Public tenders for cooling in Luxembourg

Find all Industrial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for industrial. Make a new search!

Purchase of 8 HPGe detectors which combine electric cooling with liquid nitrogen cooling (hybrid systems)

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy, Directorate E — Euratom safeguards | Published April 16, 2016  -  Deadline May 20, 2016
cpvs

Purchase of 8 HPGe detectors which combine electric cooling with liquid nitrogen cooling (hybrid systems)

Installation of 2 air coolers and 2 free-cooling heat exchangers — full-guarantee maintenance of the installations

Europa-Kommissionen | Published May 13, 2016  -  Deadline June 29, 2016
cpvs

Installation of 2 cooling towers and heat exchangers 2 free cooling - maintenance in full guarantee facilities

Installation of 2 air coolers and 2 free-cooling heat exchangers — full-guarantee maintenance of the installations

Europa-Kommissionen | Published November 15, 2016
Winner
Merch & Schmitz Services Sàrl
cpvs
42510000

Denne kontrakt omfatter:

- Udskiftning af 2 køletårne ​​i Euroforum Bygningens-tag og med 2 luftkølere 2 frikølingsvarmevekslere

- Totalgarantivedligeholdelse af det i udstyr installerede 2 år efter idriftsættelsen heraf.

Punkt I omfatter:

- Levering, installering og det til tilslutning nuværende vandnet idriftsættelse samt af og 2 2 luftkølere frikølingsvarmevekslere

- Udrustning af den nuværende infrastruktur (åbning taget af af og boring murene) samt i arbejde forbindelse håndtering med og det af hejsning pågældende udstyr til og positionering korrekt Installation

- Afmontering, fjernelse og den gamle genanvendelse af Installation

- Tilpasning programmering og af det nye Installationer via eksisterende Siemens reguleringssystem.

Punkt II omfatter:

- Totalgarantivedligeholdelse af det med udstyr installerede 4 Kontroller året om i 2-ARIG period.

Auftragsgegenstand:

- Installation von und 2 Rückkühlern 2 "Free cooling" -Wärmetauschern auf dem Dach of Euroforum-als Ersatz für 2 Gebäudes Kühltürme,

- Wartung der im Rahmen einer installierten Geräte 2-Jahres-Vollgarantie ab Inbetriebnahme.

Posten I umfasst Folgendes:

- Lieferung, Einbau und Anschluss an das vorhandene Wasserversorgungsnetz Inbetriebnahme sowie von und Rückkühlern 2 2 Free-Cooling-Wärmetauschern,

- Transport-, Hebe- und Ausbauarbeiten bezüglich bestehenden der Infrastruktur (Öffnen of Dachs und Wanddurchbruch) um die Installation und vor Ort durchzuführen fachgerecht abzuschließen,

- Dismantling and Recycling Entsorgung und der alten Installationen,

- Einstellung und Programmierung der neuen Installationen über das Bestehende Regelungssystem von Siemens.

Posten II umfasst Folgendes:

- Wartung der im Rahmen einer installierten Geräte Vollgarantie im wind von 4 Durchgängen pro Jahr über einen Zeitraum von 2 Jahren.

This contract Involves:

- The replacing two cooling towers in the roof of the Euroforum Buil ...

Purchase of 8 HPGe detectors which combine electric cooling with liquid nitrogen cooling (hybrid systems)

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Energy, Directorate E — Euratom Safeguards | Published January 24, 2017
Winner
Canberra NV/SA
cpvs
98113100

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Energi, Direktorat E — Euratoms sikkerhedskontrol, som handler på grundlag af artikel 77 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratomtraktaten), gennemfører nuklear sikkerhed i medlemsstaterne i Den Europæiske Union.

For at sikre, at nukleart materiale kun anvendes som angivet, er fysisk kontrol af nukleart materiale i hele det nukleare brændselskredsløb påkrævet. I forbindelse med modernisering af eksisterende udstyr skal en række detektorer af germanium af høj renhed (HPGe) udskiftes. Detektorerne anvendes i rutinearbejde i interne laboratorier som byggesten i systemer, der udfører højpræcisionsmålinger.

For at dække de behov, der opstår ved inspektionsaktiviteterne anført ovenfor, skal der inden for rammerne af denne kontrakt indkøbes 8 HPGe-detektorer, som kombinerer elektrisk køling med flydende nitrogenkøling (hybride systemer).

For at dække de behov, der opstår ved inspektionsaktiviteterne anført ovenfor, skal der inden for rammerne af denne kontrakt indkøbes 8 HPGe-detektorer, som kombinerer elektrisk køling med flydende nitrogenkøling (hybride systemer).

Eftersom udskiftningen af eksisterende udstyr skal koordineres med inspektionsplanlægningen, bedes den valgte tilbudsgiver være opmærksom på, at leveringen af de nye enheder ikke må overstige kontraktens varighed.

Detektorerne skal integreres i et eksisterende system. Derfor er det vigtigt, at dette udstyr er kompatibelt med den eksisterende hardware, f.eks. hvad angår udstyrets dimensioner, hvad angår elektriske stik og andre parametre og navnligt hvad angår deres spektrometriske ydeevne.

Pålidelighed og lave vedligeholdelsesbehov af udstyret er nøglefaktorer, der skal tages i betragtning.

Die Generaldirektion Energie, Direktion E — EURATOM-Sicherheitsüberwachung der Europäischen Kommission, die auf der Grundlage von Artikel 77 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM) tätig ist, ist für die Umsetzung nuklearer Sicherungsmaßnahmen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union zuständig.

Um sicherzustellen, dass Kernmaterial nur gemäß Erklärung verwendet wird, ist eine physische Überprüfung von Kernmaterial im gesamten nuklearen Brennstoff-Zyklus erforderlich. Im Rahmen der Modernisierung der vorhandenen Ausrüstung müssen mehrere hochreine Germanium-Detektoren (HPGe-Detektoren) ersetzt werden, die bei routinemäßigen Aufgaben in den eigenen Laboratorien als Bausteine von Systemen eingesetzt werden, mit denen Messungen mit hoher Genauigkeit durchgeführt werden.

Um die Bedürfnisse im Zusammenhang mit den oben genannten Inspektionsaktivitäten zu decken, werden im Rahmen dieses Auftrags 8 HPGe-Detektoren, in denen eine elektrisch betriebene Kühlung mit einer Kühlung durch flüssigen Stickstoff kombiniert wird (hybride Systeme), beschafft.

Um die Bedürfnisse im Zusammenhang mit den oben genannten Inspektionsaktivitäten zu decken, werden im Rahmen dieses Auftrags 8 HPGe-Detektoren, in denen eine elektrisch betriebene Kühlung mit einer Kühlung durch flüssigen Stickstoff kombiniert wird (hybride Systeme), beschafft.

Da der Austausch der bisherigen Ausrüstung mit den Inspektionszeitplänen abgestimmt werden muss, muss der erfolgreiche Bieter berücksichtigen, dass die Lieferung von neuen Geräten die Vertragslaufzeit nicht überschreiten darf.

Die Detektoren werden in ein bestehendes System integriert. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, dass diese Ausrüstung mit der bestehenden Hardware kompatibel ist, z. B. in Bezug auf den Umfang der Ausrüstung, deren elektrische Steckverbinder und andere Parameter, insbesondere im Hinblick auf deren spektrometrische Leistung.

Wesentliche zu berücksichtigende Faktoren sind die Zuverlässigkeit und ein geringer Wartungsbedarf der Ausrüstung.

The Directorate-General for Energy, Directorate E — Euratom safeguards of the European Commission, acting on the basis of Article 77 of the Treaty Establishing the European Atomic Energy Community (Euratom Treaty), implements nuclear safeguards in the Member States of the European Union.

To ensure that nuclear material is only used as declared, physical verification of nuclear material throughout the nuclear fuel cycle is required. In the course of modernising existing equipment, a number of high purity germanium (HPGe) detectors have to be replaced, which are used in routine operations in the on-site laboratories as building blocks of systems carrying out high precision measurements.

In order to cover the needs arising from the inspection activities mentioned above, 8 HPGe detectors which combine electric cooling with liquid nitrogen cooling (hybrid systems), will be purchased in the framework of this contract.

In order to cover the needs arising from the inspection activities mentioned above, 8 HPGe detectors which combine electric cooling with liquid nitrogen cooling (hybrid systems), will be purchased in the framework of this contract.

Due to the fact that the replacement of existing equipment has to be harmonised with the inspection schedules, the successful tenderer needs to take into account, that the delivery of the new devices may not exceed the contract duration.

The detectors will be integrated in an existing system. For this reason, it is essential that this equipment is compatible with the existing hardware, e.g. in terms of dimensions of the equipment, in terms of their electrical connectors and other parameters, and particularly in their spectrometric performance.

Reliability and low maintenance needs of the equipment are key factors to be taken into consideration.

La Dirección General de Energía, Dirección E — Control de Seguridad de Euratom de la Comisión Europea, actuando de conformidad con el artículo 77 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Tratado Euratom), aplica los controles de seguridad nuclear en los Estados miembros de la Unión Europea.

Con el fin de garantizar que el material nuclear se utilice únicamente de la forma declarada, es necesario realizar una verificación física del material nuclear a lo largo de todo el ciclo del combustible nuclear. Durante la modernización de los equipos existentes, será necesario sustituir una serie de detectores de germanio de alta pureza que se utilizan en las operaciones rutinarias de los laboratorios «in situ» como bloques componentes de los sistemas que llevan a cabo las mediciones de alta precisión.

Con el fin de cubrir las necesidades derivadas de las actividades de inspección mencionadas anteriormente, en el marco de este contrato se adquirirán 8 detectores de germanio de alta pureza que combinan la refrigeración eléctrica con la refrigeración por nitrógeno líquido (sistemas híbridos).

Con el fin de cubrir las necesidades derivadas de las actividades de inspección mencionadas anteriormente, en el marco de este contrato se adquirirán 8 detectores de germanio de alta pureza que combinan la refrigeración eléctrica con la refrigeración por nitrógeno líquido (sistemas híbridos).

Debido al hecho de que la sustitución de los equipos existentes tiene que armonizarse con el calendario de inspecciones, el licitador adjudicatario debe tener en cuenta que la entrega de los nuevos dispositivos no podrá exceder la duración del contrato.

Los detectores se integrarán en el sistema actual. Por este motivo, es fundamental que estos equipos sean compatibles con el «hardware» existente, por ejemplo, en lo que se refiere a las dimensiones de los mismos, a sus conectores eléctricos y otros parámetros, y especialmente su rendimiento espectrométrico.

La fiabilidad y la necesidad de un bajo nivel de mantenimiento de los equipos son factores clave que han de tenerse en cuenta.

Euroopan komission energian pääosaston linja E – Euratomin ydinmateriaalivalvonta toteuttaa Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen (Euratom-sopimus) 77 artiklan nojalla ydinmateriaalivalvontaa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Ydinmateriaalin fyysinen tarkastus koko ydinpolttoaineen kierron ajan vaaditaan sen varmistamiseksi, että ydinmateriaalia käytetään ainoastaan ilmoitetun mukaisesti. Nykyisten laitteiden nykyaikaistamisen aikana useita puhdasgermaniumilmaisimia (high purity germanium – HPGe) on vaihdettava. Ilmaisimia käytetään tavanomaisissa toiminnoissa paikan päällä olevissa laboratorioissa järjestelmien rakenneosina erittäin tarkkojen mittausten suorittamiseen.

Edellä mainituista tarkastustoimista johtuvien tarpeiden kattamiseksi 8 puhdasgermaniumilmaisinta, joissa yhdistyvät sähköinen jäähdytys ja nestemäisellä typellä jäähdytys (hybridijärjestelmät), hankitaan tämän sopimuksen puitteissa.

Edellä mainituista tarkastustoimista johtuvien tarpeiden kattamiseksi 8 puhdasgermaniumilmaisinta, joissa yhdistyvät sähköinen jäähdytys ja nestemäisellä typellä jäähdytys (hybridijärjestelmät), hankitaan tämän sopimuksen puitteissa.

Nykyisten laitteiden vaihtaminen on sovitettava yhteen tarkastusaikataulujen kanssa, minkä vuoksi valitun tarjoajan on otettava huomioon, että uusien laitteiden toimittamiseen kuluva aika ei saa ylittää sopimuksen kestoaikaa.

Ilmaisimet integroidaan nykyiseen järjestelmään. Tästä syystä on olennaisen tärkeää, että kyseiset laitteet ovat yhteensopivia nykyisten laitteistojen kanssa esim. laitteiden mittojen, sähköliitinten ja muiden muuttujien sekä erityisesti spektrometrisen suorituskyvyn osalta.

Laitteiden luotettavuus ja vähäinen huollon tarve ovat keskeisiä huomioon otettavia tekijöitä.

La direction E «Contrôle de sécurité d'EURATOM» de la direction générale de l'énergie de la Commission européenne, agissant sur la base de l'article 77 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (traité Euratom), met en place des garanties nucléaires dans les États membres de l'Union européenne.

Afin de veiller à ce que les matières nucléaires soient uniquement utilisées comme déclaré, il est nécessaire de réaliser un contrôle physique de celles-ci tout au long du cycle du combustible nucléaire. Dans le cadre de la modernisation de l'équipement actuel, plusieurs détecteurs au germanium de haute pureté (HPGe) doivent être remplacés. Ces appareils sont utilisés lors des activités de routine des laboratoires sur site en tant qu'éléments constitutifs des systèmes permettant de réaliser des mesures de haute précision.

Afin de répondre aux besoins résultant des activités de contrôle susmentionnées, 8 détecteurs HPGe combinant refroidissement électrique et refroidissement à l'azote liquide (systèmes hybrides) seront acquis dans le cadre du présent marché.

Afin de répondre aux besoins résultant des activités de contrôle susmentionnées, 8 détecteurs HPGe combinant refroidissement électrique et refroidissement à l'azote liquide (systèmes hybrides) seront acquis dans le cadre du présent marché.

En raison du fait que le remplacement de l'équipement actuel doit être harmonisé avec les calendriers d'inspection, le soumissionnaire retenu doit tenir compte du fait que le délai de livraison des nouveaux appareils ne pourra pas dépasser la durée du contrat.

Les détecteurs seront intégrés dans un système existant. Pour cette raison, il est essentiel que cet équipement soit compatible avec le matériel informatique existant, par exemple en termes de dimensions de l'équipement, de connecteurs électriques de l'équipement et d'autres paramètres, notamment en ce qui concerne ses performances spectrométriques.

La fiabilité et les faibles besoins de maintenance de l'équipement sont des facteurs clés à prendre en considération.

Η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, Διεύθυνση E — Διασφαλίσεις της Ευρατόμ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ενεργεί βάσει του άρθρου 77 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (συνθήκη Ευρατόμ), εφαρμόζει πυρηνικές διασφαλίσεις στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να εξασφαλιστεί ότι τα πυρηνικά υλικά χρησιμοποιούνται μόνον όπως δηλώνεται, απαιτείται η φυσική επαλήθευση των πυρηνικών υλικών σε ολόκληρο τον κύκλο του πυρηνικού καυσίμου. Κατά τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος εξοπλισμού, πρέπει να αντικατασταθεί ένας αριθμός ανιχνευτών γερμανίου υψηλής καθαρότητας (HPGe), οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις ρουτίνας σε επιτόπια εργαστήρια ως δομικά στοιχεία των συστημάτων εκτέλεσης μετρήσεων υψηλής ακρίβειας.

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν από τις δραστηριότητες επιθεώρησης που αναφέρονται ανωτέρω, θα αγοραστούν στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης 8 ανιχνευτές γερμανίου υψηλής καθαρότητας (HPGe) που συνδυάζουν ηλεκτρική ψύξη με ψύξη υγρού αζώτου (υβριδικά συστήματα).

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν από τις δραστηριότητες επιθεώρησης που αναφέρονται ανωτέρω, θα αγοραστούν στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης 8 ανιχνευτές γερμανίου υψηλής καθαρότητας (HPGe) που συνδυάζουν ηλεκτρική ψύξη με ψύξη υγρού αζώτου (υβριδικά συστήματα).

Λόγω του γεγονότος ότι η αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού πρέπει να εναρμονιστεί με τα προγράμματα επιθεώρησης, ο επιλεγείς υποψήφιος πρέπει να λάβει υπόψη ότι η παράδοση των νέων συσκευών δεν μπορεί να υπερβεί τη διάρκεια της σύμβασης.

Οι ανιχνευτές θα ενσωματωθούν σε ένα ήδη υφιστάμενο σύστημα. Για τον λόγο αυτόν, είναι σημαντικό ο εν λόγω εξοπλισμός να είναι συμβατός με το υπάρχον υλισμικό, π.χ. όσον αφορά τις διαστάσεις του εξοπλισμού, τα ηλεκτρικά βύσματα και άλλες παραμέτρους, και ιδίως τη μέθοδο της φασματογραφικής τους απόδοσης.

Οι βασικοί παράγοντες που θα ληφθούν υπόψη είναι η αξιοπιστία και χαμηλές ανάγκες συντήρησης του εξοπλισμού.

La direzione generale dell'Energia, direzione E — Controllo di sicurezza Euratom della Commissione europea, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 77 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato Euratom), attua il controllo di sicurezza nucleare negli Stati membri dell'Unione europea.

Per garantire che il materiale nucleare venga utilizzato solo come dichiarato, è necessaria la verifica fisica del materiale nucleare durante tutto il ciclo del combustibile nucleare. Nel processo di modernizzazione delle apparecchiature esistenti, devono essere sostituiti diversi rivelatori al germanio iperpuro (HPGe), utilizzati in operazioni di routine in laboratori in loco come elementi costitutivi dei sistemi che eseguono misurazioni ad alta precisione.

Al fine di soddisfare le esigenze derivanti dalle attività d'ispezione di cui sopra, nell'ambito del presente appalto saranno acquistati 8 rivelatori HPGe che combinano raffreddamento elettrico e raffreddamento ad azoto liquido (sistemi ibridi).

Al fine di soddisfare le esigenze derivanti dalle attività d'ispezione di cui sopra, nell'ambito del presente appalto saranno acquistati 8 rivelatori HPGe che combinano raffreddamento elettrico e raffreddamento ad azoto liquido (sistemi ibridi).

Dato che la sostituzione delle attrezzature esistenti deve essere armonizzata con i programmi d'ispezione, l'aggiudicatario deve considerare che la fornitura di nuove attrezzature potrebbe non superare la durata del contratto.

I rivelatori saranno integrati in un sistema esistente. Per questo motivo, è essenziale che tali attrezzature siano compatibili con l'hardware esistente, ad esempio in termini di dimensioni delle attrezzature, dei loro connettori elettrici e di altri parametri, e in particolare per quanto riguarda le loro prestazioni spettrometriche.

L'affidabilità e le basse esigenze di manutenzione delle attrezzature sono i principali fattori da prendere in considerazione.

Het directoraat-generaal Energie –– directoraat E –– Veiligheidscontrole van Euratom van de Europese Commissie, dat handelt op basis van artikel 77 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom-verdrag), voert nucleaire beveiligingsmaatregelen uit in de lidstaten van de Europese Unie.

Om ervoor te zorgen dat nucleair materiaal enkel wordt gebruikt zoals is aangegeven, is de fysische controle van nucleair materiaal vereist doorheen de splijtstofkringloop. Bij de modernisering van de bestaande uitrusting moeten een aantal detectoren op basis van hoogzuiver germanium („HPGe-detectoren”) worden vervangen; deze worden gebruikt bij routinematige procedures in laboratoria ter plaatse als bouwstenen van systemen die metingen met hoge nauwkeurigheid uitvoeren.

Om de behoeften te bestrijken die voortvloeien uit bovengenoemde inspectieactiviteiten zullen in het kader van onderhavige opdracht 8 HPGe-detectoren die elektrische koeling combineren met koeling met vloeibare stikstof (hybridesystemen) worden aangekocht.

Om de behoeften te bestrijken die voortvloeien uit bovengenoemde inspectieactiviteiten zullen in het kader van onderhavige opdracht 8 HPGe-detectoren die elektrische koeling combineren met koeling met vloeibare stikstof (hybridesystemen) worden aangekocht.

Aangezien het vervangen van bestaande uitrusting moet worden geharmoniseerd met de inspectieschema's moet de geselecteerde inschrijver er rekening mee houden dat de levering van de nieuwe toestellen de looptijd van de overeenkomst niet mag overschrijden.

De detectoren zullen worden geïntegreerd in een bestaand systeem. Daarom is het van essentieel belang dat deze uitrusting compatibel is met de bestaande hardware, bijvoorbeeld wat betreft de afmetingen van de uitrusting, de elektrische connectoren ervan en andere parameters, en met name wat de spectrometrische prestatie ervan betreft.

De betrouwbaarheid en onderhoudsvriendelijkheid van de uitrusting zijn belangrijke factoren om rekening mee te houden.

A Direção-Geral da Energia, Direção E — Salvaguardas Euratom, da Comissão Europeia, agindo com base no artigo 77.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica (Tratado Euratom), implementa salvaguardas nucleares nos Estados-Membros da União Europeia.

Com vista a garantir que o material nuclear é utilizado apenas conforme declarado, é exigida a verificação física do material nuclear em todo o ciclo de combustível nuclear. Ao longo da modernização do equipamento existente, devem ser substituídos uma série de detetores de germânio de elevada pureza (HPGe), que são utilizados em operações de rotina nos laboratórios no local como elementos de base de sistemas que realizam medições de alta precisão.

A fim de abranger as necessidades resultantes das atividades de inspeção supramencionadas, serão adquiridos no âmbito do presente contrato 8 detetores HPGe que combinam arrefecimento elétrico com arrefecimento por azoto líquido (sistemas híbridos).

A fim de abranger as necessidades resultantes das atividades de inspeção supramencionadas, serão adquiridos no âmbito do presente contrato 8 detetores HPGe que combinam arrefecimento elétrico com arrefecimento por azoto líquido (sistemas híbridos).

Devido ao facto de a substituição de equipamento existente ter de ser harmonizada com os horários de inspeção, o proponente selecionado deve ter em conta que a entrega dos novos dispositivos não pode exceder a duração do contrato.

Os detetores serão integrados num sistema existente. Por este motivo, é essencial que este equipamento seja compatível com o hardware existente, por exemplo, em termos de dimensões do equipamento, em termos de respetivos conectores elétricos e outros parâmetros e, em particular, no respetivo desempenho espectrométrico.

A fiabilidade e as baixas necessidades de manutenção do equipamento são fatores principais a tomar em consideração.

Generaldirektoratet för energi, direktorat E – Euratom: kärnämneskontroll vid Europeiska kommissionen, verkar på grundval av artikel 77 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratomfördraget) och genomför kärnämneskontroller i Europeiska unionens medlemsstater.

För att säkerställa att kärnämnen enbart används på det sätt som uppgivits krävs fysiska kontroller av kärnämnen genom hela kärnbränslecykeln. Under loppet av moderniseringen av befintlig utrustning måste ett antal detektorer för germanium av hög renhet (high purity germanium – HPGe) ersättas. Dessa används vid rutinmässiga moment i de lokala laboratorierna som byggstenar för system för utförande av högprecisionsmätningar.

För att täcka de behov som uppstått genom de ovannämnda inspektionsverksamheterna kommer 8 stycken HPGe-detektorer som kombinerar elektrisk kylning med kylning med flytande kväve (hybridsystem) att köpas in inom ramen för detta kontrakt.

För att täcka de behov som uppstått genom de ovannämnda inspektionsverksamheterna kommer 8 stycken HPGe-detektorer som kombinerar elektrisk kylning med kylning med flytande kväve (hybridsystem) att köpas in inom ramen för detta kontrakt.

Eftersom utbyte av befintlig utrustning måste harmoniseras med inspektionsscheman måste den utvalde anbudsgivaren beakta att leveransen av de nya enheterna inte får överstiga kontraktets löptid.

Detektorerna ska integreras i ett befintligt system. Därför är det väsentligt att denna utrustning är kompatibel med befintlig maskinvara, t.ex. vad gäller utrustningens storlek, vad gäller elektriska anslutningsdon och andra parametrar, och särskilt vad gäller dess spektrometriska prestanda.

Tillförlitlighet och låga underhållsbehov avseende utrustningen är nyckelfaktorer som ska beaktas.

Generální ředitelství pro energetiku, Ředitelství E – Systém záruk Euratomu Evropské komise, jednající na základě článku 77 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Smlouva o Euratomu), zavádí jaderná bezpečnostní opatření v členských státech Evropské unie.

Aby se zajistilo, že se bude jaderný materiál používat jen v souladu s deklarovaným použitím, požaduje se fyzická kontrola jaderného materiálu v průběhu celého cyklu jaderného paliva. V průběhu modernizace stávajícího zařízení je nutné vyměnit několik detektorů germania s vysokým stupněm čistoty (HPGe), které se používají při běžných operacích v laboratořích na místě, jako stavební prvky systémů, které provádějí velmi přesná měření.

S cílem pokrýt potřeby vyplývající z kontrolních činností uvedených výše bude v rámci této zakázky pořízeno 8 detektorů HPGe, které kombinují elektrické chlazení s chlazením tekutým dusíkem (hybridní systémy).

S cílem pokrýt potřeby vyplývající z kontrolních činností uvedených výše bude v rámci této zakázky pořízeno 8 detektorů HPGe, které kombinují elektrické chlazení s chlazením tekutým dusíkem (hybridní systémy).

Vzhledem ke skutečnosti, že výměna stávajícího vybavení musí být harmonizována s harmonogramy kontrol, musí úspěšný uchazeč vzít v úvahu, že dodávka nových přístrojů nesmí přesáhnout dobu trvání zakázky.

Detektory budou zabudovány do stávajícího systému. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby toto vybavení bylo kompatibilní se stávajícím hardwarem, např. z hlediska rozměrů vybavení, z hlediska jejich elektrických konektorů a dalších parametrů a především z hlediska jejich spektrometrického výkonu.

Spolehlivost a nízká potřeba údržby vybavení jsou klíčovými faktory, které budou brány v úvahu.

Euroopa Komisjoni energeetika peadirektoraadi tuumaenergiaalaste kaitsemeetmete direktoraat (direktoraat E), kes tegutseb Euroopa Aatomienergiaühenduse (Euratomi) asutamislepingu artikli 77 alusel, juurutab Euroopa Liidu liikmesriikides tuumaenergiaalaseid kaitsemeetmeid.

Tuumamaterjali üksnes deklareeritud viisil kasutamise tagamiseks tuleb tuumamaterjali kogu tuumkütusetsükli jooksul füüsiliselt kontrollida. Olemasolevate seadmete moderniseerimise käigus tuleb välja vahetada mitu ülipuhtast germaaniumist (high purity germanium (HPGe)) detektorit, mida kasutatakse kohapealsete laborite igapäevastes toimingutes ülitäpseid mõõtmisi tegevate süsteemide koostisosadena.

Selle lepingu raames ostetakse eespool nimetatud kontrollimistegevustest tulenevate vajaduste täitmiseks 8 ülipuhtast germaaniumist detektorit, mida jahutatakse nii elektriliselt kui ka vedela lämmastikuga (hübriidsüsteemide abil).

Selle lepingu raames ostetakse eespool nimetatud kontrollimistegevustest tulenevate vajaduste täitmiseks 8 ülipuhtast germaaniumist detektorit, mida jahutatakse nii elektriliselt kui ka vedela lämmastikuga (hübriidsüsteemide abil).

Kuna olemasolevate seadmete väljavahetamine tuleb viia kooskõlla kontrollide ajakavaga, peab edukas pakkuja arvesse võtma, et uute seadmete kohaletoimetamine ei tohi ületada lepingu kestust.

Detektorid integreeritakse olemasolevasse süsteemi. Seetõttu on väga oluline, et need seadmed oleksid olemasoleva riistvaraga ühilduvad, nt seadmete mõõtmete, elektriliste ühenduste ja teiste parameetrite osas, ja eelkõige nende spektromeetrilise toimimise osas.

Seadmete töökindlus ja väikesed hooldusvajadused on põhilised arvestatavad tegurid.

Az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatóságának az Euratom biztosítéki rendelkezéseivel foglalkozó E Igazgatósága az Európai Atomenergia Közösséget létrehozó szerződés (Euratom szerződés) 77. cikke értelmében nukleáris biztosítéki intézkedéseket hajt végre az Európai Unió tagállamaiban.

Annak biztosítása érdekében, hogy a nukleáris anyagot kizárólag a bejelentésnek megfelelően használják, a nukleáris anyagot a nukleáris üzemanyagciklus egésze során fizikailag ellenőrizni kell. A meglévő berendezések modernizálása során számos olyan, nagy tisztaságú germánium detektort lecseréltek, amelyek a helyi laboratóriumokban a rutineljárások során a nagyprecizitású méréseket végző rendszerek építőelemeiként szolgálnak.

A fent említett ellenőrzési tevékenységekből fakadó igények kielégítése érdekében a szerződés keretében 8 db, elektromos hűtés és folyékony nitrogénes hűtés kombinációjával működő, nagy tisztaságú germánium detektor (hibrid rendszer) kerül beszerzésre.

A fent említett ellenőrzési tevékenységekből fakadó igények kielégítése érdekében a szerződés keretében 8 db, elektromos hűtés és folyékony nitrogénes hűtés kombinációjával működő, nagy tisztaságú germánium detektor (hibrid rendszer) kerül beszerzésre.

Mivel a meglévő berendezések cseréjét össze kell hangolni az ellenőrzési ütemtervekkel, a sikeres pályázónak figyelembe kell vennie, hogy az új berendezések leszállítását a szerződés időtartamán belül kell végrehajtani (a határidőt nem lehet túllépni).

A detektorokat egy már meglévő rendszerbe fogják integrálni. Alapvető fontosságú ezért, hogy e berendezések kompatibilisek legyenek a meglévő hardverrel, például a berendezések méreteit tekintve, elektromos csatlakozóikat és egyéb paramétereit tekintve, valamint különösen spektrometriai teljesítményüket tekintve.

A berendezések megbízhatósága és alacsony karbantartási igénye kulcsfontosságú figyelembe veendő tényezők.

Europos Komisijos Energetikos direktorato E direktoratas – Euratomo saugumo kontrolė, veikiantis Europos atominės energijos bendrijos steigimo Sutarties (Euratomo sutarties) 77 straipsnio pagrindu, įgyvendina branduolinę saugą Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Siekiant užtikrinti, kad branduolinė medžiaga būtų naudojama tik pagal paskirtį, reikalaujama fizinė branduolinės medžiagos patikra branduolinio kuro ciklo metu. Modernizuojant esamą įrangą, dalį didelio grynumo germanio detektorių, kurie naudojami atliekant įprastą veiklą vietoje esančiose laboratorijose kaip pagrindiniai sistemų, kuriomis atliekami didelio tikslumo matavimai, elementai, reikia pakeisti.

Siekiant patenkinti dėl minėtos tikrinimo veiklos atsiradusius poreikius, pagal šią sutartį bus perkami 8 didelio grynumo germanio (HPGe) detektoriai, kurie elektrinį aušinimą sujungia su skystojo azoto aušinimu (hibridinės sistemos).

Siekiant patenkinti dėl minėtos tikrinimo veiklos atsiradusius poreikius, pagal šią sutartį bus perkami 8 didelio grynumo germanio (HPGe) detektoriai, kurie elektrinį aušinimą sujungia su skystojo azoto aušinimu (hibridinės sistemos).

Atsižvelgiant į tai, kad esamos įrangos pakeitimą reikia suderinti su tikrinimo tvarkaraščiais, laimėjęs konkurso dalyvis turi atsižvelgti į tai, kad naujų prietaisų pristatymas negali viršyti sutarties trukmės.

Detektoriai bus integruojami į esamą sistemą. Dėl šios priežasties svarbu, kad ši įranga būtų suderinama su aparatine įranga, pvz., atsižvelgiant į įrangos matmenis, į jų elektrines jungtis ir kitus parametrus bei ypač į jų spektrometrijos veikimą.

Pagrindiniai veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti, yra įrangos patikimumas ir mažas priežiūros poreikis.

Eiropas Komisijas Enerģētikas ģenerāldirektorāta E direktorāts "Euratom drošības pasākumi" saskaņā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma (Euratom līguma) 77. pantu Eiropas Savienības dalībvalstīs īsteno kodoldrošības pasākumus.

Lai nodrošinātu, ka kodolmateriāli tiek izmantoti tikai deklarētajā veidā, nepieciešams veikt fiziskas kodolmateriālu pārbaudes visā kodoldegvielas ciklā. Aprīkojuma modernizācijas ietvaros ir jānomaina vairāki augstas tīrības germānija detektori, ko izmanto lokālajās laboratorijās veiktajās regulārajās darbībās kā augstas precizitātes mērījumu veikšanai paredzēto sistēmu komponentus.

Lai apmierinātu ar minētajām pārbaudes darbībām saistītās vajadzības, šā līguma ietvaros tiks iegādāti 8 augstas tīrības germānija detektori ar kombinētu elektrisko dzesēšanu un šķidrā slāpekļa dzesēšanu (hibrīdsistēmas).

Lai apmierinātu ar iepriekš minētajām pārbaudes darbībām saistītās vajadzības, šā līguma ietvaros tiks iegādāti 8 augstas tīrības germānija detektori ar kombinētu elektrisko dzesēšanu un šķidrā slāpekļa dzesēšanu (hibrīdsistēmas).

Tā kā pašreizējā aprīkojuma nomaiņu nepieciešams saskaņot ar pārbaužu grafikiem, veiksmīgajam pretendentam jāņem vērā, ka jauno iekārtu piegādes termiņš nevar pārsniegt līguma darbības laiku.

Detektori tiks integrēti esošajā sistēmā. Šā iemesla dēļ ir ļoti svarīgi, lai šis aprīkojums būtu saderīgs ar esošo aparatūru, piemēram, iekārtu izmēra ziņā, elektrisko savienotāju un citu parametru ziņā, un jo īpaši attiecībā uz iekārtu spektrometrisko veiktspēju.

Galvenie faktori, kas jāņem vērā, ir aprīkojuma uzticamība un nesarežģīta uzturēšana.

Id-Direttorat Ġenerali għall-Enerġija, id-Direttorat E — is-salvagwardji tal-Euratom mill-Kummissjoni Ewropea, li taġixxi fuq il-bażi ta' Artikolu 77 tat-Trattat li Jwaqqaf il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (it-Trattat Euratom), jimplimenta s-sigurtà nukleari fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea.

Biex ikun assigurat li l-materjal nukleari jkun użat biss kif iddikjarat, verifika fiżika tal-materjal nukleari permezz taċ-ċiklu tal-fjuwil nukleari hu meħtieġ. Fil-kors tal-immodernizzar tat-tagħmir eżistenti, numru ta' ditekters tal-ġermanium ta' purità għolja (HPGe) iridu jinbidlu, li huma wżati fl-operazzjonijiet ta' rutina f'laboratorji fuq is-sit bħala blokok tal-bini ta' sistemi li jwettqu kejl ta' preċiżjoni għolja.

Sabiex ikunu koperti l-ħtiġijiet li jemerġu mill-attivitajiet ta' spezzjonar imsemmijin hawn fuq, 8 ditekters HPGe li jikkombinaw it-tkessiħ bl-użu tal-elettriku mat-tkessiħ bin-nitroġenu likwidu (sistemi ibridi), se jinxtraw fil-qafas ta' dan il-kuntratt.

Sabiex ikunu koperti l-ħtiġijiet li jemerġu mill-attivitajiet ta' spezzjonar imsemmijin hawn fuq, 8 ditekters HPGe li jikkombinaw it-tkessiħ bl-użu tal-elettriku mat-tkessiħ bin-nitroġenu likwidu (sistemi ibridi), se jinxtraw fil-qafas ta' dan il-kuntratt.

Minħabba l-fatt li l-bdil tat-tagħmir eżistenti irid jiġi armonizzat bl-iskedi tal-ispezzjonar, it-teffiegħ tal-offerta li jintagħżel jeħtieġ li jieħu f'kunsiderazzjoni, li l-ikkunsinnar tal-apparati l-ġodda ma jistax jaqbeż it-tul ta' żmien tal-kuntratt.

Id-ditekters se jkunu integrati f'sistema eżistenti. Għal din ir-raġuni, hu essenzjali li dan it-tagħmir ikun kompatibbli mal-ħardwer eżistenti, p.e. f'termini ta' dimensjonijiet tat-tagħmir, f'termini tal-konnetturi elettriċi tagħhom u parametri oħrajn, u partikolarment fil-prestazzjoni spettrometrika tagħhom.

L-affidabilità u l-ħtiġijiet ta' manutenzjoni baxxa tat-tagħmir huma l-fatturi ewlenin li jridu jittieħdu f'kunsiderazzjoni.

Dyrekcja Generalna ds. Energii, Dyrekcja E – Środki Kontroli Bezpieczeństwa EWEA, działając na podstawie art. 77 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (traktatu EURATOM), wdraża zabezpieczenia materiałów jądrowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W celu zagwarantowania użytkowania materiału jądrowego wyłącznie w zadeklarowany sposób wymagana jest fizyczna weryfikacja materiału jądrowego przez cały cykl paliwowy. W ramach modernizacji istniejącego sprzętu należy wymienić detektory germanowe typu HPGe (german o bardzo dużej czystości) wykorzystywane rutynowo w laboratoriach terenowych jako elementy składowe układów do przeprowadzania bardzo precyzyjnych pomiarów.

W celu zaspokojenia potrzeb wynikających z wyżej wymienionych działań kontrolnych w ramach przedmiotowego zamówienia zostanie zakupionych 8 detektorów HPGe chłodzonych elektrycznie i ciekłym azotem (w systemie hybrydowym).

W celu zaspokojenia potrzeb wynikających z wyżej wymienionych działań kontrolnych w ramach przedmiotowego zamówienia zostanie zakupionych 8 detektorów HPGe chłodzonych elektrycznie i ciekłym azotem (w systemie hybrydowym).

Ze względu na konieczność przeprowadzenia wymiany istniejącego sprzętu w terminie zgodnym z harmonogramem kontroli, wybrany oferent musi zapewnić, aby dostawa nowych urządzeń została zrealizowana w czasie nieprzekraczającym okresu trwania zamówienia.

Detektory zostaną zintegrowane z obecnym systemem. Z tego powodu konieczne jest zapewnienie ich kompatybilności z istniejącym sprzętem, np. pod względem wymiarów, złączy elektrycznych i innych parametrów, a w szczególności pod względem parametrów spektrometrycznych.

Niezawodność i niewielkie potrzeby w zakresie konserwacji sprzętu są kluczowymi czynnikami, jakie należy wziąć pod uwagę.

Generálne riaditeľstvo pre energetiku, Riaditeľstvo E – Systém záruk Euratomu Európskej komisie, konajúce na základe článku 77 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Zmluva o Euratome), zavádza jadrové bezpečnostné opatrenia v členských štátoch Európskej únie.

Aby sa zabezpečilo, že sa bude jadrový materiál používať iba v súlade s deklarovaným použitím, požaduje sa fyzická kontrola jadrového materiálu počas celého cyklu jadrového paliva. V priebehu modernizácie existujúceho zariadenia je potrebné vymeniť niekoľko detektorov germánia s vysokým stupňom čistoty (HPGe), ktoré sa používajú pri bežných operáciách v laboratóriách na mieste, ako stavebné prvky systémov, ktoré vykonávajú veľmi presné merania.

S cieľom pokryť potreby vyplývajúce z kontrolných činností uvedených vyššie, bude obstaraných 8 detektorov HPGe v rámci tejto zákazky, ktoré kombinujú elektrické chladenie s chladením tekutým dusíkom (hybridné systémy).

S cieľom pokryť potreby vyplývajúce z kontrolných činností uvedených vyššie, bude obstaraných 8 detektorov HPGe v rámci tejto zákazky, ktoré kombinujú elektrické chladenie s chladením tekutým dusíkom (hybridné systémy).

Vzhľadom na to, že výmena existujúceho zariadenia musí byť v súlade s harmonogramom kontrol, úspešný uchádzač musí vziať do úvahy, že dodanie nových zariadení nemôže presahovať trvanie zákazky.

Detektory budú integrované do existujúceho systému. Z tohto dôvodu je dôležité, aby bolo toto vybavenie kompatibilné s existujúcim hardvérom, napr. z hľadiska rozmeru zariadení, vzhľadom na ich elektrické konektory a iné parametre, a najmä čo sa týka ich spektrometrického výkonu.

Kľúčové faktory, ktoré sa budú brať do úvahy, sú spoľahlivosť a nízka potreba údržby.

Direktorat E – Nadzorni ukrepi Euratom Generalnega direktorata za energetiko Evropske komisije, ki deluje na podlagi člena 77 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Pogodba Euratom), izvaja jedrske varnostne ukrepe v državah članicah Evropske unije.

Za zagotovitev, da se jedrske snovi uporabljajo izključno v skladu z opredeljenim namenom, je treba zagotoviti fizično preverjanje jedrskih snovi v celotnem jedrskem gorivnem ciklu. V okviru modernizacije obstoječe opreme so bili zamenjani številni detektorji germanija visoke čistosti (high purity germanium – HPGe), ki se uporabljajo v rutinskih operacijah v laboratorijih na lokacijah, kot gradniki sistemov, ki izvajajo zelo natančna merjenja.

Za zadovoljitev potreb, ki izhajajo iz zgoraj omenjenih inšpekcijskih dejavnosti, bo v okviru tega naročila nabavljenih 8 detektorjev HPGe, ki združujejo električno hlajenje s hlajenjem s tekočim dušikom (hibridni sistemi).

Za zadovoljitev potreb, ki izhajajo iz zgoraj omenjenih inšpekcijskih dejavnosti, bo v okviru tega naročila nabavljenih 8 detektorjev HPGe, ki združujejo električno hlajenje s hlajenjem s tekočim dušikom (hibridni sistemi).

Glede na to, da je treba zamenjavo obstoječe opreme uskladiti z urniki inšpekcijskih pregledov, mora izbrani ponudnik upoštevati, da dobava novih naprav ne sme preseči pogodbenega trajanja.

Detektorji bodo integrirani v obstoječi sistem. Iz tega razloga je nujno, da je ta oprema združljiva z obstoječo strojno opremo, to je glede na dimenzije opreme, električne priključke in druge parametre ter zlasti glede spektrometrične učinkovitosti.

Zahteve glede zanesljivosti in nizkih potreb po vzdrževanju opreme so ključni dejavnik, ki ga je treba upoštevati

Déanann Ard-Stiúrthóireacht an Fhuinnimh, Stiúrthóireacht E — bearta cosanta Euratom an Choimisiúin Eorpaigh, agus í ag gníomhú ar bhonn Airteagal 77 an Chonartha lena mBunaítear an Comhphobal Eorpach d'Fhuinneamh Adamhach (an Conradh Euratom) cosaintí núicléacha a chur chun feidhme i mBallstáit an Aontais Eorpaigh.

D'fhonn a áirithiú nach n-úsáidtear ábhar núicléach ach mar a fhógraítear, tá fíorú fisiciúil an ábhair núicléach ar feadh thimthriall an bhreosla núicléach riachtanach. I gcaitheamh nuachóiriú an trealaimh atá ann cheana, ní mór roinnt brathadóirí gearmáiniam sháríonachta (HPGe) a athsholáthar, a ndéantar iad a úsáid in oibríochtaí gnáthaimh i saotharlanna ar an láithreán mar bhloic thógála na gcóras lena ndéantar tomhais ardbheachtais.

D'fhonn riachtanais a chlúdach a eascraíonn as na gníomhaíochtaí cigireachta thuasluaite, ceannófar 8 mbrathadóir gearmáiniam sháríonachta ina gcomhcheanglaítear fuarú leictreach le fuarú nítrigine leachtach (córais hibrideacha) i gcreat an chonartha seo.

D'fhonn riachtanais a chlúdach a eascraíonn as na gníomhaíochtaí cigireachta arna lua thuas, ceannófar 8 mbrathadóir gearmáiniam sháríonachta ina gcomhcheanglaítear fuarú leictreach le fuarú nítrigine leachtach (córais hibrideacha) i gcreat an chonartha seo.

Ós rud é nach mór athsholáthar an trealaimh atá ann cheana a chomhchuibhiú leis na sceidil iniúchóireachta, ní mór don tairgeoir rathúil a thabhairt san áireamh nach féidir le seachadadh na ngléasanna nua tréimhse an chonartha a shárú.

Déanfar na brathadóirí a chomhtháthú i gcóras atá ann cheana. Ar an gcúis sin, tá sé ríthábhachtach go bhfuil an trealamh sin comhoiriúnach leis na crua-earraí atá ann cheana, m.sh. ó thaobh thoisí an trealaimh, ó thaobh na nascóirí leictreacha agus na bparaiméadar eile lena mbaineann, agus go háirithe maidir lena bhfeidhmíocht speictriméadrach.

Is príomhthosca iad ar gá iad a thabhairt san áireamh iontaofacht agus riachtanais íseal-chothabhála an trealaimh.

Генерална дирекция „Енергетика“, дирекция E – Евратом - контрол на ядрената сигурност на Европейската комисия, действаща въз основа на член 77 от договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (договор Евратом), въвежда ядрена безопасност в държавите-членки на Европейския съюз.

За да се гарантира, че ядрените материали се използват само, както е декларирано, се изисква физическа проверка на ядрения материал по време на цикъла на ядреното гориво. В хода на модернизацията на съществуващото оборудване трябва да бъдат заменени редица детектори на германий с висока чистота (HPGe), които се използват в рутинни операции в лабораториите на място като градивни елементи на системите, извършващи измервания с висока точност.

За да се покрият нуждите, възникнали от контролните дейности, посочени по-горе, в рамките на тази поръчка ще бъдат закупени 8 HPGe детектора, които съчетават електрическо охлаждане с охлаждане с течен азот (хибридни системи).

За да се покрият нуждите, възникнали от контролните дейности, посочени по-горе, в рамките на тази поръчка ще бъдат закупени 8 HPGe детектора, които съчетават електрическо охлаждане с охлаждане с течен азот (хибридни системи).

Поради факта, че замяната на съществуващото оборудване трябва да бъде хармонизирана с графиците за инспектиране, одобреният оферент трябва да има предвид, че доставката на новите устройства не може да надвишава продължителността на поръчката.

Детекторите ще бъдат интегрирани в съществуващата система. Поради тази причина е от съществено значение това оборудване да е съвместимо със съществуващия хардуер, например по отношение на размерите на оборудването, по отношение на неговите електрически съединители и други параметри, и най-вече по отношение на неговото спектрометрично изпълнение.

Надеждността и нуждата от малко поддръжка на оборудването са ключовите фактори, които ще бъдат взети под внимание.

Direcția Generală Energie, Direcția E – Garanții Euratom a Comisiei Europene, acționând în temeiul articolului 77 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (Tratatul Euratom), pune în aplicare garanțiile nucleare în statele membre ale Uniunii Europene.

Pentru a se asigura utilizarea materialelor nucleare numai în scopurile declarate, este nevoie de verificarea fizică a materialelor nucleare pe durata întregului ciclu al combustibilului nuclear. În cursul procesului de modernizare a echipamentelor existente trebuie înlocuite mai multe detectoare de germaniu hiperpur (HPGe), care sunt utilizate în operațiunile de rutină desfășurate în laboratoarele de la fața locului ca elemente constitutive ale sistemelor care realizează măsurători de înaltă precizie.

Pentru a acoperi nevoile care decurg din activitățile de inspecție sus-menționate, în cadrul acestui contract vor fi achiziționate 8 detectoare de germaniu hiperpur care combină răcirea electrică cu răcirea cu azot lichid (sisteme hibride).

Pentru a acoperi nevoile care decurg din activitățile de inspecție sus-menționate, în cadrul acestui contract vor fi achiziționate 8 detectoare de germaniu hiperpur care combină răcirea electrică cu răcirea cu azot lichid (sisteme hibride).

Având în vedere că înlocuirea echipamentelor existente trebuie să fie armonizată cu calendarele de inspecție, ofertantul câștigător trebuie să țină seama de faptul că livrarea noilor dispozitive nu poate depăși durata contractului.

Detectoarele vor fi integrate într-un sistem existent. Din acest motiv, este esențial ca aceste echipamente să fie compatibile cu hardware-ul existent, de exemplu în ceea ce privește dimensiunile echipamentelor, conectorii lor electrici și alți parametri, în special performanța lor spectrometrică.

Fiabilitatea și necesitățile reduse de întreținere ale echipamentelor sunt factori-cheie care trebuie luați în considerare.

Glavna uprava za energetiku, Uprava E — nadzor sigurnosti Euratoma Europske komisije, postupajući na temelju članka 77. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (Ugovor o Euratomu), provodi nadzor nuklearne sigurnosti u državama članicama Europske unije.

Kako bi se osiguralo da se nuklearni materijal koristi samo tako kako je navedeno, nužna je fizikalna provjera nuklearnog materijala tijekom cijelog nuklearnog gorivnog ciklusa. Tijekom modernizacije postojeće opreme, morat će se zamijeniti određen broj detektora od germanija visoke čistoće (high purity germanium – HPGe), koji se koriste u rutinskim operacijama u laboratorijima na lokaciji kao moduli sustava kojima se izvršavaju visoko precizna mjerenja.

Kako bi se obuhvatile potrebe koje proizlaze iz prethodno navedenih aktivnosti inspekcije, 8 HPGe detektora koji kombiniraju električno hlađenje s hlađenjem tekućim dušikom (hibridni sustavi) kupit će se u okviru ovog ugovora.

Kako bi se obuhvatile potrebe koje proizlaze iz prethodno navedenih aktivnosti inspekcije, 8 HPGe detektora koji kombiniraju električno hlađenje s hlađenjem tekućim dušikom (hibridni sustavi) kupit će se u okviru ovog ugovora.

Zbog činjenice da zamjena postojeće opreme mora biti usklađena s rasporedima inspekcijskih pregleda, uspješni ponuditelj treba uzeti u obzir da isporuka novih uređaja ne smije premašiti razdoblje trajanje ugovora.

Detektori će biti integrirani u postojeći sustav. Iz tog razloga, bitno je da je navedena oprema kompatibilna s postojećim hardverom, npr. u smislu dimenzija opreme, električnih priključaka i ostalih parametara, a posebno u smislu spektrometrijske izvedbe.

Pouzdanost i niske potrebe za održavanjem opreme ključni su čimbenici koje treba uzeti u obzir.

Works HVAC - heating, ventilation, cooling and regulation.

Le Fonds Belval | Published May 13, 2014
Winner
Reckinger Alfred SAZare Îlot OuestEhlerange 4384
cpvs
45331000

Submission on the work of HVAC - heating, ventilation, cooling and regulation in the context of the construction of the hall test engineers Belval.

Works HVAC - heating, ventilation, cooling and regulation.

Le Fonds Belval | Published October 26, 2013  -  Deadline December 5, 2013
cpvs
45331000

Submission on the work of HVAC - heating, ventilation, cooling and regulation in the context of the construction of Hall Test Engineers Belval.

cooling and ventilation equipment

Société nationale des chemins de fer Luxembourgeois | Published September 4, 2012  -  Deadline October 5, 2012
cpvs
39715000, 42500000, 42510000, 42512000, 45232460, 45331000, 45331100, 45331200

:Étendue des travaux: — Fourniture, installation et mise en service du chauffage, — Fourniture, installation et mise en service de la ventilation, — Fourniture, installation et mise en service de la climatisation, — Fourniture et installation des sanitaires. Les candidats devront prouver leur compétence dans le domaine du HVAC en bâtiments. Les candidats devront en outre être disposés à travailler en étroite collaboration avec les différents intervenants du Projet. Les délais de construction devront être scrupuleusement respectés.

cooling and ventilation equipment

Société nationale des chemins de fer luxembourgeois | Published August 31, 2012  -  Deadline September 28, 2012
cpvs
39715000, 42500000, 42510000, 42512000, 45200000, 45232460, 45331000, 45331100, 45331200

:Etendue des travaux: — Fourniture, installation et mise en service du chauffage, — Fourniture, installation et mise en service de la ventilation, — Fourniture, installation et mise en service de la climatisation, — Fourniture et installation des sanitaires. Les candidats devront prouver leur compétence dans le domaine de HVAC en bâtiments. Les candidats devront en outre être disposés à travailler en étroite collaboration avec les différents. Intervenants du projet. Les détais de construction devront être scrupuleusement respectés.

installation work of cooling equipment

Institut luxembourgeois de régulation | Published October 31, 2012
Winner
Mersch & Schmitz S.ÀR.L 26 route de Capellen 8279 Holzem LUXEMBOURG
cpvs
45331230

Réaménagement des parties communes d'un ensemble d'immeubles comprenant les bâtiments Wiltheim et Raville au centre-ville pour les besoins de la chambre des députés et de l'Institut Luxembourgeois de régulation.

RFP 140007 Ultra Freezers.

Service des Infrastructures et de la Logistique | Published September 4, 2014  -  Deadline October 20, 2014
cpvs
38000000, 39711110

Supply and commissioning of: Position 1: 10x (ten) x — 80oC freezers; Position 2: 10x (ten) set of racks for 2 ml cryotubes boxes; Position 3: air/water cooling auto-switch option; Position 4: 1x (one) x — 80oC freezer with dual cooling.

RFP 140007 ULTRA FREEZERS.

Service des Infrastructures et de la Logistique | Published April 18, 2015
Winner
Top Class Products
cpvs
38000000, 39711110

Supply and commissioning of: Position 1: 10 x (ten) x -80 °C freezers; Position 2: 10 x (ten) set of racks for 2 ml cryotubes boxes; Position 3: air/water cooling auto-switch option; Position 4: 1 x (one) x -80 °C freezer with dual cooling.

Installation of heat exchangers with free cooling and air coolers 2, including their maintenance with full warranty

Europa-Kommissionen | Published August 29, 2014  -  Deadline October 6, 2014
cpvs
42510000

This contract includes: - replacement of two cooling towers on the roof Euroforum (1 rue Henri Schnadt, 2530 Luxembourg) heat exchanger with free cooling and air coolers 2 - to maintain full warranty installed equipment for 2 years after putting the equipment into operation.

1700198 | installation work of heating, ventilation, cooling and sanitary execute in the context of the "instance of Serra changes" Luxembourg-Kirchberg

PMP.LU / E FUAK - Fonds d'urbanisation et d'amnagement du Plateau de Kirchberg | Published February 6, 2017  -  Deadline March 30, 2017
cpvs
45000000

Installation work of heating, ventilation, cooling and sanitary execute in the context of the "instance of Serra changes" Luxembourg-Kirchberg

12001214 | cooling hardware installation work

PMP.LU / BET / B PWURTH - Paul Wurth S.A. | Published October 26, 2012  -  Deadline October 24, 2022
cpvs
45331230

Redevelopment of the common parts of a complex of buildings including buildings and Wiltheim Raville downtown for the needs of the chamber of deputies and the Institut Luxembourgeois de rgulation.

Cooling pumps

Le Fonds Belval | Published February 4, 2017
Winner
Soclima SA
cpvs
42122160, 44162000, 45331210, 45331230

Tender for the supply, installation and commissioning HVAC equipment service required within the HPC project in the Luxembourg University Computing Center in Belval.

Cooling pumps

Le Fonds Belval | Published October 19, 2016  -  Deadline November 30, 2016
cpvs
42122160, 44162000, 45331210, 45331230

Tender for the supply, installation and commissioning of HVAC equipment required in the HPC project in the Luxembourg University Computing Center in Belval.

Installation of a free-cooling heat exchanger and 2 air coolers, including the full-guarantee maintenance thereof

Europa-Kommissionen | Published November 28, 2015
Winner
Mersch & Schmitz Services Sàrl
cpvs
42510000

Ovaj ugovor obuhvaća - zamjenjivanje 2 rashladnih tornjeva na krovu zgrade Euroforum (10, rue Robert Stumper, 2557 Luxembourg, Luksemburg) izmjenjivačem topline his slobodnim hlađenjem i 2 rashlađivačima zraka - održavanje s punim jamstvom ugrađene opreme tijekom 2 godine Nakon stavljanja opreme u pogon .

RFP 120001 Magnet Cryostat.

Université du Luxembourg, administration centrale | Published April 3, 2012  -  Deadline May 4, 2012
cpvs
38000000

Supply and commissioning of one (1) cryogen-free magnet Cryostat equipped with a superconducting magnet which can provide a variable field up to 9T and a Cryostat for the sample cooling which allows for illuminating the sample.

RFP 120001 Magnet Cryostat.

Université du Luxembourg, administration centrale | Published April 3, 2012  -  Deadline May 4, 2012
cpvs
38000000

Supply and commissioning of one (1) cryogen-free magnet Cryostat equipped with a superconducting magnet which can provide a variable field up to 9T and a Cryostat for the sample cooling which allows for illuminating the sample.

Construction work for buildings relating to health

Centre Hospitalier Emile Mayrisch | Published June 24, 2015
Winner
WPS Deutschland GmbH
cpvs
45215100

Heating, air conditioning, ventilation, plumbing, insulation and breakthroughs - New cold production in container 830 kW - V-Block glycol cooler - free cooling 400 kW heat exchanger - ca. 230 m pipelines (DN 20-200) - insulation of these pipelines - dismantling of existing refrigeration production in 2 phases 540 kW (2 chillers, 4 recooler) and disposal - demolition work (louvred grille about 30 m 2, concrete floor 15 cm approx 100 m2, facade elements about 60 m2) - control with new information center of gravity (ISP) General Security Building core, bed houses, function derivative - 152 pcs. Fire dampers motorized - 375 pcs. Fire protection F90 - 280 m ventilation duct - 78 pcs. Control expansion of existing ISP - 108 pcs. Ventilation outlets - 7 pcs. Radiators - 110 m dry pipe DN 100-120 m Medgasleitungen disassemblies - 152 pcs. Fire dampers - 750 m² ventilation duct overpressure venting - 1 pc. Overpressure venting elevator system, a total of 20 000 m³ / h - 1 pc. Overpressure venting staircase, total 18 000 m³ / h Ventilation Equipment - 2 pcs. Ventilation systems technology areas, total 4 renew 400 m³ / h cold production.