Public tenders for industrial in Eger Hungary

Find all Industrial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for industrial. Make a new search!

Reference: "The development of health related quality industrial and health sciences research and development areas of applications and software development as well as purchase operation"

Eszterházy Károly Főiskola | Published October 16, 2015
Winner
Magyar Információ Technológia Kft.
cpvs
72212210, 72212222

Within the framework of a contract "for the development of health related quality industrial and health sciences research and development areas of applications and software development as well as operation to obtain a 'technical specification annexed to the documentation, in accordance. - 1pc of applications development - the development of web-based information system 1 - 1 software operation

Delivery within the framework of the contract "to obtain mobile" CITY SERVICE EGER "Industrial, Trade and Service Limited Liability Company in the framework GOP-2.1.1-11 / B-2012-0143 of SEQ ID NO project chipper"

"VÁROSGONDOZÁS EGER" Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság | Published August 31, 2015  -  Deadline September 18, 2015
cpvs
16600000

Delivery within the framework of the contract "to obtain mobile" CITY SERVICE EGER "Industrial, Trade and Service Limited Liability Company in the framework GOP-2.1.1-11 / B-2012-0143 of SEQ ID NO project chipper"

Landscape. Hird. the ELJ. Operating results of the monitoring system Remediation, Eger, 9847 Industrial Park u. the area and its surroundings

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata | Published January 15, 2016
Winner
GALLAVIT Kft. - WESSLING Hungary Kft. közös ajánlattevők
cpvs
90722200, 71900000, 90711500

Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése Eger, Ipari park 9847 hrsz. és környékének területén Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 16714-7/2011 iktatószámon kiadott az Eger- Ipari Park 9847 hrsz. alatti ingatlanon a talajvízben feltárt és abból kiindulóan lehatárolt szennyezettség beavatkozási tervének elfogadása és a beavatkozás végzésének elrendelése tárgyú határozat alapján elvégezte az érintett terület kármentesítését. A kármentesítés befejezését követően Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának nevében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére leadásra került az „Eger, Ipari park 9847. hrsz. és környékének kármentesítése”, Műszaki Beavatkozási Záródokumentációja. A leadott Műszaki Beavatkozási Záródokumentációt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által 13778-20/2015 Ügyiratszámon kiadott, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat részére, az Eger, Ipari park 9847 hrsz. és környékének kármentesítésére vonatkozó beavatkozási záródokumentáció elfogadása, kármentesítési monitoring folytatásának elrendelése tárgyú határozatában elfogadta. A záródokumentációt elfogadó határozatban a Hatóság rendelkezett az utómonitoring ütemezéséről, mely alapján a szennyezett területen kármentesítési monitorozást kell végezni, legalább 4 évig a 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 30. § (4) bekezdés a) pontja alapján. Ajánlatkérő a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által 13778-20/2015 Ügyiratszámon kiadott, valamint az Észak-Magyarországi Vízügyi Hatóság által 1821-11/2014 iktatószámon kiadott határozatában rögzített feladatok elvégzésére írt ki közbeszerzési eljárást. Az üzemeltetőnek a szerződés teljesítése során az alábbi feladatokat kell elvégezni: • Monitoring kutak üzemeltetése, fenntartása • Vízminőség vizsgálatok elvégzése • Nyugalmi vízszintmérések és állapotfelvétel elvégzése • Éves monitoring jelentések elkészítése, benyújtása • FAVI jelentések összeállítása és éves benyújtása • Kármentesítési monitoring záródokumentáció projekt zárásakor Az üzemeltetendő monitoring rendszer adatai: Az Észak-Magyarországi Vízügyi Hatóság által 1821-11/2014 iktatószámon kiadott Eger, Ipari park 9847 hrsz-ú ingatlan és környezetének kármentesítéséhez kapcsolódó vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélye tárgyú határozatban tárgyalt 20 db, valamint az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 3237-8/2005 iktatószámú a Bosch Rexroth Pneumatika Kft. mint engedélyes részére kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő 14 db monitoring kút együttesen képezi az üzemeltetésre kiadandó 34 db monitoring kutat tartalmazó monitoring rendszert. A vizsgálandó paraméterek köre: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által 13778-20/2015 Ügyiratszámon kiadott, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat részére, az Eger, Ipari park 9847 hrsz. és környékének kármentesítésére vonatkozó beavatkozási záródokumentáció elfogadása, kármentesítési monitoring folytatásának elrendelése tárgyú határozat 2.) bekezdésében rendelkezik a vizsgálandó komponensekről. Monitoring kutak negyedéves gyakorisággal történő vízminőség vizsgálata a következő komponensek tekintetében (16 alkalommal): • általános vízkémiai paraméterek (Foszfát, Szulfát, Ammónium, Nitrát) • fémek és félfémek (Arzén, Szelén) • összes alifás szénhidrogén (TPH) • Halogénezett alifás szénhidrogének (Összes klórozott alifás szénhidrogén, Diklór-etán, Triklór-etán, Cisz diklór-etilén, Transz diklór-etilén, Triklór-etilén, Tetraklór-etilén) Nyugalmi vízszint mérés, redoxpotenciál mérése A jelenleg érvényben lévő monitoring program: Az utómonitoringra vonatkozó jelenleg érvényben lévő monitoring program, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által 13778-20/2015 Ügyiratszámon kiadott, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat részére, az Eger, Ipari park 9847 hrsz. és környékének kármentesítésére vonatkozó beavatkozási záródokumentáció elfogadása, kármentesítési monitoring folytatásának elrendelése tárgyú határozat alapján a felhívásban megadottak szerint alakul. Üzemeltetésre, fenntartásra vonatkozó előírások: A tárgyi kutak az üzemelő Eger, Déli ivóvízbázis területén helyezkedik el, ezért az üzemeltetés, fenntartás a 123/1997 (VII.18.) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló Kormányrendelet előírásainak betartásával történhet. Fokozottan ügyelni kell arra, hogy a kutakban felszíni eredetű szennyezés ne kerülhessen, továbbá a kutak üzemeltetése, fenntartása (vagy annak elmaradása) ne okozhassa az észlelt szennyeződés horizontális illetve vertikális terjedését. Az üzemeltető köteles a kialakított vízilétesítmények megfelelő műszaki állapotát fenntartani, annak folyamatos karbantartásáról, a kútazonosító feltüntetéséről és láthatóságának biztosításáról, szakszerű üzemeltetéséről, valamint a felszíni eredetű szennyeződések kizárásáról gondoskodni. Az üzemeltető köteles üzemnaplót vezetni, melyben a figyelőkutak üzemeltetésével kapcsolatos minden lényeges körülményt (pl. vízmintavétel, vízszintmérés, talpellenőrzés ideje, az elvégzett javítások, fellépett problémák és elhárításuk módja stb.) fel kell jegyezni. Az üzemeltető feladataként a nyugalmi vízszintmérést, talpmélységek ellenőrzését legalább a vízmintavételekkel egyidejűleg, valamennyi kútban el kell végezni. A kutak tisztítását a vízszint és talpmélység mérés eredményeitől függően, szükség szerint el kell végezni. A mintavételezésre vonatkozó előírások: A vízmintavételezést arra jogosultsággal rendelkező akkreditált szervezettel (laboratórium) kell végeztetni, a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben felsorolt paraméterek esetén a rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően. A mintavételi körülményeket dokumentálni kell. A nyugalmi vízszintmérést, talpmélységek ellenőrzését legalább a vízmintavételekkel egyidejűleg, valamennyi kútban el kell végezni. A figyelőkutakból történő mintavételezéseket kis vízhozammal kell végezni úgy, hogy az a talajvíz áramlási viszonyaiban (irányában, sebességében) zavart ne okozzon. A laborvizsgálatokra vonatkozó előírások: A laborvizsgálatokat arra jogosultsággal rendelkező akkreditált szervezettel (laboratórium) kell végeztetni, a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben felsorolt paraméterek esetén a rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően. A kármentesítési monitorozást a mindenkor érvényben lévő meghatározott monitoring program, valamint a Felügyelőség érvényes kármentesítési határozatainak figyelembe vételével kell végezni. Jelenleg érvényes határozatok: Észak-Magyarországi Vízügyi Hatóság által 1821-11/2014 iktatószámon kiadott Eger, Ipari park 9847 hrsz-ú ingatlan és környezetének kármentesítéséhez kapcsolódó vízi létesítmények vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélye tárgyú határozat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által 13778-20/2015 Ügyiratszámon kiadott, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat részére, az Eger, Ipari park 9847 hrsz. és környékének kármentesítésére vonatkozó beavatkozási záródokumentáció elfogadása, kármentesítési monitoring folytatásának elrendelése tárgyú határozat Monitoring jelentés készítésére vonatkozó előírások: Az elvégzett monitoring vizsgálatok alapján évente értékelő jelentést kell készíteni és be kell nyújtani a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére. A jelentésben szükség esetén javaslatot kell tenni az észlelés gyakoriságának, észlelt paraméterek módosítására, a beavatkozással, monitoring rendszerrel kapcsolatos intézkedések megtételére felülvizsgálati terv formájában. Egy éves adatsor ismeretében soron kívül vizsgálni és értékelni kell, hogy milyen összefüggés van a beavatkozás végzése és a déli szennyező góc figyelésére kialakított monitoring kutakban észlelt változások között. Az értékelésben javaslatot kell tenni az esetlegesen szükséges további kármentesítési feladatokra, a BD-1; BD-4; BNY-6 jelű figyelőkutak további üzemeltetésével, sorsával kapcsolatos munkálatokra. Az egy éves adatsor alapján vizsgálni kell, hogy az eredetileg meglévő 14 db figyelőkút közül a 7 db monitorozott kúton kívül indokolt-e további kutakat bevonni, szükséges-e a monitoring rendszert módosítani. Teljesítési határidő az első éves értékelő jelentés benyújtására: 2016. július 30. Teljesítési határidő az éves értékelő jelentés benyújtására: minden vizsgált évet követő július 30. Teljesítési határidő a FAVI rendszer adatszolgáltatására: minden vizsgált évet követő július 30. Teljesítési határidő a monitoring záródokumentáció benyújtására: 2019. november 30. A Földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszerben történő adatszolgáltatásra vonatkozó előírások: A kármentesítési monitoring rendszer adatszolgáltatását a FAVI Monitoring Információs alrendszerében (FAVI-MIR) a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10) KvVM rendelet 7. melléklete szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapon kell teljesíteni, elektronikus úton az Országos Környezetvédelmi Információs rendszerben. A környezeti monitoring rendszerek adatszolgáltatásának határideje a FAVI Monitoring információs alrendszerében a tárgyévet követő január 30-ig. Monitoring zárójelentés készítésére vonatkozó előírások: A kármentesítési monitorozásról a fenti előírások figyelembevételével a 219/2004 (VII.21.) Kormányrendelet 10. számú melléklete szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő záródokumentációt kell készíteni. A laborvizsgálatok elvégzésének rendjét, ütemezését, valamint a vizsgált paraméterek körét a mindenkor érvényben lévő, hatályos határozatnak megfelelő monitoring program alapján kell a vállalkozónak elvégeznie. Az éves értékelő jelentések, valamint a FAVI Monitoring információs adatrendszerében történő adatszolgáltatás határideje a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által kiadott 13778-20/2015. iktatószámú határozatban foglaltaknak megfelelően a vizsgálati évet követő július 30.. A 219/2014. (VII.21.) Korm. rendelet 10. számú melléklete szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő záródokumentáció benyújtási határideje: 2019. november 30-a.

TEE - delivery framework contract is the supply of "mobile part of the" CITY SERVICE EGER "Industrial, Trade and Service Limited Liability Company GOP-2.1.1-11 / B-2012-0143 of SEQ ID NO project chipper

"VÁROSGONDOZÁS EGER" Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság | Published November 6, 2015
cpvs
16600000

Within the framework of the contract of carriage "mobile" CITY SERVICE EGER "Industrial, Trade and Service Limited Liability Company in the framework GOP-2.1.1-11 / B-2012-0143 of SEQ ID NO chipper project sourcing" - 1 DIN EN 12100-1; Mobile shredding 12200-2 EG according to the present procurement procedure constitutes a new chemical status of the device, which is not part of any repaired defect and damage-free. Contracting Offeror informs that the tender procurement support is realized, the estimated value includes the transport of goods scene as well. The machine litigation, encumbrances or claims to be. The shipping fee should include all the activities related to transport, entailing costs, the conditions including: - the production of goods and / or acquisition costs; - All taxes, duties and other public levies and transportation costs related to the goods; - Handling, packing, loading, routing, delivery, unpacking, checking, insurance and other administrative costs associated with the transported goods; - The on-site assembly that may arise in the performance and supervision of the goods delivered and put into service; - The tender price shall include the costs associated with the installation of the device itself. - The transfer put into state work safety signs are done with. Professional service is guaranteed. - Training: 2 as the plane had a staff training 8 hours of normal use - Other conditions: - the documentation provided by the supplier - Hungarian management, maintenance guide - Parts Catalogue (main body, munkaszerelékek) in electronic format

TEE-delivery framework contract "," CITY SERVICE EGER "Industrial, Trade and Service Limited Liability Company Purchase of waste collection within the framework of GOP-2.1.1-11 / B from 2012 to 0143 ID No. superstructure project

"VÁROSGONDOZÁS EGER" Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság | Published November 13, 2015
cpvs
34144511

Within the framework of the contract of carriage "" CITY SERVICE EGER "Industrial, Trade and Service Limited Liability Company Purchase of waste collection within the framework of GOP-2.1.1-11 / B-2012-0143 of SEQ ID NO superstructure projects - at least 1 20 m3 refuse collection body which is owned by the contracting authority vehicle, the installation contractor will present procurement procedure constitutes a new condition of the device, which is not part of any repaired defect and damage-free. Contracting Offeror informs that the tender procurement support is realized, the estimated value includes the transport of goods scene as well. The machine litigation, encumbrances or claims to be. The shipping fee should include all the activities related to transport, entailing costs, the conditions including: - the production of goods and / or acquisition costs; - All taxes, duties and other public levies and transportation costs related to the goods; - Handling, packing, loading, routing, delivery, unpacking, checking, insurance and other administrative costs associated with the transported goods; - The on-site assembly that may arise in the performance and supervision of the goods delivered and put into service; - The tender price shall include the costs associated with the installation of the device itself. - The transfer put into state work safety signs are done with. Professional service is guaranteed. - Training: two had a staff training 8 hours of normal use - Other conditions: - the documentation provided by the supplier - Hungarian management, maintenance guide - Parts Catalogue (main body, munkaszerelékek) in electronic format - certificate CE Contracting Authority invites the bidders' attention, As a result of this procurement process that intends to conclude a contract of carriage which the current Civil Code. requirements with regard to atypical types of contract, the contract of sale in a special form by the Civil Code. not explicitly organized.

"Grassland agricultural land to carry out management tasks in the Bükk National Park Directorate trusteeship"

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság | Published August 26, 2015
Winner
K64 Farm Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;Jánosik és Társai Kft.;Jánosik és Társai Kft.;Jánosik és Társai Kft.
cpvs
77314100, 77100000, 77314000

Agricultural land to carry out turf management tasks in the Bükk National Park Directorate asset management: Part I: BNPI southern california landscape, Hevesi Grasslands Protected Landscape Regions of tasks: Sarud, Dormánd, Poroszlo, Tarnaszentmiklós and Tiszanána outskirts of performing the following turf management operations 250-acre industrial scale area - mowing - Swathes - translation - baling - bálaszállítás within 10 km - stem-crushing, szárzúzással the affected areas of crop residue left in situ. The bálakészítés, Loading and unloading the bales and stacked on the spot settlement of the contractor responsible. The lump sum price shall be provided for baling hengerbálára 150 cm in diameter. Stem-crushing both years, once a year (period) should be performed. Bidder 1 ha - or baling and bale 1 bálaszállítás the case - to enter the job offer for the operations assessment criteria set out in section IV.2.1 of the invitation), according regard. II. Part One: BNPI Nógrád-Ipoly landscape, Eastern changed if Protected Landscape Regions of tasks: Mark Hall, Matra Vineyard and Sámsonháza city suburbs to perform the following turf management operations 30 hectares of industrial scale area - over Shrubs machine szárzúzásának flat-rate 10 cm stem thickness. The sanding varying distances, usually less than 20 meters. Quality problems (standing left stumps larger than 20 cm, cut off, but at the same time remaining branches / stems), the parts of a problem area should be re-stem-crushing or other solutions (manual cut-off tools, crackdown on the edge of the treated area). The works to be carried out once a year (period). Bidder if one was to enter the job offer for the operations assessment criteria set out in section IV.2.1 of the invitation), according regard. III. Part One: BNPI Nógrád-Ipoly landscape, Eastern changed if Protected Landscape Regions of tasks: Mark Hall and Matra Vineyard city suburbs to perform the following turf management operations 50 hectares of industrial scale areas: - Machine stem-crushing quality problem (standing left more stumps than 20 cm, cut off, but the event also remained twigs / stems) in the areas of problem areas need to be re-stem-crushing or other solutions (manual cut-off tools, crackdown on the edge of the treated area). The works to be carried out once a year (period). Bidder if one was to enter the job offer for the operations assessment criteria set out in section IV.2.1 of the invitation), according regard. IV. Part One: BNPI Nógrád-Ipoly landscape, Eastern changed if Protected Landscape Regions of tasks: Ecseg, Kozárd, Mark Hall, Matra Vineyard, Nagybárkány, Sámsonháza city suburbs to perform the following turf management operations up to 50 hectares - shrub control with handheld devices, the bushes sanding the treated areas of grinding parts specified by the contracting varying distances, usually less than 50 meters. The works to be carried out once a year (period). Bidder if one was to enter the job offer for the operations assessment criteria set out in section IV.2.1 of the invitation), according regard. The list of works to be carried out in all parts of the protected natural area. For each section defining the boundaries of the areas of work is done with GPS, which is responsible for completing the Tender.

"Building security systems related to tender", "SIOP 2.2.8 / 14" Infrastructure improvements to achieve results information

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet | Published December 16, 2015
Winner
Installer Vagyonvédelmi és Kereskedelmi Kft.
cpvs
45000000, 45340000, 45312000, 45315100, 45310000, 45350000, 35120000, 32323500

Within the framework of a contract to develop the Markhot Francis Hospital related to "SIOP 2.2.8 / 14" Infrastructure improvements to achieve "security system the amount of the tender procurement -Parking barrier, -and gate technology system design and construction of buildings H and K video surveillance system Markhot Francis In connection Hospital "SIOP 2.2.8 / 14" Infrastructure improvements to achieve "contest. Main achieved tasks: 1) parking and construction of barrier system with the following main technical content: Entrance barcoded ticket dispensing machine (2), exit automatic (2), automatic pay stations (2) Industrial gates (5) 4 m inch arms, traffic lights, control systems, intercom systems, as-built documentation, parking system configuration, commissioning. Optional items: 2. Building) Gate automation system with the following main technical content: Sliding gate operator systems, as-built documentation, configuration, commissioning. 3. Building) Video surveillance system in the H building the following main technical content: 35 pcs 1.3 megapixel H.264 IP dome camera with IR illumination, NVR software with unlimited licenses, multi-monitor support, security professional LCD monitor, 40 " (x1), 21.5 "(1), uninterruptible power supply (2), configuration, commissioning, as-built documentation. Building 4) Video surveillance system in the K building with the following main technical content: 15 IP dome camera 1.3 megapixel H.264, H.264 Megapixel IP 24 db1,3 bullet camera, IR illumination, NVR software with unlimited licenses, multi -monitor support professional security LCD monitor, 40 "(x1), 21.5" (1), uninterruptible power supply (2), configuration, commissioning, as-built documentation.
  • 1