Public tenders for industrial in Plovdiv Bulgaria

Find all Industrial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for industrial. Make a new search!

Industrial process control equipment

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД | Published April 26, 2017  -  Deadline May 29, 2017
cpvs
38810000

Supply of spare parts for inverters, pneumatic regulators, programmable modules and transmitters, installed on the facilities in New Cogeneration of EVN Bulgaria Toplofikatsiy EAD, by lot.

Lot 1 - Simatic spare parts.

Lot 2 - spare parts Sitrans P.

Lot 3 - Sinamics spare parts.

N 77837 and a centralized management system based on Siemens PCS7.

Supply of spare parts for inverters, pneumatic regulators, programmable modules and transmitters installed at the facilities of New Cogeneration of EVN Bulgaria Heating Company EAD

N 77837 and a centralized management system based on Siemens PCS7.

Estimated approximate quantity for delivery during the term of the contract - 57 pcs.

Supply of spare parts for inverters, pneumatic regulators, programmable modules and transmitters, installed at the facilities of New Cogeneration of EVN Bulgaria Toplofikatsiya EAD.

N 77837 and a centralized management system based on Siemens PCS7.

Estimated approximate quantity for delivery during the term of the contract - 54 pcs.

Supply of spare parts for inverters, pneumatic regulators, programmable modules and transmitters, installed at the facilities of New Cogeneration of EVN Bulgaria Toplofikatsiya EAD.

N 77837 and a centralized management system based on Siemens PCS7.

Estimated approximate quantity for delivery during the term of the contract - 30 pcs.

"Repair of street infrastructure on the territory of Maritza Municipality" in two separate lots: Lot 1: "Current repair of streets and sidewalks in Voisil village, Starevo and Manole village, Maritza municipality" Lot 2 : "Improved artificial bumps to limit the speed of road in the industrial zone Radinovo in the road section to the companies Sokotab EOOD, Schneider Electric Bulgaria EOOD and Agri Bulgaria EOOD FOR LATEST POSITION No 2 Increased artificial bumps for limiting The speed of the road in the industrial zone P Adenovo in the road section before the companies Sokotab EOOD, Schneider Electric Bulgaria EOOD and Agri Bulgaria EOOD,

Община Марица, област Пловдив | Published April 28, 2017  -  Deadline May 2, 2017
cpvs
45233000

Due to the non-collection of 3 (three) number of offers in the initially fixed deadline of April 27, 2017 under Lot 2: "Increased artificial bumps to limit the speed of road in industrial zone Radinovo in the road section to the companies Sokotab EOOD, Schneider Electric Bulgaria EOOD and Agri Bulgaria EOOD, the time limit for the collection of tenders for the above mentioned item is extended.

"DESIGNING THE ROADS OF MARITSA MUNICIPALITY, IN MARITSA INDUSTRIAL AREA - PART OF THE" TRAKIA ECONOMIC ZONE "

Община Марица, област Пловдив | Published June 14, 2017  -  Deadline June 21, 2017
cpvs
71240000

Test benches

„ЕВН България Топлофикация“ EАД | Published October 26, 2016
Winner
„Ситерм-Инженеринг“ ЕООД
cpvs
34328100

Delivery of test bench for verification of industrial valves.

"Supply of fuel for heating - gas oil for industrial and communication goals / GPKTS / sulfur content - 0,1% for the needs of RDMI Plovdiv"

Областна дирекция /ОД/ на МВР - Пловдив /Правоприемник на Областна дирекция - Полиция - Пловдив/ | Published December 5, 2016  -  Deadline December 12, 2016
cpvs
09134000

"Supply by purchase of industrial machinery and parts thereof (including BMT strip for gang saws, etc.) for the purpose of TP" DGS - Plovdiv ".

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пловдив към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян | Published October 10, 2016  -  Deadline October 19, 2016
cpvs
42000000

Офертата следва да съдържа: 4.3.1. Заявление за участие по образец – Приложение № 1; 4.3.2. Документ за упълномощаване (пълномощно), когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – заверено копие, на което да има подпис, печат и „Вярно с оригинал” или оригинал; 4.3.3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП – Приложение № 2 като декларацията се подписва от лицата, които представляват участника и се представя в оригинал; 4.3.4. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители – Приложение № 3; 4.3.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в обществената поръчка, съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП – Приложение № 4; 4.3.6. Декларация за съгласие със срока на валидност на офертата – Приложение № 5; 4.3.7. Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединение, както и следната информация във връзка с обществената поръчка: - правата и задълженията на участниците в обединението; - разпределението на отговорностите между членовете на обединението; - дейностите, които ще изпълнява всеки член от обединението. 4.3.8. Декларация за съгласие с клаузите на проекто-договора – Приложение № 6; 4.3.9. Ценово предложение – Приложение № 7; 4.3.10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 8 - представя се предложение за изпълнение на поръчката, което е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. 4.3.11. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Приложение № 9; 4.3.12. Списък на документите съдържащи се в офертата – Приложение № 10. 4.4. Комисията може по всяко време да изисква допълнителни данни и документи от участниците, с цел преценка съответствието на офертите им с условията поставени от Възложителя. 4.5. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от негов упълномощен представител, лично или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с препоръчана обратна разписка. Върху опаковката се посочва наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. На опаковката се записва „Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с публикувана в профила на купувача обява, с предмет: „Доставка чрез закупуване на машини за промишлена употреба и части за тях (включително БМТ, ленти за гатери и други) за нуждите на ТП „ДГС – Пловдив”. При получаване на офертата върху опаковката, се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ, а съгласно ал. 3, не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Срок за отваряне на офертите - 20.10.2016г. от 10:00 часа, в административната сграда на ТП "ДГС - Пловдив", намираща се на адрес гр. Пловдив, бул. "Шести Септември" № 93.

"Supply by purchase of industrial machinery and parts thereof (including BMT strip for gang saws, etc.) for the purpose of TP" DGS - Plovdiv "

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пловдив към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян | Published October 20, 2016  -  Deadline October 25, 2016
cpvs
42000000

Офертата следва да съдържа: 4.3.1. Заявление за участие по образец – Приложение № 1; 4.3.2. Документ за упълномощаване (пълномощно), когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – заверено копие, на което да има подпис, печат и „Вярно с оригинал” или оригинал; 4.3.3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП – Приложение № 2 като декларацията се подписва от лицата, които представляват участника и се представя в оригинал; 4.3.4. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители – Приложение № 3; 4.3.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в обществената поръчка, съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП – Приложение № 4; 4.3.6. Декларация за съгласие със срока на валидност на офертата – Приложение № 5; 4.3.7. Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединение, както и следната информация във връзка с обществената поръчка: - правата и задълженията на участниците в обединението; - разпределението на отговорностите между членовете на обединението; - дейностите, които ще изпълнява всеки член от обединението. 4.3.8. Декларация за съгласие с клаузите на проекто-договора – Приложение № 6; 4.3.9. Ценово предложение – Приложение № 7; 4.3.10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 8 - представя се предложение за изпълнение на поръчката, което е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. 4.3.11. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Приложение № 9; 4.3.12. Списък на документите съдържащи се в офертата – Приложение № 10. 4.4. Комисията може по всяко време да изисква допълнителни данни и документи от участниците, с цел преценка съответствието на офертите им с условията поставени от Възложителя. 4.5. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от негов упълномощен представител, лично или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с препоръчана обратна разписка. Върху опаковката се посочва наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. На опаковката се записва „Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с публикувана в профила на купувача обява, с предмет: „Доставка чрез закупуване на машини за промишлена употреба и части за тях (включително БМТ, ленти за гатери и други) за нуждите на ТП „ДГС – Пловдив”. При получаване на офертата върху опаковката, се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ, а съгласно ал. 3, не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Офертите ще се отварят на 26.10.2016г. от 10:00 часа.

Construction work

Община Марица | Published January 23, 2016  -  Deadline February 23, 2016
cpvs
45000000

The order concerns a framework agreement pursuant to Art. 93b para. 1 of PPL to perform construction works for the construction of roads and road infrastructure on the territory of Industrial Zone Maritza located in the Maritsa municipality, Plovdiv region.

"Repair of industrial buildings and facilities at the farm for artificial production of small game in the. Stryama m. Chekeritsa the territorial scope of activity of TP" DLS-Thrace "

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Тракия /предишно наименование - Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Чекерица към Държавно предприятие/ - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян | Published February 10, 2017  -  Deadline February 27, 2017
cpvs
45200000

Architectural and related services

Община Пловдив | Published September 21, 2016
Winner
Обединение „ЕЕ за жилищни сгради в Пловдив“
cpvs
71200000, 71251000, 71312000, 71620000

Under this contract will be awarded following activities: Reports investigation to establish the technical specifications and technical passports, reporting on the energy audit on these types of buildings that meet the eligibility requirements under the national program: Multi-family residential buildings constructed in industrial process: EPZHS (pre-fabricated housing); PPP (lift slabs); EPK (large shuttering) with a minimum of 36 independent sites to residential use.

Architectural and related services

Община Пловдив | Published January 9, 2016
Winner
ДЗЗД „ТСБ Гарант“
cpvs
71200000, 71251000, 71312000, 71620000

Within the framework of this contract will be awarded following activities: Reports investigation to establish the technical specifications and technical passports, reporting on energy efficiency audits on these types of buildings that meet the eligibility requirements under the national program: Multi-family residential buildings built in industrial process: EPZHS (panel housing construction); PSP (lift slabs); EPC (large shuttering) with at least 36 separate sites with residential use.

Architectural and related services

Община Пловдив | Published December 30, 2015
Winner
Обединение „Геоарх — Вигора — Степ“
cpvs
71200000, 71251000, 71312000, 71620000

Within the framework of this contract will be awarded following activities: Reports investigation to establish the technical specifications and technical passports, reporting on energy efficiency audits on these types of buildings that meet the eligibility requirements under the national program: Multi-family residential buildings built in industrial process: EPZHS (panel housing construction); PSP (lift slabs); EPC (large shuttering) with at least 36 separate sites with residential use.

The subject of the contract is "Selection of contractors to perform services related to improving the energy efficiency of existing multi-family residential buildings in the municipality of Plovdiv, financed by the National Programme for Energy Efficiency of Residential Buildings in 2 lots, as follows: Lot № 1 "Selection of contractors for manufacturing audits to establish the technical characteristics related to the requirements of Art. 169 par. 1 pt. (1-5) and par. 2 of TDA and technical passport, preparation of energy efficiency testing and prescription needed ESM in accordance with the statutory requirements for energy efficiency under the Energy Efficiency Act and the regulations for its implementation "; Lot № 2 "Selection of contractors to carry out conformity assessment of investment projects, construction supervision and investment control, including control of the quantity, quality and compliance of the performed construction works and used materials with contracts of works" .

Община Пловдив | Published February 25, 2016
Winner
„Микс Инженер Консулт Пловдив“ ООД
cpvs
71200000, 71251000, 71312000, 71620000

Under this contract will be awarded following activities: Reports investigation to establish the technical specifications and technical passports, reporting on the energy audit on these types of buildings that meet the eligibility requirements under the national program: Multi-family residential buildings constructed in industrial process: EPZHS (pre-fabricated housing); PPP (lift slabs); EPK (large shuttering) with a minimum of 36 independent sites to residential use.

Architectural, engineering and planning services

Община Пловдив | Published December 3, 2015
Winner
„БТ — Инженеринг“ ЕООД, ЕИК 131024484
cpvs
71240000

"Development of complex design for investment initiative center for waste management sq. 4a - new plan of North Industrial Zone - Part II, c. Plovdiv". Development of complex design for investment initiative in parts: - Territory: PUP - Plan for development of part of the square. 4a - new plan of SEZ - II part - c. Plovdiv, in the range UPI 786, contact area: UPII, XVIII, XIX, XX, XXVI, F. Plovdiv can, XXXVII and streets; - Investment project for the site: "Centre for Waste Management" in UPI-786.

Architectural, engineering and planning services

Община Пловдив | Published August 11, 2015  -  Deadline September 15, 2015
cpvs
71240000

Development of complex design for investment initiative center for waste management sq. 4a - new plan of North Industrial Zone - Part II, c. Plovdiv. Development of complex design for investment initiative in parts: - Territory: PUP - Plan for development of part of the square. 4a - new plan of SEZ - II part - c. Plovdiv, in the range UPI 786, contact area: UPII, XVIII, XIX, XX XXVI u. Plovdiv can, XXXVII and streets; - Investment project for the site: "Centre for Waste Management" in UPI-786.

"Delivery of products to the food industry for the needs of Plovdiv Medical University in lots."

Медицински университет — Пловдив | Published March 15, 2016
Winner
„ГИТ — В“ ООД, ЕИК 115874437
cpvs
15000000

"Delivery of products to the food industry for the needs of Plovdiv Medical University in lots."

,, repair street infrastructure in the municipality of Maritsa "in two lots: Lot № 1:" Current repair of streets and sidewalks. Voysil, village of Stroevo and village of Manole, Municipality Maritsa ". Lot № 2 "Raised bumps speed limitation of time in the industrial zone of Radinovo in the road section to the companies' Socotab" Ltd, "Schneider Electric Bulgaria" LTD and "Agri Bulgaria" LTD "

Община Марица, област Пловдив | Published April 12, 2017  -  Deadline April 27, 2017
cpvs
45233000

Repair and maintenance services of medical and precision equipment

„Комплексен онкологичен център — Пловдив“ ЕООД | Published March 11, 2017  -  Deadline April 19, 2017
cpvs
50400000

"Subscription servicing of medical equipment" Complex Oncology Centre - Plovdiv "LTD".

"Subscription servicing of medical equipment" Complex Oncology Centre - Plovdiv "Ltd."

Lot №1: Subscription service, Multimodal linear accelerator for photonic and electronic therapy model "Clinac iX", system lacheplanirane therapy model "Eclipse" together with oncology information system model ARIA, producer "Varian Medical Systems" - USA.

Subscription service of Spiral CT for radiotherapy planning model Toshiba - Aquilion RXL, producer "Toshiba" - Japan.

Subscription service of laser systems.

Subscription service and calibration of dosimetric equipment for radiation control.

Subscription service of equipment for the dissolution of cytostatics.

Subscription service diagnostic equipment for imaging.

Subscription service, Therapeutic framework for deep X-ray therapy.

Subscription service, operational and bakteriatsidni lamps.

Subscription servicing of operating tables.

Subscription service of anesthesiology equipment.

Subscription service of resuscitation equipment.

Subscription service operating equipment.

Subscription service of ECGs.

Subscription service, Coagulators.

Subscription service of gastroetnerologichna equipment.

Subscription servicing of equipment in the department of medical oncology and pulmonology.

Subscription service of packing technique tools.

Subscription service of laboratory equipment and research.

Subscription servicing of equipment for rehabilitation.

Subscription service of blood pressure.

Subscription service equ ...

  • 1