressure Task No. 5 covers the wires barrel Task No. 6 Wzierniki gynecological disposable Task No. 7 Tweezers and blades for Obstetric Gynecological Clinic task No. 8 circuits breathing task No. 9 Accessories diathermy EMED Spectrum task No. 10 Medical aids for the Department of Obstetrics and Gynecology names, quantity and range of technical requirements specified in the Annexes from No. 5 to No. 14 hereto. The samples included in the offer (as described in the form of range price) are checked for compliance with the specifications of the contract. Employer provides the right option for 20% of the contract ...

Medical equipments

Tomaszowskie Centrum Zdrowia | Published November 17, 2015
Winner
VYGON POLSKA SP. Z O.O.
cpvs
33100000, 33140000, 33141200, 33171000, 33190000

The contract of this tendering are: delivery of medical supplies and disposable equipment for Tomaszów Health Center Sp. z oo in Tomaszow. In Annex 2, to determine the specific object of the contract contains criteria that must be strictly complied with.

Medical equipments

Tomaszowskie Centrum Zdrowia | Published July 11, 2015  -  Deadline August 21, 2015
cpvs
33100000, 33141000, 33141200, 33171000, 33190000

The contract of the tender procedure are: the delivery of medical supplies and disposable equipment for Tomaszów Health Center Sp. z oo in Tomaszow. In Annex 2, to determine the specific object of the contract included the criteria that must be strictly complied with.

High Mazowieckie: Service for inspection, maintenance and repair of medical equipment

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem | Published August 9, 2016  -  Deadline August 5, 2016
Winner
Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej Anes Med. sp. z.o.o., ul. Leonidasa 51, 02-239 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
cpvs
50400000

Przedmiotem zamówienia są usługi przeglądów , konserwacji i napraw sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem . Oferent przystępujący do przetargu musi przystąpić do całości zamówienia . lub do danego pakietu zachowując numer ustalony przez zamawiającego . Oferty cząstkowe będą odrzucone . 1. Zamawiający dopuszcza możliwośc składania ofert częściowych 2.Opis przedmiotu zamówienia , wielkość i zakres : Przedmiot zamówienia składa się z następujących pakietów : Pakiet nr 1 : Sprzęt różny Pakiet nr 2 : Aparaty RTG Pakiet nr 3 : Ultrasonografy Pakiet nr 4 : Holtery Pakiet nr 5 : Konsole , optyki , piły , wiertarki Pakiet nr 6 : Piły i wiertarki Pakiet nr 7 : Aparaty do badania słuchu Pakiet nr 8 : Stanowiska do resuscytacji Pakiet nr 9 : Duodenoskopy , gastroskopy , kolonoskopy Pakiet nr 10 : Duodenoskopy , kolonoskopy , gastroskopy , bronchofiberoskopy , wideobronchoskopy Pakiet nr 11 : Myjnie Pakiet nr 12 : Aparaty urodynamiczne Pakiet nr 13 : Analizatory Vitek 2 Pakiet nr 14 : Analizatory biochemiczne Pakiet nr 15 : Analizatory jonów Pakiet nr 16 : Aparaty nerkozastępcze Pakiet nr 17 : Pompy infuzyjne , systemy infuzyjne Pakiet nr 18 : Aparaty do znieczuleń Pakiet nr 19 : Aparaty do znieczuleń Pakiet nr 20 : Endoskopy Pakiet nr 21 : Napędy ortopedyczne Pakiet nr 22 : Sprzęt manualny Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności : -utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej urządzeń objętych niniejszym zamówieniem -konserwację i zachowanie gotowości eksploatacyjnej opartej o zalecenia Zamawiającego -przeprowadzenie okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego sprzętu medycznego -prowadzenie paszportów technicznych sprzętu medycznego -prowadzenie kart naprawy urządzeń -sporządzanie notatek o stanie urządzeń w tym nie nadających się do naprawy -wydawanie orzeczeń o stanie technicznym aparatu 3.Częstotliwość przeglądów strony ustalają na czasookres wyszczególniony w Formularzu Cenowym . 4.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności przeglądowo - konserwacyjnych zgodnie z właściwościami danego sprzętu/aparatury , obowiązującymi instrukcjami , standardami , normą po pisemnym zgłoszeniu upoważnionego pracownika Zamawiającego . Konieczność przeprowadzenia napraw lub wymiany części zamiennych na nowe Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym , z podaniem przewidywanych kosztów w formie kalkulacji cenowej/kosztorysu . Wykonanie ich nastąpi po akceptacji kalkulacji cenowej / kosztorysu przez Dyrektora Zamawiającego . 5.Przedmiot zamówienia mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje do konserwacji urządzeń medycznych , posiadające kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń przeszkolone w zakresie przeglądów urządzeń . 6.Czynności przeglądowo-konserwacyjne i naprawcze obejmują w szczególności : -określenie rodzaju uszkodzenia -ewentualną naprawę zużytych podzespołów lub ich wymianą po akceptacji Zamawiającego -wymianę materiałów eksploatacyjnych -sprawdzenie prawidłowości działania -sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń -sprawdzenie instalacji , kontrola sprawności zaworów -ustawianie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów legalizację -w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów UDT : przygotowanie urządzenia do odbioru , wykonanie czynności w związku z zaleceniami inspektorów UDT , uczestnictwo w odbiorach z udziałem inspektorów UDT . 7.Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do wydawania orzeczeń technicznych dla sprzętu medycznego kwalifikowanego do kasacji na wniosek Zamawiającego . Przedmiot zamówienia składa się z Załącznika nr 1 stanowiącego integralną część SIWZ . Zamawiający wymaga dostarczenia na czas przeglądu lub naprawy sprzętu zastępczego tej samej jakości i klasy - dotyczy pakietu nr 3 , 5 , 9 , 10 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 21 ..

Deliveries of medical gloves.

 | Published November 14, 2014  -  Deadline November 25, 2014
cpvs
33141420, 18424300

The contract of the tender procedure are: the supply of medical gloves for Tomaszów Health Center Limited Liability Company based in Tomaszow. In Annex 2, to determine the specific object of the contract are set out criteria that must be strictly complied with ..