Public tenders for industrial in Luxembourg

Find all Industrial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for industrial. Make a new search!
IndustrialLuxembourg

European study on medical, industrial and research applications of nuclear and radiation technology

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER | Published October 29, 2016  -  Deadline November 18, 2016
cpvs
79900000

European study on medical, industrial and research applications of nuclear and radiation technology

maintenance of industrial and household technical refrigeration installations

European Commission | Published October 20, 2012
Winner
RGS Technischer Service Bruhnstraße 25 85053 Ingolstadt GERMANY
cpvs
50730000

Full-guarantee maintenance of industrial and household technical refrigeration installations in buildings occupied or to be occupied by the Commission in the Grand Duchy of Luxembourg.

Maintenance of industrial and household technical refrigeration installations.

European Commission | Published April 20, 2012
Winner
Contract not awarded
cpvs
50730000

Full-guarantee maintenance of industrial and household technical refrigeration installations in buildings occupied or to be occupied by the Commission in the Grand Duchy of Luxembourg.

Maintenance of industrial and household technical refrigeration installations.

European Commission | Published June 6, 2012  -  Deadline July 12, 2012
cpvs
50730000

This contract is for the maintenance in full guarantee of industrial and household technical refrigeration installations located in the buildings occupied, or to be occupied, by the Commission in the Grand Duchy of Luxembourg. The contract also envisages the possibility of carrying out related services at the Commission's request, on the basis of purchase orders.

Construction of an industrial hall inside an existing hall.

Ville de Dudelange | Published July 29, 2014  -  Deadline October 8, 2014
cpvs
45000000

Construction of an industrial hall inside an existing hall in Dudelange.

Industrial machinery

Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires du Nord (SIDEN) | Published January 17, 2013
Winner
Metzen Sarl 5451 Stadtbredimus LUXEMBOURG
cpvs
42000000

Assainissement de l'OUR Moyenne - bassin d'orage avec station de pompage à Untereisenbach équipements électromécaniques.

industrial machinery

Administration de l'architecte de la Ville de Luxembourg | Published August 28, 2012
Winner
Nord Parts - Pol Binsfeld 6, route d'Arlon 9180 Oberfeulen LUXEMBOURG Telephone: +352 819330 Fax: +352 819444
cpvs
42000000

Fourniture et montage de machines avec accessoires pour différents ateliers.

industrial machinery

SIDEN - Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires du Nord | Published July 31, 2012
Winner
Stulz-Planaqua GmbH Beim Signauer Schachen 7 79865 Grafenhausen GERMANY
cpvs
42000000

Equipements électromécaniques du bassin d'orage de Baschleiden, du bassin d'orage avec station de pompage d'Esch-sur-Sûre et de la station de pompage de Flébour.

European study on medical, industrial and research applications of nuclear and radiation technology

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER | Published May 23, 2017
Winner
NucAdvisor SA
cpvs
79900000

Formålet med denne undersøgelse er at tilvejebringe Kommissionen ajourført information om brug af ikke-elektricitetsrelateret nuklear- og strålingsteknologi i EU, der skal understøtte forslaget til den strategiske plan for medicinske, industrielle og forskningsmæssige anvendelser af nuklear- og strålingsteknologi. Undersøgelsen skal analysere såvel den nuværende situation på dette område som udviklingsperspektivet for markedet for ikke-elektricitetsrelaterede nukleare varer og tjenesteydelser med særligt fokus på levering af radioaktive isotoper til medicinske anvendelser. Resultaterne af dette projekt vil blive fremlagt og diskuteret på en europæisk konference om ikke-elektricitetsrelateret nuklear- og strålingsteknologi, der vil blive tilrettelagt af GD for Energi i slutningen af 2017.

Arbejderne vil omfatte følgende opgaver:

— gennemførelse af en europæisk undersøgelse af ikke-elektricitetsrelateret nuklear- og strålingsteknologi med henblik på at tilvejebringe et komplet og omfattende billede af brugen af og fremtidsperspektiverne for de relevante teknologier inden for medicin, industri og forskning i Den Europæiske Union

— gennemførelse af en fremadrettet evaluering af efterspørgsel efter og udbud af medicinske isotoper i EU frem mod 2040 med henblik på identificering af underskud på udbudssiden og behov for investeringer i infrastruktur til produktion af isotoper. Evaluering af de eksisterende programmer og initiativer på nationalt og europæisk plan på dette område og forslag til yderligere tiltag til håndtering af de identificerede underskud og mangler.

Ziel dieser Studie ist die Bereitstellung von aktuellen Informationen für die Kommission über den Einsatz von Nuklear- und Strahlungstechnologie in der EU außerhalb der Stromerzeugung, die als Grundlage für den Vorschlag einer strategische Agenda für die Anwendungen von Nuklear- und Strahlungstechnologie in Medizin, Industrie und Forschung (Strategic Agenda for Medical, Industrial and Research Applications — Samira) verwendet werden. Im Rahmen der Studie soll eine Analyse sowohl des aktuellen Stands in diesem Bereich als auch der Entwicklungsperspektive des Markts für nukleare Güter und Dienstleistungen außerhalb der Stromerzeugung durchgeführt werden, mit besonderem Schwerpunkt auf der Bereitstellung von Radioisotopen für medizinische Zwecke. Die Vorstellung der Ergebnisse dieses Projekts wird auf einer europäischen Konferenz zum Einsatz von Nuklear- und Strahlungstechnologie außerhalb der Stromerzeugung stattfinden, die von der GD Energie Ende des Jahres 2017 organisiert wird.

Die Arbeiten umfassen die folgenden Aufgaben:

— Durchführung einer europäischen Studie über die Anwendungen von Nuklear- und Strahlungstechnologie außerhalb der Stromerzeugung zur Bereitstellung einer vollständigen und umfassenden Darstellung des Einsatzes und der Perspektiven der einschlägigen Technologien in den Bereichen Medizin, Industrie und Forschung in der Europäischen Union,

— Durchführung einer Bewertung des zukünftigen Angebots und der Nachfrage in Bezug auf medizinische Isotope in der Europäischen Union bis 2040, um Angebotslücken und Investitionsbedarf in Infrastruktur zur Isotopenherstellung zu ermitteln. Bewertung der vorhandenen Programme und Initiativen auf einzelstaatlicher und EU-Ebene in diesem Bereich und Vorschlag von weiteren Maßnahmen zur Behebung der ermittelten Lücken und Mängel.

The objective of this study is to provide the Commission with up-to-date information on the non-power uses of nuclear and radiation technology in the EU, which will underpin the strategic agenda for medical, industrial and research applications of nuclear and radiation technology (Samira) proposal. The study should analyse both the current state of play in this area and the development perspective of the market for nuclear non-power goods and services, with a particular focus on the supply of radioisotopes for medical uses. The results of this project will be presented and discussed in a European conference on non-power uses of nuclear and radiation technology, which will be organised by DG Energy in late 2017.

The work will include the following tasks:

— conducting a European survey on the non-power applications of nuclear and radiation technology in order to provide a full and comprehensive picture of the use and perspectives of the relevant technologies in the areas of medicine, industry and research in the European Union,

— conducting a prospective evaluation of the demand and supply of medical isotopes in the European Union up to 2040 in order to identify supply gaps and needs of investment in isotope production infrastructure. Evaluation of the existing national and EU programmes and initiatives in this area and proposal of further action to address identified gaps and deficiencies.

El objetivo de este estudio consiste en facilitar a la Comisión información actualizada sobre las utilizaciones de la tecnología nuclear y de radiación no relacionadas con la producción de electricidad en la Unión Europea, lo que permitirá respaldar la propuesta de agenda estratégica para las aplicaciones médicas, industriales y de investigación de la propuesta de tecnología nuclear y de radiación. El estudio deberá analizar tanto la situación actual en este ámbito como la perspectiva de desarrollo del mercado para servicios y bienes nucleares no relacionados con la producción de electricidad, haciendo hincapié en el suministro de radioisótopos para usos médicos. Los resultados de este proyecto se presentarán y discutirán en una conferencia europea sobre las utilizaciones de la tecnología nuclear y de radiación no relacionadas con la producción de electricidad, que organizará la DG Energía a finales de 2017.

Los trabajos consistirán en:

— la realización de un estudio europeo relativo a las aplicaciones de la tecnología nuclear y de radiación no relacionadas con la producción de electricidad con el fin de proporcionar un panorama completo y exhaustivo del uso y de las perspectivas de las tecnologías pertinentes en los ámbitos de la medicina, industria e investigación en la Unión Europea,

— la realización de una evaluación prospectiva de la demanda y el suministro de isótopos médicos en la Unión Europea hasta 2040 con el fin de identificar las insuficiencias de abastecimiento y las necesidades de inversión en la infraestructura de producción de isótopos. Evaluación de los programas e iniciativas existentes a nivel nacional y europeo en este ámbito y propuesta de medidas ulteriores para abordar las insuficiencias y las deficiencias identificadas.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ajantasaisten tietojen toimittaminen komissiolle ydin- ja säteilyteknologian käytöstä muuhun kuin sähköntuotantoon EU:ssa. Näiden tietojen avulla tuetaan strategista ohjelmaa, joka koskee ydin- ja säteilyteknologiaa koskeviin lääketieteellisiin sovelluksiin, teollisuuden sovelluksiin ja tutkimussovelluksiin (strategic agenda for medical, industrial and research applications of nuclear and radiation technology – Samira) liittyvää ehdotusta. Tutkimuksen avulla on analysoitava sekä kyseisen alan nykyistä tilaa että markkinoiden kehitysnäkymiä ydinalan muuhun kuin sähköntuotantoon liittyvien tavaroiden ja palvelujen osalta siten, että erityisenä kohteena on radioisotooppien toimitus lääketieteellisiin tarkoituksiin. Tämän hankkeen tulokset esitellään ja niistä keskustellaan ydin- ja säteilyteknologian käyttöä muussa kuin sähköntuotannossa koskevassa eurooppalaisessa konferenssissa, jonka energian PO järjestää vuoden 2017 loppupuolella.

Työhön kuuluvat seuraavat tehtävät:

— eurooppalaisen tutkimuksen tekeminen ydin- ja säteilyteknologian muuhun kuin sähköntuotantoon liittyvistä sovelluksista kattavan kokonaiskuvan toimittamiseksi asianmukaisten teknologioiden käytöstä ja niitä koskevista näkymistä lääketieteen, teollisuuden ja tutkimuksen aloilla Euroopan unionissa,

— tulevan arvioinnin tekeminen lääketieteellisten isotooppien kysynnästä ja tarjonnasta Euroopan unionissa enintään vuoteen 2040 asti isotooppien tuotantoinfrastruktuuriin liittyvien investointitarpeiden ja toimitusta koskevien vajeiden määrittämiseksi. Tähän tehtävään liittyvät myös nykyisten kansallisten ja EU:n ohjelmien ja aloitteiden arvioiminen kyseisen alan osalta sekä sellaisten lisätoimien ehdottaminen, joiden avulla puututaan määritettyihin vajeisiin ja puutteisiin.

L'objectif de la présente étude est de fournir à la Commission des informations actualisées sur les utilisations non liées à la production d'électricité de la technologie nucléaire et radiologique dans l'UE, ce qui permettra d'appuyer la proposition d'agenda stratégique pour des applications médicales, industrielles et de recherche de la technologie nucléaire et radiologique (Samira). L'étude devrait analyser à la fois la situation actuelle dans ce domaine et les perspectives d'évolution du marché des biens et des services nucléaires non liés à la production d'électricité, en mettant notamment l'accent sur la fourniture de radioisotopes destinés à des utilisations médicales. Les résultats de ce projet seront présentés et examinés lors d'une conférence européenne sur les utilisations de la technologie nucléaire et radiologique non liées à la production d'électricité, qui sera organisée par la DG Énergie à la fin de l'année 2017.

Les travaux comprendront les tâches suivantes:

— réalisation d'une enquête européenne sur les applications de la technologie nucléaire et radiologique non liées à la production d'électricité, afin de disposer d'un tableau complet et global de l'utilisation et des perspectives des technologies pertinentes dans les domaines de la médecine, de l'industrie et de la recherche dans l'Union européenne,

— réalisation d'une évaluation prospective de la demande et de l'offre d'isotopes médicaux dans l'Union européenne jusqu'en 2040, afin de repérer les lacunes de l'offre et les besoins d'investissement dans l'infrastructure de production d'isotopes. Évaluation des programmes et des initiatives nationaux et de l'UE existants dans ce domaine et proposition d'actions futures pour résoudre les lacunes et les déficiences recensées.

Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι η παροχή ενημερωμένων πληροφοριών προς την Επιτροπή σχετικά με τις χρήσεις της πυρηνικής τεχνολογίας και της τεχνολογίας ακτινοβολίας εκτός της ηλεκτροπαραγωγής στην ΕΕ, οι οποίες θα υποστηρίξουν την πρόταση του στρατηγικού θεματολογίου για τις ιατρικές, βιομηχανικές και ερευνητικές εφαρμογές της πυρηνικής τεχνολογίας και της τεχνολογίας ακτινοβολίας (Samira). Η μελέτη θα πρέπει να αναλύσει τόσο την τρέχουσα κατάσταση στον εν λόγω τομέα όσο και την προοπτική ανάπτυξης της αγοράς για πυρηνικά προϊόντα και υπηρεσίες εκτός της ηλεκτροπαραγωγής, με ιδιαίτερη εστίαση στην προμήθεια ραδιοϊσοτόπων για ιατρικές χρήσεις. Τα αποτελέσματα του εν λόγω σχεδίου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν σε μια ευρωπαϊκή διάσκεψη για τις χρήσεις της πυρηνικής τεχνολογίας και της τεχνολογίας ακτινοβολίας εκτός της ηλεκτροπαραγωγής, η οποία θα διοργανωθεί από τη ΓΔ Ενέργειας στα τέλη του 2017.

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα καθήκοντα:

— διεξαγωγή μιας ευρωπαϊκής έρευνας σχετικά με τις εφαρμογές της πυρηνικής τεχνολογίας και της τεχνολογίας ακτινοβολίας εκτός της ηλεκτροπαραγωγής για την παροχή μιας πλήρους και ολοκληρωμένης εικόνας όσον αφορά τη χρήση και τις προοπτικές των σχετικών τεχνολογιών στους τομείς ιατρικής, βιομηχανίας και έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

— εκτέλεση μιας αξιολόγησης των προοπτικών της προσφοράς και ζήτησης ιατρικών ισοτόπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2040 για τον προσδιορισμό των κενών προσφοράς και των αναγκών επένδυσης σε υποδομές παραγωγής ισοτόπων. Αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ στον εν λόγω τομέα και πρόταση περαιτέρω δράσεων για την αντιμετώπιση των προσδιορισμένων κενών και ελλείψεων.

L'obiettivo del presente studio è quello di fornire alla Commissione informazioni aggiornate sugli usi delle tecnologie nucleari e radiologiche diverse dalla produzione di energia elettrica nell'UE, che sosterranno l'agenda strategica per le applicazioni mediche, industriali e di ricerca della proposta relativa alle tecnologie nucleari e radiologiche. Lo studio dovrà analizzare sia la situazione attuale in tale settore che la prospettiva di sviluppo del mercato per i beni e servizi nucleari diversi dalla produzione di energia elettrica, con un'attenzione particolare sulla fornitura di radioisotopi per usi medici. I risultati del progetto saranno presentati e discussi in una conferenza europea sugli usi delle tecnologie nucleari e radiologiche diverse dalla produzione di energia elettrica, che sarà organizzata dalla DG Energia alla fine del 2017.

I lavori comprenderanno i seguenti incarichi:

— condurre un'indagine europea sulle applicazioni delle tecnologie nucleari e radiologiche diverse dalla produzione di energia elettrica al fine di fornire un quadro completo ed esaustivo dell'utilizzo e delle prospettive delle tecnologie pertinenti nel settore della medicina, dell'industria e della ricerca nell'Unione europea,

— condurre una valutazione prospettica della domanda e dell'offerta di isotopi medici nell'Unione europea fino al 2040 per individuare le lacune nell'offerta e le esigenze di investimento nell'infrastruttura di produzione di isotopi. Valutazione dei programmi nazionali ed europei esistenti e iniziative in questo settore nonché proposta di ulteriori azioni per affrontare le lacune e le carenze individuate.

Het doel van dit onderzoek is de Commissie te voorzien van geactualiseerde informatie over de toepassingen van kern- en stralingstechnologieën die geen verband houden met elektriciteitsproductie in de EU, die het voorstel voor een strategische agenda inzake medische, industriële en onderzoekstoepassingen van kern- en stralingstechnologie (Samira) zal ondersteunen. In het onderzoek moeten zowel de huidige stand van zaken op dit gebied alsook het vooruitzicht voor de ontwikkeling van de markt voor nucleaire goederen en diensten die geen verband houden met elektriciteitsproductie worden geanalyseerd, met bijzondere nadruk op de levering van radio-isotopen voor medisch gebruik. De resultaten van dit project zullen worden gepresenteerd en besproken tijdens een Europese conferentie over de toepassingen van kern- en stralingstechnologieën die geen verband houden met elektriciteitsproductie, die eind 2017 door het directoraat-generaal Energie zal worden georganiseerd.

Het werk omvat de volgende taken:

— het uitvoeren van een Europees onderzoek naar de toepassingen van kern- en stralingstechnologieën die geen verband houden met elektriciteitsproductie, om een volledig en allesomvattend beeld te krijgen van het gebruik en de vooruitzichten van de relevante technologieën op het gebied van geneeskunde, industrie en onderzoek in de Europese Unie,

— het uitvoeren van een toekomstgerichte evaluatie over de vraag en het aanbod van medische isotopen in de Europese Unie tot 2040, ter identificatie van hiaten in het aanbod en de investeringsbehoeften inzake de infrastructuur van de productie van isotopen. Evaluatie van de bestaande nationale en EU-programma's en initiatieven op dit gebied alsook voorstellen voor verdere actie om aangetroffen hiaten en tekortkomingen aan te pakken.

O objetivo do presente estudo consiste em fornecer à Comissão informação atualizada sobre as utilizações não energéticas da tecnologia nuclear e radiológica na UE, que irá sustentar a proposta de agenda estratégica relativa a aplicações médicas, industriais e de investigação de tecnologia nuclear e radiológica (Samira). O estudo deve analisar a atual situação nesta área e a perspetiva de desenvolvimento do mercado de bens e serviços nucleares não energéticos, com especial ênfase no fornecimento de radioisótopos para utilizações médicas. Os resultados do presente projeto serão apresentados e debatidos numa conferência europeia sobre as utilizações não energéticas da tecnologia nuclear e radiológica, que será organizada pela DG Energia no final de 2017.

O trabalho incluirá as seguintes tarefas:

— realizar um inquérito europeu sobre as aplicações não energéticas de tecnologia nuclear e radiológica com vista a apresentar um panorama completo e abrangente da utilização e perspetivas das tecnologias relevantes nas áreas de medicina, indústria e investigação na União Europeia,

— realizar uma avaliação prospetiva da procura e oferta de isótopos médicos na União Europeia até 2040 com vista a identificar lacunas em matéria de oferta e necessidades de investimento na infraestrutura de produção de isótopos. Avaliação das iniciativas e programas da UE e nacionais existentes nesta área e proposta de ação adicional para abordar as lacunas e deficiências identificadas.

Syftet med denna undersökning är att förse kommissionen med aktuell information om de användningsområden för kärn- och strålningsteknik i EU som inte avser kärn- eller strålningskraft, vilken kommer att ligga till stöd för förslaget för den strategiska agendan för tillämpningar inom medicin, industri och forskning av kärn- och strålningsteknik (Strategic Agenda for Medical, Industrial and Research Applications of nuclear and radiation technology – Samira). Inom ramen för undersökningen ska både det nuvarande läget inom detta område och utvecklingsperspektivet för marknaden för varor och tjänster inom kärnteknik som inte avser kärnkraft analyseras, med särskilt fokus på leverans av radioisotoper för medicinsk användning. Resultaten av detta projekt ska presenteras och diskuteras under en europeisk konferens om användningsområden för kärn- och strålningsteknik som inte avser kärn- eller strålningskraft som kommer att anordnas av GD Energi i slutet av 2017.

Arbetet kommer att inbegripa följande uppgifter:

— Genomförande av en europeisk undersökning om tillämpningar av kärn- och strålningsteknik som inte avser kärn- eller strålningskraft för att ge en fullständig och omfattande bild av användningen och perspektiven avseende den relevanta tekniken inom områdena medicin, industri och forskning i Europeiska unionen.

— Genomförande av en framåtblickande utvärdering av efterfrågan på och tillgången till medicinska isotoper i Europeiska unionen fram till 2040 för att fastställa tillgångsluckor och investeringsbehov i infrastruktur för isotopproduktion. Utvärdering av befintliga program och initiativ på nationell nivå och på EU-nivå inom detta område samt förslag på ytterligare åtgärder för att hantera fastställda luckor och brister.

Cílem této studie je poskytnout Komisi aktuální informace o tom, jakým způsobem jsou jaderné a radiační technologie využívány mimo odvětví výroby energie v EU, čím bude podpořena strategická agenda pro aplikace v oblasti lékařství, průmyslu a výzkumu návrhu jaderných a radiačních technologií (Samira). V rámci této studie bude provedena analýza současné situace v této oblasti a hlediska rozvoje trhu s jadernými výrobky a službami spadajícími mimo odvětví výroby energie, se zvláštním důrazem na dodávání radioizotopů pro lékařské účely. Výsledky tohoto projektu budou prezentovány a rozbírány na evropské konferenci o využití jaderné a radiační technologii mimo oblast výroby energie, která bude uspořádána GŘ pro energii na konci roku 2017.

Činnosti budou zahrnovat následující:

— provedení evropského výzkumu na téma aplikace jaderné a radiační technologie, které se nevyužívají v odvětví výroby energie, s cílem poskytnout úplný a komplexní obrázek o používání a perspektivách příslušných technologií v odvětvích lékařství, průmyslu a výzkumu v Evropské unii,

— vypracování perspektivního hodnocení poptávky a dodávky lékařských izotopů v Evropské unii až do roku 2040 za účelem určení mezer a potřeb pro investice v oblasti infrastruktury pro výrobu izotopů. Hodnocení stávajících národních a unijních programů a iniciativ v této oblasti a návrh dalších opatření, která by řešila zjištěné mezery a nedostatky.

Uuringu eesmärk on tagada komisjonile ajakohane teave tuuma- ja kiiritustehnoloogia muu kui energiaga seotud kasutusalade kohta ELis, millega toetatakse tuuma- ja kiiritustehnoloogia meditsiiniliste, tööstuslike ja teaduslike rakenduste (Samira) ettepaneku strateegilist kava. Uuringuga tuleks analüüsida nii selle valdkonna praegust olukorda kui ka muu kui energiaga seotud tuumakaupade ja -teenuste arenguperspektiive, keskendudes eelkõige meditsiinilistel eesmärkidel kasutatavate radioaktiivsete isotoopide pakkumisele. Projekti tulemusi esitletakse ning nende üle arutletakse tuuma- ja kiiritustehnoloogia muu kui energiaga seotud kasutusalade Euroopa konverentsil, mille energeetika peadirektoraat korraldab 2017. aasta lõpus.

Töö sisaldab järgmisi ülesandeid:

— muu kui energiaga seotud tuuma- ja kiiritustehnoloogia kasutusalade Euroopa uuringu tegemine, et luua täielik ja põhjalik ülevaade asjakohase tehnoloogia kasutamisest ja perspektiivist Euroopa Liidu meditsiini, tööstuse ja teaduse valdkondades;

— Euroopa Liidus kuni 2040. aastani meditsiiniliste isotoopide pakkumise ja nõudmise hindamisuuringu tegemine, et tuvastada isotoopide tootmise taristu pakkumise puudujäägid ja investeerimisvajadused. Selle valdkonna olemasolevate riiklike ja ELi programmide ja algatuste hindamine ning tuvastatud lünkade ja puudujääkide lahendamiseks edasiste meetmete kohta ettepaneku tegemine.

A tanulmány célja az, hogy naprakész információkat biztosítson a Bizottság számára a nukleáris és sugárzástechnológia nem energiatermeléssel összefüggő, az Európai Unióban történő felhasználásával kapcsolatban, amely a nukleáris és sugárzástechnológia gyógyászati, ipari és kutatási alkalmazására irányuló (Samira) javaslattal összefüggő stratégiai menetrend alapjául szolgál. A tanulmányban elemezni kell a terület jelenlegi helyzetét, valamint a nem energiatermeléssel összefüggő célra felhasznált nukleáris áruk és szolgáltatások piacának fejlesztési kilátásait egyaránt, és különös hangsúlyt kell fektetni a radioizotópok gyógyászati használatra történő beszerzésére. A projekt eredményeinek bemutatására a nukleáris és sugárzástechnológia nem energiatermeléssel összefüggő felhasználásáról szóló, az Energiaügyi Főigazgatóság által 2017 végén szervezendő európai konferencia keretében kerül sor.

A munka az alábbi feladatokat foglalja magában:

— egy európai tanulmány elvégzése a nukleáris és sugárzástechnológia nem energiatermeléssel összefüggő alkalmazásáról annak érdekében, hogy teljes és átfogó képet nyújtson az érintett technológiáknak a gyógyászat, ipar és kutatás területén, az Európai Unióban történő felhasználásáról és ennek kilátásairól,

— a gyógyászati izotópok iránti uniós kereslet és kínálat előretekintő értékelése 2040-ig a kínálati hiányosságok és az izotópgyártási infrastruktúrába történő befektetések szükségességének azonosítása céljából. A meglévő, a szóban forgó területtel kapcsolatos nemzeti és uniós programok és kezdeményezések értékelése, valamint a feltárt hiányosságok és hibák kiküszöbölésére irányuló további intézkedések javaslása.

Šios studijos uždavinys – suteikti Komisijai naujausią informaciją apie branduolinių ir spinduliuotės technologijų naudojimą ne elektros energijos gamybos reikmėms ES, kuri bus strateginės branduolinės ir spinduliuotės technologijos pritaikymo medicinoje, pramonėje ir moksliniuose tyrimuose darbotvarkės (strategic agenda for medical, industrial and research applications – Samira) pasiūlymo pagrindas. Studijoje turėtų būti išanalizuota esama situacija šioje srityje ir branduolinių prekių ir paslaugų, skirtų ne elektros energijos gamybos reikmėms, rinkos plėtojimo perspektyva, ypatingą dėmesį teikiant radioaktyviųjų izotopų tiekimui ne medicininiais tikslais. Šio projekto rezultatai bus pristatyti ir aptarti Europos konferencijoje dėl branduolinių ir spinduliuotės technologijų naudojimo ne elektros energijos gamybos reikmėms, kurią iki 2017 m. pabaigos suorganizuos Energetikos GD.

Numatytos šios užduotys:

— Europos tyrimo dėl branduolinių ir spinduliuotės technologijų naudojimo ne elektros energijos gamybos reikmėms atlikimas siekiant visapusiškai ir išsamiai apžvelgti susijusių technologijų naudojimą ir perspektyvas medicinos, pramonės ir mokslinių tyrimų srityse Europos Sąjungoje,

— būsimo medicininių izotopų paklausos ir pasiūlos Europos Sąjungoje iki 2040 metų įvertinimo atlikimas siekiant nustatyti pasiūlos spragas ir investavimo į izotopų gamybos infrastruktūrą poreikius. Esamų nacionalinių ir ES programų ir iniciatyvų įvertinimas šioje srityje bei tolesnių veiksmų, kaip spręsti nustatytas spragas ir trūkumus, pasiūlymas.

Šā pētījuma mērķis ir sniegt Komisijai aktuālu informāciju par tādiem kodoltehnoloģiju un radiācijas tehnoloģiju lietojumiem ES, kuri nav saistīti ar enerģijas ieguvi; šī informācija būs pamatā kodoltehnoloģiju un radiācijas tehnoloģiju lietojumu medicīnā, rūpniecībā un pētniecībā stratēģiskās programmas (strategic agenda for medical, industrial and research applications – Samira) priekšlikumam. Pētījumā jāanalizē gan pašreizējais stāvoklis šajā jomā, gan ar enerģijas ieguvi nesaistītu kodoljomas preču un pakalpojumu tirgus attīstības perspektīva, īpašu uzmanību pievēršot izmantošanai medicīnā paredzētu radioizotopu piedāvājumam. Ar šā projekta rezultātiem iepazīstinās un tos apspriedīs Eiropas konferencē, ko organizēs Enerģētikas ĢD 2017. gada beigās un kas būs veltīta ar enerģijas ieguvi nesaistītiem kodoltehnoloģiju un radiācijas tehnoloģiju lietojumiem.

Darbs ietvers šādus uzdevumus:

— veikt Eiropas apsekojumu par kodoltehnoloģiju un radiācijas tehnoloģiju lietojumiem, kas nav saistīti ar enerģijas ieguvi, lai pilnībā un visaptveroši atainotu attiecīgo tehnoloģiju lietojumu un perspektīvas medicīnā, rūpniecībā un pētniecībā Eiropas Savienībā,

— veikt prognostisku novērtējumu par medicīnisko izotopu pieprasījumu un piedāvājumu Eiropas Savienībā līdz 2040. gadam, lai konstatētu piedāvājuma trūkumus un vajadzības pēc ieguldījumiem izotopu ražošanas infrastruktūrā. Novērtēt pašreizējās valstu un ES programmas un iniciatīvas šajā jomā un ierosināt, kā nākotnē varētu novērst konstatētos trūkumus un nepilnības.

L-oġġettiv ta' dan l-istudju huwa li jipprovdi lill-Kummissjoni b'informazzjoni aġġornata dwar l-użu varju mhux għall-enerġija tat-teknoloġija nukleari u tar-radjazzjoni fl-UE, li se jipprovdi sostenn lill-proposta għall-aġenda strateġika għal applikazzjonijiet medikali, industrijali u ta' riċerka tat-teknoloġija nukleari u tar-radjazzjoni (Samira). L-istudju se janalizza kemm l-istat kurrenti tal-affarijiet f'dan il-qasam u l-perspettiva tal-iżvilupp tas-suq għal oġġetti u servizzi nukleari mhux tal-enerġija, b'mira partikolari fuq il-provvista ta' 'radioisotopes' għal użu medikali varju. Ir-riżultati ta' dan il-proġett se jkunu ppreżentati u diskussi f'konferenza Ewropea dwar l-użu tat-teknoloġija nukleari u tar-radjazzjoni mhux għall-enerġija, li se tkun organizzata mid-DĠ tal-Enerġija tard fl-2017.

Ix-xogħol se jinkludi x-xogħlijiet li ġejjin:

— it-tmexxija ta' servej Ewropew dwar l-applikazzjonijiet tat-teknoloġija nukleari u tar-radjazzjoni mhux għall-enerġija sabiex tkun ipprovduta stampa sħiħa u komprensiva dwar l-użu u l-perspettivi tat-teknoloġiji rilevanti fl-oqsma tal-mediċina, l-industrija u r-riċerka fl-Unjoni Ewropea.

— it-tmexxija ta' evalwazzjoni prospettiva dwar it-talba u l-provvista ta' 'isotopes' medikali fl-Unjoni Ewropea sal-2040 sabiex wieħed jidentifika xi diffikultajiet fil-provissta u l-ħtiġijiet għal investiiment fl-infrastruttura tal-produzzjoni tal-'isotopes'. L-evalwazzjoni tal-programmi nazzjonali eżistenti tal-UE u l-inizjattivi f'dan il-qasam u l-proposta għal aktar azzjoni biex ikunu indirizzati n-nuqqasijiet u d-defiċjenzi.

Celem badania jest dostarczenie Komisji aktualnych informacji na temat niezwiązanych z energią zastosowań technologii jądrowej i technologii w zakresie promieniowania w UE, które będą stanowiły podstawę propozycji dotyczącej programu strategicznego dotyczącego medycznych, przemysłowych i badawczych zastosowań technologii jądrowej i technologii w zakresie promieniowania. W ramach badania należy dokonać analizy zarówno aktualnego stanu w tej dziedzinie, jak i perspektyw rozwoju rynku produktów i usług jądrowych niezwiązanych z energią, ze szczególnym naciskiem na dostawy izotopów promieniotwórczych do zastosowań medycznych. Wyniki projektu zostaną przedstawione i omówione podczas europejskiej konferencji na temat zastosowań technologii jądrowej i technologii w zakresie promieniowania niezwiązanych z energią, która zostanie zorganizowana przez Dyrekcję Generalną ds. Energii pod koniec 2017.

Zamówienie będzie obejmować następujące zadania:

— przeprowadzenie europejskiego badania na temat zastosowań technologii jądrowej i technologii w zakresie promieniowania niezwiązanych z energią w celu uzyskania pełnego i wszechstronnego obrazu zastosowań i perspektyw rozwoju tych technologii w medycynie, przemyśle i badaniach w Unii Europejskiej,

— prospektywne oszacowanie popytu na izotopy medyczne w Unii Europejskiej do 2040 oraz ich podaży w celu określenia luk podażowych i potrzeb dotyczących inwestycji w infrastrukturę do produkcji izotopów; dokonanie oceny istniejących krajowych i unijnych programów i inicjatyw w tej dziedzinie i przedstawienie propozycji dalszych działań mających na celu zlikwidowanie stwierdzonych luk i braków.

Cieľom tejto štúdie je poskytnúť Komisii aktuálne informácie o využívaní jadrovej a radiačnej technológie v EÚ na účely, ktoré nesúvisia s výrobou elektrickej energie, čím sa podporí strategický program lekárskych, priemyselných a výskumných aplikácií návrhu jadrovej a radiačnej technológie (Samira). V rámci štúdie by sa mala analyzovať súčasná situácia v tejto oblasti, ako aj perspektíva vývoja trhu pre výrobky a služby jadrovej technológie, ktoré nesúvisia s výrobou elektrickej energie, s osobitným dôrazom na dodávku rádioizotopov na lekárske účely. Výsledky tohto projektu sa predstavia a prerokujú v rámci európskej konferencie o využívaní jadrovej a radiačnej technológie na účely, ktoré nesúvisia s výrobou elektrickej energie, ktorú bude organizovať GR pre energetiku na konci roka 2017.

Práca bude zahŕňať tieto úlohy:

— vykonanie európskeho prieskumu o využívaní jadrovej a radiačnej technológie na účely, ktoré nesúvisia s výrobou elektrickej energie, s cieľom poskytnúť úplný a komplexný obraz o využívaní a perspektívach, čo sa týka relevantných technológií v oblastiach medicíny, priemyslu a výskumu v Európskej únii,

— vykonanie prospektívneho hodnotenia ponuky a dopytu lekárskych izotopov v Európskej únii do roka 2040 s cieľom určiť nedostatky dodávok a potreby investícií do infraštruktúry výroby izotopov. Hodnotenie existujúcich vnútroštátnych a európskych programov a iniciatív v tejto oblasti a návrh ďalších opatrení na riešenie určených nedostatkov a potrieb.

Cilj te študije je Komisiji zagotoviti ažurne informacije o uporabi jedrske in radiacijske tehnologije v EU, ki ni povezana s proizvodnjo energije, ki bodo podprle strateški program za zdravstveno, industrijsko in raziskovalno uporabo v okviru predloga za jedrsko in radiacijsko tehnologijo (Samira). Študija mora analizirati trenutno stanje na tem področju in možnosti razvoja trga jedrskega blaga in storitev, ki niso povezane s proizvodnjo energije, s posebnim poudarkom na dobavi radioizotopov za zdravstveno uporabo. Rezultati tega projekta bodo predstavljeni in obravnavani na evropski konferenci o uporabi jedrske in radiacijske tehnologije, ki ni povezana s proizvodnjo energije, ki jo bo organiziral GD za energetiko konec leta 2017.

Delo bo vključevalo naslednje:

— izvedbo evropske raziskave o uporabi jedrske in radiacijske tehnologije, ki ni povezana s proizvodnjo energije, z namenom zagotovitve celostnega in obširnega pregleda uporabe in možnosti zadevnih tehnologij na področjih zdravstva, industrije in raziskav v Evropski uniji.

— izvedbo predhodne ocene ponudbe in povpraševanja po medicinskih izotopih v Evropski uniji do leta 2040 z namenom ugotovitve vrzeli v dobavi in potreb po investicijah v infrastrukturo proizvodnje izotopov. Ocena obstoječih nacionalnih in evropskih programov in pobud na tem področju in predlog o nadaljnjih ukrepih z ozirom na ugotovljene vrzeli in pomanjkljivosti.

Is é cuspóir an staidéir seo faisnéis atá cothrom le dáta a sholáthar don Choimisiún maidir le húsáidí neamhchumhachta na teicneolaíochta núicléiche agus radaíochta san AE, lena gcuirfear taca faoin gclár oibre straitéiseach don togra le haghaidh feidhmeanna míochaine, tionsclaíocha agus taighde na teicneolaíochta núicléiche agus radaíochta (Samira). Ba cheart go ndéanfaí anailís leis an staidéar ar an staid reatha sa réimse sin agus ar pheirspictíocht um fhorbairt sa mhargadh araon maidir le hearraí agus seirbhísí neamhchumhachta, agus fócas ar leith ar sholáthar raidiseatóp le haghaidh úsáidí míochaine. Cuirfear torthaí an tionscadail seo i láthair agus déanfar plé orthu i gcomhdháil Eorpach maidir le húsáidí neamhchumachta na teicneolaíochta núicléiche agus radaíochta, a eagróidh an Ard-Stiúrthóireacht um Fhuinneamh i ndeireadh 2017.

Cuimseoidh an obair na tascanna seo a leanas:

— suirbhé Eorpach a dhéanamh ar fheidhmeanna neamhchumhachta na teicneolaíochta núicléiche agus radaíochta d'fhonn faisnéis iomlán agus chuimsitheach a sholáthar maidir le húsáid agus peirspictíochtaí na teicneolaíochtaí ábhartha sna réimsí a bhaineann le míochaine, tionsclaíocht agus taighde san Aontas Eorpach,

— measúnú ionchais a dhéanamh ar éileamh agus ar sholáthar iseatóp míochaine san Aontas Eorpach suas go 2040 d'fhonn bearnaí sa soláthar agus riachtanais infheistíochta i mbonneagar táirgthe iseatóp a shainaithint. Measúnú ar na cláir agus tionscnaimh náisiúnta agus AE atá ann cheana sa réimse sin agus gníomhaíocht bhreise a mholadh chun tabhairt faoi bhearnaí agus easnaimh a sainaithníodh.

Целта на това проучване е да предостави на Комисията актуална информация относно неенергийните предназначения на ядрената и радиационната технология в ЕС, които ще подкрепят стратегическата програма за медицински, промишлени и изследователски приложения на предложението за ядрена и радиационна технология (Samira). Проучването трябва да анализира както текущото положение в тази област, така и перспективата за развитие на пазара за ядрени неенергийни стоки и услуги, с особен акцент върху доставката на радиоизотопи за медицински цели. Резултатите от този проект ще бъдат представени и обсъдени на европейска конференция относно неенергийните предназначения на ядрената и радиационната технология, която ще бъде организирана от ГД „Енергетика“ в края на 2017 г.

Работата ще включва следните задачи:

— провеждане на европейско проучване относно неенергийните предназначения на ядрената и радиационната технология, с цел да се предостави пълна и изчерпателна картина на употребата и перспективите на съответните технологии в областта на медицината, промишлеността и изследванията в Европейския съюз,

— провеждане на бъдещи оценявания на търсенето и предлагането на медицински изотопи в Европейския съюз до 2040 г., с цел да се определят пропуските при доставките и нуждите от инвестиции в инфраструктурата за производство на изотоп. Оценка на съществуващите национални програми и инициативи, както и на програмите и инициативите на ЕС в тази област и предложение за допълнителни действия за справяне с установените пропуски и недостатъци.

Obiectivul acestui studiu este de a furniza Comisiei informații actualizate privind utilizările neenergetice ale tehnologiei nucleare și radiologice în UE, care vor sprijini propunerea de agendă strategică pentru aplicațiile medicale, industriale și de cercetare ale tehnologiei nucleare și radiologice (Samira). Studiul trebuie să analizeze atât situația actuală în acest domeniu, cât și perspectiva de dezvoltare a pieței bunurilor și serviciilor nucleare neenergetice, cu accent special pe furnizarea de radioizotopi pentru utilizări medicale. Rezultatele acestui proiect vor fi prezentate și discutate în cadrul unei conferințe europene privind utilizările neenergetice ale tehnologiei nucleare și radiologice, care va fi organizată de DG Energie la sfârșitul anului 2017.

Activitățile vor include următoarele sarcini:

— realizarea unui anchete europene cu privire la aplicațiile neenergetice ale tehnologiei nucleare și radiologice, cu scopul de a oferi o imagine completă și globală a utilizării și a perspectivelor tehnologiilor relevante în domeniile medicinei, industriei și cercetării din Uniunea Europeană;

— realizarea unei evaluări prospective a cererii și ofertei de izotopi medicali în Uniunea Europeană până în 2040, pentru a identifica lacunele în materie de ofertă și nevoile de investiții în infrastructura de producție a izotopilor. Evaluarea programelor și inițiativelor existente de la nivel național și de la nivelul UE în acest domeniu și propunerea de măsuri suplimentare pentru a soluționa lacunele și deficiențele identificate.

Cilj je ove studije pružiti Komisiji ažurirane informacije o neenergetskoj uporabi nuklearne i radijacijske tehnologije u EU-u, čime će se poduprijeti prijedlog strateškog programa za medicinsku, industrijsku i istraživačku primjenu nuklearne i radijacijske tehnologije (Samira). Studijom bi se trebali analizirati i trenutačno stanje u ovom području i razvojna perspektiva na tržištu nuklearnih neenergetskih proizvoda i usluga, s posebnim naglaskom na nabavu radioizotopa u medicinske svrhe. Rezultati ovog projekta bit će predstavljeni i razmotreni na europskoj konferenciji o neenergetskoj uporabi nuklearne i radijacijske tehnologije, koju će organizirati GU za energetiku krajem 2017.

Radom će se uključiti sljedeći zadaci:

— provođenje europskog istraživanja o neenergetskoj primjeni nuklearne i radijacijske tehnologije kako bi se pružila potpuna i sveobuhvatna slika o uporabi i perspektivama relevantnih tehnologija u području medicine, industrije i istraživanja u Europskoj uniji,

— provođenje prospektivne ocjene ponude i potražnje medicinskih izotopa u Europskoj uniji do 2040. kako bi se utvrdile praznine u pogledu opskrbe i potrebe ulaganja u infrastrukturu proizvodnje izotopa. Ocjena postojećih nacionalnih programa i programa EU-a i inicijativa u tom području te predlaganje daljnjih mjera za rješavanje utvrđenih praznina i nedostataka.

European study on medical, industrial and research applications of nuclear and radiation technology

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER | Published September 28, 2016  -  Deadline October 31, 2016
cpvs
79900000

Radom će se uključiti sljedeći zadaci:

1601221 | 160014-A TENDER LIGHT INDUSTRIAL ROBOT

PMP.LU / O UNIL / AC / SIL - Service des Infrastructures et de la Logistique | Published September 22, 2016  -  Deadline October 14, 2016
cpvs
42997300

The purpose of this call for tenders is the acquisition of an industrial robot for lightweight applications in recherche.Caractristiques: 1) adapted for collaborative work with humans 2) equipped manipulator sensors to acquire data on the forces time positions and 3) Fast processor Interface (FRI) included 4) contrlable via the Teach Pendant and via an external computer via C ++ and / or Java.

1601030 | QUOTE 160014 LIGHT INDUSTRIAL ROBOT

PMP.LU / O UNIL / AC / SIL - Service des Infrastructures et de la Logistique | Published July 21, 2016  -  Deadline September 6, 2016
cpvs
42997300

The purpose of this call for tenders is the acquisition of an industrial robot for lightweight applications in recherche.Caractristiques: 1) adapted for collaborative work with humans 2) equipped manipulator sensors to acquire data on the forces time positions and 3) Fast processor Interface (FRI) included 4) contrlable via the Teach Pendant and via an external computer via C ++ and / or Java.

Industrial machinery

SIDEN | Published October 28, 2017  -  Deadline December 22, 2017
cpvs
42000000

U1066-07 Construction of the intermunicipal treatment plant of Medernach (13'000 EH) electromechanical equipment.

Industrial machinery

Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires du Nord (SIDEN) | Published January 18, 2017
Winner
Eliquo Stulz
cpvs
42000000

Construction of storm basin Ettelbruck Gare 2, the pumping station and high water intake and exhaust manifolds.

electromechanical equipment.

Industrial machinery

Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires du Nord (SIDEN) | Published September 24, 2016  -  Deadline November 11, 2016
cpvs
42000000

Construction of storm basin Ettelbruck Gare 2, the pumping station and high water intake and exhaust manifolds.

electromechanical equipment.

supply services of commercial or industrial workers

Ministère de la culture, centre national de l'audiovisuel | Published January 21, 2012
Winner
Broadcasting Center Europe 45 bvd Pierre Frieden 1543 Luxembourg LUXEMBOURG Telephone: +352 2480-1
cpvs
79623000

Assistance à la numérisation et la production sonore: — Numérisation de documents sonores à partir de supports divers (bandes magnétiques, CD, disques etc.), — Montages et mixages sonores sur des stations de travail Wavelab et Nuendo) et des consoles de mixage audionumériques, — Restauration sonore de supports sonores anciens sur ordinateur, — Assistance lors d’enregistrements d’ensembles musicaux en direct ou en studio, — Enregistrements de voix de commentaire et autres sources sonores en studio.

Industrial inspection services

EnBW Baltic 2 S.C.S. | Published February 28, 2017  -  Deadline March 27, 2017
cpvs
71730000, 76521000, 76522000, 31121340

Planning, execution and reporting of operational accompanying annual service inspections (WKP) according gesetztlicher law eg the BSH standard construction of foundations, substation and Inner Park wiring (option). The WKP close work both above and under water, and include inter alia inspections and tests following components Foundation: Steel construction, coating, Grout, corrosion protection; Substation: steel construction, coating, Grout, corrosion protection; Inner Park wiring (option): coverage, Kolk, cable protection. The contractor shall provide sämtliches qualified personnel, ship logistics and necessary equipment.

Implementation of operational accompanying annual service inspections by qualified personnel, necessary ship logistics and equipment, and a concluding report.

Industrial machinery

Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux résiduaires du Nord (SIDEN) | Published March 21, 2017  -  Deadline April 28, 2017
cpvs
42000000

Expansion and modernization of the biological treatment plant in Niederfeulen, upgrading the storm basin "NF4"

electromechanical equipment.

Industrial machinery

Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires du Nord (SIDEN) | Published January 14, 2017  -  Deadline March 3, 2017
cpvs
42000000

Sewage treatment plant in Urspelt (2800EH).

electromechanical equipment.

Industrial machinery

Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires du Nord (SIDEN) | Published January 18, 2017
Winner
Eliquo Stulz
cpvs
42000000

Construction of a stormwater tank with pumping station in Bavigne.

electromechanical equipment.