Call +44 800 9755 164

Public tenders for industrial in Sofia Bulgaria

Find all Industrial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for industrial. Make a new search!

Supply of gas oil for industrial and utility purposes with a sulfur content up to 0.1% for the needs of the territorial services of the General Directorate "Execution of Punishments"

Главна дирекция Изпълнение на наказанията | Published November 18, 2016  -  Deadline December 22, 2016
The object of this contract is the supply of gas oil for industrial and utility purposes with a sulfur content up to 0.1% for the needs of the territorial services of the General Directorate "Execution of Punishments". The total amount of the contract is up to 2000 tons.

Delivery of heating fuel - gas oil for industrial and utility purposes. Quantity - 40,000 liters.

Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ - МВР | Published December 1, 2016  -  Deadline December 6, 2016
Срок за изпълнение на поръчката: до 16.12.2016 г. Начин на плащане: 100 % банков превод в рамките на 30 (тридесет) дни след извършване на доставката, срещу представена оригинална фактура и приемо-предавателен протокол. Доставката се придружава с декларация за съответствие която удостоверява, че течното гориво съответства на изискванията на Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол/ обн. ДВ бр.66/25 юли 2003г., изм. и доп. ДВ.бр.88 от 24 октомври 2014г./, наричана Наредбата и която да е със съдържание в съответствие с Приложение №9 към чл.10, ал.2 от Наредбата. Изисквания и условия при гаранцията за изпълнение 1.Гаранцията за изпълнение e в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без включен ДДС, в една от следните форми: банкова гаранция в полза на Възложителя, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя или парична сума по следната банкова сметка на ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ” - МВР IBAN: BG56 BNBG 9661 3300 1568 01; BIC код: BNBGBGSD; БНБ - ГДГП-МВР. 2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция, се представя оригиналът й, като тя е безусловна, неотменяема, непрехвърляема и при поискване, представена преди подписването на договора, покриваща стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) календарни дни. На основание чл.288 от ТЗ страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция при поискване за същата да са приложими Еднообразните правила за гаранциите на поискване на Международната търговска камара от 1992 г., като при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основното задължение. Всички банкови разходи свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При представяне на гаранция под формата на застраховка, тя трябва обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 календарни дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя при неизпълнение на договора и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Застрахователната премия следва да е платена еднократно, не се приема застраховка, застрахователната премия по която, съгласно направена между Изпълнителя и застрахователя договорка, се заплаща на вноски. 3. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок от 30 (тридесет) работни дни, след приемане на доставката, при липса на възражения по изпълнението на договора. Когато в първоначално определения срок за получаване на оферти по настоящата обществена поръчка са получени по-малко от три оферти, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срока за приемане на оферти се удължава. При възникване на горното обстоятелство ще бъде изрично публикувано съобщение (относно променения срок за приемане на оферти) на раздела в Профила на купувача с адрес: http://www.nsgp.mvr.bg/Profil_kupuvach/Oferti_obiava/2016_Gorivo.htm в който са публикувани обявата и другите документи, свързани с настоящата обществена поръчка.

"Supply of fuel for heating - gas oil for industrial and utility purposes (GPKTS) - with a sulfur content up to 0.1%"

Областна дирекция на МВР - София | Published November 28, 2016  -  Deadline December 5, 2016

Delivery of heating fuel - gas oil for industrial and utility purposes (GPKTS) with a sulfur content - up to 0.1%

Столична дирекция на вътрешните работи/СДВР/ | Published November 30, 2016  -  Deadline December 5, 2016
According to an advertisement and documentation on the buyer profile Offers are taken every day in the registry of the Sofia Police Directorate, Sofia, Antim I № 5 from 08.30 am. To 12.30. And from 13.30 am. To 17.30., no later than 14.00 pm. on 12.05.2016, the opening of tenders - 12/06/2016, the 10.00. in CDI

Delivery of fuel to heat structures GDPBZN - MI - gas oil for industrial and utility purposes (GPKTS) with a sulfur content up to 0.1%

Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ - МВР, гр. София | Published December 2, 2016  -  Deadline December 9, 2016
Tenders must be submitted to the clerk of the administrative building of GDPBZN-MI at:. Sofia, ul. "Nikola Ganrovski" 30. Tenders shall be opened on 12.12.2016, at 13:00. Public meeting at which they can present participants in the procedure or their authorized representatives, and representatives of mass osvedomyavane subject to the regime for access to the building in which the opening.

"Supply of fuel for heating - gas oil for industrial and utility purposes (GPKTS) with a sulfur content - to 0, 1%"

Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ | Published November 28, 2016  -  Deadline December 2, 2016
1. Offer and applications related to the contract are listed on the following internet address: http://www.academy.mvr.bg/Obsht_poruchki/Obsht_poruchki_Gl.8_ZOP/gorivo.htm 2. Date and time of opening of tenders: 05/12/2016 d . at 10:00

Gas oils

Дирекция Управление на собствеността и социални дейности — Министерство на вътрешните работи | Published October 28, 2016  -  Deadline December 1, 2016
"Supply of fuel for heating - gas oil for industrial and utility purposes (GPKTS) - with a sulfur content up to 0.1%." The total amount of the contract is up to 2.82 million liters.

Delivery of oils, greases, brake fluids and additives for diesel fuel for the needs of SE NRIC

ДП Национална компания Железопътна инфрраструктура | Published November 18, 2016  -  Deadline December 27, 2016
Delivery of oils, greases, brake fluids and additives for diesel fuel for the needs of SE NRIC as follows: engine oils, gear oils, hydraulic oils, industrial oils, transformer oils, greases, brake fluids and additives for diesel fuel.

Gas oils

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ | Published December 3, 2016  -  Deadline January 9, 2017

The object of this contract is the supply of gas oil for industrial and utility purposes with a sulfur content up to 0.1% for the needs of the territorial services of the General Directorate "Execution of Punishments". The total amount of the contract is up to 2000 tons.

Gas oils

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ | Published November 18, 2016  -  Deadline December 21, 2016

The object of this contract is the supply of gas oil for industrial and utility purposes with a sulfur content up to 0.1% for the needs of the territorial services of the General Directorate "Execution of Punishments". The total amount of the contract is up to 2000 tons.

Supply of gas oil for industrial and utility purposes with a sulfur content up to 0.1% for the needs of the territorial services of the General Directorate "Execution of Punishments". The total amount of the contract is up to 2000 tons.

"Supply of fuel for the needs of SE NRIC" in lots

ДП Национална компания Железопътна инфрраструктура | Published November 17, 2016  -  Deadline December 23, 2016
"Supply of fuel for the needs of SE NRIC" in lots as follows: Lot 1. "Supply of fuel for diesel engines and diesel for industrial and municipal purposes / PKTS /" in item. Incl .: - fuel for diesel engines; - Gas oil for industrial and municipal purposes / PKTS / Lot 2. "Loading of fuel through cards cashless payment for cars and light machinery owned by DP NRIC? in t. h .: - Gasoline A-95H; - EURODIESEL EURO 5; - Gas LPG (LPG)

Lubricating oils and lubricating agents

ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ | Published November 18, 2016  -  Deadline December 23, 2016

Delivery of oils, greases, brake fluids and additives for diesel fuel for the needs of SE NRIC as follows: engine oils, gear oils, hydraulic oils, industrial oils, transformer oils, greases, brake fluids and additives for diesel fuel.

Delivery of oils, greases, brake fluids and additives for diesel fuel types and amounts as follows:

1. engine oils - 35 368 liters;

2. transmission oils - 8064 l;

3. hydraulic oils - 49 163 liters;

4. industrial oils - 2299 l;

5. transformer oils - 4111 kg;

6. greases - 5134 kg;

7. brake fluid - 586 l;

8. additives for diesel - 8784 l.

Fuels

ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ | Published November 17, 2016  -  Deadline December 22, 2016

"Supply of fuel for the needs of SE NRIC" in lots as follows:

Lot 1. "Supply of fuel for diesel engines and diesel for industrial and municipal purposes / PKTS /" in item. Incl .:

- Fuel for diesel engines;

- Gas oil for industrial and municipal purposes / PKTS /.

Lot 2. "Loading of fuel through cards cashless payment for cars and light machinery owned by DP NRIC in t. H .:

- Gasoline A-95H;

- EURODIESEL Euro 5;

- Gas LPG (LPG).

Supply of fuel for diesel engines and diesel for industrial and municipal purposes / PKTS /.

The estimated quantities of fuel are total 1.6 million liters +/- 5% including: fuel for diesel engines - 1,415,400 liters +/- 5% including 4000 +/- 5% liters CFPP - 26 ° C or equivalent, and oil for industrial and municipal purposes / PKTS / - 184 600 +/- 5% liters.

Loading fuel through cards for cashless payment for cars and light machinery owned by DP NRIC.

The amount of fuel by type is approximately 1,364,300 +/- 5% liters t. H .:

- Gasoline A-95H - 258 000 liters +/- 5%;

- EURODIESEL Euro 5-965600 +/- 5% liters;

- Gas LPG (LPG) -140 700 +/- 5% liters.

  • 1