Public tenders for industrial in Plovdiv Bulgaria

Find all Industrial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for industrial. Make a new search!

Industrial process control equipment

„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД | Published April 26, 2017  -  Deadline May 29, 2017
cpvs
38810000

Supply of spare parts for inverters, pneumatic regulators, programmable modules and transmitters, installed on the facilities in New Cogeneration of EVN Bulgaria Toplofikatsiy EAD, by lot.

Lot 1 - Simatic spare parts.

Lot 2 - spare parts Sitrans P.

Lot 3 - Sinamics spare parts.

N 77837 and a centralized management system based on Siemens PCS7.

Supply of spare parts for inverters, pneumatic regulators, programmable modules and transmitters installed at the facilities of New Cogeneration of EVN Bulgaria Heating Company EAD

N 77837 and a centralized management system based on Siemens PCS7.

Estimated approximate quantity for delivery during the term of the contract - 57 pcs.

Supply of spare parts for inverters, pneumatic regulators, programmable modules and transmitters, installed at the facilities of New Cogeneration of EVN Bulgaria Toplofikatsiya EAD.

N 77837 and a centralized management system based on Siemens PCS7.

Estimated approximate quantity for delivery during the term of the contract - 54 pcs.

Supply of spare parts for inverters, pneumatic regulators, programmable modules and transmitters, installed at the facilities of New Cogeneration of EVN Bulgaria Toplofikatsiya EAD.

N 77837 and a centralized management system based on Siemens PCS7.

Estimated approximate quantity for delivery during the term of the contract - 30 pcs.

"Repair of street infrastructure on the territory of Maritza Municipality" in two separate lots: Lot 1: "Current repair of streets and sidewalks in Voisil village, Starevo and Manole village, Maritza municipality" Lot 2 : "Improved artificial bumps to limit the speed of road in the industrial zone Radinovo in the road section to the companies Sokotab EOOD, Schneider Electric Bulgaria EOOD and Agri Bulgaria EOOD FOR LATEST POSITION No 2 Increased artificial bumps for limiting The speed of the road in the industrial zone P Adenovo in the road section before the companies Sokotab EOOD, Schneider Electric Bulgaria EOOD and Agri Bulgaria EOOD,

Община Марица, област Пловдив | Published April 28, 2017  -  Deadline May 2, 2017
cpvs
45233000

Due to the non-collection of 3 (three) number of offers in the initially fixed deadline of April 27, 2017 under Lot 2: "Increased artificial bumps to limit the speed of road in industrial zone Radinovo in the road section to the companies Sokotab EOOD, Schneider Electric Bulgaria EOOD and Agri Bulgaria EOOD, the time limit for the collection of tenders for the above mentioned item is extended.

"DESIGNING THE ROADS OF MARITSA MUNICIPALITY, IN MARITSA INDUSTRIAL AREA - PART OF THE" TRAKIA ECONOMIC ZONE "

Община Марица, област Пловдив | Published June 14, 2017  -  Deadline June 21, 2017
cpvs
71240000

Test benches

„ЕВН България Топлофикация“ EАД | Published October 26, 2016
Winner
„Ситерм-Инженеринг“ ЕООД
cpvs
34328100

Delivery of test bench for verification of industrial valves.

"Supply of fuel for heating - gas oil for industrial and communication goals / GPKTS / sulfur content - 0,1% for the needs of RDMI Plovdiv"

Областна дирекция /ОД/ на МВР - Пловдив /Правоприемник на Областна дирекция - Полиция - Пловдив/ | Published December 5, 2016  -  Deadline December 12, 2016
cpvs
09134000

"Supply by purchase of industrial machinery and parts thereof (including BMT strip for gang saws, etc.) for the purpose of TP" DGS - Plovdiv ".

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пловдив към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян | Published October 10, 2016  -  Deadline October 19, 2016
cpvs
42000000

Офертата следва да съдържа: 4.3.1. Заявление за участие по образец – Приложение № 1; 4.3.2. Документ за упълномощаване (пълномощно), когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – заверено копие, на което да има подпис, печат и „Вярно с оригинал” или оригинал; 4.3.3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП – Приложение № 2 като декларацията се подписва от лицата, които представляват участника и се представя в оригинал; 4.3.4. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители – Приложение № 3; 4.3.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в обществената поръчка, съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП – Приложение № 4; 4.3.6. Декларация за съгласие със срока на валидност на офертата – Приложение № 5; 4.3.7. Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединение, както и следната информация във връзка с обществената поръчка: - правата и задълженията на участниците в обединението; - разпределението на отговорностите между членовете на обединението; - дейностите, които ще изпълнява всеки член от обединението. 4.3.8. Декларация за съгласие с клаузите на проекто-договора – Приложение № 6; 4.3.9. Ценово предложение – Приложение № 7; 4.3.10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 8 - представя се предложение за изпълнение на поръчката, което е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. 4.3.11. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Приложение № 9; 4.3.12. Списък на документите съдържащи се в офертата – Приложение № 10. 4.4. Комисията може по всяко време да изисква допълнителни данни и документи от участниците, с цел преценка съответствието на офертите им с условията поставени от Възложителя. 4.5. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от негов упълномощен представител, лично или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с препоръчана обратна разписка. Върху опаковката се посочва наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. На опаковката се записва „Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с публикувана в профила на купувача обява, с предмет: „Доставка чрез закупуване на машини за промишлена употреба и части за тях (включително БМТ, ленти за гатери и други) за нуждите на ТП „ДГС – Пловдив”. При получаване на офертата върху опаковката, се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ, а съгласно ал. 3, не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Срок за отваряне на офертите - 20.10.2016г. от 10:00 часа, в административната сграда на ТП "ДГС - Пловдив", намираща се на адрес гр. Пловдив, бул. "Шести Септември" № 93.

"Supply by purchase of industrial machinery and parts thereof (including BMT strip for gang saws, etc.) for the purpose of TP" DGS - Plovdiv "

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пловдив към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян | Published October 20, 2016  -  Deadline October 25, 2016
cpvs
42000000

Офертата следва да съдържа: 4.3.1. Заявление за участие по образец – Приложение № 1; 4.3.2. Документ за упълномощаване (пълномощно), когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – заверено копие, на което да има подпис, печат и „Вярно с оригинал” или оригинал; 4.3.3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП – Приложение № 2 като декларацията се подписва от лицата, които представляват участника и се представя в оригинал; 4.3.4. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители – Приложение № 3; 4.3.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в обществената поръчка, съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП – Приложение № 4; 4.3.6. Декларация за съгласие със срока на валидност на офертата – Приложение № 5; 4.3.7. Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединение, както и следната информация във връзка с обществената поръчка: - правата и задълженията на участниците в обединението; - разпределението на отговорностите между членовете на обединението; - дейностите, които ще изпълнява всеки член от обединението. 4.3.8. Декларация за съгласие с клаузите на проекто-договора – Приложение № 6; 4.3.9. Ценово предложение – Приложение № 7; 4.3.10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 8 - представя се предложение за изпълнение на поръчката, което е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. 4.3.11. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Приложение № 9; 4.3.12. Списък на документите съдържащи се в офертата – Приложение № 10. 4.4. Комисията може по всяко време да изисква допълнителни данни и документи от участниците, с цел преценка съответствието на офертите им с условията поставени от Възложителя. 4.5. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от негов упълномощен представител, лично или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с препоръчана обратна разписка. Върху опаковката се посочва наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. На опаковката се записва „Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с публикувана в профила на купувача обява, с предмет: „Доставка чрез закупуване на машини за промишлена употреба и части за тях (включително БМТ, ленти за гатери и други) за нуждите на ТП „ДГС – Пловдив”. При получаване на офертата върху опаковката, се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ, а съгласно ал. 3, не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Офертите ще се отварят на 26.10.2016г. от 10:00 часа.

Construction work

Община Марица | Published January 23, 2016  -  Deadline February 23, 2016
cpvs
45000000

The order concerns a framework agreement pursuant to Art. 93b para. 1 of PPL to perform construction works for the construction of roads and road infrastructure on the territory of Industrial Zone Maritza located in the Maritsa municipality, Plovdiv region.

Command and control system

„ЕВН България топлофикация“ ЕАД | Published October 31, 2017  -  Deadline November 27, 2017
cpvs
42961000

Renovation of a distributed management system, based on Simatic PCS 7, in the cogeneration of EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD Plovdiv

System upgrades include:

- installing the latest version of the management software;

- migration of the multiproject control to the latest version, including APX libraries of PCS7 developed for gas turbines type SGT-700;

- Migration of all auxiliary software that is installed in the management system and industrial computers. Techniques for the software installed can be found in Appendix 1 of the documentation.

- installation on site in New Cogeneration;

- Start-up activities and 72-hour samples before commissioning.

1. Description of the installed distributed management system in New Cogeneration, EVN Bulgaria Heating Company EAD:

- Type: Simatic PCS7 v6;

- Manufacturer: Siemens;

- Additional technical information about versions, drivers, applications, and hardware can be found in Appendix 1 of the documentation.

Upon renewal, the existing management system functionality must be 100% in relation to the state? before the renovation. It is permissible for the screens themselves to look slightly different in view of the newer version and operating system, but the parameters and control logic, the control circles, the step sequence, and the number of steps the operators must perform for the action concerned must be the same.

Alarms, events, and operator log must contain all messages that were pre-upgrade.

The upgrade should also cover the specialized libraries (APXs), which are manufactured by Siemens Industrial Turbomachinery AB, and should work with the new version. These libraries contain specific functional blocks for controlling gas turbines.

Project migration can also be done remotely. For the start-up activities it is obligatory the presence of ...

"Repair of industrial buildings and facilities at the farm for artificial production of small game in the. Stryama m. Chekeritsa the territorial scope of activity of TP" DLS-Thrace "

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Тракия /предишно наименование - Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Чекерица към Държавно предприятие/ - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян | Published February 10, 2017  -  Deadline February 27, 2017
cpvs
45200000

Architectural and related services

Община Пловдив | Published September 21, 2016
Winner
Обединение „ЕЕ за жилищни сгради в Пловдив“
cpvs
71200000, 71251000, 71312000, 71620000

Under this contract will be awarded following activities: Reports investigation to establish the technical specifications and technical passports, reporting on the energy audit on these types of buildings that meet the eligibility requirements under the national program: Multi-family residential buildings constructed in industrial process: EPZHS (pre-fabricated housing); PPP (lift slabs); EPK (large shuttering) with a minimum of 36 independent sites to residential use.

Architectural and related services

Община Пловдив | Published January 9, 2016
Winner
ДЗЗД „ТСБ Гарант“
cpvs
71200000, 71251000, 71312000, 71620000

Within the framework of this contract will be awarded following activities: Reports investigation to establish the technical specifications and technical passports, reporting on energy efficiency audits on these types of buildings that meet the eligibility requirements under the national program: Multi-family residential buildings built in industrial process: EPZHS (panel housing construction); PSP (lift slabs); EPC (large shuttering) with at least 36 separate sites with residential use.

Architectural and related services

Община Пловдив | Published December 30, 2015
Winner
Обединение „Геоарх — Вигора — Степ“
cpvs
71200000, 71251000, 71312000, 71620000

Within the framework of this contract will be awarded following activities: Reports investigation to establish the technical specifications and technical passports, reporting on energy efficiency audits on these types of buildings that meet the eligibility requirements under the national program: Multi-family residential buildings built in industrial process: EPZHS (panel housing construction); PSP (lift slabs); EPC (large shuttering) with at least 36 separate sites with residential use.

The subject of the contract is "Selection of contractors to perform services related to improving the energy efficiency of existing multi-family residential buildings in the municipality of Plovdiv, financed by the National Programme for Energy Efficiency of Residential Buildings in 2 lots, as follows: Lot № 1 "Selection of contractors for manufacturing audits to establish the technical characteristics related to the requirements of Art. 169 par. 1 pt. (1-5) and par. 2 of TDA and technical passport, preparation of energy efficiency testing and prescription needed ESM in accordance with the statutory requirements for energy efficiency under the Energy Efficiency Act and the regulations for its implementation "; Lot № 2 "Selection of contractors to carry out conformity assessment of investment projects, construction supervision and investment control, including control of the quantity, quality and compliance of the performed construction works and used materials with contracts of works" .

Община Пловдив | Published February 25, 2016
Winner
„Микс Инженер Консулт Пловдив“ ООД
cpvs
71200000, 71251000, 71312000, 71620000

Under this contract will be awarded following activities: Reports investigation to establish the technical specifications and technical passports, reporting on the energy audit on these types of buildings that meet the eligibility requirements under the national program: Multi-family residential buildings constructed in industrial process: EPZHS (pre-fabricated housing); PPP (lift slabs); EPK (large shuttering) with a minimum of 36 independent sites to residential use.

Architectural, engineering and planning services

Община Пловдив | Published December 3, 2015
Winner
„БТ — Инженеринг“ ЕООД, ЕИК 131024484
cpvs
71240000

"Development of complex design for investment initiative center for waste management sq. 4a - new plan of North Industrial Zone - Part II, c. Plovdiv". Development of complex design for investment initiative in parts: - Territory: PUP - Plan for development of part of the square. 4a - new plan of SEZ - II part - c. Plovdiv, in the range UPI 786, contact area: UPII, XVIII, XIX, XX, XXVI, F. Plovdiv can, XXXVII and streets; - Investment project for the site: "Centre for Waste Management" in UPI-786.

Architectural, engineering and planning services

Община Пловдив | Published August 11, 2015  -  Deadline September 15, 2015
cpvs
71240000

Development of complex design for investment initiative center for waste management sq. 4a - new plan of North Industrial Zone - Part II, c. Plovdiv. Development of complex design for investment initiative in parts: - Territory: PUP - Plan for development of part of the square. 4a - new plan of SEZ - II part - c. Plovdiv, in the range UPI 786, contact area: UPII, XVIII, XIX, XX XXVI u. Plovdiv can, XXXVII and streets; - Investment project for the site: "Centre for Waste Management" in UPI-786.

Renovation of a distributed management system, based on Simatic PCS 7, in cogeneration of EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD, Plovdiv

ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД | Published October 30, 2017
cpvs
42961000

Renovation of a distributed management system based on Simatic PCS 7 in cogeneration of EVN Bulgaria Toplofikatsia EAD, Plovdiv The system update includes: - the installation of the latest version of the control software; - migration of the multiproject control to the latest version, including APX libraries of PCS7 developed for gas turbines type SGT-700; - Migration of all auxiliary software that is installed in the management system and industrial computers. Techniques for installed software can be found in Appendix 1 of the documentation; - installation on site in New Cogeneration; - Start-up activities and 72-hour samples before commissioning

"Delivery of products to the food industry for the needs of Plovdiv Medical University in lots."

Медицински университет — Пловдив | Published March 15, 2016
Winner
„ГИТ — В“ ООД, ЕИК 115874437
cpvs
15000000

"Delivery of products to the food industry for the needs of Plovdiv Medical University in lots."

,, repair street infrastructure in the municipality of Maritsa "in two lots: Lot № 1:" Current repair of streets and sidewalks. Voysil, village of Stroevo and village of Manole, Municipality Maritsa ". Lot № 2 "Raised bumps speed limitation of time in the industrial zone of Radinovo in the road section to the companies' Socotab" Ltd, "Schneider Electric Bulgaria" LTD and "Agri Bulgaria" LTD "

Община Марица, област Пловдив | Published April 12, 2017  -  Deadline April 27, 2017
cpvs
45233000

Snow-clearing services

Община Марица-област Пловдив | Published November 17, 2017
Winner
„Комунал“ ООД
cpvs
90620000, 90630000

Winter road maintenance includes a set of events aimed at removing or limiting the unfavorable influence of snow and ice on winter conditions. It is expressed in snow protection of roads, collecting and transmitting information about the state of the road network, snow cleaning and spraying of mineral materials - sanding, or chemical substances for melting snow and ice.

Lot 1 - 21,560 km. a road network including the following local municipal roads:

1. Municipal road PDV1153 / І-8, 9th kilometer - Kostievo-Radinovo-Benkovski-III-805 / - with a length of 7,450 km;

2. Municipal road PDV2157 / ІІІ-805-Войсил-Бенковски / - with a length of 2,350 km.

3. Radinovo village - "Radinovo village ring road" - Road "Radinovo Industrial Zone" - to the road from Plovdiv to Trakiya Highway class - with a length of 3,00 km

4. Municipal road PDV1156 / ІІІ-805 - village of Tzaratsovo / - with a length of 1,400 km;

5. Municipal road PDV2155 / PDV1154, Benkovski-Plovdiv / - railway. crossing Tsaratsovo-s.Taratsovo - with a length of 3,700 km;

6. Municipal road / III-606 / Stroevo-s.Trud / II-64 / - with a length of 2,860 km;

7. Local road 224.221 - industrial zone of Karlovo road - 0.800 km.

Lot 2 - 15,510 km. a road network including the following local municipal roads as follows:

1. Municipal road PDV1150 / II-56-Kalekovets-Krilovo / - with a length of 2,580 km;

2. Municipal road PDV1152 / Voyvodinovo-Jelyazno-Krylovo-Dink / - with a length of 8,700 km;

3. Municipal road PDV1191 / General. Plovdiv - railway station. cross-s. Voyvodinovo-II-56 / - with a length of 4,230 km;

Snow-cleaning on snow cover, snow-clogging, thick snow cover and snow mash;

Pavement treatment by snow cleaning, sanding with sand-saline mixtures 150-200 kg salt per 1 m 3 sand, treatment with technical salt, servicing.

Separate position 3 - 14.00 km. a road network including the following local municipal roads as follows:

1. ІІІ ...