Call +44 800 9755 164

Public tenders for industrial in Bulgaria

Find all Industrial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for industrial. Make a new search!
IndustrialBulgaria

Supply of laboratory reagents and consumables for the needs of DCC V Varna EOOD. Varna required in connection with the activities of the hospital in lots, according to technical specification / Annex 1 /: Lot I Laboratory reagents for clinical laboratory automatic biochemical analyst BIOSEN C-LINE of EKF DIAGNOSTIC; Lot II Laboratory reagents for manual research; Lot III Laboratory reagents coagulating coagulometer Thrombotimer of BE Behnk Elektronic; Lot IV Laboratory reagents for biochemical analyzer Express Plus to Ciba Corning - open system; Lot V Laboratory reagents yonoselektiven analyzer Easy Lyte Plus of Medica - a closed system; Lot VI Laboratory reagents Immunoassay Analyzer AIA 600 II Tusoh - closed system; Lot VII Laboratory reagents for hematology analyzer MICROS 60 ABX; Lot VIII Laboratory reagents urine analyzer DIURI H-300 DIURI INDUSTRIAL Co LTD - closed system; Lot IX laboratory reagents Nyco Card Reader II Axis Shield - closed system

ДКЦ V Варна "Света Екатерина" ЕООД | Published October 14, 2016  -  Deadline October 25, 2016

"Supply by purchase of industrial machinery and parts thereof (including BMT strip for gang saws, etc.) for the purpose of TP" DGS - Plovdiv "

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пловдив към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян | Published October 20, 2016  -  Deadline October 25, 2016
Офертата следва да съдържа: 4.3.1. Заявление за участие по образец – Приложение № 1; 4.3.2. Документ за упълномощаване (пълномощно), когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – заверено копие, на което да има подпис, печат и „Вярно с оригинал” или оригинал; 4.3.3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП – Приложение № 2 като декларацията се подписва от лицата, които представляват участника и се представя в оригинал; 4.3.4. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители – Приложение № 3; 4.3.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в обществената поръчка, съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП – Приложение № 4; 4.3.6. Декларация за съгласие със срока на валидност на офертата – Приложение № 5; 4.3.7. Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединение, както и следната информация във връзка с обществената поръчка: - правата и задълженията на участниците в обединението; - разпределението на отговорностите между членовете на обединението; - дейностите, които ще изпълнява всеки член от обединението. 4.3.8. Декларация за съгласие с клаузите на проекто-договора – Приложение № 6; 4.3.9. Ценово предложение – Приложение № 7; 4.3.10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 8 - представя се предложение за изпълнение на поръчката, което е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. 4.3.11. Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд – Приложение № 9; 4.3.12. Списък на документите съдържащи се в офертата – Приложение № 10. 4.4. Комисията може по всяко време да изисква допълнителни данни и документи от участниците, с цел преценка съответствието на офертите им с условията поставени от Възложителя. 4.5. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от негов упълномощен представител, лично или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с препоръчана обратна разписка. Върху опаковката се посочва наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. На опаковката се записва „Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с публикувана в профила на купувача обява, с предмет: „Доставка чрез закупуване на машини за промишлена употреба и части за тях (включително БМТ, ленти за гатери и други) за нуждите на ТП „ДГС – Пловдив”. При получаване на офертата върху опаковката, се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ, а съгласно ал. 3, не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Офертите ще се отварят на 26.10.2016г. от 10:00 часа.

To provide services for calls to national and international operators, is obliged to maintain the existing three / 3 / landline telephone lines numbered 0359/51839, 0359/51791 and 0359/51836 located on the address-square. "Industrial" city . Velingrad be preserved, portable and unaltered to the contract. The specific parameters are specified in the Technical Specification - Annex №1 to current conditions.

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Чепино, гр. Велинград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян | Published October 14, 2016  -  Deadline October 21, 2016
The proposed price by the participant to perform the contract should include all costs of execution of the order of 12 / twelve / months to exceed that of the Employer estimated value of the contract. The offered price is final, retains its size and is not affected by the inflation level until the end of the contract. Offer price should be formed monthly / monthly fee / and include all costs for the execution of the order, including delivery, maintenance, installation and other such sum not to exceed that of the Employer estimated value of 1300 / thirteen hundred / lev, VAT excluded for the entire duration of the contract - 12 months.

Repair of heating installations GDPBZN in lots as follows: Lot 1: Supply, dismantling, installation and commissioning of the boiler with a burner operating on an industrial heating oil in RSPBZN - Jablanica to RDPBZN - Lovech in GDPBZN - MI ; Lot 2: Supply, dismantling, installation and commissioning of the boiler with a burner running on natural gas for heating in RS "FSPP" -Lovech to RDPBZN- Lovech in GDPBZN - MIA.

Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ - МВР, гр. София | Published October 13, 2016  -  Deadline October 27, 2016
The participant may submit a bid for one or all lots. Tenders must be submitted to the clerk of the administrative building of GDPBZN-MI at:. Sofia, ul. "Nikola Ganrovski" 30.

"Supply of heating oil intended for heating, to meet the needs of budget organizations in the municipality of Elena without secondary administrators with delegated budget in the education system" Supply of fuel for heating - up to 40 000 l / + - 25% / oil for industrial and communal purposes of organizations and individuals of the budget during the heating season 2016/2017 years. The subject of the contract encompasses the execution of periodic deliveries by specialized transport / tank vehicles / fuel / diesel / heating. Minimum previously stated amount for delivery - customer requests for single supply not less than 8000 (eight thousand) liters. That fuel is projected and not impose an obligation on the Contracting Authority to orders in full. The contracting authority reserves the right to increase or decrease the scope of delivery depending on its needs.

Община Елена | Published October 18, 2016  -  Deadline October 26, 2016
Date and time of opening of tenders: Date: (dd / mm / yyyy) 10/27/2016, Time (hh: mm) 9:30; Place of Bid Opening: 5070 g. Helen Street. "Ilarion" № 24, building municipal administration - Elena, room 211.

Cleaning services

Столична община | Published October 19, 2016  -  Deadline November 21, 2016
Activities Industrial / industrial cleaning of buildings should be carried out according to detailed in the technical specification and include: 1. Cleaning of plant and equipment; 2. Cleaning of floor coverings; 3. Cleaning the facades of buildings.

Refuse and waste related services

Община Девня | Published October 19, 2016  -  Deadline November 22, 2016
The system of collection and transport of mixed municipal waste covers all villages in the municipality of Devnya. The annual amount of mixed household waste which is generated by life, commercial, industrial and other activities of citizens and residents of the municipality is about 3400 tons / year, and to maintain public spaces, parks and gardens of approximately 600 t / year.
  • 1