Public tenders for medical in Luxembourg

Find all Medical tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for medical. Make a new search!
MedicalLuxembourg

EIB - Preventive medicine — full medical examinations in clinics for the EIB Group staff

Den Europæiske Investeringsbank | Published October 26, 2016
cpvs
85120000

EIB - Preventive medicine — full medical examinations in clinics for the EIB Group staff

European study on medical, industrial and research applications of nuclear and radiation technology

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER | Published October 29, 2016  -  Deadline November 18, 2016
cpvs
79900000

European study on medical, industrial and research applications of nuclear and radiation technology

Evaluation of national actions regarding the transposition of Council Directive 2013/59/Euratom's requirements in the medical sector

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear energy, safety and ITER | Published May 31, 2016
cpvs

Evaluation of national actions regarding the transposition of Council Directive 2013/59/Euratom's requirements in the medical sector

Preventive medicine/full medical examination in clinics.

European Investment Bank | Published August 11, 2012
cpvs
85111200, 85147000

:The role and responsibilities of the clinic will consist of providing full medical check-up to the EIB Group's designed beneficiaries.

Evaluation of national actions regarding the transposition of Council Directive 2013/59/Euratom's requirements in the medical sector

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Energi, Direktorat D — Atomkraft, sikkerhed og ITER | Published October 28, 2015  -  Deadline November 25, 2015
cpvs

Evaluation of national actions regarding the transposition of Council Directive 2013/59/Euratom's requirements in the medical sector

Evaluation of national actions regarding the transposition of Council Directive 2013/59/Euratom's requirements in the medical sector

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Energi, Direktorat D — Nuklear sikkerhed og brændselskredsløbet | Published September 23, 2015  -  Deadline October 8, 2015
cpvs

Evaluation of national actions regarding the transposition of Council Directive 2013/59/Euratom's requirements in the medical sector

medical analysis and X-ray services

European Parliament | Published July 20, 2012
Winner
Chirec ASBL rue Froissart 38 1040 Brussels BELGIUM E-mail: daf.cpl@chirec.be Telephone: +32 22875111 Internet address: http://www.chirec.be Fax: +32 22875209
cpvs
85000000, 85111810, 85150000

Provision of services relating to blood and urine analyses, as well as chest X-rays, to be carried out as part of pre-employment and annual medical examinations for officials and other agents of the European Parliament and the European Ombudsman on the Brussels, Luxembourg and Strasbourg sites.

Medical analysis laboratory services

Den Europæiske Revisionsret | Published January 6, 2015  -  Deadline February 16, 2015
cpvs
85145000, 85148000, 85147000

European Court of Auditors are required services of medical analysis laboratories for analysis prescribed by health professionals Court in annual medical examinations of the staff and in the context of medical examinations prior to employment or general occupational health. Estimated number of hits over 4 years is given for information purposes in the form with the offered price - Form 6th

Medical aids

SMA ASBL (Service moyens accessoires) | Published January 6, 2017
Winner
Vitalmed
cpvs
33196000

Providing technical aid framework agreement according to 12 separate batches (toilet seats, toilet risers, shower chairs, medical bed, walking frames, commodes, mattresses, oxygen concentrators).

Medical aids

SMA ASBL (service moyens accessoires) | Published June 18, 2016
Winner
Komed
cpvs
33196000

This contract is for the supply of medical equipment (hereinafter technical aids), their respective accessories and options and related services.

Medical aids

SMA ASBL (Service moyens accessoires) | Published June 25, 2015  -  Deadline July 28, 2015
cpvs
33196000

This contract is for the supply of medical equipment (hereinafter technical aids), their accessories and respective options and related services.

Medical aids

Service Moyens Accessoires a.s.b.l. | Published October 28, 2017  -  Deadline December 7, 2017
cpvs
33196000

Supply of technical aids according to 8 different lots (booster seat, shower chair, medical bed, walking frame, pierced chair, grab bar).

WC seat.

Toilet booster with integrated fixings.

Shower chair 4 feet.

4 wheels walking frame.

Bed with motorized adjustment.

Pierced chair with wheels.

Chair pierced toilet shower on wheels.

Fixed support bar.

Medical gases

ZITHAKLINIK (LU21614351) | Published March 8, 2013
Winner
Michael Sperber GmbH 84, Esplanade de la Moselle 6637 Wasserbilig LUXEMBOURG E-mail: info@sperber.org Telephone: +352 2697790 Internet address: www.sperber.org Fax: +352 26977979
cpvs
24111500

Lieferung und Montage einer Gasflaschenzentrale für Sauerstoff, Lachgas und Kohlendioxid mit Umschaltund Überwachungseinrichtungen. Lieferung und Montage von Geräten für die med. Druckluftaufbereitung in Form von 1 Druckluftkompressor, 1 Reinheitsüberwachungsgerät, 2 Druckluftaufbereitungseinheiten, 1 Kondensattrenner sowie einer Druckminderstation. Lieferung und Montage von ca. 1 500 m Spezialkupferrohr, Bereichskontroll- und Absperreinheiten sowie Entnahmestellen für medizinische Gase.

European study on medical, industrial and research applications of nuclear and radiation technology

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER | Published May 23, 2017
Winner
NucAdvisor SA
cpvs
79900000

Formålet med denne undersøgelse er at tilvejebringe Kommissionen ajourført information om brug af ikke-elektricitetsrelateret nuklear- og strålingsteknologi i EU, der skal understøtte forslaget til den strategiske plan for medicinske, industrielle og forskningsmæssige anvendelser af nuklear- og strålingsteknologi. Undersøgelsen skal analysere såvel den nuværende situation på dette område som udviklingsperspektivet for markedet for ikke-elektricitetsrelaterede nukleare varer og tjenesteydelser med særligt fokus på levering af radioaktive isotoper til medicinske anvendelser. Resultaterne af dette projekt vil blive fremlagt og diskuteret på en europæisk konference om ikke-elektricitetsrelateret nuklear- og strålingsteknologi, der vil blive tilrettelagt af GD for Energi i slutningen af 2017.

Arbejderne vil omfatte følgende opgaver:

— gennemførelse af en europæisk undersøgelse af ikke-elektricitetsrelateret nuklear- og strålingsteknologi med henblik på at tilvejebringe et komplet og omfattende billede af brugen af og fremtidsperspektiverne for de relevante teknologier inden for medicin, industri og forskning i Den Europæiske Union

— gennemførelse af en fremadrettet evaluering af efterspørgsel efter og udbud af medicinske isotoper i EU frem mod 2040 med henblik på identificering af underskud på udbudssiden og behov for investeringer i infrastruktur til produktion af isotoper. Evaluering af de eksisterende programmer og initiativer på nationalt og europæisk plan på dette område og forslag til yderligere tiltag til håndtering af de identificerede underskud og mangler.

Ziel dieser Studie ist die Bereitstellung von aktuellen Informationen für die Kommission über den Einsatz von Nuklear- und Strahlungstechnologie in der EU außerhalb der Stromerzeugung, die als Grundlage für den Vorschlag einer strategische Agenda für die Anwendungen von Nuklear- und Strahlungstechnologie in Medizin, Industrie und Forschung (Strategic Agenda for Medical, Industrial and Research Applications — Samira) verwendet werden. Im Rahmen der Studie soll eine Analyse sowohl des aktuellen Stands in diesem Bereich als auch der Entwicklungsperspektive des Markts für nukleare Güter und Dienstleistungen außerhalb der Stromerzeugung durchgeführt werden, mit besonderem Schwerpunkt auf der Bereitstellung von Radioisotopen für medizinische Zwecke. Die Vorstellung der Ergebnisse dieses Projekts wird auf einer europäischen Konferenz zum Einsatz von Nuklear- und Strahlungstechnologie außerhalb der Stromerzeugung stattfinden, die von der GD Energie Ende des Jahres 2017 organisiert wird.

Die Arbeiten umfassen die folgenden Aufgaben:

— Durchführung einer europäischen Studie über die Anwendungen von Nuklear- und Strahlungstechnologie außerhalb der Stromerzeugung zur Bereitstellung einer vollständigen und umfassenden Darstellung des Einsatzes und der Perspektiven der einschlägigen Technologien in den Bereichen Medizin, Industrie und Forschung in der Europäischen Union,

— Durchführung einer Bewertung des zukünftigen Angebots und der Nachfrage in Bezug auf medizinische Isotope in der Europäischen Union bis 2040, um Angebotslücken und Investitionsbedarf in Infrastruktur zur Isotopenherstellung zu ermitteln. Bewertung der vorhandenen Programme und Initiativen auf einzelstaatlicher und EU-Ebene in diesem Bereich und Vorschlag von weiteren Maßnahmen zur Behebung der ermittelten Lücken und Mängel.

The objective of this study is to provide the Commission with up-to-date information on the non-power uses of nuclear and radiation technology in the EU, which will underpin the strategic agenda for medical, industrial and research applications of nuclear and radiation technology (Samira) proposal. The study should analyse both the current state of play in this area and the development perspective of the market for nuclear non-power goods and services, with a particular focus on the supply of radioisotopes for medical uses. The results of this project will be presented and discussed in a European conference on non-power uses of nuclear and radiation technology, which will be organised by DG Energy in late 2017.

The work will include the following tasks:

— conducting a European survey on the non-power applications of nuclear and radiation technology in order to provide a full and comprehensive picture of the use and perspectives of the relevant technologies in the areas of medicine, industry and research in the European Union,

— conducting a prospective evaluation of the demand and supply of medical isotopes in the European Union up to 2040 in order to identify supply gaps and needs of investment in isotope production infrastructure. Evaluation of the existing national and EU programmes and initiatives in this area and proposal of further action to address identified gaps and deficiencies.

El objetivo de este estudio consiste en facilitar a la Comisión información actualizada sobre las utilizaciones de la tecnología nuclear y de radiación no relacionadas con la producción de electricidad en la Unión Europea, lo que permitirá respaldar la propuesta de agenda estratégica para las aplicaciones médicas, industriales y de investigación de la propuesta de tecnología nuclear y de radiación. El estudio deberá analizar tanto la situación actual en este ámbito como la perspectiva de desarrollo del mercado para servicios y bienes nucleares no relacionados con la producción de electricidad, haciendo hincapié en el suministro de radioisótopos para usos médicos. Los resultados de este proyecto se presentarán y discutirán en una conferencia europea sobre las utilizaciones de la tecnología nuclear y de radiación no relacionadas con la producción de electricidad, que organizará la DG Energía a finales de 2017.

Los trabajos consistirán en:

— la realización de un estudio europeo relativo a las aplicaciones de la tecnología nuclear y de radiación no relacionadas con la producción de electricidad con el fin de proporcionar un panorama completo y exhaustivo del uso y de las perspectivas de las tecnologías pertinentes en los ámbitos de la medicina, industria e investigación en la Unión Europea,

— la realización de una evaluación prospectiva de la demanda y el suministro de isótopos médicos en la Unión Europea hasta 2040 con el fin de identificar las insuficiencias de abastecimiento y las necesidades de inversión en la infraestructura de producción de isótopos. Evaluación de los programas e iniciativas existentes a nivel nacional y europeo en este ámbito y propuesta de medidas ulteriores para abordar las insuficiencias y las deficiencias identificadas.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ajantasaisten tietojen toimittaminen komissiolle ydin- ja säteilyteknologian käytöstä muuhun kuin sähköntuotantoon EU:ssa. Näiden tietojen avulla tuetaan strategista ohjelmaa, joka koskee ydin- ja säteilyteknologiaa koskeviin lääketieteellisiin sovelluksiin, teollisuuden sovelluksiin ja tutkimussovelluksiin (strategic agenda for medical, industrial and research applications of nuclear and radiation technology – Samira) liittyvää ehdotusta. Tutkimuksen avulla on analysoitava sekä kyseisen alan nykyistä tilaa että markkinoiden kehitysnäkymiä ydinalan muuhun kuin sähköntuotantoon liittyvien tavaroiden ja palvelujen osalta siten, että erityisenä kohteena on radioisotooppien toimitus lääketieteellisiin tarkoituksiin. Tämän hankkeen tulokset esitellään ja niistä keskustellaan ydin- ja säteilyteknologian käyttöä muussa kuin sähköntuotannossa koskevassa eurooppalaisessa konferenssissa, jonka energian PO järjestää vuoden 2017 loppupuolella.

Työhön kuuluvat seuraavat tehtävät:

— eurooppalaisen tutkimuksen tekeminen ydin- ja säteilyteknologian muuhun kuin sähköntuotantoon liittyvistä sovelluksista kattavan kokonaiskuvan toimittamiseksi asianmukaisten teknologioiden käytöstä ja niitä koskevista näkymistä lääketieteen, teollisuuden ja tutkimuksen aloilla Euroopan unionissa,

— tulevan arvioinnin tekeminen lääketieteellisten isotooppien kysynnästä ja tarjonnasta Euroopan unionissa enintään vuoteen 2040 asti isotooppien tuotantoinfrastruktuuriin liittyvien investointitarpeiden ja toimitusta koskevien vajeiden määrittämiseksi. Tähän tehtävään liittyvät myös nykyisten kansallisten ja EU:n ohjelmien ja aloitteiden arvioiminen kyseisen alan osalta sekä sellaisten lisätoimien ehdottaminen, joiden avulla puututaan määritettyihin vajeisiin ja puutteisiin.

L'objectif de la présente étude est de fournir à la Commission des informations actualisées sur les utilisations non liées à la production d'électricité de la technologie nucléaire et radiologique dans l'UE, ce qui permettra d'appuyer la proposition d'agenda stratégique pour des applications médicales, industrielles et de recherche de la technologie nucléaire et radiologique (Samira). L'étude devrait analyser à la fois la situation actuelle dans ce domaine et les perspectives d'évolution du marché des biens et des services nucléaires non liés à la production d'électricité, en mettant notamment l'accent sur la fourniture de radioisotopes destinés à des utilisations médicales. Les résultats de ce projet seront présentés et examinés lors d'une conférence européenne sur les utilisations de la technologie nucléaire et radiologique non liées à la production d'électricité, qui sera organisée par la DG Énergie à la fin de l'année 2017.

Les travaux comprendront les tâches suivantes:

— réalisation d'une enquête européenne sur les applications de la technologie nucléaire et radiologique non liées à la production d'électricité, afin de disposer d'un tableau complet et global de l'utilisation et des perspectives des technologies pertinentes dans les domaines de la médecine, de l'industrie et de la recherche dans l'Union européenne,

— réalisation d'une évaluation prospective de la demande et de l'offre d'isotopes médicaux dans l'Union européenne jusqu'en 2040, afin de repérer les lacunes de l'offre et les besoins d'investissement dans l'infrastructure de production d'isotopes. Évaluation des programmes et des initiatives nationaux et de l'UE existants dans ce domaine et proposition d'actions futures pour résoudre les lacunes et les déficiences recensées.

Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι η παροχή ενημερωμένων πληροφοριών προς την Επιτροπή σχετικά με τις χρήσεις της πυρηνικής τεχνολογίας και της τεχνολογίας ακτινοβολίας εκτός της ηλεκτροπαραγωγής στην ΕΕ, οι οποίες θα υποστηρίξουν την πρόταση του στρατηγικού θεματολογίου για τις ιατρικές, βιομηχανικές και ερευνητικές εφαρμογές της πυρηνικής τεχνολογίας και της τεχνολογίας ακτινοβολίας (Samira). Η μελέτη θα πρέπει να αναλύσει τόσο την τρέχουσα κατάσταση στον εν λόγω τομέα όσο και την προοπτική ανάπτυξης της αγοράς για πυρηνικά προϊόντα και υπηρεσίες εκτός της ηλεκτροπαραγωγής, με ιδιαίτερη εστίαση στην προμήθεια ραδιοϊσοτόπων για ιατρικές χρήσεις. Τα αποτελέσματα του εν λόγω σχεδίου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν σε μια ευρωπαϊκή διάσκεψη για τις χρήσεις της πυρηνικής τεχνολογίας και της τεχνολογίας ακτινοβολίας εκτός της ηλεκτροπαραγωγής, η οποία θα διοργανωθεί από τη ΓΔ Ενέργειας στα τέλη του 2017.

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα καθήκοντα:

— διεξαγωγή μιας ευρωπαϊκής έρευνας σχετικά με τις εφαρμογές της πυρηνικής τεχνολογίας και της τεχνολογίας ακτινοβολίας εκτός της ηλεκτροπαραγωγής για την παροχή μιας πλήρους και ολοκληρωμένης εικόνας όσον αφορά τη χρήση και τις προοπτικές των σχετικών τεχνολογιών στους τομείς ιατρικής, βιομηχανίας και έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

— εκτέλεση μιας αξιολόγησης των προοπτικών της προσφοράς και ζήτησης ιατρικών ισοτόπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2040 για τον προσδιορισμό των κενών προσφοράς και των αναγκών επένδυσης σε υποδομές παραγωγής ισοτόπων. Αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ στον εν λόγω τομέα και πρόταση περαιτέρω δράσεων για την αντιμετώπιση των προσδιορισμένων κενών και ελλείψεων.

L'obiettivo del presente studio è quello di fornire alla Commissione informazioni aggiornate sugli usi delle tecnologie nucleari e radiologiche diverse dalla produzione di energia elettrica nell'UE, che sosterranno l'agenda strategica per le applicazioni mediche, industriali e di ricerca della proposta relativa alle tecnologie nucleari e radiologiche. Lo studio dovrà analizzare sia la situazione attuale in tale settore che la prospettiva di sviluppo del mercato per i beni e servizi nucleari diversi dalla produzione di energia elettrica, con un'attenzione particolare sulla fornitura di radioisotopi per usi medici. I risultati del progetto saranno presentati e discussi in una conferenza europea sugli usi delle tecnologie nucleari e radiologiche diverse dalla produzione di energia elettrica, che sarà organizzata dalla DG Energia alla fine del 2017.

I lavori comprenderanno i seguenti incarichi:

— condurre un'indagine europea sulle applicazioni delle tecnologie nucleari e radiologiche diverse dalla produzione di energia elettrica al fine di fornire un quadro completo ed esaustivo dell'utilizzo e delle prospettive delle tecnologie pertinenti nel settore della medicina, dell'industria e della ricerca nell'Unione europea,

— condurre una valutazione prospettica della domanda e dell'offerta di isotopi medici nell'Unione europea fino al 2040 per individuare le lacune nell'offerta e le esigenze di investimento nell'infrastruttura di produzione di isotopi. Valutazione dei programmi nazionali ed europei esistenti e iniziative in questo settore nonché proposta di ulteriori azioni per affrontare le lacune e le carenze individuate.

Het doel van dit onderzoek is de Commissie te voorzien van geactualiseerde informatie over de toepassingen van kern- en stralingstechnologieën die geen verband houden met elektriciteitsproductie in de EU, die het voorstel voor een strategische agenda inzake medische, industriële en onderzoekstoepassingen van kern- en stralingstechnologie (Samira) zal ondersteunen. In het onderzoek moeten zowel de huidige stand van zaken op dit gebied alsook het vooruitzicht voor de ontwikkeling van de markt voor nucleaire goederen en diensten die geen verband houden met elektriciteitsproductie worden geanalyseerd, met bijzondere nadruk op de levering van radio-isotopen voor medisch gebruik. De resultaten van dit project zullen worden gepresenteerd en besproken tijdens een Europese conferentie over de toepassingen van kern- en stralingstechnologieën die geen verband houden met elektriciteitsproductie, die eind 2017 door het directoraat-generaal Energie zal worden georganiseerd.

Het werk omvat de volgende taken:

— het uitvoeren van een Europees onderzoek naar de toepassingen van kern- en stralingstechnologieën die geen verband houden met elektriciteitsproductie, om een volledig en allesomvattend beeld te krijgen van het gebruik en de vooruitzichten van de relevante technologieën op het gebied van geneeskunde, industrie en onderzoek in de Europese Unie,

— het uitvoeren van een toekomstgerichte evaluatie over de vraag en het aanbod van medische isotopen in de Europese Unie tot 2040, ter identificatie van hiaten in het aanbod en de investeringsbehoeften inzake de infrastructuur van de productie van isotopen. Evaluatie van de bestaande nationale en EU-programma's en initiatieven op dit gebied alsook voorstellen voor verdere actie om aangetroffen hiaten en tekortkomingen aan te pakken.

O objetivo do presente estudo consiste em fornecer à Comissão informação atualizada sobre as utilizações não energéticas da tecnologia nuclear e radiológica na UE, que irá sustentar a proposta de agenda estratégica relativa a aplicações médicas, industriais e de investigação de tecnologia nuclear e radiológica (Samira). O estudo deve analisar a atual situação nesta área e a perspetiva de desenvolvimento do mercado de bens e serviços nucleares não energéticos, com especial ênfase no fornecimento de radioisótopos para utilizações médicas. Os resultados do presente projeto serão apresentados e debatidos numa conferência europeia sobre as utilizações não energéticas da tecnologia nuclear e radiológica, que será organizada pela DG Energia no final de 2017.

O trabalho incluirá as seguintes tarefas:

— realizar um inquérito europeu sobre as aplicações não energéticas de tecnologia nuclear e radiológica com vista a apresentar um panorama completo e abrangente da utilização e perspetivas das tecnologias relevantes nas áreas de medicina, indústria e investigação na União Europeia,

— realizar uma avaliação prospetiva da procura e oferta de isótopos médicos na União Europeia até 2040 com vista a identificar lacunas em matéria de oferta e necessidades de investimento na infraestrutura de produção de isótopos. Avaliação das iniciativas e programas da UE e nacionais existentes nesta área e proposta de ação adicional para abordar as lacunas e deficiências identificadas.

Syftet med denna undersökning är att förse kommissionen med aktuell information om de användningsområden för kärn- och strålningsteknik i EU som inte avser kärn- eller strålningskraft, vilken kommer att ligga till stöd för förslaget för den strategiska agendan för tillämpningar inom medicin, industri och forskning av kärn- och strålningsteknik (Strategic Agenda for Medical, Industrial and Research Applications of nuclear and radiation technology – Samira). Inom ramen för undersökningen ska både det nuvarande läget inom detta område och utvecklingsperspektivet för marknaden för varor och tjänster inom kärnteknik som inte avser kärnkraft analyseras, med särskilt fokus på leverans av radioisotoper för medicinsk användning. Resultaten av detta projekt ska presenteras och diskuteras under en europeisk konferens om användningsområden för kärn- och strålningsteknik som inte avser kärn- eller strålningskraft som kommer att anordnas av GD Energi i slutet av 2017.

Arbetet kommer att inbegripa följande uppgifter:

— Genomförande av en europeisk undersökning om tillämpningar av kärn- och strålningsteknik som inte avser kärn- eller strålningskraft för att ge en fullständig och omfattande bild av användningen och perspektiven avseende den relevanta tekniken inom områdena medicin, industri och forskning i Europeiska unionen.

— Genomförande av en framåtblickande utvärdering av efterfrågan på och tillgången till medicinska isotoper i Europeiska unionen fram till 2040 för att fastställa tillgångsluckor och investeringsbehov i infrastruktur för isotopproduktion. Utvärdering av befintliga program och initiativ på nationell nivå och på EU-nivå inom detta område samt förslag på ytterligare åtgärder för att hantera fastställda luckor och brister.

Cílem této studie je poskytnout Komisi aktuální informace o tom, jakým způsobem jsou jaderné a radiační technologie využívány mimo odvětví výroby energie v EU, čím bude podpořena strategická agenda pro aplikace v oblasti lékařství, průmyslu a výzkumu návrhu jaderných a radiačních technologií (Samira). V rámci této studie bude provedena analýza současné situace v této oblasti a hlediska rozvoje trhu s jadernými výrobky a službami spadajícími mimo odvětví výroby energie, se zvláštním důrazem na dodávání radioizotopů pro lékařské účely. Výsledky tohoto projektu budou prezentovány a rozbírány na evropské konferenci o využití jaderné a radiační technologii mimo oblast výroby energie, která bude uspořádána GŘ pro energii na konci roku 2017.

Činnosti budou zahrnovat následující:

— provedení evropského výzkumu na téma aplikace jaderné a radiační technologie, které se nevyužívají v odvětví výroby energie, s cílem poskytnout úplný a komplexní obrázek o používání a perspektivách příslušných technologií v odvětvích lékařství, průmyslu a výzkumu v Evropské unii,

— vypracování perspektivního hodnocení poptávky a dodávky lékařských izotopů v Evropské unii až do roku 2040 za účelem určení mezer a potřeb pro investice v oblasti infrastruktury pro výrobu izotopů. Hodnocení stávajících národních a unijních programů a iniciativ v této oblasti a návrh dalších opatření, která by řešila zjištěné mezery a nedostatky.

Uuringu eesmärk on tagada komisjonile ajakohane teave tuuma- ja kiiritustehnoloogia muu kui energiaga seotud kasutusalade kohta ELis, millega toetatakse tuuma- ja kiiritustehnoloogia meditsiiniliste, tööstuslike ja teaduslike rakenduste (Samira) ettepaneku strateegilist kava. Uuringuga tuleks analüüsida nii selle valdkonna praegust olukorda kui ka muu kui energiaga seotud tuumakaupade ja -teenuste arenguperspektiive, keskendudes eelkõige meditsiinilistel eesmärkidel kasutatavate radioaktiivsete isotoopide pakkumisele. Projekti tulemusi esitletakse ning nende üle arutletakse tuuma- ja kiiritustehnoloogia muu kui energiaga seotud kasutusalade Euroopa konverentsil, mille energeetika peadirektoraat korraldab 2017. aasta lõpus.

Töö sisaldab järgmisi ülesandeid:

— muu kui energiaga seotud tuuma- ja kiiritustehnoloogia kasutusalade Euroopa uuringu tegemine, et luua täielik ja põhjalik ülevaade asjakohase tehnoloogia kasutamisest ja perspektiivist Euroopa Liidu meditsiini, tööstuse ja teaduse valdkondades;

— Euroopa Liidus kuni 2040. aastani meditsiiniliste isotoopide pakkumise ja nõudmise hindamisuuringu tegemine, et tuvastada isotoopide tootmise taristu pakkumise puudujäägid ja investeerimisvajadused. Selle valdkonna olemasolevate riiklike ja ELi programmide ja algatuste hindamine ning tuvastatud lünkade ja puudujääkide lahendamiseks edasiste meetmete kohta ettepaneku tegemine.

A tanulmány célja az, hogy naprakész információkat biztosítson a Bizottság számára a nukleáris és sugárzástechnológia nem energiatermeléssel összefüggő, az Európai Unióban történő felhasználásával kapcsolatban, amely a nukleáris és sugárzástechnológia gyógyászati, ipari és kutatási alkalmazására irányuló (Samira) javaslattal összefüggő stratégiai menetrend alapjául szolgál. A tanulmányban elemezni kell a terület jelenlegi helyzetét, valamint a nem energiatermeléssel összefüggő célra felhasznált nukleáris áruk és szolgáltatások piacának fejlesztési kilátásait egyaránt, és különös hangsúlyt kell fektetni a radioizotópok gyógyászati használatra történő beszerzésére. A projekt eredményeinek bemutatására a nukleáris és sugárzástechnológia nem energiatermeléssel összefüggő felhasználásáról szóló, az Energiaügyi Főigazgatóság által 2017 végén szervezendő európai konferencia keretében kerül sor.

A munka az alábbi feladatokat foglalja magában:

— egy európai tanulmány elvégzése a nukleáris és sugárzástechnológia nem energiatermeléssel összefüggő alkalmazásáról annak érdekében, hogy teljes és átfogó képet nyújtson az érintett technológiáknak a gyógyászat, ipar és kutatás területén, az Európai Unióban történő felhasználásáról és ennek kilátásairól,

— a gyógyászati izotópok iránti uniós kereslet és kínálat előretekintő értékelése 2040-ig a kínálati hiányosságok és az izotópgyártási infrastruktúrába történő befektetések szükségességének azonosítása céljából. A meglévő, a szóban forgó területtel kapcsolatos nemzeti és uniós programok és kezdeményezések értékelése, valamint a feltárt hiányosságok és hibák kiküszöbölésére irányuló további intézkedések javaslása.

Šios studijos uždavinys – suteikti Komisijai naujausią informaciją apie branduolinių ir spinduliuotės technologijų naudojimą ne elektros energijos gamybos reikmėms ES, kuri bus strateginės branduolinės ir spinduliuotės technologijos pritaikymo medicinoje, pramonėje ir moksliniuose tyrimuose darbotvarkės (strategic agenda for medical, industrial and research applications – Samira) pasiūlymo pagrindas. Studijoje turėtų būti išanalizuota esama situacija šioje srityje ir branduolinių prekių ir paslaugų, skirtų ne elektros energijos gamybos reikmėms, rinkos plėtojimo perspektyva, ypatingą dėmesį teikiant radioaktyviųjų izotopų tiekimui ne medicininiais tikslais. Šio projekto rezultatai bus pristatyti ir aptarti Europos konferencijoje dėl branduolinių ir spinduliuotės technologijų naudojimo ne elektros energijos gamybos reikmėms, kurią iki 2017 m. pabaigos suorganizuos Energetikos GD.

Numatytos šios užduotys:

— Europos tyrimo dėl branduolinių ir spinduliuotės technologijų naudojimo ne elektros energijos gamybos reikmėms atlikimas siekiant visapusiškai ir išsamiai apžvelgti susijusių technologijų naudojimą ir perspektyvas medicinos, pramonės ir mokslinių tyrimų srityse Europos Sąjungoje,

— būsimo medicininių izotopų paklausos ir pasiūlos Europos Sąjungoje iki 2040 metų įvertinimo atlikimas siekiant nustatyti pasiūlos spragas ir investavimo į izotopų gamybos infrastruktūrą poreikius. Esamų nacionalinių ir ES programų ir iniciatyvų įvertinimas šioje srityje bei tolesnių veiksmų, kaip spręsti nustatytas spragas ir trūkumus, pasiūlymas.

Šā pētījuma mērķis ir sniegt Komisijai aktuālu informāciju par tādiem kodoltehnoloģiju un radiācijas tehnoloģiju lietojumiem ES, kuri nav saistīti ar enerģijas ieguvi; šī informācija būs pamatā kodoltehnoloģiju un radiācijas tehnoloģiju lietojumu medicīnā, rūpniecībā un pētniecībā stratēģiskās programmas (strategic agenda for medical, industrial and research applications – Samira) priekšlikumam. Pētījumā jāanalizē gan pašreizējais stāvoklis šajā jomā, gan ar enerģijas ieguvi nesaistītu kodoljomas preču un pakalpojumu tirgus attīstības perspektīva, īpašu uzmanību pievēršot izmantošanai medicīnā paredzētu radioizotopu piedāvājumam. Ar šā projekta rezultātiem iepazīstinās un tos apspriedīs Eiropas konferencē, ko organizēs Enerģētikas ĢD 2017. gada beigās un kas būs veltīta ar enerģijas ieguvi nesaistītiem kodoltehnoloģiju un radiācijas tehnoloģiju lietojumiem.

Darbs ietvers šādus uzdevumus:

— veikt Eiropas apsekojumu par kodoltehnoloģiju un radiācijas tehnoloģiju lietojumiem, kas nav saistīti ar enerģijas ieguvi, lai pilnībā un visaptveroši atainotu attiecīgo tehnoloģiju lietojumu un perspektīvas medicīnā, rūpniecībā un pētniecībā Eiropas Savienībā,

— veikt prognostisku novērtējumu par medicīnisko izotopu pieprasījumu un piedāvājumu Eiropas Savienībā līdz 2040. gadam, lai konstatētu piedāvājuma trūkumus un vajadzības pēc ieguldījumiem izotopu ražošanas infrastruktūrā. Novērtēt pašreizējās valstu un ES programmas un iniciatīvas šajā jomā un ierosināt, kā nākotnē varētu novērst konstatētos trūkumus un nepilnības.

L-oġġettiv ta' dan l-istudju huwa li jipprovdi lill-Kummissjoni b'informazzjoni aġġornata dwar l-użu varju mhux għall-enerġija tat-teknoloġija nukleari u tar-radjazzjoni fl-UE, li se jipprovdi sostenn lill-proposta għall-aġenda strateġika għal applikazzjonijiet medikali, industrijali u ta' riċerka tat-teknoloġija nukleari u tar-radjazzjoni (Samira). L-istudju se janalizza kemm l-istat kurrenti tal-affarijiet f'dan il-qasam u l-perspettiva tal-iżvilupp tas-suq għal oġġetti u servizzi nukleari mhux tal-enerġija, b'mira partikolari fuq il-provvista ta' 'radioisotopes' għal użu medikali varju. Ir-riżultati ta' dan il-proġett se jkunu ppreżentati u diskussi f'konferenza Ewropea dwar l-użu tat-teknoloġija nukleari u tar-radjazzjoni mhux għall-enerġija, li se tkun organizzata mid-DĠ tal-Enerġija tard fl-2017.

Ix-xogħol se jinkludi x-xogħlijiet li ġejjin:

— it-tmexxija ta' servej Ewropew dwar l-applikazzjonijiet tat-teknoloġija nukleari u tar-radjazzjoni mhux għall-enerġija sabiex tkun ipprovduta stampa sħiħa u komprensiva dwar l-użu u l-perspettivi tat-teknoloġiji rilevanti fl-oqsma tal-mediċina, l-industrija u r-riċerka fl-Unjoni Ewropea.

— it-tmexxija ta' evalwazzjoni prospettiva dwar it-talba u l-provvista ta' 'isotopes' medikali fl-Unjoni Ewropea sal-2040 sabiex wieħed jidentifika xi diffikultajiet fil-provissta u l-ħtiġijiet għal investiiment fl-infrastruttura tal-produzzjoni tal-'isotopes'. L-evalwazzjoni tal-programmi nazzjonali eżistenti tal-UE u l-inizjattivi f'dan il-qasam u l-proposta għal aktar azzjoni biex ikunu indirizzati n-nuqqasijiet u d-defiċjenzi.

Celem badania jest dostarczenie Komisji aktualnych informacji na temat niezwiązanych z energią zastosowań technologii jądrowej i technologii w zakresie promieniowania w UE, które będą stanowiły podstawę propozycji dotyczącej programu strategicznego dotyczącego medycznych, przemysłowych i badawczych zastosowań technologii jądrowej i technologii w zakresie promieniowania. W ramach badania należy dokonać analizy zarówno aktualnego stanu w tej dziedzinie, jak i perspektyw rozwoju rynku produktów i usług jądrowych niezwiązanych z energią, ze szczególnym naciskiem na dostawy izotopów promieniotwórczych do zastosowań medycznych. Wyniki projektu zostaną przedstawione i omówione podczas europejskiej konferencji na temat zastosowań technologii jądrowej i technologii w zakresie promieniowania niezwiązanych z energią, która zostanie zorganizowana przez Dyrekcję Generalną ds. Energii pod koniec 2017.

Zamówienie będzie obejmować następujące zadania:

— przeprowadzenie europejskiego badania na temat zastosowań technologii jądrowej i technologii w zakresie promieniowania niezwiązanych z energią w celu uzyskania pełnego i wszechstronnego obrazu zastosowań i perspektyw rozwoju tych technologii w medycynie, przemyśle i badaniach w Unii Europejskiej,

— prospektywne oszacowanie popytu na izotopy medyczne w Unii Europejskiej do 2040 oraz ich podaży w celu określenia luk podażowych i potrzeb dotyczących inwestycji w infrastrukturę do produkcji izotopów; dokonanie oceny istniejących krajowych i unijnych programów i inicjatyw w tej dziedzinie i przedstawienie propozycji dalszych działań mających na celu zlikwidowanie stwierdzonych luk i braków.

Cieľom tejto štúdie je poskytnúť Komisii aktuálne informácie o využívaní jadrovej a radiačnej technológie v EÚ na účely, ktoré nesúvisia s výrobou elektrickej energie, čím sa podporí strategický program lekárskych, priemyselných a výskumných aplikácií návrhu jadrovej a radiačnej technológie (Samira). V rámci štúdie by sa mala analyzovať súčasná situácia v tejto oblasti, ako aj perspektíva vývoja trhu pre výrobky a služby jadrovej technológie, ktoré nesúvisia s výrobou elektrickej energie, s osobitným dôrazom na dodávku rádioizotopov na lekárske účely. Výsledky tohto projektu sa predstavia a prerokujú v rámci európskej konferencie o využívaní jadrovej a radiačnej technológie na účely, ktoré nesúvisia s výrobou elektrickej energie, ktorú bude organizovať GR pre energetiku na konci roka 2017.

Práca bude zahŕňať tieto úlohy:

— vykonanie európskeho prieskumu o využívaní jadrovej a radiačnej technológie na účely, ktoré nesúvisia s výrobou elektrickej energie, s cieľom poskytnúť úplný a komplexný obraz o využívaní a perspektívach, čo sa týka relevantných technológií v oblastiach medicíny, priemyslu a výskumu v Európskej únii,

— vykonanie prospektívneho hodnotenia ponuky a dopytu lekárskych izotopov v Európskej únii do roka 2040 s cieľom určiť nedostatky dodávok a potreby investícií do infraštruktúry výroby izotopov. Hodnotenie existujúcich vnútroštátnych a európskych programov a iniciatív v tejto oblasti a návrh ďalších opatrení na riešenie určených nedostatkov a potrieb.

Cilj te študije je Komisiji zagotoviti ažurne informacije o uporabi jedrske in radiacijske tehnologije v EU, ki ni povezana s proizvodnjo energije, ki bodo podprle strateški program za zdravstveno, industrijsko in raziskovalno uporabo v okviru predloga za jedrsko in radiacijsko tehnologijo (Samira). Študija mora analizirati trenutno stanje na tem področju in možnosti razvoja trga jedrskega blaga in storitev, ki niso povezane s proizvodnjo energije, s posebnim poudarkom na dobavi radioizotopov za zdravstveno uporabo. Rezultati tega projekta bodo predstavljeni in obravnavani na evropski konferenci o uporabi jedrske in radiacijske tehnologije, ki ni povezana s proizvodnjo energije, ki jo bo organiziral GD za energetiko konec leta 2017.

Delo bo vključevalo naslednje:

— izvedbo evropske raziskave o uporabi jedrske in radiacijske tehnologije, ki ni povezana s proizvodnjo energije, z namenom zagotovitve celostnega in obširnega pregleda uporabe in možnosti zadevnih tehnologij na področjih zdravstva, industrije in raziskav v Evropski uniji.

— izvedbo predhodne ocene ponudbe in povpraševanja po medicinskih izotopih v Evropski uniji do leta 2040 z namenom ugotovitve vrzeli v dobavi in potreb po investicijah v infrastrukturo proizvodnje izotopov. Ocena obstoječih nacionalnih in evropskih programov in pobud na tem področju in predlog o nadaljnjih ukrepih z ozirom na ugotovljene vrzeli in pomanjkljivosti.

Is é cuspóir an staidéir seo faisnéis atá cothrom le dáta a sholáthar don Choimisiún maidir le húsáidí neamhchumhachta na teicneolaíochta núicléiche agus radaíochta san AE, lena gcuirfear taca faoin gclár oibre straitéiseach don togra le haghaidh feidhmeanna míochaine, tionsclaíocha agus taighde na teicneolaíochta núicléiche agus radaíochta (Samira). Ba cheart go ndéanfaí anailís leis an staidéar ar an staid reatha sa réimse sin agus ar pheirspictíocht um fhorbairt sa mhargadh araon maidir le hearraí agus seirbhísí neamhchumhachta, agus fócas ar leith ar sholáthar raidiseatóp le haghaidh úsáidí míochaine. Cuirfear torthaí an tionscadail seo i láthair agus déanfar plé orthu i gcomhdháil Eorpach maidir le húsáidí neamhchumachta na teicneolaíochta núicléiche agus radaíochta, a eagróidh an Ard-Stiúrthóireacht um Fhuinneamh i ndeireadh 2017.

Cuimseoidh an obair na tascanna seo a leanas:

— suirbhé Eorpach a dhéanamh ar fheidhmeanna neamhchumhachta na teicneolaíochta núicléiche agus radaíochta d'fhonn faisnéis iomlán agus chuimsitheach a sholáthar maidir le húsáid agus peirspictíochtaí na teicneolaíochtaí ábhartha sna réimsí a bhaineann le míochaine, tionsclaíocht agus taighde san Aontas Eorpach,

— measúnú ionchais a dhéanamh ar éileamh agus ar sholáthar iseatóp míochaine san Aontas Eorpach suas go 2040 d'fhonn bearnaí sa soláthar agus riachtanais infheistíochta i mbonneagar táirgthe iseatóp a shainaithint. Measúnú ar na cláir agus tionscnaimh náisiúnta agus AE atá ann cheana sa réimse sin agus gníomhaíocht bhreise a mholadh chun tabhairt faoi bhearnaí agus easnaimh a sainaithníodh.

Целта на това проучване е да предостави на Комисията актуална информация относно неенергийните предназначения на ядрената и радиационната технология в ЕС, които ще подкрепят стратегическата програма за медицински, промишлени и изследователски приложения на предложението за ядрена и радиационна технология (Samira). Проучването трябва да анализира както текущото положение в тази област, така и перспективата за развитие на пазара за ядрени неенергийни стоки и услуги, с особен акцент върху доставката на радиоизотопи за медицински цели. Резултатите от този проект ще бъдат представени и обсъдени на европейска конференция относно неенергийните предназначения на ядрената и радиационната технология, която ще бъде организирана от ГД „Енергетика“ в края на 2017 г.

Работата ще включва следните задачи:

— провеждане на европейско проучване относно неенергийните предназначения на ядрената и радиационната технология, с цел да се предостави пълна и изчерпателна картина на употребата и перспективите на съответните технологии в областта на медицината, промишлеността и изследванията в Европейския съюз,

— провеждане на бъдещи оценявания на търсенето и предлагането на медицински изотопи в Европейския съюз до 2040 г., с цел да се определят пропуските при доставките и нуждите от инвестиции в инфраструктурата за производство на изотоп. Оценка на съществуващите национални програми и инициативи, както и на програмите и инициативите на ЕС в тази област и предложение за допълнителни действия за справяне с установените пропуски и недостатъци.

Obiectivul acestui studiu este de a furniza Comisiei informații actualizate privind utilizările neenergetice ale tehnologiei nucleare și radiologice în UE, care vor sprijini propunerea de agendă strategică pentru aplicațiile medicale, industriale și de cercetare ale tehnologiei nucleare și radiologice (Samira). Studiul trebuie să analizeze atât situația actuală în acest domeniu, cât și perspectiva de dezvoltare a pieței bunurilor și serviciilor nucleare neenergetice, cu accent special pe furnizarea de radioizotopi pentru utilizări medicale. Rezultatele acestui proiect vor fi prezentate și discutate în cadrul unei conferințe europene privind utilizările neenergetice ale tehnologiei nucleare și radiologice, care va fi organizată de DG Energie la sfârșitul anului 2017.

Activitățile vor include următoarele sarcini:

— realizarea unui anchete europene cu privire la aplicațiile neenergetice ale tehnologiei nucleare și radiologice, cu scopul de a oferi o imagine completă și globală a utilizării și a perspectivelor tehnologiilor relevante în domeniile medicinei, industriei și cercetării din Uniunea Europeană;

— realizarea unei evaluări prospective a cererii și ofertei de izotopi medicali în Uniunea Europeană până în 2040, pentru a identifica lacunele în materie de ofertă și nevoile de investiții în infrastructura de producție a izotopilor. Evaluarea programelor și inițiativelor existente de la nivel național și de la nivelul UE în acest domeniu și propunerea de măsuri suplimentare pentru a soluționa lacunele și deficiențele identificate.

Cilj je ove studije pružiti Komisiji ažurirane informacije o neenergetskoj uporabi nuklearne i radijacijske tehnologije u EU-u, čime će se poduprijeti prijedlog strateškog programa za medicinsku, industrijsku i istraživačku primjenu nuklearne i radijacijske tehnologije (Samira). Studijom bi se trebali analizirati i trenutačno stanje u ovom području i razvojna perspektiva na tržištu nuklearnih neenergetskih proizvoda i usluga, s posebnim naglaskom na nabavu radioizotopa u medicinske svrhe. Rezultati ovog projekta bit će predstavljeni i razmotreni na europskoj konferenciji o neenergetskoj uporabi nuklearne i radijacijske tehnologije, koju će organizirati GU za energetiku krajem 2017.

Radom će se uključiti sljedeći zadaci:

— provođenje europskog istraživanja o neenergetskoj primjeni nuklearne i radijacijske tehnologije kako bi se pružila potpuna i sveobuhvatna slika o uporabi i perspektivama relevantnih tehnologija u području medicine, industrije i istraživanja u Europskoj uniji,

— provođenje prospektivne ocjene ponude i potražnje medicinskih izotopa u Europskoj uniji do 2040. kako bi se utvrdile praznine u pogledu opskrbe i potrebe ulaganja u infrastrukturu proizvodnje izotopa. Ocjena postojećih nacionalnih programa i programa EU-a i inicijativa u tom području te predlaganje daljnjih mjera za rješavanje utvrđenih praznina i nedostataka.

Medical examinations.

Europa-Kommissionen | Published August 13, 2013
Winner
SGS Belgium NVNoorderlaan 87Antwerpen 2030 +32 35458775 +32 35458779
cpvs
85111820, 85142300

Svrha the opposition pružanje service medical examination u grad (old which benefits throughout ili if avail) under the responsibility of the Edit infrastrukturu i logistiku - Luxembourg (OIL), edit the Publications Union will be calculated Union (OP) s Union will be calculated Skole II (EEII) u Velikom Duchy of Luxembourg. At su podijeljene to 3 dijeli: * I. dio: inspection, based on uspostavljenog review program - ispravnosti health food pizza i - i undistributed distributed water - kakvoće okolnog air - Hygiene Compartment i equipment * II. dio: SVI other reviews exhibited an appropriate provesti; * III. dio: tehnicke podrška Walks are pruža institutions - III.1.: Telephone podrška - III.2.: podrška Walks zahtijeva prisutnost on the face of the mayor, - III.3.: other related services.

4720 PU Medical gases.

Centre Hospitalier de Luxembourg | Published November 9, 2013
Winner
Hydroconcept
cpvs
45333000

- 1 Oxygen Central with automatic switchover system complete with accessories - 1 Compressor station with 3 piston compressors complete with accessories - 2 compressed air tank per 1 000 liters complete with accessories - 1 vacuum station with 3 pumps complete with accessories - 2 vacuum container 1 each 500 liters complete with accessories - 1 relaxation station: 2 x 1 vial carbon dioxide complete with accessories - 1 relaxation station: 2 x 1 vial nitrogen complete with accessories - 2 gas safety cabinets complete with accessories, -, 1 signal conditioning instrument complete with accessories - 12 Absperrkästen medical gases complete with accessories, - about 380 outlets medical gases complete with accessories, - ca 6200 m copper pipe complete with accessories, - commissioning / coordination / inventory documents.

Supply of medicines and over-the-counter pharmaceutical products, as well as medical products, equipment and consumables.

European Parliament | Published February 14, 2013  -  Deadline April 8, 2013
cpvs
33140000, 33600000, 33750000

The European Parliament plans to enter into several framework contracts for the purchase of medicines, over-the-counter pharmaceutical products, as well as medical and hygiene/disinfecting products, equipment and consumables. This contract will be divided into 7 lots. Tenderers may submit a tender for 1, several or all lots. The maximum duration of the contract will be 4 years.

European study on clinical diagnostic reference levels for X-ray medical imaging

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER | Published December 20, 2016  -  Deadline February 24, 2017
cpvs
33110000

Det overordnede formål for dette projekt er at fremme optimeringen af strålebeskyttelse af patienter i Europa. Projektet skal tilvejebringe opdaterede kliniske diagnostiske referenceniveauer til de opgaver i forbindelse med billeddannelse med røntgen i Europa, som er vigtigst ud fra et strålingsbeskyttelsesperspektiv. Det skal derudover stimulere den nationale og lokale indsats på dette område.

Arbejderne vil omfatte følgende opgaver:

— gennemførelse af en europæisk undersøgelse om diagnostiske referenceniveauer for billeddannelse med røntgen af voksne i overensstemmelse med en metodologi, der er foruddefineret af projektteamet

— specificering af opdaterede kliniske diagnostiske referenceniveauer til de opgaver i forbindelse med billeddannelse med røntgen i Europa, som er vigtigst ud fra et strålingsbeskyttelsesperspektiv

— tilrettelæggelse af workshopper, der skal udbrede og drøfte resultaterne af dette projekt med medlemsstaterne og de relevante nationale, europæiske og internationale interessenter, og som skal identificere behovet for yderligere nationale og lokale foranstaltninger vedrørende fastlæggelse, opdatering og anvendelse af kliniske diagnostiske referenceniveauer.

Das übergeordnete Ziel dieses Projekts ist die Förderung der Optimierung des Strahlenschutzes von Patienten in Europa. Im Rahmen des Projekts sollen aktuelle klinisch-diagnostische Referenzwerte (Diagnostic Reference Levels — DRL) für die mit Blick auf den Strahlenschutz wichtigsten Bildgebungsanwendungen mit Röntgenstrahlen in Europa bereitgestellt werden. Die nationalen und lokalen Bemühungen in diesem Bereich sollen weiter gefördert werden.

Die Arbeiten umfassen die folgenden Aufgaben:

— Durchführung einer europäischen Erhebung über diagnostische Referenzwerte für die Bildgebung mit Röntgenstrahlen bei Erwachsenen nach einer von einem Projektteam vordefinierten Methodik,

— Spezifizierung aktueller klinisch-diagnostischer Referenzwerte für die mit Blick auf den Strahlenschutz wichtigsten Bildgebungsanwendungen mit Röntgenstrahlen in Europa,

— Organisation eines Workshops zur Verbreitung und Erörterung der Ergebnisse dieses Projekts mit den Mitgliedstaaten und den relevanten nationalen, europäischen und internationalen Interessenträgern sowie zur Bestimmung des Bedarfs weiterer nationaler und lokaler Maßnahmen zur Festlegung, Aktualisierung und Anwendung diagnostischer Referenzwerte.

The overall objective of this project is to advance the optimisation of radiation protection of patients in Europe. The project will provide up-to-date clinical DRLs for the most important X-ray imaging tasks in Europe from a radiation protection perspective. It should further stimulate national and local efforts in this area.

The work will include the following tasks:

— conducting a European DRL survey for X-ray imaging of adults following a methodology predefined by the project team,

— specifying up-to-date clinical DRLs for the most important X-ray imaging tasks in Europe from a radiation protection perspective,

— organising a workshop to disseminate and discuss the results of this project with Member States and the relevant national, European and international stakeholders and to identify the need of further national and local actions on establishing, updating and using DRLs.

El objetivo global del presente proyecto consiste en potenciar la optimización de la protección radiológica de los pacientes en Europa. El proyecto proporcionará niveles de referencia para diagnóstico clínico actualizados para las tareas de imagenología por rayos X más importantes desde el punto de vista de la protección radiológica en Europa. Debe estimular en mayor medida los esfuerzos a nivel nacional y local en ese ámbito.

Los trabajos consistirán en:

— realizar un estudio europeo relativo a los niveles de referencia para diagnóstico para la imagenología por rayos X en adultos, siguiendo una metodología predefinida por el equipo del proyecto,

— especificar niveles de referencia para diagnóstico clínico actualizados para las tareas de imagenología por rayos X más importantes desde el punto de vista de la protección radiológica en Europa,

— organizar un taller para divulgar y debatir los resultados de este proyecto con los Estados miembros y las partes interesadas nacionales, europeas e internacionales pertinentes, así como para determinar la necesidad de nuevas acciones a nivel nacional y local para el establecimiento, la actualización y el uso de niveles de referencia para diagnóstico.

Hankkeen yleistavoitteena on potilaiden säteilynsuojelun optimoinnin edistäminen Euroopassa. Hankkeen avulla toimitetaan ajantasaisia kliinisiä diagnostisia vertailutasoja (diagnostic reference level – DRL) kaikkein tärkeimpiä röntgenkuvantamista koskevia tehtäviä varten Euroopassa (säteilynsuojelun näkökulmasta). Hankkeella on edistettävä kansallisia ja paikallisia ponnisteluja kyseisellä alalla.

Työhön kuuluvat seuraavat tehtävät:

— eurooppalaisen diagnostisia vertailutasoja koskevan tutkimuksen suorittaminen aikuisten röntgenkuvantamista varten käyttämällä hanketyöryhmän ennalta määrittelemiä menetelmiä,

— ajantasaisten kliinisten diagnostisten vertailutasojen määrittäminen kaikkein tärkeimpiä röntgenkuvantamista koskevia tehtäviä varten Euroopassa (säteilynsuojelun näkökulmasta),

— työpajan järjestäminen, jotta kyseisen hankkeen tulokset voidaan levittää ja niistä voidaan keskustella jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien kansallisten, eurooppalaisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa. Lisäksi työpajan avulla on tarkoitus tunnistaa, onko diagnostisten vertailutasojen laatimista, ajantasaistamista ja käyttämistä koskevia kansallisia ja paikallisia toimia tarpeellista lisätä.

L'objectif global du présent projet est de promouvoir l'optimisation de la radioprotection des patients en Europe. Le projet fournira les niveaux de référence du diagnostic clinique actualisés pour les plus importantes des tâches d'imagerie par rayons X du point de vue de la radioprotection en Europe. Il devrait en outre encourager les efforts nationaux et locaux dans ce domaine.

Les travaux comprendront les tâches suivantes:

— réalisation d'une étude européenne sur les niveaux de référence diagnostique en imagerie par rayons X des adultes sur la base d'une méthode prédéfinie par l'équipe de projet,

— spécification de niveaux de référence du diagnostic clinique actualisés pour les plus importantes des tâches d'imagerie par rayons X du point de vue de la radioprotection en Europe,

— organisation d'un atelier en vue de diffuser les résultats du présent projet et d'en discuter avec les États membres et les parties prenantes nationales, européennes et internationales concernées, ainsi que de définir le besoin de futures actions nationales et locales relatives à l'établissement, à la mise à jour et à l'utilisation de niveaux de référence diagnostique.

Γενικός στόχος του παρόντος σχεδίου είναι η προώθηση της βελτιστοποίησης της προστασίας των ασθενών από την ακτινοβολία στην Ευρώπη. Το σχέδιο θα παράσχει ενημερωμένα κλινικά διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς για τα πιο σημαντικά από πλευράς προστασίας από την ακτινοβολία καθήκοντα απεικόνισης με ακτίνες Χ στην Ευρώπη. Θα κινητοποιήσει περαιτέρω εθνικές και τοπικές προσπάθειες στον εν λόγω τομέα.

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα καθήκοντα:

— διεξαγωγή ευρωπαϊκής έρευνας διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς για την απεικόνιση με ακτίνες Χ ενηλίκων ακολουθώντας μια προκαθορισμένη μεθοδολογία από την ομάδα του σχεδίου,

— καθορισμός ενημερωμένων κλινικών διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς για τα πιο σημαντικά από πλευράς προστασίας από την ακτινοβολία καθήκοντα απεικόνισης με ακτίνες Χ στην Ευρώπη,

— διοργάνωση εργαστηρίου για τη διάδοση και συζήτηση των αποτελεσμάτων του εν λόγω σχεδίου με τα κράτη μέλη και τους σχετικούς εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς ενδιαφερόμενους φορείς και τον προσδιορισμό της ανάγκης για περαιτέρω εθνικές και τοπικές δράσεις για την καθιέρωση, ενημέρωση και χρήση διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς.

L'obiettivo generale del presente progetto è promuovere l'ottimizzazione della radioprotezione dei pazienti in Europa. Il progetto fornirà livelli di riferimento diagnostici clinici aggiornati per i più importanti incarichi di immaginografia a raggi X in Europa dal punto di vista della radioprotezione. Inoltre, il progetto stimolerà gli sforzi locali e nazionali in questo settore.

I lavori comprenderanno i seguenti incarichi:

— condurre un'indagine europea sui livelli di riferimento diagnostici per l'immaginografia a raggi X degli adulti seguendo una metodologia predefinita dall'équipe del progetto,

— specificare i livelli di riferimento diagnostici clinici aggiornati per i più importanti incarichi di immaginografia a raggi X in Europa dal punto di vista della radioprotezione,

— organizzare un workshop per divulgare e discutere i risultati di questo progetto con gli Stati membri e le pertinenti parti interessate a livello nazionale, europeo e internazionale e individuare le necessità di ulteriori azioni a livello nazionale e locale per creare, aggiornare e utilizzare i livelli di riferimento diagnostici.

De algemene doelstelling van het project is het bevorderen van de optimalisering van de stralingsbescherming van patiënten in Europa. Via het project moet worden voorzien in actuele klinisch DRN's voor de meest belangrijke taken inzake beeldvorming met röntgenstralen vanuit het oogpunt van stralingsbescherming in Europa. De nationale en lokale inspanningen op dit gebied moeten verder worden bevorderd.

Het werk omvat de volgende taken:

— het uitvoeren van een Europees DRN-onderzoek naar beeldvorming met röntgenstralen bij volwassenen middels een door het projectteam vooraf gedefinieerde methodologie,

— het specificeren van actuele klinisch DRN's voor de meest belangrijke taken inzake beeldvorming met röntgenstralen vanuit het oogpunt van stralingsbescherming in Europa,

— het organiseren van een workshop om de resultaten van dit project te verspreiden en te bespreken met de lidstaten en de relevante nationale, Europese en internationale belanghebbenden en de behoefte aan verdere nationale en lokale acties met betrekking tot het vaststellen, updaten en gebruiken van DRN's te bepalen.

O objetivo global do presente projeto consiste em promover a otimização da proteção contra radiações de pacientes na Europa. O projeto irá fornecer níveis de referência de diagnóstico clínico atualizados para as tarefas de imagiologia com raios X mais importantes do ponto de vista da proteção contra radiações na Europa. Deve ainda estimular os esforços locais e nacionais neste domínio.

As obras incluirão as seguintes tarefas:

— realização de um inquérito europeu relativo a níveis de referência de diagnóstico para imagiologia com raios X de adultos na sequência de uma metodologia predefinida pela equipa do projeto,

— especificação de níveis de referência de diagnóstico clínico atualizados para as tarefas de imagiologia com raios X mais importantes do ponto de vista da proteção contra radiações na Europa,

— organização de um workshop para divulgar e debater os resultados do presente projeto com os Estados-Membros e os intervenientes internacionais, europeus e nacionais relevantes e para identificar a necessidade de ações adicionais, a nível nacional e local, sobre o estabelecimento, a atualização e a utilização de níveis de referência de diagnóstico.

Det övergripande syftet med projektet är att främja optimeringen av strålskydd för patienter i Europa. Genom projektet kommer uppdaterade kliniska diagnostiska referensnivåer (diagnostic reference levels – DRL) att tillhandahållas för de viktigaste röntgenavbildningsuppgifterna i Europa, sett ur ett strålskyddsperspektiv. Projektet bör också sporra nationella och lokala satsningar inom detta område.

Arbetet kommer att inbegripa följande uppgifter:

— Genomförande av en europeisk undersökning om diagnostiska referensnivåer för röntgenavbildning för vuxna i enlighet med en metod som förutbestämts av projektgruppen.

— Fastställande av uppdaterade kliniska diagnostiska referensnivåer för de viktigaste röntgenavbildningsuppgifterna i Europa, sett ur ett strålskyddsperspektiv.

— Anordnande av en workshop för att sprida och diskutera projektets resultat med medlemsstaterna och berörda nationella, europeiska och internationella intressenter samt fastställande av behovet av ytterligare nationella och lokala åtgärder för att fastställa, uppdatera och använda diagnostiska referensnivåer.

Celkovým cílem tohoto projektu je zlepšit radiační ochranu pacientů v Evropě. V rámci projektu budou poskytnuty aktualizované klinické diagnostické referenční úrovně (DRL) pro nejdůležitější úkony v oblasti pořizování rentgenových snímků z pohledu radiační ochrany v Evropě. Dále by měly být podpořeny vnitrostátní a místní snahy v této oblasti.

Činnosti budou zahrnovat následující:

— provedení evropského průzkumu DRL pro rentgenové zobrazování dospělých podle metodiky předem stanovené projektovým týmem,

— vymezení aktuálních klinických DRL u nejdůležitějších úkonů v oblasti pořizování rentgenových snímků z pohledu radiační ochrany v Evropě,

— uspořádání semináře, na kterém budou zveřejněny a prodiskutovány výsledky projektů s představiteli členských států a s příslušnými národními, evropskými a mezinárodními zúčastněnými stranami s cílem identifikovat požadavky na další národní a místní činnosti v oblasti stanovení, aktualizace a využívání DRL.

Projekti üldeesmärk on edendada Euroopas patsientide kiirguskaitse optimeerimist. Projektiga tagatakse ajakohased diagnostilised viitetasemed (Diagnostic Reference Levels (DRLs)) Euroopas kõige olulisemate röntgenkuvamise ülesannete jaoks kiirguskaitse seisukohalt. Lisaks peaks projekt soodustama selle valdkonna riiklikke ja kohalikke pingutusi.

Töö sisaldab järgmisi ülesandeid:

— Euroopa diagnostiliste viitetasemete uuringu koostamine täiskasvanute röntgenkuvamise jaoks, järgides eelnevalt projektimeeskonna määratletud metoodikat;

— ajakohaste diagnostiliste viitetasemete täpsustamine Euroopas kõige olulisemate röntgenkuvamise ülesannete jaoks kiirguskaitse seisukohalt;

— õpikodade korraldamine projekti tulemuste levitamiseks ja nende üle arutlemiseks liikmesriikide, asjakohaste riiklike, Euroopa ja rahvusvaheliste sidusrühmadega ning täiendavate riiklike ja kohalike diagnostiliste viitetasemete loomise, ajakohastamise ja kasutamisega seotud tegevuste vajaduse tuvastamiseks.

A projekt általános célkitűzése, hogy optimálisabbá tegye az európai páciensek sugárzás elleni védelmét. A projekt keretében a legfontosabb röntgen-képalkotási feladatok tekintetében sugárvédelmi szempontú aktualizált klinikai diagnosztikai referenciaszinteket kell meghatározni Európára vonatkozóan. A projekt ezenkívül ösztönzi az erre a területre irányuló nemzeti és helyi erőfeszítéseket.

Az alábbi feladatokat kell elvégezni:

— a projektcsapat által előre meghatározott módszertan alapján európai szintű diagnosztikai referenciaszint-felmérés végrehajtása a felnőttek röntgenezésére vonatkozóan,

— a legfontosabb röntgen-képalkotási feladatok tekintetében sugárvédelmi szempontú aktualizált klinikai diagnosztikai referenciaszintek meghatározása Európára vonatkozóan,

— workshop megszervezése a projekt eredményeinek a tagállamokkal és az érintett nemzeti, európai és nemzetközi érdekelt felekkel történő megosztása és megvitatása, valamint a diagnosztikai referenciaszintek megállapításával, aktualizálásával és alkalmazásával kapcsolatos további nemzeti és helyi intézkedések szükségességének meghatározása céljából.

Bendras šio projekto tikslas – padidinti pacientų Europoje radiacinės saugos optimizavimą. Projektu bus pateikiami naujausi klinikiniai diagnostiniai atskaitos lygiai (Diagnostic Reference Levels – DRL) svarbiausioms vaizdo gavimo rentgeno spinduliais užduotims Europoje iš radiacinės saugos perspektyvos. Juo toliau turėtų būti skatinamos pastangos nacionaliniu ir vietos lygmenimis šioje srityje.

Numatytos šios užduotys:

— atlikti Europos diagnostinių atskaitos lygių, kurie reikalingi suaugusiųjų vaizdams rentgeno spinduliais gauti pagal iš anksto projekto grupės nustatytą metodiką,

— nurodyti naujausius klinikinius diagnostinius atskaitos lygius svarbiausioms vaizdo gavimo rentgeno spinduliais užduotims Europoje iš radiacinės saugos perspektyvos,

— suorganizuoti praktinį seminarą siekiant išplatinti šio projekto rezultatus ir aptarti juos su valstybėmis narėmis ir atitinkamomis nacionalinėmis, Europos ir tarptautinėmis suinteresuotosiomis šalimis ir nustatyti poreikį tolesniems nacionaliniams ir vietos veiksmams dėl diagnostinių atskaitos lygių nustatymo, atnaujinimo ir naudojimo.

Šā projekta vispārējais mērķis ir panākt progresu pacientu pretradiācijas aizsardzības optimizēšanā Eiropā. Projekta ietvaros tiks noteikti aktualizēti klīniskās diagnostikas standartlīmeņi (diagnostic reference levels – DRL) tiem rentgena attēlveides uzdevumiem, kuri Eiropā ir būtiskākie pretradiācijas aizsardzības ziņā. Turklāt paredzēts atbalstīt valstu un vietējā mēroga centienus šajā jomā.

Darbs ietvers šādus uzdevumus:

— Eiropas mēroga apsekojuma veikšana par diagnostikas standartlīmeņiem rentgena attēlveidē pieaugušajiem, izmantojot metodiku, ko iepriekš noteikusi projekta grupa,

— aktualizētu klīniskās diagnostikas standartlīmeņu noteikšana tiem rentgena attēlveides uzdevumiem, kuri Eiropā ir būtiskākie pretradiācijas aizsardzības ziņā,

— darbsemināra organizēšana ar mērķi informēt par šā projekta rezultātiem un apspriest tos ar dalībvalstīm un attiecīgajām valstu, Eiropas un starptautiskā līmeņa ieinteresētajām personām, kā arī noteikt vajadzību pēc turpmākiem valstu un vietēja mēroga pasākumiem saistībā ar diagnostikas standartlīmeņu noteikšanu, aktualizēšanu un izmantošanu.

L-objettiv ġenerali ta' dan il-proġett hu li javvanza l-ottimizzar tal-ħarsien mir-radjazzjoni ta' pazjenti fl-Ewropa. Il-proġett se jipprovdi DRLs kliniċi aġġornati għax-xogħlijiet l-iżjed importanti ta' teħid ta' immaġnijiet bir-raġġi X fl-Ewropa minn perspettiva ta' ħarsien mir-radjazzjoni. Għandu jkompli jistimula sforzi nazzjonali u lokali f'dan il-qasam.

Ix-xogħol se jinkludi x-xogħlijiet li ġejjin:

— it-twettiq ta' servej DRL Ewropew għall-immaġinijiet bir-raġġi X ta' adulti wara metodoloġija ddefinita minn qabel mit-tim tal-proġett,

— l-ispeċifikar ta' DRLs kliniċi aġġornati għax-xogħlijiet l-iżjed importanti ta' teħid ta' immaġnijiet bir-raġġi X fl-Ewropa minn perspettiva ta' ħarsien mir-radjazzjoni,

— l-organizzazzjoni ta' laqgħa ta' diskussjoni biex ixxerred u tiddiskuti r-riżultati ta' dan il-proġett mal-Istati Membri u l-partijiet interessati rilevanti nazzjonali, Ewropej u internazzjonali u biex tidentifika l-ħtieġa ta' iżjed azzjonijiet nazzjonali u lokali fuq it-twaqqif, l-aġġornament u l-użu ta' DRLs.

Ogólnym celem niniejszego projektu jest osiągnięcie postępów w optymalizacji ochrony radiologicznej pacjentów europejskich. W ramach projektu dostarczone zostaną aktualne kliniczne diagnostyczne poziomy referencyjne dotyczące najważniejszych, z perspektywy ochrony radiologicznej, zadań odnoszących się do obrazowania rentgenowskiego w Europie. Projekt powinien ponadto stymulować krajowe i lokalne działania w tym obszarze.

Zamówienie będzie obejmować następujące zadania:

— przeprowadzenie europejskiego badania na temat diagnostycznych poziomów referencyjnych w odniesieniu do obrazowania rentgenowskiego dorosłych na podstawie metodyki określonej uprzednio przez zespół projektowy,

— określenie aktualnych klinicznych diagnostycznych poziomów referencyjnych dotyczących najważniejszych, z perspektywy ochrony radiologicznej, zadań dotyczących obrazowania rentgenowskiego w Europie,

— organizację warsztatów w celu rozpowszechnienia wyników projektu i ich omówienia z państwami członkowskimi oraz odpowiednimi zainteresowanymi stronami na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym, a także w celu określenia potrzeby podjęcia dalszych działań krajowych i lokalnych w zakresie ustanowienia, aktualizacji i wykorzystania diagnostycznych poziomów referencyjnych.

Všeobecným cieľom tohto projektu je zlepšovať optimalizáciu radiačnej ochrany pacientov v Európe. Projektom sa poskytnú aktualizované klinické diagnostické referenčné úrovne pre najdôležitejšie úlohy röntgenového snímania v Európe z hľadiska radiačnej ochrany. Ďalej by mala stimulovať národné a miestne úsilia v tejto oblasti.

Práca bude zahŕňať tieto úlohy:

— vykonanie európskeho prieskumu diagnostických referenčných úrovní pre röntgenové zobrazovanie dospelých podľa metodiky vopred určenej projektovým tímom,

— určenie aktuálnych klinických diagnostických referenčných úrovní pre najdôležitejšie úlohy röntgenového snímania v Európe z hľadiska radiačnej ochrany,

— organizovanie seminára na šírenie a prediskutovanie výsledkov tohto projektu s členskými štátmi a príslušnými národnými, európskymi a medzinárodnými zainteresovanými stranami a určenie potreby ďalších národných a miestnych opatrení na zriadenie, aktualizovanie a používanie diagnostických referenčných úrovní.

Splošni cilj tega projekta je pospešiti optimizacijo zaščite bolnikov pred sevanjem v Evropi. Projekt bo zagotovil posodobljene klinične diagnostične referenčne stopnje (Diagnostic Reference Levels – DRLs) za najpomembnejše naloge rentgenskega slikanja v Evropi z vidika zaščite pred sevanjem. Projekt bo dodatno spodbudil nacionalna in lokalna prizadevanja na tem področju.

Delo bo vključevalo naslednje:

— izvajanje raziskave o evropskih diagnostičnih referenčnih stopnjah za rentgensko slikanje odraslih na podlagi predhodno določene metodologije s strani vodje ekipe,

— določitev posodobljenih kliničnih diagnostičnih referenčnih stopenj za najpomembnejše naloge rentgenskega slikanja v Evropi z vidika zaščite pred sevanjem,

— organizacijo delavnice z namenom razširjanja rezultatov tega projekta in razpravljanja o rezultatih z državami članicami in zadevnimi nacionalnimi, evropskimi in mednarodnimi deležniki ter z namenom opredelitve potrebe bo nadaljnjih nacionalnih in lokalnih ukrepih glede določanja, posodabljanja in uporabe diagnostičnih referenčnih stopenj.

Is é cuspóir foriomlán an tionscadail seo optamú na cosanta ar radaíocht a chur chun cinn d'othair san Eoraip. Soláthrófar DRLanna cliniciúla cothrom le dáta leis an tionscadal maidir leis na tascanna íomháithe X-gha is tábhachtaí ó pheirspictíocht na cosanta ar radaíocht. Ba cheart go spreagfaí iarrachtaí náisiúnta agus áitiúla a thuilleadh leis sa réimse sin.

Cuimseoidh an obair na tascanna seo a leanas:

— suirbhé DRL Eorpach a dhéanamh maidir le híomháú X-gha ar aosaigh agus modheolaíocht atá réamhshainithe ag foireann an tionscadail á leanúint,

— DRLanna cliniciúla cothrom le dáta a shonrú maidir leis na tascanna íomháithe X-gha is tábhachtaí san Eoraip ó pheirspictíocht na cosanta ar radaíocht,

— ceardlann a eagrú chun torthaí an tionscadail seo a scaipeadh agus iad a phlé le Ballstáit agus leis na páirtithe leasmhara náisiúnta, Eorpacha agus idirnáisiúnta ábhartha agus an gá a aithint le gníomhaíochtaí náisiúnta agus áitiúla breise maidir le DRLanna a bhunú, a nuashonrú agus a úsáid.

Общата цел на този проект е да се постигне напредък в оптимизирането на радиационната защита на пациентите в Европа. Проектът ще предостави актуализирани референтни нива при клинична диагностика за най-важните от гледна точка на радиационната защита задачи по образна диагностика с рентгенови лъчи в Европа. Освен това той следва да стимулира националните и местните усилия в тази област.

Работата ще включва следните задачи:

— провеждане на европейско проучване на референтни нива при диагностика за образна диагностика с рентгенови лъчи за възрастни след предварително определена методология от екипа по проекта,

— установяване на актуализирани референтни нива при клинична диагностика за най-важните от гледна точка на радиационната защита задачи по образна диагностика с рентгенови лъчи в Европа,

— организиране на семинар за разпространяване и обсъждане на резултатите от този проект с държавите-членки и съответните национални, европейски и международни заинтересовани лица и за идентифициране на необходимостта от по-нататъшни национални и местни действия за създаване, актуализиране и използване на референтни нива при диагностика.

Obiectivul global al acestui proiect este de a promova optimizarea radioprotecției pacienților în Europa. Proiectul va furniza niveluri de referință în diagnosticul clinic actualizate pentru cele mai importante sarcini de imagistică cu raze X din Europa din perspectiva radioprotecției. Acesta ar trebui să continue stimularea eforturilor naționale și locale în acest domeniu.

Activitățile vor include următoarele sarcini:

— realizarea unui sondaj european privind nivelurile de referință în diagnostic pentru imagistica cu raze X a adulților urmând o metodologie prestabilită de echipa de proiect;

— specificarea nivelurilor de referință în diagnosticul clinic actualizate pentru cele mai importante sarcini de imagistică cu raze X din Europa din perspectiva radioprotecției;

— organizarea unui atelier pentru diseminarea și discutarea rezultatelor acestui proiect cu statele membre și părțile interesate naționale, europene și internaționale relevante și identificarea nevoilor în materie de acțiuni locale și naționale suplimentare privind stabilirea, actualizarea și utilizarea nivelurilor de referință în diagnostic.

Glavni je cilj ovog projekta unaprijediti optimizaciju zaštite od zračenja pacijenata u Europi. Projektom će se pružiti ažuriranje kliničkih dijagnostičkih referentnih razina (diagnostic reference level – DRL) za najvažnije zadatke rendgenskog snimanja u Europi s gledišta zaštite od zračenja. Njime se nadalje trebaju potaknuti nacionalni i lokalni napori u navedenom području.

Radom će se uključiti sljedeći zadaci:

— provođenje istraživanja o europskim DRL-ovima za rendgensko snimanje odraslih, slijedeći metodologiju koju je unaprijed odredio projektni tim,

— određivanje ažuriranih kliničkih DRL-ova za najvažnije zadatke rendgenskog snimanja u Europi s gledišta zaštite od zračenja,

— organiziranje radionice za širenje i raspravu o rezultatima ovog projekta s državama članicama i relevantnim nacionalnim, europskim i međunarodnim dionicima te utvrđivanje potrebe za daljnjim nacionalnim i lokalnim aktivnostima u pogledu uspostavljanja, ažuriranja i uporabe DRL-ova.

European study on clinical diagnostic reference levels for X-ray medical imaging

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER | Published December 6, 2016
cpvs
33110000

Det overordnede formål for dette projekt er at fremme optimeringen af strålebeskyttelse af patienter i Europa. Projektet skal tilvejebringe opdaterede kliniske diagnostiske referenceniveauer for de opgaver i forbindelse med billeddannelse med røntgen i Europa, som er vigtigst ud fra et strålingsbeskyttelsesperspektiv. Det skal derudover stimulere den nationale og lokale indsats på dette område.

Arbejderne vil omfatte følgende opgaver:

— gennemførelse af en europæisk undersøgelse om diagnostiske referenceniveauer for billeddannelse med røntgen af voksne i henhold til en forud fastlagt (af projektteamet) metodologi i overensstemmelse med disse specifikationer

— specificering af opdaterede kliniske diagnostiske referenceniveauer for de opgaver i forbindelse med billeddannelse med røntgen i Europa, som er vigtigst ud fra et strålingsbeskyttelsesperspektiv

— tilrettelæggelse af workshopper, der skal udbrede og drøfte resultaterne af dette projekt med medlemsstaterne og de relevante nationale, europæiske og internationale interessenter, og som skal identificere behovet for yderligere nationale og lokale foranstaltninger vedrørende fastlæggelse, opdatering og anvendelse af kliniske diagnostiske referenceniveauer.

Das übergeordnete Ziel dieses Projekts ist die Förderung der Optimierung des Strahlenschutzes von Patienten in Europa. Im Rahmen des Projekts sollen aktuelle klinisch-diagnostische Referenzwerte (Diagnostic Reference Levels — DRL) für die mit Blick auf den Strahlenschutz wichtigsten Bildgebungsanwendungen mit Röntgenstrahlen in Europa bereitgestellt werden. Die nationalen und lokalen Bemühungen in diesem Bereich sollen weiter gefördert werden.

Die Arbeiten umfassen die folgenden Aufgaben:

— Durchführung einer europäischen Erhebung über diagnostische Referenzwerte für die Bildgebung mit Röntgenstrahlen bei Erwachsenen nach einer (vom Projektteam) vordefinierten Methodik entsprechend den vorliegenden Spezifikationen,

— Spezifizierung aktueller klinisch-diagnostischer Referenzwerte für die mit Blick auf den Strahlenschutz wichtigsten Bildgebungsanwendungen mit Röntgenstrahlen in Europa,

— Organisation eines Workshops zur Verbreitung und Erörterung der Ergebnisse dieses Projekts mit den Mitgliedstaaten und den relevanten nationalen, europäischen und internationalen Interessenträgern sowie zur Bestimmung des Bedarfs weiterer nationaler und lokaler Maßnahmen zur Festlegung, Aktualisierung und Anwendung diagnostischer Referenzwerte.

The overall objective of this project is to advance the optimisation of radiation protection of patients in Europe. The project will provide up-to-date clinical DRLs for the most important from a radiation protection perspective X-ray imaging tasks in Europe. It should further stimulate national and local efforts in this area.

The work will include the following tasks:

— conducting a European DRL survey for X-ray imaging of adults following a predefined (by the project team) methodology in accordance with these specifications,

— specifying up-to-date clinical DRLs for the most important from a radiation protection perspective X-ray imaging tasks in Europe,

— organising a workshop to disseminate and discuss the results of this project with Member States and the relevant national, European and international stakeholders and to identify the need of further national and local actions on establishing, updating and using DRLs.

El objetivo global del presente proyecto consiste en potenciar la optimización de la protección radiológica de los pacientes en Europa. El proyecto proporcionará niveles de referencia para diagnóstico clínico actualizados para las tareas de imagenología por rayos X más importantes desde el punto de vista de la protección radiológica en Europa. Debe estimular en mayor medida los esfuerzos a nivel nacional y local en ese ámbito.

Los trabajos consistirán en:

— realizar un estudio europeo relativo a los niveles de referencia para diagnóstico para la imagenología por rayos X en adultos, siguiendo una metodología predefinida (por el equipo del proyecto) de conformidad con el pliego de condiciones,

— especificar niveles de referencia para diagnóstico clínico actualizados para las tareas de imagenología por rayos X más importantes desde el punto de vista de la protección radiológica en Europa,

— organizar un taller para divulgar y debatir los resultados de este proyecto con los Estados miembros y las partes interesadas nacionales, europeas e internacionales pertinentes, así como para determinar la necesidad de nuevas acciones a nivel nacional y local para el establecimiento, la actualización y el uso de niveles de referencia para diagnóstico.

Hankkeen yleistavoitteena on potilaiden säteilynsuojelun optimoinnin edistäminen Euroopassa. Hankkeen avulla toimitetaan ajantasaisia kliinisiä diagnostisia vertailutasoja (diagnostic reference level – DRL) kaikkein tärkeimpiä (säteilynsuojelun näkökulmasta) röntgenkuvantamista koskevia tehtäviä varten Euroopassa. Hankkeella on edistettävä kansallisia ja paikallisia ponnisteluja kyseisellä alalla.

Työhön kuuluvat seuraavat tehtävät:

— eurooppalaisen diagnostisia vertailutasoja koskevan tutkimuksen suorittaminen aikuisten röntgenkuvantamista varten käyttämällä hanketyöryhmän ennalta määrittelemiä menetelmiä näiden eritelmien mukaisesti,

— ajantasaisten kliinisten diagnostisten vertailutasojen määrittäminen kaikkein tärkeimpiä (säteilynsuojelun näkökulmasta) röntgenkuvantamista koskevia tehtäviä varten Euroopassa,

— työpajan järjestäminen, jotta kyseisen hankkeen tulokset voidaan levittää ja niistä voidaan keskustella jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien kansallisten, eurooppalaisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa. Lisäksi työpajan avulla on tarkoitus tunnistaa, onko diagnostisten vertailutasojen laatimista, ajantasaistamista ja käyttämistä koskevia kansallisia ja paikallisia toimia tarpeellista lisätä.

L'objectif global du présent projet est de promouvoir l'optimisation de la radioprotection des patients en Europe. Le projet fournira les niveaux de référence du diagnostic clinique actualisés pour les plus importantes des tâches d'imagerie par rayons X du point de vue de la radioprotection en Europe. Il devrait en outre encourager les efforts nationaux et locaux dans ce domaine.

Les travaux comprendront les tâches suivantes:

— réalisation d'une étude européenne sur les niveaux de référence diagnostique en imagerie par rayons X des adultes sur la base d'une méthode prédéfinie (par l'équipe de projet), conformément au présent cahier des charges,

— spécification de niveaux de référence du diagnostic clinique actualisés pour les plus importantes des tâches d'imagerie par rayons X du point de vue de la radioprotection en Europe,

— organisation d'un atelier en vue de diffuser les résultats du présent projet et d'en discuter avec les États membres et les parties prenantes nationales, européennes et internationales concernées, ainsi que de définir le besoin de futures actions nationales et locales relatives à l'établissement, à la mise à jour et à l'utilisation de niveaux de référence diagnostique.

Γενικός στόχος του παρόντος σχεδίου είναι η προώθηση της βελτιστοποίησης της προστασίας των ασθενών από την ακτινοβολία στην Ευρώπη. Το σχέδιο θα παράσχει ενημερωμένα κλινικά διαγνωστικά επίπεδα αναφοράς για τα πιο σημαντικά από πλευράς προστασίας από την ακτινοβολία καθήκοντα απεικόνισης με ακτίνες Χ στην Ευρώπη. Θα κινητοποιήσει περαιτέρω εθνικές και τοπικές προσπάθειες στον εν λόγω τομέα.

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα καθήκοντα:

— διεξαγωγή ευρωπαϊκής έρευνας διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς για την απεικόνιση με ακτίνες Χ των ενηλίκων ακολουθώντας προκαθορισμένη (από την ομάδα του σχεδίου) μεθοδολογία σύμφωνα με τις εν λόγω προδιαγραφές,

— καθορισμός ενημερωμένων κλινικών διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς για τα πιο σημαντικά από πλευράς προστασίας από την ακτινοβολία καθήκοντα απεικόνισης με ακτίνες Χ στην Ευρώπη,

— διοργάνωση εργαστηρίου για τη διάδοση και συζήτηση των αποτελεσμάτων του εν λόγω σχεδίου με τα κράτη μέλη και τους σχετικούς εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς ενδιαφερόμενους φορείς και τον προσδιορισμό της ανάγκης για περαιτέρω εθνικές και τοπικές δράσεις για την καθιέρωση, ενημέρωση και χρήση διαγνωστικών επιπέδων αναφοράς.

L'obiettivo generale del presente progetto è promuovere l'ottimizzazione della radioprotezione dei pazienti in Europa. Il progetto fornirà livelli di riferimento diagnostici clinici aggiornati per i più importanti incarichi di immaginografia a raggi X dal punto di vista della radioprotezione in Europa. Inoltre, il progetto stimolerà gli sforzi locali e nazionali in questo settore.

I lavori comprenderanno i seguenti incarichi:

— condurre un'indagine europea sui livelli di riferimento diagnostici per l'immaginografia a raggi X degli adulti seguendo una metodologia predefinita (dall'équipe del progetto) conformemente a tali specifiche,

— specificare i livelli di riferimento diagnostici clinici aggiornati per i più importanti incarichi di immaginografia a raggi X dal punto di vista della radioprotezione in Europa,

— organizzare un workshop per divulgare e discutere i risultati di questo progetto con gli Stati membri e le pertinenti parti interessate a livello nazionale, europeo e internazionale e individuare le necessità di ulteriori azioni a livello nazionale e locale per creare, aggiornare e utilizzare i livelli di riferimento diagnostici.

De algemene doelstelling van het project is het bevorderen van de optimalisering van de stralingsbescherming van patiënten in Europa. Via het project moet worden voorzien in actuele klinisch DRN's voor de meest belangrijke taken inzake beeldvorming met röntgenstralen vanuit het oogpunt van stralingsbescherming in Europa. De nationale en lokale inspanningen op dit gebied moeten verder worden bevorderd.

Het werk omvat de volgende taken:

— het uitvoeren van een Europees DRN-onderzoek naar beeldvorming met röntgenstralen bij volwassenen, waarbij een (door het projectteam) vooraf gedefinieerde methodologie overeenkomstig deze specificaties wordt gevolgd,

— het specificeren van actuele klinisch DRN's voor de meest belangrijke taken inzake beeldvorming met röntgenstralen vanuit het oogpunt van stralingsbescherming in Europa,

— het organiseren van een workshop om de resultaten van dit project te verspreiden en te bespreken met de lidstaten en de relevante nationale, Europese en internationale belanghebbenden en de behoefte aan verdere nationale en lokale acties met betrekking tot het vaststellen, updaten en gebruiken van DRN's te bepalen.

O objetivo global do presente projeto consiste em promover a otimização da proteção contra radiações de pacientes na Europa. O projeto irá fornecer níveis de referência de diagnóstico clínico atualizados para as tarefas de imagiologia com raios X mais importantes do ponto de vista da proteção contra radiações na Europa. Deve ainda estimular os esforços locais e nacionais neste domínio.

As obras incluirão as seguintes tarefas:

— realização de um inquérito europeu relativo a níveis de referência de diagnóstico para imagiologia com raios X de adultos na sequência de uma metodologia predefinida (pela equipa do projeto) em conformidade com estas especificações,

— especificação de níveis de referência de diagnóstico clínico atualizados para as tarefas de imagiologia com raios X mais importantes do ponto de vista da proteção contra radiações na Europa,

— organização de um workshop para divulgar e debater os resultados do presente projeto com os Estados-Membros e os intervenientes internacionais, europeus e nacionais relevantes e para identificar a necessidade de ações adicionais, a nível nacional e local, sobre o estabelecimento, a atualização e a utilização de níveis de referência de diagnóstico.

Det övergripande syftet med projektet är att främja optimeringen av strålskydd för patienter i Europa. Genom projektet kommer uppdaterade kliniska diagnostiska referensnivåer (diagnostic reference levels – DRL) att tillhandahållas för de viktigaste röntgenavbildningsuppgifterna i Europa, sett ur ett strålskyddsperspektiv. Projektet bör också sporra nationella och lokala satsningar inom detta område.

Arbetet kommer att inbegripa följande uppgifter:

— Genomföra en europeisk DRL-undersökning om röntgenavbildning av vuxna, enligt en förutbestämd metod (som förutbestämts av projektgruppen) i enlighet med specifikationerna.

— Ange aktuella kliniska DRL:er för de viktigaste röntgenavbildningsuppgifterna i Europa, sett ur ett strålskyddsperspektiv.

— Anordna en workshop för att sprida och diskutera projektets resultat med medlemsstaterna och berörda nationella, europeiska och internationella intressenter samt fastställa behovet av ytterligare nationella och lokala åtgärder för att fastställa, uppdatera och använda DRL:er.

Celkovým cílem tohoto projektu je zlepšit radiační ochranu pacientů v Evropě. V rámci projektu budou poskytnuty aktualizované klinické diagnostické referenční úrovně (DRL) pro nejdůležitější úkony v oblasti pořizování rentgenových snímků z pohledu radiační ochrany v Evropě. Dále by měly být podpořeny vnitrostátní a místní snahy v této oblasti.

Činnosti budou zahrnovat následující:

— provedení průzkumu v oblasti evropských DRL v případě pořizování rentgenových snímků u dospělých podle předem stanovené metodiky (projektovým týmem) v souladu s těmito specifikacemi,

— vymezení aktuálních klinických DRL u nejdůležitějších úkonů v oblasti pořizování rentgenových snímků z pohledu radiační ochrany v Evropě,

— uspořádání semináře, na kterém budou zveřejněny a prodiskutovány výsledky projektů s představiteli členských států a s příslušnými národními, evropskými a mezinárodními zúčastněnými stranami s cílem identifikovat požadavky na další národní a místní činnosti v oblasti stanovení, aktualizace a využívání DRL.

Projekti üldeesmärk on edendada Euroopas patsientide kiirguskaitse optimeerimist. Projektiga tagatakse ajakohased diagnostilised viitetasemed (Diagnostic Reference Levels (DRLs)) Euroopas kõige olulisemate röntgenkuvamise ülesannete kiirguskaitse jaoks. Lisaks peaks projekt soodustama selle valdkonna riiklikke ja kohalikke pingutusi.

Töö sisaldab järgmisi ülesandeid:

— Euroopa diagnostiliste viitetasemete uuringu koostamine täiskasvanute röntgenkuvamise jaoks, järgides eelnevalt (projektimeeskonna) määratletud metoodikat kooskõlas selle iseloomustusega;

— ajakohaste diagnostiliste viitetasemete täpsustamine Euroopas kõige olulisemate röntgenkuvamise ülesannete kiirguskaitse jaoks;

— õpikodade korraldamine projekti tulemuste levitamiseks ja nende üle arutlemiseks liikmesriikide, asjakohaste riiklike, Euroopa ja rahvusvaheliste sidusrühmadega ning täiendavate riiklike ja kohalike diagnostiliste viitetasemete loomise, ajakohastamise ja kasutamisega seotud tegevuste vajaduse tuvastamiseks.

A projekt általános célkitűzése, hogy fejlessze az európai páciensek sugárzás elleni védelmének optimalizálását. A projekt naprakész klinikai diagnosztikai referenciaszinteket biztosít a sugárvédelem szempontjából legfontosabb röntgenes képalkotási feladatokhoz Európában. A projekt ezenkívül ösztönzi az erre a területre irányuló nemzeti és helyi erőfeszítéseket.

A munka az alábbi feladatokat foglalja magában:

— a felnőtteken alkalmazott röntgenes képalkotással kapcsolatos európai diagnosztikai referenciaszintekre vonatkozó tanulmány elkészítése (a projektcsapat által) meghatározott módszertan alapján, a pályázati dokumentációval összhangban,

— naprakész klinikai diagnosztikai referenciaszintek meghatározása a sugárvédelmi szempontból legfontosabb röntgenes képalkotási feladatokhoz Európában,

— egy workshop megszervezése a projekt eredményeinek a tagállamokkal és az érintett nemzeti, európai és nemzetközi érdekelt felekkel történő megosztása és megvitatása, valamint a diagnosztikai referenciaszintek megállapításával, aktualizálásával és alkalmazásával kapcsolatos további nemzeti és helyi intézkedések szükségességének meghatározása céljából.

Bendras šio projekto tikslas – padidinti pacientų Europoje radiacinės saugos optimizavimą. Projektu bus pateikiami naujausi klinikiniai diagnostiniai atskaitos lygiai (Diagnostic Reference Levels – DRL) svarbiausioms iš radiacinės saugos perspektyvos vaizdo gavimo rentgeno spinduliais užduotims Europoje. Juo toliau turėtų būti skatinamos pastangos nacionaliniu ir vietos lygmenimis šioje srityje.

Numatytos šios užduotys:

— atlikti Europos diagnostinių atskaitos lygių, kurie reikalingi suaugusiųjų vaizdams rentgeno spinduliais gauti pagal (projekto grupės) iš anksto nustatytą metodiką vadovaujantis šiomis specifikacijomis,

— nurodyti naujausius klinikinius diagnostinius atskaitos lygius svarbiausioms iš radiacinės saugos perspektyvos vaizdo gavimo rentgeno spinduliais užduotims Europoje,

— suorganizuoti praktinį seminarą siekiant išplatinti šio projekto rezultatus ir aptarti juos su valstybėmis narėmis ir atitinkamomis nacionalinėmis, Europos ir tarptautinėmis suinteresuotosiomis šalimis ir nustatyti poreikį tolesniems nacionaliniams ir vietos veiksmams dėl diagnostinių atskaitos lygių nustatymo, atnaujinimo ir naudojimo.

Šā projekta vispārējais mērķis ir panākt progresu pacientu pretradiācijas aizsardzības optimizēšanā Eiropā. Projekta ietvaros tiks noteikti jaunākie klīniskās diagnostikas standartlīmeņi tiem rentgena attēlveides uzdevumiem, kuri Eiropā ir būtiskākie pretradiācijas aizsardzības ziņā. Tam būtu papildus jārosina valstu un vietējā mēroga centieni šajā jomā.

Darbs ietvers šādus uzdevumus:

— veikt Eiropas mēroga pētījumu par diagnostikas standartlīmeņiem pieaugušo rentgena attēlveidē, izmantojot iepriekš noteiktu metodiku (ko noteikusi projekta grupa) saskaņā ar šīm specifikācijām,

— noteikt jaunākos klīniskās diagnostikas standartlīmeņus tiem rentgena attēlveides uzdevumiem, kuri Eiropā ir būtiskākie pretradiācijas aizsardzības ziņā,

— organizēt darbsemināru, lai informētu par šā projekta rezultātiem un apspriestu tos ar dalībvalstīm un attiecīgajām valstu, Eiropas un starptautiskā līmeņa ieinteresētajām personām, kā arī noteiktu vajadzību pēc turpmākiem valstu un vietēja mēroga pasākumiem saistībā ar diagnostikas standartlīmeņu noteikšanu, atjaunināšanu un izmantošanu.

L-objettiv ġenerali ta' dan il-proġett hu li javvanza l-ottimizzar tal-ħarsien mir-radjazzjoni ta' pazjenti fl-Ewropa. Il-proġett se jipprovdi DRL kliniċi aġġornati għall-iżjed importanti minn perspettiva ta' ħarsien mir-radjazzjoni tar-raġġi X fuq xogħlijiet ta' teħid ta' immaġnijiet fl-Ewropa. Għandu jkompli jistimula sforzi nazzjonali u lokali f'dan il-qasam.

Ix-xogħol se jinkludi x-xogħlijiet li ġejjin:

— it-twettiq ta' servej DRL Ewropew għall-immaġinijiet bir-raġġi X ta' adulti wara metodoloġija ddefinita minn qabel (mit-tim tal-proġett) bi qbil ma' dawn l-ispeċifikazzjonijiet,

— l-ispeċifikar ta' DRL kliniċi aġġornati għall-iżjed importanti minn perspettiva ta' ħarsien mir-radjazzjoni tar-raġġi X fuq xogħlijiet ta' teħid ta' immaġnijiet fl-Ewropa,

— l-organizzazzjoni ta' laqgħa ta' diskussjoni biex ixxerred u tiddiskuti r-riżultati ta' dan il-proġett mal-Istati Membri u l-partijiet interessati rilevanti nazzjonali, Ewropej u internazzjonali u biex tidentifika l-ħtieġa ta' iżjed azzjonijiet nazzjonali u lokali fuq it-twaqqif, l-aġġornament u l-użu ta' DRL.

Ogólnym celem niniejszego projektu jest osiągnięcie postępów w optymalizacji ochrony radiologicznej pacjentów europejskich. W ramach projektu dostarczone zostaną aktualne kliniczne diagnostyczne poziomy referencyjne dotyczące najważniejszych, z perspektywy ochrony radiologicznej, zadań odnoszących się do obrazowania rentgenowskiego w Europie. Projekt powinien ponadto stymulować krajowe i lokalne działania w tym obszarze.

Zamówienie będzie obejmować następujące zadania:

— przeprowadzenie europejskiego badania na temat diagnostycznych poziomów referencyjnych w odniesieniu do obrazowania rentgenowskiego dorosłych na podstawie uprzednio określonej metodyki (przez zespół projektowy) zgodnie z przedmiotowymi specyfikacjami,

— określenie aktualnych klinicznych diagnostycznych poziomów referencyjnych dotyczących najważniejszych, z perspektywy ochrony radiologicznej, zadań dotyczących obrazowania rentgenowskiego w Europie,

— organizację warsztatów w celu rozpowszechnienia wyników projektu i ich omówienia z państwami członkowskimi oraz odpowiednimi zainteresowanymi stronami na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym, a także w celu określenia potrzeby podjęcia dalszych działań krajowych i lokalnych w zakresie ustanowienia, aktualizacji i wykorzystania diagnostycznych poziomów referencyjnych.

Všeobecným cieľom tohto projektu je zlepšovať optimalizáciu radiačnej ochrany pacientov v Európe. Projektom sa poskytnú aktualizované klinické diagnostické referenčné úrovne pre najdôležitejšie z hľadiska radiačnej ochrany pri úlohách röntgenového snímania v Európe. Ďalej by mala stimulovať národné a miestne úsilia v tejto oblasti.

Práca bude zahŕňať tieto úlohy:

— vykonanie európskeho prieskumu diagnostických referenčných úrovní pre röntgenové snímanie dospelých po vopred určenej (projektovým tímom) metodike v súlade s týmito špecifikáciami,

— určenie aktuálnych klinických diagnostických referenčných úrovní pre najdôležitejšie z hľadiska radiačnej ochrany pri úlohách týkajúcich sa röntgenového snímania v Európe,

— organizovanie seminára na šírenie a prediskutovanie výsledkov tohto projektu s členskými štátmi a príslušnými národnými, európskymi a medzinárodnými zainteresovanými stranami a určenie potreby ďalších národných a miestnych opatrení na zriadenie, aktualizovanie a používanie diagnostických referenčných úrovní.

Splošni cilj tega projekta je pospešiti optimizacijo zaščite bolnikov pred sevanjem v Evropi. Projekt bo zagotovil posodobljene klinične diagnostične referenčne stopnje (Diagnostic Reference Levels – DRLs) za najpomembnejše naloge rentgenskega slikanja v Evropi z vidika zaščite pred sevanjem. Projekt bo dodatno spodbudil nacionalna in lokalna prizadevanja na tem področju.

Delo bo vključevalo naslednje:

— izvajanje raziskave o evropskih diagnostičnih referenčnih stopnjah za rentgensko slikanje odraslih na podlagi predhodno določene metodologije (kar opravi vodja ekipe) v skladu s temi specifikacijami,

— določitev posodobljenih kliničnih diagnostičnih referenčnih stopenj za najpomembnejše naloge rentgenskega slikanja v Evrope z vidika zaščite pred sevanjem,

— organizacijo delavnice z namenom razširjanja rezultatov tega projekta in razpravljanja o rezultatih z državami članicami in zadevnimi nacionalnimi, evropskimi in mednarodnimi deležniki ter z namenom opredelitve potrebe po nadaljnjih nacionalnih in lokalnih ukrepih glede določanja, posodabljanja in uporabe diagnostičnih referenčnih stopenj.

Is é cuspóir foriomlán an tionscadail seo optamú na cosanta ar radaíocht a chur chun cinn d'othair san Eoraip. Soláthrófar DRLanna cliniciúla cothrom le dáta leis an tionscadal maidir leis na tascanna íomháithe X-gha is tábhachtaí ó pheirspictíocht na cosanta ar radaíocht. Ba cheart go spreagfaí iarrachtaí náisiúnta agus áitiúla a thuilleadh leis sa réimse sin.

Cuimseoidh an obair na tascanna seo a leanas:

— suirbhé DRL Eorpach a chur chun feidhme maidir le híomháú X-gha ar aosaigh agus modheolaíocht réamhshainithe (ag foireann an tionscadail) á leanúint de réir na sonraíochtaí sin,

— DRLanna cliniciúla cothrom le dáta a shonrú maidir leis na tascanna íomháithe X-gha is tábhachtaí san Eoraip ó pheirspictíocht na cosanta ar radaíocht,

— ceardlann a eagrú chun torthaí an tionscadail seo a scaipeadh agus iad a phlé le Ballstáit agus leis na páirtithe leasmhara náisiúnta, Eorpacha agus idirnáisiúnta ábhartha agus an gá a aithint le gníomhaíochtaí náisiúnta agus áitiúla breise maidir le DRLanna a bhunú, a nuashonrú agus a úsáid.

Общата цел на този проект е да се постигне напредък в оптимизирането на радиационната защита на пациентите в Европа. Проектът ще предостави актуализирани референтни нива при клинична диагностика за най-важните от гледна точка на радиационната защита задачи по образна диагностика с рентгенови лъчи в Европа. Освен това той следва да стимулира националните и местните усилия в тази област.

Работата ще включва следните задачи:

— провеждане на европейско проучване на референтни нива при диагностика за образна диагностика с рентгенови лъчи за възрастни след предварително определена методика (от екипа по проекта) в съответствие с тези спецификации,

— установяване на актуализирани референтни нива при клинична диагностика за най-важните от гледна точка на радиационната защита задачи по образна диагностика с рентгенови лъчи в Европа,

— организиране на семинар за разпространяване и обсъждане на резултатите от този проект с държавите-членки и съответните национални, европейски и международни заинтересовани лица и за идентифициране на необходимостта от по-нататъшни национални и местни действия за създаване, актуализиране и използване на референтни нива при диагностика.

Obiectivul global al acestui proiect este de a promova optimizarea protecției împotriva radiațiilor a pacienților în Europa. Proiectul va furniza niveluri de referință în diagnosticul clinic actualizate pentru cele mai importante sarcini de imagistică cu raze X din punctul de vedere al protecției împotriva radiațiilor în Europa. Acesta ar trebui să continue stimularea eforturilor naționale și locale în acest domeniu.

Activitățile vor include următoarele sarcini:

— realizarea unui studiu european privind nivelurile de referință în diagnostic pentru imagistică medicală cu raze X pentru adulți pe baza unei metodologii predefinite (de echipa de proiect) în conformitate cu aceste specificații;

— specificarea nivelurilor de referință în diagnosticul clinic actualizate pentru cele mai importante sarcini de imagistică cu raze X din punctul de vedere al protecției împotriva radiațiilor în Europa;

— organizarea unui atelier pentru diseminarea și discutarea rezultatelor acestui proiect cu statele membre și părțile interesate naționale, europene și internaționale relevante și definirea nevoilor în materie de acțiuni locale și naționale suplimentare privind stabilirea, actualizarea și utilizarea nivelurilor de referință în diagnostic.

Glavni je cilj ovog projekta unaprijediti optimizaciju zaštite od zračenja pacijenata u Europi. Projektom će se pružiti ažurirane kliničke dijagnostičke referentne razine (diagnostic reference levels – DRLs) za najvažnije zadatke rendgenskog snimanja u Europi s gledišta zaštite od zračenja. Njime se nadalje trebaju potaknuti nacionalni i lokalni napori u navedenom području.

Radom će se uključiti sljedeći zadaci:

— provođenje istraživanja o europskim DRL-ovima za rendgensko snimanje odraslih, slijedeći unaprijed određenu metodologiju (od strane projektnog tima) u skladu s navedenim specifikacijama,

— određivanje ažuriranih kliničkih DRL-ova za najvažnije zadatke rendgenskog snimanja u Europi s gledišta zaštite od zračenja,

— organiziranje radionice za širenje i raspravu o rezultatima ovog projekta s državama članicama i relevantnim nacionalnim, europskim i međunarodnim dionicima te utvrđivanje potrebe za daljnjim nacionalnim i lokalnim aktivnostima u pogledu uspostavljanja, ažuriranja i uporabe DRL-ova.

European study on clinical diagnostic reference levels for X-ray medical imaging

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER | Published September 16, 2016  -  Deadline October 18, 2016
cpvs
33110000

Radom će se uključiti sljedeći zadaci: