Public tenders for industrial in Belgium

Find all Industrial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for industrial. Make a new search!
IndustrialBelgium

Industrial support to the SESAR development phase

SESAR-fællesforetagendet | Published January 16, 2016  -  Deadline January 31, 2016
cpvs

Industrial support to the SESAR development phase

Regional cooperation networks for industrial modernisation — Reconfirm initiative

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME) | Published April 15, 2016  -  Deadline May 30, 2016
cpvs

Regional cooperation networks for industrial modernisation — Reconfirm initiative

Industrial water bath heat exchangers.

Fluxys Belgium S.A. | Published April 29, 2015
cpvs
39721411, 39340000, 39341000

Industrial water bath heat exchangers.

Framework contract for services related to policy development and implementation assessment of industrial emissions legislation

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Miljø, ENV. SRD.2 — Økonomi | Published May 11, 2016
cpvs

Framework contract for services related to policy development and implementation assessment of industrial emissions legislation

Exploitation of IP for industrial innovation.

European Commission | Published January 23, 2013
Winner
inno AG Karlstraße 45b 76133 Karlsruhe GERMANY
cpvs
79410000

The service procured consists of the elaboration of a project model for the creation by SMEs of new business activities that are based on unused patents. The work includes the study of patent exploitation in SMEs and of experiences with related policy instruments, the design of an approach that is specific to the exploitation of unused patents by start-ups in the internal market, the experimentation of the approach in concrete field tests and the organisation of events. The tests comprise notably the conduct of patent search services and the delivery of various other advisory and support services to put the SME team in a position to turn the unused patented inventions into a new product and commercialise it on the envisaged market (outside of the present action). The likely contractors are public and private providers of advisory and support services to SMEs. The principal output takes the form of a report that proposes and appraises the project model in all its properties and conditions. The model may be turned into a new innovation policy instrument (in-house work subsequent to the present project) specific to the industrial exploitation of unused patents, a specific form of intellectual property (IP).

2013-1-045 delivery of maintenance services for the sort of infrastructure in industrial bpost mail centers (Industrial Mail Centres), the preparation center VAS Factory and certain distribution platforms (Mail Centers)

Bpost | Published October 22, 2013  -  Deadline November 25, 2013
cpvs
50000000

Provision of maintenance services for the sort of infrastructure in industrial bpost mail centers (Industrial Mail Centers), the preparation center VAS Factory and certain distribution platforms (Mail Centers). The maintenance would also moving part, dismantling, storage and restart some sort of infrastructure (equipment and associated IT systems) may include and the management and optimization of the stock of spare parts and consumables.

industrial clothing

DAB Vloot | Published October 30, 2012  -  Deadline December 12, 2012
cpvs
18113000

industrial clothing

industrial clothing

MRMP-S/AT - direction générale material resources - division marchés publics - section "Support Systems", sous section acquisition textiles | Published June 1, 2012  -  Deadline June 19, 2012
cpvs
18113000

industrial clothing

industrial gases

S.A. Fluxys N.V. - S.A. Fluxys LNG N.V. | Published February 2, 2012
Winner
L'Air Liquide Belge Parc d'Affaires ZENOBE GRAMME Quai des Vennes 8 4020 Liege BELGIUM Telephone: +32 43498989 Fax: +32 43412070
cpvs
24110000

:Delivery of industrial gases (in bottles) in all Belgium on site or construction site.

Industrial kitchen equipment

Belfius Bank N.V. | Published March 12, 2013  -  Deadline April 26, 2013
cpvs
39314000

Industrial kitchen equipment

industrial kitchen equipment

Koningin Elisabeth Instituut vzw | Published September 1, 2012  -  Deadline October 12, 2012
cpvs
39314000

industrial kitchen equipment

industrial kitchen equipment

Centre hospitalier universitaire de Liège | Published October 6, 2012  -  Deadline October 10, 2012
cpvs
39314000

industrial kitchen equipment

Industrial kitchen equipment

Centre hospitalier universitaire de Liège | Published October 6, 2012  -  Deadline October 10, 2012
cpvs
39314000

Industrial kitchen equipment

industrial kitchen equipment

vzw Bejaardenzorg OLV van de 7 Weeën Ruiselede | Published June 1, 2012  -  Deadline June 25, 2012
cpvs
39314000

industrial kitchen equipment

European observatory for clusters and industrial change

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME) | Published December 29, 2016  -  Deadline March 14, 2017
cpvs
79000000

Formålet med kontrakten er at hjælpe Europas regioner og lande med at udforme bedre og mere vidensbaserede klyngepolitikker og -initiativer for at fremskynde moderniseringen af industrien, fremme iværksætteriet inden for nye industrier med vækstpotentiale og lette SMV'ers adgang til klynger og internationaliseringsaktiviteter og mere strategisk samarbejde og investeringer på tværs af regioner i forbindelse med gennemførelsen af intelligente specialiseringsstrategier. Dette overordnede mål skal omsættes til det specifikke mål om at fremme udviklingen i EU af flere klynger og erhvervsnetværk i verdensklasse med henblik på at fremskynde moderniseringen af industrien og skabe arbejdspladser og vækst.

De specifikke opgaver er inddelt i 5 arbejdspakker.

Tjenesteydelserne, der skal udføres, er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet (afsnit 1.4).

Das Ziel des Auftrags besteht darin, den Ländern und Regionen Europas bei der Gestaltung besserer und stärker evidenzbasierter politischer Maßnahmen und Initiativen zu helfen, um die Modernisierung der Industrie zu beschleunigen, das Unternehmertum in aufstrebenden Branchen mit Wachstumspotenzial zu fördern und für KMU den Zugang zu Clustern und Internationalisierungsaktivitäten sowie einer strategischeren überregionalen Zusammenarbeit und Investitionen in die Umsetzung von intelligenten Spezialisierungsstrategien zu erleichtern. Dieses allgemeine Ziel wird auf das konkrete Ziel der Förderung der Entwicklung von mehr Clustern und Geschäftsnetzwerken von Weltrang in der EU übertragen, um die Modernisierung der Industrie sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen und das Wachstum zu beschleunigen.

Die spezifischen Aufgaben sind in 5 Arbeitspakete aufgeteilt.

Die zu erbringenden Dienstleistungen werden in den Ausschreibungsunterlagen (Abschnitt 1.4) genauer dargestellt.

The objective of the contract is to help Europe's regions and countries in designing better and more evidence-based cluster policies and initiatives to accelerate industrial modernisation, boost entrepreneurship in emerging industries with growth potential, and facilitate SMEs' access to clusters and internationalisation activities and more strategic inter-regional collaboration and investments in the implementation of smart specialisation strategies. This general objective is translated into the specific objective of promoting the development of more world-class clusters and business networks in the EU, with a view to accelerate industrial modernisation and the creation of jobs and growth.

The specific tasks are divided into 5 work packages.

The services to be provided are further detailed in the tender specifications (Section 1.4).

El objetivo del contrato consiste en ayudar a las regiones y los países de Europa a diseñar políticas e iniciativas mejoradas en materia de agrupaciones y mejor fundamentadas en pruebas para acelerar la modernización industrial, aumentar la capacidad empresarial de las industrias emergentes con potencial de crecimiento, y facilitar el acceso de las pymes a las agrupaciones y actividades de internacionalización, así como una colaboración interregional más estratégica e inversiones destinadas a la aplicación de estrategias de especialización inteligente. Este objetivo general se traduce en el propósito concreto de fomentar el desarrollo de más agrupaciones mundiales y redes empresariales en la Unión Europea, con vistas a acelerar la modernización industrial y la creación de empleo y crecimiento.

Las tareas concretas se dividen en 5 paquetes de trabajo.

Los servicios que se prestarán se describen con más detalle en el pliego de condiciones (apartado 1.4).

El objetivo del contrato consiste en ayudar a las regiones y países de Europa a diseñar políticas e iniciativas mejoradas en materia de agrupaciones y mejor fundamentadas en pruebas para acelerar la modernización industrial, aumentar la capacidad empresarial de las industrias emergentes con potencial de crecimiento, y facilitar el acceso de las pymes a las agrupaciones y actividades de internacionalización, así como una colaboración interregional más estratégica e inversiones destinadas a la aplicación de estrategias de especialización inteligente. Este objetivo general se traduce en el propósito concreto de fomentar el desarrollo de más agrupaciones mundiales y redes empresariales en la Unión Europea, con vistas a acelerar la modernización industrial y la creación de empleo y crecimiento.

Las tareas concretas se dividen en 5 paquetes de trabajo.

Los servicios que se prestarán se describen con más detalle en el pliego de condiciones (apartado 1.4).

Sopimuksen tavoitteena on auttaa Euroopan alueita ja maita suunnittelemaan parempia ja paremmin todisteisiin perustuvia klustereita koskevia politiikkoja ja aloitteita. Tarkoituksena on vauhdittaa teollisuuden nykyaikaistamista, tehostaa yrittäjyyttä kehittyvillä teollisuudenaloilla, joilla on kasvumahdollisuuksia, sekä helpottaa pk-yritysten pääsyä seuraaviin: klusterit, kansainvälistymistä koskevat toimet ja strategisempi alueidenvälinen yhteistyö ja investoinnit älykkäiden erikoistumisstrategioiden toteuttamiseen. Kyseinen yleistavoite koostuu erityistavoitteesta, joka koskee useampien maailmanluokan klusterien ja liiketoimintaverkostojen kehittämisen edistämistä EU:ssa teollisuuden nykyaikaistamisen ja työpaikkojen ja kasvun luomisen vauhdittamiseksi.

Erityistehtävät on jaettu 5 tehtäväkokonaisuuteen.

Yksityiskohtaisemmat tiedot toimitettavista palveluista on saatavilla tarjouseritelmistä (kohta 1.4).

L'objectif du marché est d'aider les régions et les pays d'Europe à concevoir de meilleures politiques et initiatives de soutien aux grappes d'entreprises, davantage fondées sur des données factuelles, afin d'accélérer la modernisation industrielle, de stimuler l'esprit d'entreprise dans les industries émergentes à fort potentiel de croissance, de faciliter l'accès des PME aux grappes d'entreprises et aux activités d'internationalisation, d'établir une collaboration interrégionale plus stratégique et de favoriser les investissements dans la mise en œuvre de stratégies de spécialisation intelligente. L'objectif spécifique est de promouvoir le développement d'un plus grand nombre de grappes d'entreprises et de réseaux d'entreprises de renommée mondiale dans l'UE, en vue d'accélérer la croissance, la modernisation industrielle et la création d'emplois.

Les tâches spécifiques sont divisées en 5 volets.

Les services à fournir sont décrits plus en détail dans le cahier des charges (point 1.4).

Ο στόχος της σύμβασης είναι η παροχή βοήθειας προς τις περιφέρειες και τις χώρες της Ευρώπης όσον αφορά τον σχεδιασμό καλύτερων και πιο τεκμηριωμένων πολιτικών και πρωτοβουλιών για τους συνεργατικούς σχηματισμούς για την επιτάχυνση του βιομηχανικού εκσυγχρονισμού, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αναδυόμενες βιομηχανίες με αναπτυξιακό δυναμικό και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε συνεργατικούς σχηματισμούς και δραστηριότητες διεθνοποίησης καθώς και σε πιο στρατηγικές διαπεριφερειακές συνεργασίες και επενδύσεις κατά την εφαρμογή στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης. Ο εν λόγω γενικός στόχος ερμηνεύεται στον ειδικό στόχο προώθησης της ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών και δικτύων επιχειρήσεων μεγαλύτερου διεθνούς κύρους στην ΕΕ, με σκοπό την επιτάχυνση του βιομηχανικού εκσυγχρονισμού, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη.

Τα ειδικά καθήκοντα διαιρούνται σε 5 σειρές εργασιών.

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν περιγράφονται πιο λεπτομερώς στη συγγραφή υποχρεώσεων (τμήμα 1.4).

L'obiettivo dell'appalto è di aiutare le regioni e i paesi d'Europa nella progettazione di politiche e iniziative in materia di cluster che siano più efficaci e maggiormente basate su prove concrete per accelerare l'ammodernamento industriale, promuovere l'imprenditorialità nelle industrie emergenti con potenziale di crescita e facilitare l'accesso delle PMI ai cluster e alle attività di internazionalizzazione nonché una collaborazione interregionale più strategica e investimenti nell'attuazione di strategie di specializzazione intelligente. Questo obiettivo generale si traduce nell'obiettivo specifico di promuovere lo sviluppo di più cluster e reti di imprese di eccellenza mondiale nell'Unione europea, al fine di accelerare l'ammodernamento industriale e la creazione di posti di lavoro e crescita.

Gli incarichi specifici sono suddivisi in 5 pacchetti di lavoro.

I servizi da prestare sono specificati nel dettaglio nel capitolato d'oneri (sezione 1.4).

Het doel van de opdracht is het helpen van de regio's en landen van Europa bij het ontwerp van betere en meer empirisch onderbouwde clusterbeleidslijnen en initiatieven om industriële modernisering te versnellen, ondernemerschap te stimuleren in opkomende industrieën met groeipotentieel, en om de toegang van het mkb te vergemakkelijken tot clusters en internationaliseringsactiviteiten alsook meer strategische interregionale samenwerking en investeringen in de tenuitvoerlegging van slimme-specialisatiestrategieën te bevorderen. Deze algemene doelstelling wordt vertaald in de specifieke doelstelling van de bevordering van de ontwikkeling van meer clusters van wereldklasse en zakelijke netwerken in de EU, om industriële modernisering en de creatie van banen en groei te versnellen.

De specifieke taken zijn verdeeld in 5 werkpakketten.

De te verlenen diensten zijn nader omschreven in de aanbestedingsstukken (sectie 1.4).

O objetivo do contrato consiste em ajudar as regiões e os países europeus na conceção de políticas e iniciativas em matéria de agrupamentos de empresas melhores e mais assentes em dados concretos para acelerar a modernização industrial, fomentar o empreendedorismo nas indústrias emergentes com potencial de crescimento, bem como facilitar o acesso das PME a agrupamentos de empresas e atividades de internacionalização, a uma colaboração inter-regional mais estratégica e a investimentos na implementação de estratégias de especialização inteligente. Este objetivo geral traduz-se no objetivo específico de promover o desenvolvimento de mais redes empresariais e agrupamentos de empresas de craveira mundial na UE, com vista a acelerar a modernização industrial e a criação de emprego e crescimento.

As tarefas específicas encontram-se divididas em 5 pacotes de trabalho.

Os serviços a prestar são apresentados de forma mais pormenorizada no caderno de encargos (ponto 1.4).

Målet med kontraktet är att bistå regioner och länder i Europa vid utarbetandet av politik och initiativ avseende kluster som är bättre och mer evidensbaserad(e) i syfte att påskynda industriell modernisering, främja entreprenörskap inom framväxande industrier med tillväxtpotential samt underlätta SMF:s tillgång till kluster och internationaliseringsverksamhet såväl som mer strategiska interregionala samarbeten och investeringar vid genomförandet av strategier för smart specialisering. Detta övergripande mål omvandlas till det specifika målet att främja utarbetandet av fler kluster och företagsnätverk i världsklass inom EU i syfte att påskynda industriell modernisering och skapandet av arbetstillfällen och tillväxt.

De specifika uppgifterna är indelade i 5 arbetspaket.

De tjänster som ska tillhandahållas beskrivs närmare i förfrågningsunderlaget (avsnitt 1.4).

Cílem této zakázky je pomáhat evropským regionům a zemím v navrhování lepších a více na důkazech založených klastrových politik a iniciativ, aby se urychlila modernizace průmyslu, posílilo podnikání ve vznikajících odvětvích s růstovým potenciálem a usnadnil přístup malých a středních podniků ke klastrům a docílilo internacionalizace činností a strategičtější meziregionální spolupráce a investic do uplatňování inteligentních specializačních strategií. Tento obecný cíl se promítne do konkrétního cíle podpory rozvoje klastrů a obchodních sítí světové třídy v EU s cílem urychlit modernizaci průmyslu a vytváření pracovních míst a růstu.

Konkrétní úkoly jsou rozděleny do 5 pracovních souborů.

Poskytované služby jsou podrobněji popsány ve specifikacích nabídkového řízení (oddíl 1.4).

Lepingu eesmärk on aidata Euroopa piirkondadel ja riikidel kavandada paremaid ja rohkem tõenditel põhinevaid klastritega seotud algatusi ja poliitikat, et kiirendada tööstuse ajakohastamist, aidata majanduskasvu potentsiaaliga esilekerkivates tööstusharudes kaasa ettevõtlusele ning hõlbustada VKEde juurdepääsu klastrite ja rahvusvahelistumisega seotud tegevustele, strateegilisemale piirkondade vahelisele koostööle ning investeeringutele aruka spetsialiseerumise strateegiate rakendamisse. Üldeesmärk hõlmab konkreetset eesmärki edendada ELis suuremal arvul maailmatasemel klastrite ja ärivõrgustike arendamist, et kiirendada tööstuse ajakohastamist ning töökohtade ja majanduskasvu loomist.

Konkreetsed ülesanded on jaotatud 5 tööpaketti.

Osutatavaid teenuseid on täpsemalt kirjeldatud pakkumise iseloomustuses (punktis 1.4).

A szerződés célja az, hogy segítséget nyújtson Európa régiói és országai számára jobb és nagyobb mértékben tényeken alapuló klaszterpolitikák és kezdeményezések tervezésében az ipari modernizáció felgyorsítása, a növekedési potenciállal rendelkező feltörekvő iparágakban a vállalkozói tevékenység ösztönzése, valamint a kkv-knek a klaszterekhez és nemzetköziesítési tevékenységekhez való hozzáférésének, és a stratégiaibb régióközi együttműködéseknek és az intelligens specializációs stratégiák végrehajtásába való beruházásoknak a megkönnyítése érdekében. Ez az általános célkitűzés az Európai Unióban több világszínvonalú klaszter és üzleti hálózat létrejöttének előmozdítására irányuló specifikus célkitűzésként értelmezhető, aminek célja az ipari modernizáció felgyorsítása és munkahelyek teremtése, valamint növekedés létrehozása.

A konkrét feladatok 5 munkacsomagra vannak felosztva.

A teljesítendő szolgáltatások további részletezése a pályázati dokumentációban található (1.4. szakasz).

Sutarties tikslas – padėti Europos regionams ir šalims nustatyti geresnę ir labiau įrodymais pagrįstą klasterių politiką ir iniciatyvas siekiant pagreitinti pramonės modernizavimą, paskatinti verslumą kylančiose pramonės šakose, turinčiose augimo potencialą, ir palengvinti MVĮ patekimą į klasterius ir tarptautinimo veiklą bei strategiškesnį tarpregioninį bendradarbiavimą ir investicijas įgyvendinant pažangių specializacijų strategijas. Šis bendras tikslas tampa konkrečiu tikslu, t. y. skatinti daugiau pasaulinio lygio klasterių ir verslo tinklų plėtrą ES siekiant paspartinti pramonės modernizavimą, darbo vietų kūrimą ir augimą.

Konkrečios užduotys yra suskirstytos į 5 darbo paketus.

Paslaugos, kurios bus teikiamos, yra išsamiau aprašytos pirkimo specifikacijose (1.4 dalis).

Līguma mērķis ir palīdzēt Eiropas reģioniem un valstīm izstrādāt labāku un vairāk uz pierādījumiem balstītu kopu politiku un iniciatīvas, kuru mērķis ir paātrināt rūpniecības modernizāciju, veicināt uzņēmējdarbību jaunās rūpniecības nozarēs, kam ir izaugsmes potenciāls, un atvieglot MVU piekļuvi kopām un internacionalizācijas pasākumiem, kā arī sekmēt stratēģiskāku starpreģionu sadarbību un ieguldījumus viedās specializācijas stratēģiju īstenošanā. No šā vispārējā mērķa ir atvasināts konkrēts mērķis – sekmēt vairāk pasaules līmeņa kopu un uzņēmumu tīklu izveidi Eiropas Savienībā, lai paātrinātu rūpniecības modernizāciju, kā arī darbvietu radīšanu un izaugsmi.

Konkrētie uzdevumi ir sadalīti 5 darba komplektos.

Sniedzamie pakalpojumi ir sīkāk aprakstīti konkursa specifikācijās (1.4. iedaļā).

L-objettiv tal-kuntratt hu li jgħin lir-reġjuni u l-pajjiżi tal-Ewropa fl-iddisinjar ta' politiki u inizjattivi tal-gruppi aħjar u iżjed ibbażati fuq l-evidenza sabiex jaċċelleraw l-immodernizzar industrijali, jixprunaw l-intraprenditorjat fl-industriji li qegħdin jemerġu b'potenzjal ta' tkabbir, u jiffaċilitaw l-aċċess tal-IŻM għal gruppi u attivitajiet ta' internazzjonalizzazzjoni u kollaborazzjoni u investiemnti iżjed strateġiċi bejn ir-reġjuni fl-implimentazzjoni ta' strateġiji ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti. Dan l-objettiv ġenerali hu tradott fl-objettiv speċifiku li jippromwovi l-iżvilupp ta' iżjed gruppi u netwerks tan-negozju ta' klassi mondjali fl-UE, bil-għan li jaċċellera l-immodernizzar industrijali u l-ħolqien ta' impjiegi u tkabbir.

Ix-xogħlijiet speċifiiċi huma maqsumin f'5 pakketti tax-xogħol.

Is-servizzi li se jkunu pprovduti huma iżjed iddettaljati fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offertu (Taqsima 1.4).

L-objettiv tal-kuntratt hu li jgħin lir-reġjuni u l-pajjiżi tal-Ewropa fl-iddisinjar ta' politiki u inizjattivi tal-gruppi aħjar u iżjed ibbażati fuq l-evidenza sabiex jaċċelleraw l-immodernizzar industrijali, jixprunaw l-intraprenditorjat fl-industriji li qegħdin jemerġu b'potenzjal ta' tkabbir, u jiffaċilitaw l-aċċess tal-IŻM għal gruppi u attivitajiet ta' internazzjonalizzazzjoni u kollaborazzjoni u investiemnti iżjed strateġiċi bejn ir-reġjuni fl-implimentazzjoni ta' strateġiji ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti. Dan l-objettiv ġenerali hu tradott fl-objettiv speċifiku li jippromwovi l-iżvilupp ta' iżjed gruppi u netwerks tan-negozju ta' klassi mondjali fl-UE, bil-għan li jaċċellera l-immodernizzar industrijali u l-ħolqien ta' impjiegi u tkabbir.

Ix-xogħlijiet speċifiiċi huma maqsumin f'5 pakketti tax-xogħol.

Is-servizzi li se jkunu pprovduti huma iżjed iddettaljati fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti (Taqsima 1.4).

Celem zamówienia jest zapewnienie dla regionów i krajów Europy wsparcia w opracowywaniu lepszych polityk i inicjatyw klastrowych w większym stopniu opartych na dowodach w celu przyspieszenia modernizacji przemysłu i pobudzenia przedsiębiorczości w wyłaniających się gałęziach przemysłu z potencjałem wzrostowym, jak również w celu ułatwienia dostępu MŚP do klastrów i działań na rzecz umiędzynarodowienia działalności oraz międzyregionalnej współpracy i międzyregionalnych inwestycji o bardziej strategicznym charakterze w ramach realizowania strategii inteligentnej specjalizacji. Ten nadrzędny cel przekłada się na konkretne zadanie promowania zwiększania liczby światowej klasy klastrów i sieci biznesowych w UE z myślą o przyspieszeniu modernizacji przemysłu oraz tworzeniu miejsc pracy i generowaniu wzrostu gospodarczego.

Zadania zostały podzielone na 5 pakietów roboczych.

Szczegółowe informacje dotyczące usług, które mają być świadczone, podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt 1.4).

Cieľom zákazky je pomôcť európskym regiónom a krajinám pri navrhovaní lepších a na dôkazoch viac založených politikách klastrov a iniciatív na urýchlenie priemyselnej modernizácie, podporu podnikania v rozvíjajúcich sa odvetviach s potenciálom rastu, a uľahčiť prístup MSP ku klastrom a činnostiam súvisiacim s internacionalizáciou a strategickejšej medziregionálnej spolupráci a investíciám pri vykonávaní stratégií inteligentnej špecializácie. Tento všeobecný cieľ sa premieta do konkrétneho cieľa propagovať rozvoj viacerých klastrov svetovej triedy a obchodných sietí v EÚ na účely urýchlenia priemyselnej modernizácie a vytvárania pracovných miest a rastu.

Konkrétne úlohy budú rozdelené do 5 pracovných balíkov.

Poskytované služby sú podrobnejšie uvedené v súťažných podkladoch (oddiel 1.4).

Cilj naročila je pomagati regijam in državam v Evropi pri oblikovanju boljših in bolj na dokazilih temelječih politik grozdov in pobud za pospeševanje modernizacije industrije, spodbujanje podjetništva v nastajajočih industrijskih panogah s potencialom za rast in olajšanje dostopa MSP do grozdov in dejavnosti internacionalizacije ter bolj strateško usmerjeno medregionalno sodelovanje in naložbe na področju izvajanja strategij za pametno specializacijo. Splošni cilj je povezan s specifičnim ciljem spodbujanja razvoja več vrhunskih grozdov in poslovnih mrež v EU z namenom pospeševanja modernizacije industrije ter ustvarjanja delovnih mest in rasti.

Specifične naloge so razdeljene v 5 delovnih paketov.

Storitve, ki jih je treba zagotoviti, so podrobneje opisane v razpisnih specifikacijah (oddelek 1.4).

Is é cuspóir an chonartha cúnamh a thabhairt do réigiúin agus do thíortha san Eoraip beartais agus tionscnaimh braislí níos fearr agus níos fianaise-bhunaithe a dhearadh chun nuachóiriú tionsclaíoch a luathú, fiontraíocht a threisiú i dtionscail éiritheacha lena mbaineann ionchas fáis, agus rochtain FBManna ar bhraislí agus ar ghníomhaíochtaí idirnáisiúnaithe a éascú agus comhoibriú agus infheistíochtaí idir-réigiúnacha níos straitéisí a éascú maidir le straitéisí speisialaithe cliste a chur chun feidhme. Tá an cuspóir ginearálta sin curtha leis an gcuspóir sainiúil a bhaineann le forbairt tuilleadh braislí agus líonraí gnó den scoth san AE a chur chun cinn, d'fhonn nuachóiriú tionsclaíoch a luathú agus na poist agus fás a chruthú.

Tá na tascanna sainiúla roinnte i 5 phacáiste oibre.

Tá na seirbhísí atá le cur ar fáil mionsonraithe a thuilleadh sna sonraíochtaí tairisceana (Alt 1.4).

Is é cuspóir an chonartha cúnamh a thabhairt do réigiúin agus do thíortha san Eoraip beartais agus tionscnaimh braislí níos fearr agus níos fianaise-bhunaithe a dhearadh chun nuachóiriú tionsclaíoch a luathú, fiontraíocht a threisiú i dtionscail éiritheacha lena mbaineann ionchas fáis, agus rochtain FBManna ar bhraislí agus ar ghníomhaíochtaí idirnáisiúnaithe a éascú agus comhoibriú agus infheistíochtaí idir-réigiúnacha níos straitéisí a éascú maidir le straitéisí speisialaithe cliste a chur chun feidhme. Tá an cuspóir ginearálta sin curtha leis an gcuspóir sainiúil le haghaidh forbairt tuilleadh braislí agus líonraí gnó den scoth san AE a chur chun cinn, d'fhonn nuachóiriú tionsclaíoch a luathú agus poist agus fás a chruthú.

Tá na tascanna sainiúla roinnte i 5 phacáiste oibre.

Tá na seirbhísí atá le cur ar fáil mionsonraithe a thuilleadh sna sonraíochtaí tairisceana (Alt 1.4).

Целта на поръчката е да се помогне на регионите и държавите в Европа в разработването на по-добри и в по-голяма степен основани на доказателства клъстерни политики и инициативи за ускоряване на модернизацията на промишлеността, стимулиране на предприемачеството в развиващите се отрасли с потенциал за растеж и да се улесни достъпа на МСП до клъстери и дейности по интернационализация и по-стратегическо междурегионално сътрудничество и инвестиции в изпълнението на стратегии за интелигентна специализация. Тази обща цел се превръща в специфична цел за насърчаване на развитието на повече клъстери и бизнес мрежи от световна класа в ЕС, с оглед на ускоряването на модернизацията на промишлеността и създаването на работни места и растеж.

Конкретните задачи са разделени в 5 работни пакета.

Услугите, които ще се предоставят, са обяснени по-нататък в тръжните спецификации (раздел 1.4).

Obiectivul contractului este de a ajuta regiunile și țările din Europa să conceapă politici și inițiative privind clusterele, mai bune și bazate în mai mare măsură pe dovezi, cu scopul de a accelera modernizarea industrială, de a stimula spiritul antreprenorial în industriile emergente cu potențial de creștere și de a facilita accesul IMM-urilor la clustere și activități de internaționalizare, precum și colaborarea interregională mai strategică și investițiile în implementarea de strategii de specializare inteligentă. Acest obiectiv general este transpus în obiectivul specific de a promova dezvoltarea unui număr mai mare de clustere și de rețele de afaceri de nivel internațional în UE, cu scopul de a accelera creșterea, modernizarea industrială și crearea de locuri de muncă.

Sarcinile specifice sunt împărțite în 5 pachete de lucru.

Serviciile care urmează să fie prestate sunt detaliate în caietul de sarcini al licitației (secțiunea 1.4).

Cilj ugovora je pomoći regijama i državama Europe u osmišljavanju boljih industrijskih politika i inicijativa u području klastera koje su više utemeljene na dokazima kako bi se ubrzala modernizacija industrije, ojačalo poduzetništvo u industrijama u nastajanju s potencijalom rasta te olakšao pristup MSP-ova klasterima i aktivnostima internacionalizacije i više strateškoj međuregionalnoj suradnji i ulaganjima u provedbi pametnih strategija specijalizacije. Ovaj opći cilj prenosi se u posebni cilj promoviranja razvoja klastera i poslovnih mreža koje su više na svjetskoj razini u EU-u, s ciljem ubrzavanja modernizacije industrije i stvaranja poslova i rasta.

Posebni zadaci podijeljeni su u 5 radnih paketa.

Usluge koje je potrebno pružiti detaljnije su opisane u uputama za nadmetanje (odjeljak 1.4.).

European observatory for clusters and industrial change

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME) | Published November 4, 2017
Winner
Deloitte Consulting
cpvs
79000000

Formålet med kontrakten er at hjælpe Europas regioner og lande med at udforme bedre og mere vidensbaserede klyngepolitikker og -initiativer for at fremskynde moderniseringen af industrien, fremme iværksætteriet inden for nye industrier med vækstpotentiale og lette SMV'ers adgang til klynger og internationaliseringsaktiviteter og mere strategisk samarbejde og investeringer på tværs af regioner i forbindelse med gennemførelsen af intelligente specialiseringsstrategier. Dette overordnede mål skal omsættes til det specifikke mål om at fremme udviklingen i EU af flere klynger og erhvervsnetværk i verdensklasse med henblik på at fremskynde moderniseringen af industrien og skabe arbejdspladser og vækst.

De specifikke opgaver er inddelt i 5 arbejdspakker.

Tjenesteydelserne, der skal udføres, er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet (afsnit 1.4).

Formålet med kontrakten er at hjælpe Europas regioner og lande med at udforme bedre og mere vidensbaserede klyngepolitikker og -initiativer for at fremskynde moderniseringen af industrien, fremme iværksætteriet inden for nye industrier med vækstpotentiale og lette SMV'ers adgang til klynger og internationaliseringsaktiviteter og mere strategisk samarbejde og investeringer på tværs af regioner i forbindelse med gennemførelsen af intelligente specialiseringsstrategier. Dette overordnede mål skal omsættes til det specifikke mål om at fremme udviklingen i EU af flere klynger og erhvervsnetværk i verdensklasse med henblik på at fremskynde moderniseringen af industrien og skabe arbejdspladser og vækst.

De specifikke opgaver er inddelt i 5 arbejdspakker.

Tjenesteydelserne, der skal udføres, er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet (afsnit 1.4).

Das Ziel des Auftrags besteht darin, den Ländern und Regionen Europas bei der Gestaltung besserer und stärker evidenzbasierter politischer Maßnahmen und Initiativen zu helfen, um die Modernisierung der Industrie zu beschleunigen, das Unternehmertum in aufstrebenden Branchen mit Wachstumspotenzial zu fördern und für KMU den Zugang zu Clustern und Internationalisierungsaktivitäten sowie einer strategischeren überregionalen Zusammenarbeit und Investitionen in die Umsetzung von intelligenten Spezialisierungsstrategien zu erleichtern. Dieses allgemeine Ziel wird auf das konkrete Ziel der Förderung der Entwicklung von mehr Clustern und Geschäftsnetzwerken von Weltrang in der EU übertragen, um die Modernisierung der Industrie sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen und das Wachstum zu beschleunigen.

Die spezifischen Aufgaben sind in 5 Arbeitspakete aufgeteilt.

Die zu erbringenden Dienstleistungen werden in den Ausschreibungsunterlagen (Abschnitt 1.4) genauer dargestellt.

Das Ziel des Auftrags besteht darin, den Ländern und Regionen Europas bei der Gestaltung besserer und stärker evidenzbasierter politischer Maßnahmen und Initiativen zu helfen, um die Modernisierung der Industrie zu beschleunigen, das Unternehmertum in aufstrebenden Branchen mit Wachstumspotenzial zu fördern und für KMU den Zugang zu Clustern und Internationalisierungsaktivitäten sowie einer strategischeren überregionalen Zusammenarbeit und Investitionen in die Umsetzung von intelligenten Spezialisierungsstrategien zu erleichtern. Dieses allgemeine Ziel wird auf das konkrete Ziel der Förderung der Entwicklung von mehr Clustern und Geschäftsnetzwerken von Weltrang in der EU übertragen, um die Modernisierung der Industrie sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen und das Wachstum zu beschleunigen.

Die spezifischen Aufgaben sind in 5 Arbeitspakete aufgeteilt.

Die zu erbringenden Dienstleistungen werden in den Ausschreibungsunterlagen (Abschnitt 1.4) genauer dargestellt.

The objective of the contract is to help Europe's regions and countries in designing better and more evidence-based cluster policies and initiatives to accelerate industrial modernisation, boost entrepreneurship in emerging industries with growth potential, and facilitate SMEs' access to clusters and internationalisation activities and more strategic inter-regional collaboration and investments in the implementation of smart specialisation strategies. This general objective is translated into the specific objective of promoting the development of more world-class clusters and business networks in the EU, with a view to accelerating industrial modernisation and the creation of jobs and growth.

The specific tasks are divided into 5 work packages.

The services to be provided are further detailed in the tender specifications (Section 1.4).

The objective of the contract is to help Europe's regions and countries in designing better and more evidence-based cluster policies and initiatives to accelerate industrial modernisation, boost entrepreneurship in emerging industries with growth potential, and facilitate SMEs' access to clusters and internationalisation activities and more strategic inter-regional collaboration and investments in the implementation of smart specialisation strategies. This general objective is translated into the specific objective of promoting the development of more world-class clusters and business networks in the EU, with a view to accelerating industrial modernisation and the creation of jobs and growth.

The specific tasks are divided into 5 work packages.

The services to be provided are further detailed in the tender specifications (Section 1.4).

El objetivo del contrato consiste en ayudar a las regiones y países de Europa a diseñar políticas e iniciativas mejoradas en materia de agrupaciones y mejor fundamentadas en pruebas para acelerar la modernización industrial, aumentar la capacidad empresarial de las industrias emergentes con potencial de crecimiento, y facilitar el acceso de las pymes a las agrupaciones y actividades de internacionalización, así como una colaboración interregional más estratégica e inversiones destinadas a la aplicación de estrategias de especialización inteligente. Este objetivo general se traduce en el propósito concreto de fomentar el desarrollo de más agrupaciones mundiales y redes empresariales en la Unión Europea, con vistas a acelerar la modernización industrial y la creación de empleo y crecimiento.

Las tareas concretas se dividen en 5 paquetes de trabajo.

Los servicios que se prestarán se describen con más detalle en el pliego de condiciones (apartado 1.4).

El objetivo del contrato consiste en ayudar a las regiones y países de Europa a diseñar políticas e iniciativas mejoradas en materia de agrupaciones y mejor fundamentadas en pruebas para acelerar la modernización industrial, aumentar la capacidad empresarial de las industrias emergentes con potencial de crecimiento, y facilitar el acceso de las pymes a las agrupaciones y actividades de internacionalización, así como una colaboración interregional más estratégica e inversiones destinadas a la aplicación de estrategias de especialización inteligente. Este objetivo general se traduce en el propósito concreto de fomentar el desarrollo de más agrupaciones mundiales y redes empresariales en la Unión Europea, con vistas a acelerar la modernización industrial y la creación de empleo y crecimiento.

Las tareas concretas se dividen en 5 paquetes de trabajo.

Los servicios que se prestarán se describen con más detalle en el pliego de condiciones (apartado 1.4).

Sopimuksen tavoitteena on auttaa Euroopan alueita ja maita suunnittelemaan parempia ja paremmin todisteisiin perustuvia klustereita koskevia politiikkoja ja aloitteita. Tarkoituksena on vauhdittaa teollisuuden nykyaikaistamista, tehostaa yrittäjyyttä kehittyvillä teollisuudenaloilla, joilla on kasvumahdollisuuksia, sekä helpottaa pk-yritysten pääsyä seuraaviin: klusterit, kansainvälistymistä koskevat toimet ja strategisempi alueidenvälinen yhteistyö ja investoinnit älykkäiden erikoistumisstrategioiden toteuttamiseen. Kyseinen yleistavoite koostuu erityistavoitteesta, joka koskee useampien maailmanluokan klusterien ja liiketoimintaverkostojen kehittämisen edistämistä EU:ssa teollisuuden nykyaikaistamisen ja työpaikkojen ja kasvun luomisen vauhdittamiseksi.

Erityistehtävät on jaettu 5 tehtäväkokonaisuuteen.

Yksityiskohtaisemmat tiedot toimitettavista palveluista on saatavilla tarjouseritelmistä (kohta 1.4).

Sopimuksen tavoitteena on auttaa Euroopan alueita ja maita suunnittelemaan parempia ja paremmin todisteisiin perustuvia klustereita koskevia politiikkoja ja aloitteita. Tarkoituksena on vauhdittaa teollisuuden nykyaikaistamista, tehostaa yrittäjyyttä kehittyvillä teollisuudenaloilla, joilla on kasvumahdollisuuksia, sekä helpottaa pk-yritysten pääsyä seuraaviin: klusterit, kansainvälistymistä koskevat toimet ja strategisempi alueidenvälinen yhteistyö ja investoinnit älykkäiden erikoistumisstrategioiden toteuttamiseen. Kyseinen yleistavoite koostuu erityistavoitteesta, joka koskee useampien maailmanluokan klusterien ja liiketoimintaverkostojen kehittämisen edistämistä EU:ssa teollisuuden nykyaikaistamisen ja työpaikkojen ja kasvun luomisen vauhdittamiseksi.

Erityistehtävät on jaettu 5 tehtäväkokonaisuuteen.

Yksityiskohtaisemmat tiedot toimitettavista palveluista on saatavilla tarjouseritelmistä (kohta 1.4).

L'objectif du marché est d'aider les régions et les pays d'Europe à concevoir de meilleures politiques et initiatives de soutien aux grappes d'entreprises, davantage fondées sur des données factuelles, afin d'accélérer la modernisation industrielle, de stimuler l'esprit d'entreprise dans les industries émergentes à fort potentiel de croissance, de faciliter l'accès des PME aux grappes d'entreprises et aux activités d'internationalisation, d'établir une collaboration interrégionale plus stratégique et de favoriser les investissements dans la mise en œuvre de stratégies de spécialisation intelligente. L'objectif spécifique est de promouvoir le développement d'un plus grand nombre de grappes d'entreprises et de réseaux d'entreprises de renommée mondiale dans l'UE, en vue d'accélérer la croissance, la modernisation industrielle et la création d'emplois.

Les tâches spécifiques sont divisées en 5 volets.

Les services à fournir sont décrits plus en détail dans le cahier des charges (point 1.4).

L'objectif du marché est d'aider les régions et les pays d'Europe à concevoir de meilleures politiques et initiatives de soutien aux grappes d'entreprises, davantage fondées sur des données factuelles, afin d'accélérer la modernisation industrielle, de stimuler l'esprit d'entreprise dans les industries émergentes à fort potentiel de croissance, de faciliter l'accès des PME aux grappes d'entreprises et aux activités d'internationalisation, d'établir une collaboration interrégionale plus stratégique et de favoriser les investissements dans la mise en œuvre de stratégies de spécialisation intelligente. L'objectif spécifique est de promouvoir le développement d'un plus grand nombre de grappes d'entreprises et de réseaux d'entreprises de renommée mondiale dans l'UE, en vue d'accélérer la croissance, la modernisation industrielle et la création d'emplois.

Les tâches spécifiques sont divisées en 5 volets.

Les services à fournir sont décrits plus en détail dans le cahier des charges (point 1.4).

Ο στόχος της σύμβασης είναι η παροχή βοήθειας προς τις περιφέρειες και τις χώρες της Ευρώπης όσον αφορά τον σχεδιασμό καλύτερων και πιο τεκμηριωμένων πολιτικών και πρωτοβουλιών για τους συνεργατικούς σχηματισμούς για την επιτάχυνση του βιομηχανικού εκσυγχρονισμού, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αναδυόμενες βιομηχανίες με αναπτυξιακό δυναμικό και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε συνεργατικούς σχηματισμούς και δραστηριότητες διεθνοποίησης καθώς και σε πιο στρατηγικές διαπεριφερειακές συνεργασίες και επενδύσεις κατά την εφαρμογή στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης. Ο εν λόγω γενικός στόχος ερμηνεύεται στον ειδικό στόχο προώθησης της ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών και δικτύων επιχειρήσεων μεγαλύτερου διεθνούς κύρους στην ΕΕ, με σκοπό την επιτάχυνση του βιομηχανικού εκσυγχρονισμού, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη.

Τα ειδικά καθήκοντα διαιρούνται σε 5 σειρές εργασιών.

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν περιγράφονται πιο λεπτομερώς στη συγγραφή υποχρεώσεων (τμήμα 1.4).

Ο στόχος της σύμβασης είναι η παροχή βοήθειας προς τις περιφέρειες και τις χώρες της Ευρώπης όσον αφορά τον σχεδιασμό καλύτερων και πιο τεκμηριωμένων πολιτικών και πρωτοβουλιών για τους συνεργατικούς σχηματισμούς για την επιτάχυνση του βιομηχανικού εκσυγχρονισμού, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αναδυόμενες βιομηχανίες με αναπτυξιακό δυναμικό και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε συνεργατικούς σχηματισμούς και δραστηριότητες διεθνοποίησης καθώς και σε πιο στρατηγικές διαπεριφερειακές συνεργασίες και επενδύσεις κατά την εφαρμογή στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης. Ο εν λόγω γενικός στόχος ερμηνεύεται στον ειδικό στόχο προώθησης της ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών και δικτύων επιχειρήσεων μεγαλύτερου διεθνούς κύρους στην ΕΕ, με σκοπό την επιτάχυνση του βιομηχανικού εκσυγχρονισμού, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη.

Τα ειδικά καθήκοντα διαιρούνται σε 5 σειρές εργασιών.

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν περιγράφονται πιο λεπτομερώς στη συγγραφή υποχρεώσεων (τμήμα 1.4).

L'obiettivo dell'appalto è di aiutare le regioni e i paesi d'Europa nella progettazione di politiche e iniziative in materia di cluster che siano più efficaci e maggiormente basate su prove concrete per accelerare l'ammodernamento industriale, promuovere l'imprenditorialità nelle industrie emergenti con potenziale di crescita e facilitare l'accesso delle PMI ai cluster e alle attività di internazionalizzazione nonché una collaborazione interregionale più strategica e investimenti nell'attuazione di strategie di specializzazione intelligente. Questo obiettivo generale si traduce nell'obiettivo specifico di promuovere lo sviluppo di più cluster e reti di imprese di eccellenza mondiale nell'Unione europea, al fine di accelerare l'ammodernamento industriale e la creazione di posti di lavoro e crescita.

Gli incarichi specifici sono suddivisi in 5 pacchetti di lavoro.

I servizi da prestare sono specificati nel dettaglio nel capitolato d'oneri (sezione 1.4).

L'obiettivo dell'appalto è di aiutare le regioni e i paesi d'Europa nella progettazione di politiche e iniziative in materia di cluster che siano più efficaci e maggiormente basate su prove concrete per accelerare l'ammodernamento industriale, promuovere l'imprenditorialità nelle industrie emergenti con potenziale di crescita e facilitare l'accesso delle PMI ai cluster e alle attività di internazionalizzazione nonché una collaborazione interregionale più strategica e investimenti nell'attuazione di strategie di specializzazione intelligente. Questo obiettivo generale si traduce nell'obiettivo specifico di promuovere lo sviluppo di più cluster e reti di imprese di eccellenza mondiale nell'Unione europea, al fine di accelerare l'ammodernamento industriale e la creazione di posti di lavoro e crescita.

Gli incarichi specifici sono suddivisi in 5 pacchetti di lavoro.

I servizi da prestare sono specificati nel dettaglio nel capitolato d'oneri (sezione 1.4).

Het doel van de opdracht is het helpen van de regio's en landen van Europa bij het ontwerp van betere en meer empirisch onderbouwde clusterbeleidslijnen en initiatieven om industriële modernisering te versnellen, ondernemerschap te stimuleren in opkomende industrieën met groeipotentieel, en om de toegang van het mkb te vergemakkelijken tot clusters en internationaliseringsactiviteiten alsook meer strategische interregionale samenwerking en investeringen in de tenuitvoerlegging van slimme-specialisatiestrategieën te bevorderen. Deze algemene doelstelling wordt vertaald naar de specifieke doelstelling van de bevordering van de ontwikkeling van meer clusters van wereldklasse en zakelijke netwerken in de EU, om industriële modernisering en de creatie van banen en groei te versnellen.

De specifieke taken zijn verdeeld in 5 werkpakketten.

De te verlenen diensten zijn nader omschreven in de aanbestedingsstukken (sectie 1.4).

Het doel van de opdracht is het helpen van de regio's en landen van Europa bij het ontwerp van betere en meer empirisch onderbouwde clusterbeleidslijnen en initiatieven om industriële modernisering te versnellen, ondernemerschap te stimuleren in opkomende industrieën met groeipotentieel, en om de toegang van het mkb te vergemakkelijken tot clusters en internationaliseringsactiviteiten alsook meer strategische interregionale samenwerking en investeringen in de tenuitvoerlegging van slimme-specialisatiestrategieën te bevorderen. Deze algemene doelstelling wordt vertaald in de specifieke doelstelling van de bevordering van de ontwikkeling van meer clusters van wereldklasse en zakelijke netwerken in de EU, om industriële modernisering en de creatie van banen en groei te versnellen.

De specifieke taken zijn verdeeld in 5 werkpakketten.

De te verlenen diensten zijn nader omschreven in de aanbestedingsstukken (sectie 1.4).

O objetivo do contrato consiste em ajudar as regiões e os países europeus na conceção de políticas e iniciativas em matéria de agrupamentos de empresas melhores e mais assentes em dados concretos para acelerar a modernização industrial, fomentar o empreendedorismo nas indústrias emergentes com potencial de crescimento, bem como facilitar o acesso das PME a agrupamentos de empresas e atividades de internacionalização, a uma colaboração inter-regional mais estratégica e a investimentos na implementação de estratégias de especialização inteligente. Este objetivo geral traduz-se no objetivo específico de promover o desenvolvimento de mais redes empresariais e agrupamentos de empresas de craveira mundial na UE, com vista a acelerar a modernização industrial e a criação de emprego e crescimento.

As tarefas específicas encontram-se divididas em 5 pacotes de trabalho.

Os serviços a prestar são apresentados de forma mais pormenorizada no caderno de encargos (ponto 1.4).

O objetivo do contrato consiste em ajudar as regiões e os países europeus na conceção de políticas e iniciativas em matéria de agrupamentos de empresas melhores e mais assentes em dados concretos para acelerar a modernização industrial, fomentar o empreendedorismo nas indústrias emergentes com potencial de crescimento, bem como facilitar o acesso das PME a agrupamentos de empresas e atividades de internacionalização, a uma colaboração inter-regional mais estratégica e a investimentos na implementação de estratégias de especialização inteligente. Este objetivo geral traduz-se no objetivo específico de promover o desenvolvimento de mais redes empresariais e agrupamentos de empresas de craveira mundial na UE, com vista a acelerar a modernização industrial e a criação de emprego e crescimento.

As tarefas específicas encontram-se divididas em 5 pacotes de trabalho.

Os serviços a prestar são apresentados de forma mais pormenorizada no caderno de encargos (ponto 1.4).

Målet med kontraktet är att bistå regioner och länder i Europa vid utarbetandet av politik och initiativ avseende kluster som är bättre och mer evidensbaserad(e) i syfte att påskynda industriell modernisering, främja entreprenörskap inom framväxande industrier med tillväxtpotential samt underlätta SMF:s tillgång till kluster och internationaliseringsverksamhet såväl som mer strategiska interregionala samarbeten och investeringar vid genomförandet av strategier för smart specialisering. Detta övergripande mål omvandlas till det specifika målet att främja utarbetandet av fler kluster och företagsnätverk i världsklass inom EU i syfte att påskynda industriell modernisering och skapandet av arbetstillfällen och tillväxt.

De specifika uppgifterna är indelade i 5 arbetspaket.

De tjänster som ska tillhandahållas beskrivs närmare i förfrågningsunderlaget (avsnitt 1.4).

Målet med kontraktet är att bistå regioner och länder i Europa vid utarbetandet av politik och initiativ avseende kluster som är bättre och mer evidensbaserad(e) i syfte att påskynda industriell modernisering, främja entreprenörskap inom framväxande industrier med tillväxtpotential samt underlätta SMF:s tillgång till kluster och internationaliseringsverksamhet såväl som mer strategiska interregionala samarbeten och investeringar vid genomförandet av strategier för smart specialisering. Detta övergripande mål omvandlas till det specifika målet att främja utarbetandet av fler kluster och företagsnätverk i världsklass inom EU i syfte att påskynda industriell modernisering och skapandet av arbetstillfällen och tillväxt.

De specifika uppgifterna är indelade i 5 arbetspaket.

De tjänster som ska tillhandahållas beskrivs närmare i förfrågningsunderlaget (avsnitt 1.4).

Cílem této zakázky je pomáhat evropským regionům a zemím v navrhování lepších a více na důkazech založených klastrových politik a iniciativ, aby se urychlila modernizace průmyslu, posílilo podnikání ve vznikajících odvětvích s růstovým potenciálem a usnadnil přístup malých a středních podniků ke klastrům a docílilo internacionalizace činností a strategičtější meziregionální spolupráce a investic do uplatňování inteligentních specializačních strategií. Tento obecný cíl se promítne do konkrétního cíle podpory rozvoje klastrů a obchodních sítí světové třídy v EU s cílem urychlit modernizaci průmyslu a vytváření pracovních míst a růstu.

Konkrétní úkoly jsou rozděleny do 5 pracovních souborů.

Poskytované služby jsou podrobněji popsány ve specifikacích nabídkového řízení (oddíl 1.4).

Cílem této zakázky je pomáhat evropským regionům a zemím v navrhování lepších a více na důkazech založených klastrových politik a iniciativ, aby se urychlila modernizace průmyslu, posílilo podnikání ve vznikajících odvětvích s růstovým potenciálem a usnadnil přístup malých a středních podniků ke klastrům a docílilo internacionalizace činností a strategičtější meziregionální spolupráce a investic do uplatňování inteligentních specializačních strategií. Tento obecný cíl se promítne do konkrétního cíle podpory rozvoje klastrů a obchodních sítí světové třídy v EU s cílem urychlit modernizaci průmyslu a vytváření pracovních míst a růstu.

Konkrétní úkoly jsou rozděleny do 5 pracovních souborů.

Poskytované služby jsou podrobněji popsány ve specifikacích nabídkového řízení (oddíl 1.4).

Lepingu eesmärk on aidata Euroopa piirkondadel ja riikidel kavandada paremaid ja rohkem tõenditel põhinevaid klastritega seotud algatusi ja poliitikat, et kiirendada tööstuse ajakohastamist, aidata majanduskasvu potentsiaaliga esilekerkivates tööstusharudes kaasa ettevõtlusele ning hõlbustada VKEde juurdepääsu klastrite ja rahvusvahelistumisega seotud tegevustele, strateegilisemale piirkondade vahelisele koostööle ning investeeringutele aruka spetsialiseerumise strateegiate rakendamisse. Üldeesmärk hõlmab konkreetset eesmärki edendada ELis suuremal arvul maailmatasemel klastrite ja ärivõrgustike arendamist, et kiirendada tööstuse ajakohastamist ning töökohtade ja majanduskasvu loomist.

Konkreetsed ülesanded on jaotatud 5 tööpaketti.

Osutatavaid teenuseid on täpsemalt kirjeldatud pakkumise tehnilises kirjelduses (punkt 1.4).

Lepingu eesmärk on aidata Euroopa piirkondadel ja riikidel kavandada paremaid ja rohkem tõenditel põhinevaid klastritega seotud algatusi ja poliitikat, et kiirendada tööstuse ajakohastamist, aidata majanduskasvu potentsiaaliga esilekerkivates tööstusharudes kaasa ettevõtlusele ning hõlbustada VKEde juurdepääsu klastrite ja rahvusvahelistumisega seotud tegevustele, strateegilisemale piirkondade vahelisele koostööle ning investeeringutele aruka spetsialiseerumise strateegiate rakendamisse. Üldeesmärk hõlmab konkreetset eesmärki edendada ELis suuremal arvul maailmatasemel klastrite ja ärivõrgustike arendamist, et kiirendada tööstuse ajakohastamist ning töökohtade ja majanduskasvu loomist.

Konkreetsed ülesanded on jaotatud 5 tööpaketti.

Osutatavaid teenuseid on täpsemalt kirjeldatud pakkumise tehnilises kirjelduses (punkt 1.4).

A szerződés célja az, hogy segítséget nyújtson Európa régiói és országai számára jobb és nagyobb mértékben tényeken alapuló klaszterpolitikák és kezdeményezések tervezésében az ipari modernizáció felgyorsítása, a növekedési potenciállal rendelkező feltörekvő iparágakban a vállalkozói tevékenység ösztönzése, valamint a kkv-knek a klaszterekhez és nemzetköziesítési tevékenységekhez való hozzáférésének, és a stratégiaibb régióközi együttműködéseknek és az intelligens specializációs stratégiák végrehajtásába való beruházásoknak a megkönnyítése érdekében. Ez az általános célkitűzés az Európai Unióban több világszínvonalú klaszter és üzleti hálózat létrejöttének előmozdítására irányuló specifikus célkitűzésként értelmezhető, aminek célja az ipari modernizáció felgyorsítása és munkahelyek teremtése, valamint növekedés létrehozása.

A konkrét feladatok 5 munkacsomagra vannak felosztva.

A teljesítendő szolgáltatások további részletezése a pályázati dokumentációban található (1.4. szakasz).

A szerződés célja az, hogy segítséget nyújtson Európa régiói és országai számára jobb és nagyobb mértékben tényeken alapuló klaszterpolitikák és kezdeményezések tervezésében az ipari modernizáció felgyorsítása, a növekedési potenciállal rendelkező feltörekvő iparágakban a vállalkozói tevékenység ösztönzése, valamint a kkv-knek a klaszterekhez és nemzetköziesítési tevékenységekhez való hozzáférésének, és a stratégiaibb régióközi együttműködéseknek és az intelligens specializációs stratégiák végrehajtásába való beruházásoknak a megkönnyítése érdekében. Ez az általános célkitűzés az Európai Unióban több világszínvonalú klaszter és üzleti hálózat létrejöttének előmozdítására irányuló specifikus célkitűzésként értelmezhető, aminek célja az ipari modernizáció felgyorsítása és munkahelyek teremtése, valamint növekedés létrehozása.

A konkrét feladatok 5 munkacsomagra vannak felosztva.

A teljesítendő szolgáltatások további részletezése a pályázati dokumentációban található (1.4. szakasz).

Sutarties tikslas – padėti Europos regionams ir šalims nustatyti geresnę ir labiau įrodymais pagrįstą klasterių politiką ir iniciatyvas siekiant pagreitinti pramonės modernizavimą, paskatinti verslumą kylančiose pramonės šakose, turinčiose augimo potencialą, ir palengvinti MVĮ patekimą į klasterius ir tarptautinimo veiklą bei strategiškesnį tarpregioninį bendradarbiavimą ir investicijas įgyvendinant pažangių specializacijų strategijas. Šis bendras tikslas tampa konkrečiu tikslu, t. y. skatinti daugiau pasaulinio lygio klasterių ir verslo tinklų plėtrą ES siekiant paspartinti pramonės modernizavimą, darbo vietų kūrimą ir augimą.

Konkrečios užduotys yra suskirstytos į 5 darbo paketus.

Paslaugos, kurios bus teikiamos, yra išsamiau aprašytos pirkimo specifikacijose (1.4 dalis).

Sutarties tikslas – padėti Europos regionams ir šalims nustatyti geresnę ir labiau įrodymais pagrįstą klasterių politiką ir iniciatyvas siekiant pagreitinti pramonės modernizavimą, paskatinti verslumą kylančiose pramonės šakose, turinčiose augimo potencialą, ir palengvinti MVĮ patekimą į klasterius ir tarptautinimo veiklą bei strategiškesnį tarpregioninį bendradarbiavimą ir investicijas įgyvendinant pažangių specializacijų strategijas. Šis bendras tikslas tampa konkrečiu tikslu, t. y. skatinti daugiau pasaulinio lygio klasterių ir verslo tinklų plėtrą ES siekiant paspartinti pramonės modernizavimą, darbo vietų kūrimą ir augimą.

Konkrečios užduotys yra suskirstytos į 5 darbo paketus.

Paslaugos, kurios bus teikiamos, yra išsamiau aprašytos pirkimo specifikacijose (1.4 dalis).

Līguma mērķis ir palīdzēt Eiropas reģioniem un valstīm izstrādāt labāku un vairāk uz pierādījumiem balstītu kopu politiku un iniciatīvas, kuru mērķis ir paātrināt rūpniecības modernizāciju, veicināt uzņēmējdarbību jaunās rūpniecības nozarēs, kam ir izaugsmes potenciāls, un atvieglot MVU piekļuvi kopām un internacionalizācijas pasākumiem, kā arī sekmēt stratēģiskāku starpreģionu sadarbību un ieguldījumus viedās specializācijas stratēģiju īstenošanā. No šā vispārējā mērķa ir atvasināts konkrēts mērķis – vairot pasaules līmeņa kopu un uzņēmumu tīklu skaitu Eiropas Savienībā, lai paātrinātu rūpniecības modernizāciju, kā arī darbvietu radīšanu un izaugsmi.

Konkrētie uzdevumi ir sadalīti 5 darba komplektos.

Sniedzamie pakalpojumi ir sīkāk aprakstīti konkursa specifikācijās (1.4. iedaļā).

Līguma mērķis ir palīdzēt Eiropas reģioniem un valstīm izstrādāt labāku un vairāk uz pierādījumiem balstītu kopu politiku un iniciatīvas, kuru mērķis ir paātrināt rūpniecības modernizāciju, veicināt uzņēmējdarbību jaunās rūpniecības nozarēs, kam ir izaugsmes potenciāls, un atvieglot MVU piekļuvi kopām un internacionalizācijas pasākumiem, kā arī sekmēt stratēģiskāku starpreģionu sadarbību un ieguldījumus viedās specializācijas stratēģiju īstenošanā. No šā vispārējā mērķa ir atvasināts konkrēts mērķis – vairot pasaules līmeņa kopu un uzņēmumu tīklu skaitu Eiropas Savienībā, lai paātrinātu rūpniecības modernizāciju, kā arī darbvietu radīšanu un izaugsmi.

Konkrētie uzdevumi ir sadalīti 5 darba komplektos.

Sniedzamie pakalpojumi ir sīkāk aprakstīti konkursa specifikācijās (1.4. iedaļā).

L-objettiv tal-kuntratt hu li jgħin lir-reġjuni u l-pajjiżi tal-Ewropa fl-iddisinjar ta' politiki u inizjattivi ta' gruppi aħjar u iżjed ibbażati fuq l-evidenza sabiex jaċċelleraw l-immodernizzar industrijali, jixprunaw l-intraprenditorjat fl-industriji li qegħdin jemerġu b'potenzjal ta' tkabbir, u jiffaċilitaw l-aċċess tal-IŻM għal gruppi u attivitajiet ta' internazzjonalizzazzjoni u kollaborazzjoni u investiemnti iżjed strateġiċi bejn ir-reġjuni fl-implimentazzjoni ta' strateġiji ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti. Dan l-objettiv ġenerali hu tradott fl-objettiv speċifiku li jippromwovi l-iżvilupp ta' iżjed gruppi u netwerks tan-negozju ta' klassi mondjali fl-UE, bil-għan li jkun aċċellerat l-immodernizzar industrijali u l-ħolqien ta' impjiegi u tkabbir.

Ix-xogħlijiet speċifiiċi huma maqsumin f'5 pakketti tax-xogħol.

Is-servizzi li jridu jkunu pprovduti huma ddettaljati aktar fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti (it-Taqsima 1.4).

L-objettiv tal-kuntratt hu li jgħin lir-reġjuni u l-pajjiżi tal-Ewropa fl-iddisinjar ta' politiki u inizjattivi ta' gruppi aħjar u iżjed ibbażati fuq l-evidenza sabiex jaċċelleraw l-immodernizzar industrijali, jixprunaw l-intraprenditorjat fl-industriji li qegħdin jemerġu b'potenzjal ta' tkabbir, u jiffaċilitaw l-aċċess tal-IŻM għal gruppi u attivitajiet ta' internazzzjonalizzazzjoni u kollaborazzjoni u investiemnti iżjed strateġiċi bejn ir-reġjuni fl-implimentazzjoni ta' sttrateġiji ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti. Dan l-objettiv ġenerali hu tradott fl-objettiv speċifiku li jippromwovi l-iżvilupp ta' iżjed gruppi u netwerks tan-negozju ta' klassi mondjali fl-UE, bil-għan li jaċċellera l-immodernizzar industrijali u l-ħolqien ta' impjiegi u t-tkabbir.

Ix-xogħlijiet speċifiiċi huma maqsumin f'5 pakketti tax-xogħol.

Is-servizzi li jridu jkunu pprovduti huma ddettaljati aktar fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti (it-Taqsima 1.4).

Celem zamówienia jest zapewnienie dla regionów i krajów Europy wsparcia w opracowywaniu lepszych polityk i inicjatyw klastrowych w większym stopniu opartych na dowodach w celu przyspieszenia modernizacji przemysłu i pobudzenia przedsiębiorczości w wyłaniających się gałęziach przemysłu z potencjałem wzrostowym, jak również w celu ułatwienia dostępu MŚP do klastrów i działań na rzecz umiędzynarodowienia działalności oraz międzyregionalnej współpracy i międzyregionalnych inwestycji o bardziej strategicznym charakterze w ramach realizowania strategii inteligentnej specjalizacji. Ten nadrzędny cel przekłada się na konkretne zadanie promowania zwiększania liczby światowej klasy klastrów i sieci biznesowych w UE z myślą o przyspieszeniu modernizacji przemysłu oraz tworzeniu miejsc pracy i generowaniu wzrostu gospodarczego.

Zadania zostały podzielone na 5 pakietów roboczych.

Szczegółowe informacje dotyczące usług, które mają być świadczone, podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt 1.4).

Celem zamówienia jest zapewnienie dla regionów i krajów Europy wsparcia w opracowywaniu lepszych polityk i inicjatyw klastrowych w większym stopniu opartych na dowodach w celu przyspieszenia modernizacji przemysłu i pobudzenia przedsiębiorczości w wyłaniających się gałęziach przemysłu z potencjałem wzrostowym, jak również w celu ułatwienia dostępu MŚP do klastrów i działań na rzecz umiędzynarodowienia działalności oraz międzyregionalnej współpracy i międzyregionalnych inwestycji o bardziej strategicznym charakterze w ramach realizowania strategii inteligentnej specjalizacji. Ten nadrzędny cel przekłada się na konkretne zadanie promowania zwiększania liczby światowej klasy klastrów i sieci biznesowych w UE z myślą o przyspieszeniu modernizacji przemysłu oraz tworzeniu miejsc pracy i generowaniu wzrostu gospodarczego.

Zadania zostały podzielone na 5 pakietów roboczych.

Szczegółowe informacje dotyczące usług, które mają być świadczone, podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt 1.4).

Cieľom zákazky je pomôcť európskym regiónom a krajinám pri navrhovaní lepších a na dôkazoch viac založených politikách klastrov a iniciatív na urýchlenie priemyselnej modernizácie, podporu podnikania v rozvíjajúcich sa odvetviach s potenciálom rastu, a uľahčiť prístup MSP ku klastrom a činnostiam súvisiacim s internacionalizáciou a strategickejšej medziregionálnej spolupráci a investíciám pri vykonávaní stratégií inteligentnej špecializácie. Tento všeobecný cieľ sa premieta do konkrétneho cieľa propagovať rozvoj viacerých klastrov svetovej triedy a obchodných sietí v EÚ na účely urýchlenia priemyselnej modernizácie a vytvárania pracovných miest a rastu.

Konkrétne úlohy budú rozdelené do 5 pracovných balíkov.

Poskytované služby sú podrobnejšie uvedené v súťažných podkladoch (oddiel 1.4).

Cieľom zákazky je pomôcť európskym regiónom a krajinám pri navrhovaní lepších a na dôkazoch viac založených politikách klastrov a iniciatív na urýchlenie priemyselnej modernizácie, podporu podnikania v rozvíjajúcich sa odvetviach s potenciálom rastu, a uľahčiť prístup MSP ku klastrom a činnostiam súvisiacim s internacionalizáciou a strategickejšej medziregionálnej spolupráci a investíciám pri vykonávaní stratégií inteligentnej špecializácie. Tento všeobecný cieľ sa premieta do konkrétneho cieľa propagovať rozvoj viacerých klastrov svetovej triedy a obchodných sietí v EÚ na účely urýchlenia priemyselnej modernizácie a vytvárania pracovných miest a rastu.

Konkrétne úlohy budú rozdelené do 5 pracovných balíkov.

Poskytované služby sú podrobnejšie uvedené v súťažných podkladoch (oddiel 1.4).

Cilj naročila je pomagati regijam in državam v Evropi pri oblikovanju boljših in bolj na dokazilih temelječih politik grozdov in pobud za pospeševanje modernizacije industrije, spodbujanje podjetništva v nastajajočih industrijskih panogah s potencialom za rast in olajšanje dostopa MSP do grozdov in dejavnosti internacionalizacije ter bolj strateško usmerjeno medregionalno sodelovanje in naložbe na področju izvajanja strategij za pametno specializacijo. Splošni cilj je povezan s specifičnim ciljem spodbujanja razvoja več vrhunskih grozdov in poslovnih mrež v EU z namenom pospeševanja modernizacije industrije ter ustvarjanja delovnih mest in rasti.

Specifične naloge so razdeljene v 5 delovnih paketov.

Storitve, ki jih je treba zagotoviti, so podrobneje opisane v razpisnih specifikacijah (oddelek 1.4).

Cilj naročila je pomagati regijam in državam v Evropi pri oblikovanju boljših in bolj na dokazilih temelječih politik grozdov in pobud za pospeševanje modernizacije industrije, spodbujanje podjetništva v nastajajočih industrijskih panogah s potencialom za rast in olajšanje dostopa MSP do grozdov in dejavnosti internacionalizacije ter bolj strateško usmerjeno medregionalno sodelovanje in naložbe na področju izvajanja strategij za pametno specializacijo. Splošni cilj je povezan s specifičnim ciljem spodbujanja razvoja več vrhunskih grozdov in poslovnih mrež v EU z namenom pospeševanja modernizacije industrije ter ustvarjanja delovnih mest in rasti.

Specifične naloge so razdeljene v 5 delovnih paketov.

Storitve, ki jih je treba zagotoviti, so podrobneje opisane v razpisnih specifikacijah (oddelek 1.4).

Is é cuspóir an chonartha cúnamh a thabhairt do réigiúin agus do thíortha san Eoraip beartais agus tionscnaimh braislí níos fearr agus níos fianaise-bhunaithe a dhearadh chun nuachóiriú tionsclaíoch a luathú, fiontraíocht a threisiú i dtionscail éiritheacha lena mbaineann ionchas fáis, agus rochtain FBManna ar bhraislí agus ar ghníomhaíochtaí idirnáisiúnaithe a éascú agus comhoibriú agus infheistíochtaí idir-réigiúnacha níos straitéisí a éascú maidir le straitéisí speisialaithe cliste a chur chun feidhme. Tá an cuspóir ginearálta sin curtha leis an gcuspóir sainiúil le haghaidh forbairt tuilleadh braislí agus líonraí gnó den scoth san AE a chur chun cinn, d'fhonn nuachóiriú tionsclaíoch a luathú agus poist agus fás a chruthú.

Tá na tascanna sainiúla roinnte i 5 phacáiste oibre.

Tá na seirbhísí atá le cur ar fáil mionsonraithe a thuilleadh sna sonraíochtaí tairisceana (Alt 1.4).

Is é cuspóir an chonartha cúnamh a thabhairt do réigiúin agus do thíortha san Eoraip beartais agus tionscnaimh braislí níos fearr agus níos fianaise-bhunaithe a dhearadh chun nuachóiriú tionsclaíoch a luathú, fiontraíocht a threisiú i dtionscail éiritheacha lena mbaineann ionchas fáis, agus rochtain FBManna ar bhraislí agus ar ghníomhaíochtaí idirnáisiúnaithe a éascú agus comhoibriú agus infheistíochtaí idir-réigiúnacha níos straitéisí a éascú maidir le straitéisí speisialaithe cliste a chur chun feidhme. Tá an cuspóir ginearálta sin curtha leis an gcuspóir sainiúil le haghaidh forbairt tuilleadh braislí agus líonraí gnó den scoth san AE a chur chun cinn, d'fhonn nuachóiriú tionsclaíoch a luathú agus poist agus fás a chruthú.

Tá na tascanna sainiúla roinnte i 5 phacáiste oibre.

Tá na seirbhísí atá le cur ar fáil mionsonraithe a thuilleadh sna sonraíochtaí tairisceana (Alt 1.4).

Целта на поръчката е да се помогне на регионите и държавите в Европа в разработването на по-добри и в по-голяма степен основани на доказателства клъстерни политики и инициативи за ускоряване на модернизацията на промишлеността, стимулиране на предприемачеството в развиващите се отрасли с потенциал за растеж и да се улесни достъпа на МСП до клъстери и дейности по интернационализация и по-стратегическо междурегионално сътрудничество и инвестиции в изпълнението на стратегии за интелигентна специализация. Тази обща цел се превръща в специфична цел за насърчаване на развитието на повече клъстери и бизнес мрежи от световна класа в ЕС, с оглед на ускоряването на модернизацията на промишлеността и създаването на работни места и растеж.

Конкретните задачи са разделени в 5 работни пакета.

Услугите, които ще се предоставят, са обяснени по-нататък в тръжните спецификации (раздел 1.4).

Целта на поръчката е да се помогне на регионите и държавите в Европа в разработването на по-добри и в по-голяма степен основани на доказателства клъстерни политики и инициативи за ускоряване на модернизацията на промишлеността, стимулиране на предприемачеството в развиващите се отрасли с потенциал за растеж и да се улесни достъпа на МСП до клъстери и дейности по интернационализация и по-стратегическо междурегионално сътрудничество и инвестиции в изпълнението на стратегии за интелигентна специализация. Тази обща цел се превръща в специфична цел за насърчаване на развитието на повече клъстери и бизнес мрежи от световна класа в ЕС, с оглед на ускоряването на модернизацията на промишлеността и създаването на работни места и растеж.

Конкретните задачи са разделени в 5 работни пакета.

Услугите, които ще се предоставят, са обяснени по-нататък в тръжните спецификации (раздел 1.4).

Obiectivul contractului este de a ajuta regiunile și țările din Europa să conceapă politici și inițiative privind clusterele, mai bune și bazate în mai mare măsură pe dovezi, cu scopul de a accelera modernizarea industrială, de a stimula spiritul antreprenorial în industriile emergente cu potențial de creștere și de a facilita accesul IMM-urilor la clustere și activități de internaționalizare, precum și colaborarea interregională mai strategică și investițiile în implementarea de strategii de specializare inteligentă. Acest obiectiv general este transpus în obiectivul specific de a promova dezvoltarea unui număr mai mare de clustere și de rețele de afaceri de nivel internațional în UE, cu scopul de a accelera creșterea, modernizarea industrială și crearea de locuri de muncă.

Sarcinile specifice sunt împărțite în 5 pachete de lucru.

Serviciile care urmează să fie prestate sunt detaliate în caietul de sarcini al licitației (secțiunea 1.4).

Obiectivul contractului este de a ajuta regiunile și țările din Europa să conceapă politici și inițiative privind clusterele, mai bune și bazate în mai mare măsură pe dovezi, cu scopul de a accelera modernizarea industrială, de a stimula spiritul antreprenorial în industriile emergente cu potențial de creștere și de a facilita accesul IMM-urilor la clustere și activități de internaționalizare, precum și colaborarea interregională mai strategică și investițiile în implementarea de strategii de specializare inteligentă. Acest obiectiv general este transpus în obiectivul specific de a promova dezvoltarea unui număr mai mare de clustere și de rețele de afaceri de nivel internațional în UE, cu scopul de a accelera creșterea, modernizarea industrială și crearea de locuri de muncă.

Sarcinile specifice sunt împărțite în 5 pachete de lucru.

Serviciile care urmează să fie prestate sunt detaliate în caietul de sarcini al licitației (secțiunea 1.4).

Cilj ugovora je pomoći regijama i državama Europe u osmišljavanju boljih industrijskih politika i inicijativa u području klastera koje su više utemeljene na dokazima kako bi se ubrzala modernizacija industrije, ojačalo poduzetništvo u industrijama u nastajanju s potencijalom rasta te olakšao pristup MSP-ova klasterima i aktivnostima internacionalizacije i više strateškoj međuregionalnoj suradnji i ulaganjima u provedbi pametnih strategija specijalizacije. Ovaj opći cilj prenosi se u posebni cilj promoviranja razvoja klastera i poslovnih mreža koje su više na svjetskoj razini u EU-u, s ciljem ubrzavanja modernizacije industrije i stvaranja poslova i rasta.

Posebni zadaci podijeljeni su u 5 radnih paketa.

Usluge koje je potrebno pružiti detaljnije su opisane u uputama za nadmetanje (odjeljak 1.4.).

Cilj ugovora je pomoći regijama i državama Europe u osmišljavanju boljih industrijskih politika i inicijativa u području klastera koje su više utemeljene na dokazima kako bi se ubrzala modernizacija industrije, ojačalo poduzetništvo u industrijama u nastajanju s potencijalom rasta te olakšao pristup MSP-ova klasterima i aktivnostima internacionalizacije i više strateškoj međuregionalnoj suradnji i ulaganjima u provedbi pametnih strategija specijalizacije. Ovaj opći cilj prenosi se u posebni cilj promoviranja razvoja klastera i poslovnih mreža koje su više na svjetskoj razini u EU-u, s ciljem ubrzavanja modernizacije industrije i stvaranja poslova i rasta.

Posebni zadaci podijeljeni su u 5 radnih paketa.

Usluge koje je potrebno pružiti detaljnije su opisane u uputama za nadmetanje (odjeljak 1.4.).

ENTR/90/PP/2011/FC — framework contract 'Industrial competitiveness and market performance'.

European Commission, Directorate-General for Enterprise and Industry | Published June 1, 2012
Winner
Consultores de Automatización y Robótica SA (CARSA) consortium leader Carretera Asúa, 6 48930 Getxo, Vizcaya SPAIN
cpvs
73000000

'Industrial competitiveness and market performance' is a framework service contract to provide information and analysis in support of industrial policies in the EU.

Industrial machinery

Bio Base Europe Pilot Plant VZW | Published April 11, 2017  -  Deadline May 15, 2017
cpvs
42000000

Industrial machinery

Industrial machinery

Flanders Make VZW | Published April 13, 2016  -  Deadline April 18, 2016
cpvs
42000000

Industrial machinery

Industrial machinery

Bio Base Europe Pilot Plant VZW | Published April 21, 2017  -  Deadline May 15, 2017
cpvs
42000000

Industrial machinery