Public tenders for industrial in Belgium

Find all Industrial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for industrial. Make a new search!
IndustrialBelgium

Industrial support to the SESAR development phase

SESAR-fællesforetagendet | Published January 16, 2016  -  Deadline January 31, 2016
cpvs

Industrial support to the SESAR development phase

Regional cooperation networks for industrial modernisation — Reconfirm initiative

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME) | Published April 15, 2016  -  Deadline May 30, 2016
cpvs

Regional cooperation networks for industrial modernisation — Reconfirm initiative

Industrial water bath heat exchangers.

Fluxys Belgium S.A. | Published April 29, 2015
cpvs
39721411, 39340000, 39341000

Industrial water bath heat exchangers.

Framework contract for services related to policy development and implementation assessment of industrial emissions legislation

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Miljø, ENV. SRD.2 — Økonomi | Published May 11, 2016
cpvs

Framework contract for services related to policy development and implementation assessment of industrial emissions legislation

Exploitation of IP for industrial innovation.

European Commission | Published January 23, 2013
Winner
inno AG Karlstraße 45b 76133 Karlsruhe GERMANY
cpvs
79410000

The service procured consists of the elaboration of a project model for the creation by SMEs of new business activities that are based on unused patents. The work includes the study of patent exploitation in SMEs and of experiences with related policy instruments, the design of an approach that is specific to the exploitation of unused patents by start-ups in the internal market, the experimentation of the approach in concrete field tests and the organisation of events. The tests comprise notably the conduct of patent search services and the delivery of various other advisory and support services to put the SME team in a position to turn the unused patented inventions into a new product and commercialise it on the envisaged market (outside of the present action). The likely contractors are public and private providers of advisory and support services to SMEs. The principal output takes the form of a report that proposes and appraises the project model in all its properties and conditions. The model may be turned into a new innovation policy instrument (in-house work subsequent to the present project) specific to the industrial exploitation of unused patents, a specific form of intellectual property (IP).

2013-1-045 delivery of maintenance services for the sort of infrastructure in industrial bpost mail centers (Industrial Mail Centres), the preparation center VAS Factory and certain distribution platforms (Mail Centers)

Bpost | Published October 22, 2013  -  Deadline November 25, 2013
cpvs
50000000

Provision of maintenance services for the sort of infrastructure in industrial bpost mail centers (Industrial Mail Centers), the preparation center VAS Factory and certain distribution platforms (Mail Centers). The maintenance would also moving part, dismantling, storage and restart some sort of infrastructure (equipment and associated IT systems) may include and the management and optimization of the stock of spare parts and consumables.

industrial clothing

DAB Vloot | Published October 30, 2012  -  Deadline December 12, 2012
cpvs
18113000

industrial clothing

industrial clothing

MRMP-S/AT - direction générale material resources - division marchés publics - section "Support Systems", sous section acquisition textiles | Published June 1, 2012  -  Deadline June 19, 2012
cpvs
18113000

industrial clothing

industrial gases

S.A. Fluxys N.V. - S.A. Fluxys LNG N.V. | Published February 2, 2012
Winner
L'Air Liquide Belge Parc d'Affaires ZENOBE GRAMME Quai des Vennes 8 4020 Liege BELGIUM Telephone: +32 43498989 Fax: +32 43412070
cpvs
24110000

:Delivery of industrial gases (in bottles) in all Belgium on site or construction site.

Industrial kitchen equipment

Belfius Bank N.V. | Published March 12, 2013  -  Deadline April 26, 2013
cpvs
39314000

Industrial kitchen equipment

industrial kitchen equipment

Koningin Elisabeth Instituut vzw | Published September 1, 2012  -  Deadline October 12, 2012
cpvs
39314000

industrial kitchen equipment

industrial kitchen equipment

Centre hospitalier universitaire de Liège | Published October 6, 2012  -  Deadline October 10, 2012
cpvs
39314000

industrial kitchen equipment

Industrial kitchen equipment

Centre hospitalier universitaire de Liège | Published October 6, 2012  -  Deadline October 10, 2012
cpvs
39314000

Industrial kitchen equipment

industrial kitchen equipment

vzw Bejaardenzorg OLV van de 7 Weeën Ruiselede | Published June 1, 2012  -  Deadline June 25, 2012
cpvs
39314000

industrial kitchen equipment

European observatory for clusters and industrial change

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME) | Published December 29, 2016  -  Deadline March 14, 2017
cpvs
79000000

Formålet med kontrakten er at hjælpe Europas regioner og lande med at udforme bedre og mere vidensbaserede klyngepolitikker og -initiativer for at fremskynde moderniseringen af industrien, fremme iværksætteriet inden for nye industrier med vækstpotentiale og lette SMV'ers adgang til klynger og internationaliseringsaktiviteter og mere strategisk samarbejde og investeringer på tværs af regioner i forbindelse med gennemførelsen af intelligente specialiseringsstrategier. Dette overordnede mål skal omsættes til det specifikke mål om at fremme udviklingen i EU af flere klynger og erhvervsnetværk i verdensklasse med henblik på at fremskynde moderniseringen af industrien og skabe arbejdspladser og vækst.

De specifikke opgaver er inddelt i 5 arbejdspakker.

Tjenesteydelserne, der skal udføres, er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet (afsnit 1.4).

Das Ziel des Auftrags besteht darin, den Ländern und Regionen Europas bei der Gestaltung besserer und stärker evidenzbasierter politischer Maßnahmen und Initiativen zu helfen, um die Modernisierung der Industrie zu beschleunigen, das Unternehmertum in aufstrebenden Branchen mit Wachstumspotenzial zu fördern und für KMU den Zugang zu Clustern und Internationalisierungsaktivitäten sowie einer strategischeren überregionalen Zusammenarbeit und Investitionen in die Umsetzung von intelligenten Spezialisierungsstrategien zu erleichtern. Dieses allgemeine Ziel wird auf das konkrete Ziel der Förderung der Entwicklung von mehr Clustern und Geschäftsnetzwerken von Weltrang in der EU übertragen, um die Modernisierung der Industrie sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen und das Wachstum zu beschleunigen.

Die spezifischen Aufgaben sind in 5 Arbeitspakete aufgeteilt.

Die zu erbringenden Dienstleistungen werden in den Ausschreibungsunterlagen (Abschnitt 1.4) genauer dargestellt.

The objective of the contract is to help Europe's regions and countries in designing better and more evidence-based cluster policies and initiatives to accelerate industrial modernisation, boost entrepreneurship in emerging industries with growth potential, and facilitate SMEs' access to clusters and internationalisation activities and more strategic inter-regional collaboration and investments in the implementation of smart specialisation strategies. This general objective is translated into the specific objective of promoting the development of more world-class clusters and business networks in the EU, with a view to accelerate industrial modernisation and the creation of jobs and growth.

The specific tasks are divided into 5 work packages.

The services to be provided are further detailed in the tender specifications (Section 1.4).

El objetivo del contrato consiste en ayudar a las regiones y los países de Europa a diseñar políticas e iniciativas mejoradas en materia de agrupaciones y mejor fundamentadas en pruebas para acelerar la modernización industrial, aumentar la capacidad empresarial de las industrias emergentes con potencial de crecimiento, y facilitar el acceso de las pymes a las agrupaciones y actividades de internacionalización, así como una colaboración interregional más estratégica e inversiones destinadas a la aplicación de estrategias de especialización inteligente. Este objetivo general se traduce en el propósito concreto de fomentar el desarrollo de más agrupaciones mundiales y redes empresariales en la Unión Europea, con vistas a acelerar la modernización industrial y la creación de empleo y crecimiento.

Las tareas concretas se dividen en 5 paquetes de trabajo.

Los servicios que se prestarán se describen con más detalle en el pliego de condiciones (apartado 1.4).

El objetivo del contrato consiste en ayudar a las regiones y países de Europa a diseñar políticas e iniciativas mejoradas en materia de agrupaciones y mejor fundamentadas en pruebas para acelerar la modernización industrial, aumentar la capacidad empresarial de las industrias emergentes con potencial de crecimiento, y facilitar el acceso de las pymes a las agrupaciones y actividades de internacionalización, así como una colaboración interregional más estratégica e inversiones destinadas a la aplicación de estrategias de especialización inteligente. Este objetivo general se traduce en el propósito concreto de fomentar el desarrollo de más agrupaciones mundiales y redes empresariales en la Unión Europea, con vistas a acelerar la modernización industrial y la creación de empleo y crecimiento.

Las tareas concretas se dividen en 5 paquetes de trabajo.

Los servicios que se prestarán se describen con más detalle en el pliego de condiciones (apartado 1.4).

Sopimuksen tavoitteena on auttaa Euroopan alueita ja maita suunnittelemaan parempia ja paremmin todisteisiin perustuvia klustereita koskevia politiikkoja ja aloitteita. Tarkoituksena on vauhdittaa teollisuuden nykyaikaistamista, tehostaa yrittäjyyttä kehittyvillä teollisuudenaloilla, joilla on kasvumahdollisuuksia, sekä helpottaa pk-yritysten pääsyä seuraaviin: klusterit, kansainvälistymistä koskevat toimet ja strategisempi alueidenvälinen yhteistyö ja investoinnit älykkäiden erikoistumisstrategioiden toteuttamiseen. Kyseinen yleistavoite koostuu erityistavoitteesta, joka koskee useampien maailmanluokan klusterien ja liiketoimintaverkostojen kehittämisen edistämistä EU:ssa teollisuuden nykyaikaistamisen ja työpaikkojen ja kasvun luomisen vauhdittamiseksi.

Erityistehtävät on jaettu 5 tehtäväkokonaisuuteen.

Yksityiskohtaisemmat tiedot toimitettavista palveluista on saatavilla tarjouseritelmistä (kohta 1.4).

L'objectif du marché est d'aider les régions et les pays d'Europe à concevoir de meilleures politiques et initiatives de soutien aux grappes d'entreprises, davantage fondées sur des données factuelles, afin d'accélérer la modernisation industrielle, de stimuler l'esprit d'entreprise dans les industries émergentes à fort potentiel de croissance, de faciliter l'accès des PME aux grappes d'entreprises et aux activités d'internationalisation, d'établir une collaboration interrégionale plus stratégique et de favoriser les investissements dans la mise en œuvre de stratégies de spécialisation intelligente. L'objectif spécifique est de promouvoir le développement d'un plus grand nombre de grappes d'entreprises et de réseaux d'entreprises de renommée mondiale dans l'UE, en vue d'accélérer la croissance, la modernisation industrielle et la création d'emplois.

Les tâches spécifiques sont divisées en 5 volets.

Les services à fournir sont décrits plus en détail dans le cahier des charges (point 1.4).

Ο στόχος της σύμβασης είναι η παροχή βοήθειας προς τις περιφέρειες και τις χώρες της Ευρώπης όσον αφορά τον σχεδιασμό καλύτερων και πιο τεκμηριωμένων πολιτικών και πρωτοβουλιών για τους συνεργατικούς σχηματισμούς για την επιτάχυνση του βιομηχανικού εκσυγχρονισμού, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε αναδυόμενες βιομηχανίες με αναπτυξιακό δυναμικό και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε συνεργατικούς σχηματισμούς και δραστηριότητες διεθνοποίησης καθώς και σε πιο στρατηγικές διαπεριφερειακές συνεργασίες και επενδύσεις κατά την εφαρμογή στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης. Ο εν λόγω γενικός στόχος ερμηνεύεται στον ειδικό στόχο προώθησης της ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών και δικτύων επιχειρήσεων μεγαλύτερου διεθνούς κύρους στην ΕΕ, με σκοπό την επιτάχυνση του βιομηχανικού εκσυγχρονισμού, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη.

Τα ειδικά καθήκοντα διαιρούνται σε 5 σειρές εργασιών.

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν περιγράφονται πιο λεπτομερώς στη συγγραφή υποχρεώσεων (τμήμα 1.4).

L'obiettivo dell'appalto è di aiutare le regioni e i paesi d'Europa nella progettazione di politiche e iniziative in materia di cluster che siano più efficaci e maggiormente basate su prove concrete per accelerare l'ammodernamento industriale, promuovere l'imprenditorialità nelle industrie emergenti con potenziale di crescita e facilitare l'accesso delle PMI ai cluster e alle attività di internazionalizzazione nonché una collaborazione interregionale più strategica e investimenti nell'attuazione di strategie di specializzazione intelligente. Questo obiettivo generale si traduce nell'obiettivo specifico di promuovere lo sviluppo di più cluster e reti di imprese di eccellenza mondiale nell'Unione europea, al fine di accelerare l'ammodernamento industriale e la creazione di posti di lavoro e crescita.

Gli incarichi specifici sono suddivisi in 5 pacchetti di lavoro.

I servizi da prestare sono specificati nel dettaglio nel capitolato d'oneri (sezione 1.4).

Het doel van de opdracht is het helpen van de regio's en landen van Europa bij het ontwerp van betere en meer empirisch onderbouwde clusterbeleidslijnen en initiatieven om industriële modernisering te versnellen, ondernemerschap te stimuleren in opkomende industrieën met groeipotentieel, en om de toegang van het mkb te vergemakkelijken tot clusters en internationaliseringsactiviteiten alsook meer strategische interregionale samenwerking en investeringen in de tenuitvoerlegging van slimme-specialisatiestrategieën te bevorderen. Deze algemene doelstelling wordt vertaald in de specifieke doelstelling van de bevordering van de ontwikkeling van meer clusters van wereldklasse en zakelijke netwerken in de EU, om industriële modernisering en de creatie van banen en groei te versnellen.

De specifieke taken zijn verdeeld in 5 werkpakketten.

De te verlenen diensten zijn nader omschreven in de aanbestedingsstukken (sectie 1.4).

O objetivo do contrato consiste em ajudar as regiões e os países europeus na conceção de políticas e iniciativas em matéria de agrupamentos de empresas melhores e mais assentes em dados concretos para acelerar a modernização industrial, fomentar o empreendedorismo nas indústrias emergentes com potencial de crescimento, bem como facilitar o acesso das PME a agrupamentos de empresas e atividades de internacionalização, a uma colaboração inter-regional mais estratégica e a investimentos na implementação de estratégias de especialização inteligente. Este objetivo geral traduz-se no objetivo específico de promover o desenvolvimento de mais redes empresariais e agrupamentos de empresas de craveira mundial na UE, com vista a acelerar a modernização industrial e a criação de emprego e crescimento.

As tarefas específicas encontram-se divididas em 5 pacotes de trabalho.

Os serviços a prestar são apresentados de forma mais pormenorizada no caderno de encargos (ponto 1.4).

Målet med kontraktet är att bistå regioner och länder i Europa vid utarbetandet av politik och initiativ avseende kluster som är bättre och mer evidensbaserad(e) i syfte att påskynda industriell modernisering, främja entreprenörskap inom framväxande industrier med tillväxtpotential samt underlätta SMF:s tillgång till kluster och internationaliseringsverksamhet såväl som mer strategiska interregionala samarbeten och investeringar vid genomförandet av strategier för smart specialisering. Detta övergripande mål omvandlas till det specifika målet att främja utarbetandet av fler kluster och företagsnätverk i världsklass inom EU i syfte att påskynda industriell modernisering och skapandet av arbetstillfällen och tillväxt.

De specifika uppgifterna är indelade i 5 arbetspaket.

De tjänster som ska tillhandahållas beskrivs närmare i förfrågningsunderlaget (avsnitt 1.4).

Cílem této zakázky je pomáhat evropským regionům a zemím v navrhování lepších a více na důkazech založených klastrových politik a iniciativ, aby se urychlila modernizace průmyslu, posílilo podnikání ve vznikajících odvětvích s růstovým potenciálem a usnadnil přístup malých a středních podniků ke klastrům a docílilo internacionalizace činností a strategičtější meziregionální spolupráce a investic do uplatňování inteligentních specializačních strategií. Tento obecný cíl se promítne do konkrétního cíle podpory rozvoje klastrů a obchodních sítí světové třídy v EU s cílem urychlit modernizaci průmyslu a vytváření pracovních míst a růstu.

Konkrétní úkoly jsou rozděleny do 5 pracovních souborů.

Poskytované služby jsou podrobněji popsány ve specifikacích nabídkového řízení (oddíl 1.4).

Lepingu eesmärk on aidata Euroopa piirkondadel ja riikidel kavandada paremaid ja rohkem tõenditel põhinevaid klastritega seotud algatusi ja poliitikat, et kiirendada tööstuse ajakohastamist, aidata majanduskasvu potentsiaaliga esilekerkivates tööstusharudes kaasa ettevõtlusele ning hõlbustada VKEde juurdepääsu klastrite ja rahvusvahelistumisega seotud tegevustele, strateegilisemale piirkondade vahelisele koostööle ning investeeringutele aruka spetsialiseerumise strateegiate rakendamisse. Üldeesmärk hõlmab konkreetset eesmärki edendada ELis suuremal arvul maailmatasemel klastrite ja ärivõrgustike arendamist, et kiirendada tööstuse ajakohastamist ning töökohtade ja majanduskasvu loomist.

Konkreetsed ülesanded on jaotatud 5 tööpaketti.

Osutatavaid teenuseid on täpsemalt kirjeldatud pakkumise iseloomustuses (punktis 1.4).

A szerződés célja az, hogy segítséget nyújtson Európa régiói és országai számára jobb és nagyobb mértékben tényeken alapuló klaszterpolitikák és kezdeményezések tervezésében az ipari modernizáció felgyorsítása, a növekedési potenciállal rendelkező feltörekvő iparágakban a vállalkozói tevékenység ösztönzése, valamint a kkv-knek a klaszterekhez és nemzetköziesítési tevékenységekhez való hozzáférésének, és a stratégiaibb régióközi együttműködéseknek és az intelligens specializációs stratégiák végrehajtásába való beruházásoknak a megkönnyítése érdekében. Ez az általános célkitűzés az Európai Unióban több világszínvonalú klaszter és üzleti hálózat létrejöttének előmozdítására irányuló specifikus célkitűzésként értelmezhető, aminek célja az ipari modernizáció felgyorsítása és munkahelyek teremtése, valamint növekedés létrehozása.

A konkrét feladatok 5 munkacsomagra vannak felosztva.

A teljesítendő szolgáltatások további részletezése a pályázati dokumentációban található (1.4. szakasz).

Sutarties tikslas – padėti Europos regionams ir šalims nustatyti geresnę ir labiau įrodymais pagrįstą klasterių politiką ir iniciatyvas siekiant pagreitinti pramonės modernizavimą, paskatinti verslumą kylančiose pramonės šakose, turinčiose augimo potencialą, ir palengvinti MVĮ patekimą į klasterius ir tarptautinimo veiklą bei strategiškesnį tarpregioninį bendradarbiavimą ir investicijas įgyvendinant pažangių specializacijų strategijas. Šis bendras tikslas tampa konkrečiu tikslu, t. y. skatinti daugiau pasaulinio lygio klasterių ir verslo tinklų plėtrą ES siekiant paspartinti pramonės modernizavimą, darbo vietų kūrimą ir augimą.

Konkrečios užduotys yra suskirstytos į 5 darbo paketus.

Paslaugos, kurios bus teikiamos, yra išsamiau aprašytos pirkimo specifikacijose (1.4 dalis).

Līguma mērķis ir palīdzēt Eiropas reģioniem un valstīm izstrādāt labāku un vairāk uz pierādījumiem balstītu kopu politiku un iniciatīvas, kuru mērķis ir paātrināt rūpniecības modernizāciju, veicināt uzņēmējdarbību jaunās rūpniecības nozarēs, kam ir izaugsmes potenciāls, un atvieglot MVU piekļuvi kopām un internacionalizācijas pasākumiem, kā arī sekmēt stratēģiskāku starpreģionu sadarbību un ieguldījumus viedās specializācijas stratēģiju īstenošanā. No šā vispārējā mērķa ir atvasināts konkrēts mērķis – sekmēt vairāk pasaules līmeņa kopu un uzņēmumu tīklu izveidi Eiropas Savienībā, lai paātrinātu rūpniecības modernizāciju, kā arī darbvietu radīšanu un izaugsmi.

Konkrētie uzdevumi ir sadalīti 5 darba komplektos.

Sniedzamie pakalpojumi ir sīkāk aprakstīti konkursa specifikācijās (1.4. iedaļā).

L-objettiv tal-kuntratt hu li jgħin lir-reġjuni u l-pajjiżi tal-Ewropa fl-iddisinjar ta' politiki u inizjattivi tal-gruppi aħjar u iżjed ibbażati fuq l-evidenza sabiex jaċċelleraw l-immodernizzar industrijali, jixprunaw l-intraprenditorjat fl-industriji li qegħdin jemerġu b'potenzjal ta' tkabbir, u jiffaċilitaw l-aċċess tal-IŻM għal gruppi u attivitajiet ta' internazzjonalizzazzjoni u kollaborazzjoni u investiemnti iżjed strateġiċi bejn ir-reġjuni fl-implimentazzjoni ta' strateġiji ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti. Dan l-objettiv ġenerali hu tradott fl-objettiv speċifiku li jippromwovi l-iżvilupp ta' iżjed gruppi u netwerks tan-negozju ta' klassi mondjali fl-UE, bil-għan li jaċċellera l-immodernizzar industrijali u l-ħolqien ta' impjiegi u tkabbir.

Ix-xogħlijiet speċifiiċi huma maqsumin f'5 pakketti tax-xogħol.

Is-servizzi li se jkunu pprovduti huma iżjed iddettaljati fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offertu (Taqsima 1.4).

L-objettiv tal-kuntratt hu li jgħin lir-reġjuni u l-pajjiżi tal-Ewropa fl-iddisinjar ta' politiki u inizjattivi tal-gruppi aħjar u iżjed ibbażati fuq l-evidenza sabiex jaċċelleraw l-immodernizzar industrijali, jixprunaw l-intraprenditorjat fl-industriji li qegħdin jemerġu b'potenzjal ta' tkabbir, u jiffaċilitaw l-aċċess tal-IŻM għal gruppi u attivitajiet ta' internazzjonalizzazzjoni u kollaborazzjoni u investiemnti iżjed strateġiċi bejn ir-reġjuni fl-implimentazzjoni ta' strateġiji ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti. Dan l-objettiv ġenerali hu tradott fl-objettiv speċifiku li jippromwovi l-iżvilupp ta' iżjed gruppi u netwerks tan-negozju ta' klassi mondjali fl-UE, bil-għan li jaċċellera l-immodernizzar industrijali u l-ħolqien ta' impjiegi u tkabbir.

Ix-xogħlijiet speċifiiċi huma maqsumin f'5 pakketti tax-xogħol.

Is-servizzi li se jkunu pprovduti huma iżjed iddettaljati fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti (Taqsima 1.4).

Celem zamówienia jest zapewnienie dla regionów i krajów Europy wsparcia w opracowywaniu lepszych polityk i inicjatyw klastrowych w większym stopniu opartych na dowodach w celu przyspieszenia modernizacji przemysłu i pobudzenia przedsiębiorczości w wyłaniających się gałęziach przemysłu z potencjałem wzrostowym, jak również w celu ułatwienia dostępu MŚP do klastrów i działań na rzecz umiędzynarodowienia działalności oraz międzyregionalnej współpracy i międzyregionalnych inwestycji o bardziej strategicznym charakterze w ramach realizowania strategii inteligentnej specjalizacji. Ten nadrzędny cel przekłada się na konkretne zadanie promowania zwiększania liczby światowej klasy klastrów i sieci biznesowych w UE z myślą o przyspieszeniu modernizacji przemysłu oraz tworzeniu miejsc pracy i generowaniu wzrostu gospodarczego.

Zadania zostały podzielone na 5 pakietów roboczych.

Szczegółowe informacje dotyczące usług, które mają być świadczone, podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt 1.4).

Cieľom zákazky je pomôcť európskym regiónom a krajinám pri navrhovaní lepších a na dôkazoch viac založených politikách klastrov a iniciatív na urýchlenie priemyselnej modernizácie, podporu podnikania v rozvíjajúcich sa odvetviach s potenciálom rastu, a uľahčiť prístup MSP ku klastrom a činnostiam súvisiacim s internacionalizáciou a strategickejšej medziregionálnej spolupráci a investíciám pri vykonávaní stratégií inteligentnej špecializácie. Tento všeobecný cieľ sa premieta do konkrétneho cieľa propagovať rozvoj viacerých klastrov svetovej triedy a obchodných sietí v EÚ na účely urýchlenia priemyselnej modernizácie a vytvárania pracovných miest a rastu.

Konkrétne úlohy budú rozdelené do 5 pracovných balíkov.

Poskytované služby sú podrobnejšie uvedené v súťažných podkladoch (oddiel 1.4).

Cilj naročila je pomagati regijam in državam v Evropi pri oblikovanju boljših in bolj na dokazilih temelječih politik grozdov in pobud za pospeševanje modernizacije industrije, spodbujanje podjetništva v nastajajočih industrijskih panogah s potencialom za rast in olajšanje dostopa MSP do grozdov in dejavnosti internacionalizacije ter bolj strateško usmerjeno medregionalno sodelovanje in naložbe na področju izvajanja strategij za pametno specializacijo. Splošni cilj je povezan s specifičnim ciljem spodbujanja razvoja več vrhunskih grozdov in poslovnih mrež v EU z namenom pospeševanja modernizacije industrije ter ustvarjanja delovnih mest in rasti.

Specifične naloge so razdeljene v 5 delovnih paketov.

Storitve, ki jih je treba zagotoviti, so podrobneje opisane v razpisnih specifikacijah (oddelek 1.4).

Is é cuspóir an chonartha cúnamh a thabhairt do réigiúin agus do thíortha san Eoraip beartais agus tionscnaimh braislí níos fearr agus níos fianaise-bhunaithe a dhearadh chun nuachóiriú tionsclaíoch a luathú, fiontraíocht a threisiú i dtionscail éiritheacha lena mbaineann ionchas fáis, agus rochtain FBManna ar bhraislí agus ar ghníomhaíochtaí idirnáisiúnaithe a éascú agus comhoibriú agus infheistíochtaí idir-réigiúnacha níos straitéisí a éascú maidir le straitéisí speisialaithe cliste a chur chun feidhme. Tá an cuspóir ginearálta sin curtha leis an gcuspóir sainiúil a bhaineann le forbairt tuilleadh braislí agus líonraí gnó den scoth san AE a chur chun cinn, d'fhonn nuachóiriú tionsclaíoch a luathú agus na poist agus fás a chruthú.

Tá na tascanna sainiúla roinnte i 5 phacáiste oibre.

Tá na seirbhísí atá le cur ar fáil mionsonraithe a thuilleadh sna sonraíochtaí tairisceana (Alt 1.4).

Is é cuspóir an chonartha cúnamh a thabhairt do réigiúin agus do thíortha san Eoraip beartais agus tionscnaimh braislí níos fearr agus níos fianaise-bhunaithe a dhearadh chun nuachóiriú tionsclaíoch a luathú, fiontraíocht a threisiú i dtionscail éiritheacha lena mbaineann ionchas fáis, agus rochtain FBManna ar bhraislí agus ar ghníomhaíochtaí idirnáisiúnaithe a éascú agus comhoibriú agus infheistíochtaí idir-réigiúnacha níos straitéisí a éascú maidir le straitéisí speisialaithe cliste a chur chun feidhme. Tá an cuspóir ginearálta sin curtha leis an gcuspóir sainiúil le haghaidh forbairt tuilleadh braislí agus líonraí gnó den scoth san AE a chur chun cinn, d'fhonn nuachóiriú tionsclaíoch a luathú agus poist agus fás a chruthú.

Tá na tascanna sainiúla roinnte i 5 phacáiste oibre.

Tá na seirbhísí atá le cur ar fáil mionsonraithe a thuilleadh sna sonraíochtaí tairisceana (Alt 1.4).

Целта на поръчката е да се помогне на регионите и държавите в Европа в разработването на по-добри и в по-голяма степен основани на доказателства клъстерни политики и инициативи за ускоряване на модернизацията на промишлеността, стимулиране на предприемачеството в развиващите се отрасли с потенциал за растеж и да се улесни достъпа на МСП до клъстери и дейности по интернационализация и по-стратегическо междурегионално сътрудничество и инвестиции в изпълнението на стратегии за интелигентна специализация. Тази обща цел се превръща в специфична цел за насърчаване на развитието на повече клъстери и бизнес мрежи от световна класа в ЕС, с оглед на ускоряването на модернизацията на промишлеността и създаването на работни места и растеж.

Конкретните задачи са разделени в 5 работни пакета.

Услугите, които ще се предоставят, са обяснени по-нататък в тръжните спецификации (раздел 1.4).

Obiectivul contractului este de a ajuta regiunile și țările din Europa să conceapă politici și inițiative privind clusterele, mai bune și bazate în mai mare măsură pe dovezi, cu scopul de a accelera modernizarea industrială, de a stimula spiritul antreprenorial în industriile emergente cu potențial de creștere și de a facilita accesul IMM-urilor la clustere și activități de internaționalizare, precum și colaborarea interregională mai strategică și investițiile în implementarea de strategii de specializare inteligentă. Acest obiectiv general este transpus în obiectivul specific de a promova dezvoltarea unui număr mai mare de clustere și de rețele de afaceri de nivel internațional în UE, cu scopul de a accelera creșterea, modernizarea industrială și crearea de locuri de muncă.

Sarcinile specifice sunt împărțite în 5 pachete de lucru.

Serviciile care urmează să fie prestate sunt detaliate în caietul de sarcini al licitației (secțiunea 1.4).

Cilj ugovora je pomoći regijama i državama Europe u osmišljavanju boljih industrijskih politika i inicijativa u području klastera koje su više utemeljene na dokazima kako bi se ubrzala modernizacija industrije, ojačalo poduzetništvo u industrijama u nastajanju s potencijalom rasta te olakšao pristup MSP-ova klasterima i aktivnostima internacionalizacije i više strateškoj međuregionalnoj suradnji i ulaganjima u provedbi pametnih strategija specijalizacije. Ovaj opći cilj prenosi se u posebni cilj promoviranja razvoja klastera i poslovnih mreža koje su više na svjetskoj razini u EU-u, s ciljem ubrzavanja modernizacije industrije i stvaranja poslova i rasta.

Posebni zadaci podijeljeni su u 5 radnih paketa.

Usluge koje je potrebno pružiti detaljnije su opisane u uputama za nadmetanje (odjeljak 1.4.).

ENTR/90/PP/2011/FC — framework contract 'Industrial competitiveness and market performance'.

European Commission, Directorate-General for Enterprise and Industry | Published June 1, 2012
Winner
Consultores de Automatización y Robótica SA (CARSA) consortium leader Carretera Asúa, 6 48930 Getxo, Vizcaya SPAIN
cpvs
73000000

'Industrial competitiveness and market performance' is a framework service contract to provide information and analysis in support of industrial policies in the EU.

Industrial machinery

Bio Base Europe Pilot Plant VZW | Published April 11, 2017  -  Deadline May 15, 2017
cpvs
42000000

Industrial machinery

Industrial machinery

Flanders Make VZW | Published April 13, 2016  -  Deadline April 18, 2016
cpvs
42000000

Industrial machinery

Industrial machinery

Bio Base Europe Pilot Plant VZW | Published April 21, 2017  -  Deadline May 15, 2017
cpvs
42000000

Industrial machinery

Regional cooperation networks for industrial modernisation — Reconfirm initiative

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME) | Published February 15, 2017
Winner
Ecorys Brussels N.V.
cpvs
79000000

EASME ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt.

Europa-Kommissionen sigter mod en forbedring af industriens konkurrenceevne ved, bl.a., at tilbyde målrettet støtte til regionale myndigheder med at gennemføre deres intelligente specialiseringsstrategier for at fremme partnerskabsprojekter vedrørende industriel modernisering med fokus på transnationale, interregionale og grænseoverskridende samarbejde og proaktiv involvering af industri og SMV'er.

Derfor er målet med kontrakten at skabe netværk af regioner, industri, forskning og andre regionale interessenter samt at inddrage dem i gennemførelsen af intelligente specialiseringsstrategier og lette samarbejdet om innovative industriprojekter.

Det endelige mål er promovering, projektering og igangsættelse af investeringspartnerskaber på tværs af EU's grænser med henblik på en industriel modernisering med aktører fra forskellige EU-regioner, navnlig tilbagestående regioner.

EASME ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt.

Europa-Kommissionen sigter mod en forbedring af industriens konkurrenceevne ved, bl.a., at tilbyde målrettet støtte til regionale myndigheder med at gennemføre deres intelligente specialiseringsstrategier for at fremme partnerskabsprojekter vedrørende industriel modernisering med fokus på transnationale, interregionale og grænseoverskridende samarbejde og proaktiv involvering af industri og SMV'er.

Derfor er målet med kontrakten at skabe netværk af regioner, industri, forskning og andre regionale interessenter samt at inddrage dem i gennemførelsen af intelligente specialiseringsstrategier og at lette samarbejdet om innovative industriprojekter.

Det endelige mål er promovering, projektering og igangsættelse af investeringspartnerskaber på tværs af EU's grænser med henblik på en industriel modernisering med aktører fra forskellige EU-regioner, navnlig tilbagestående regioner.

Die EASME beabsichtigt den Abschluss eines Dienstleistungsvertrags.

Ziel der Europäischen Kommission ist es, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu stärken, u. a. durch gezielte Unterstützung für regionale Behörden bei der Umsetzung ihrer Strategien für eine intelligente Spezialisierung, um so Partnerschaftsprojekte zur industriellen Modernisierung zu fördern, wobei ein Schwerpunkt auf eine transnationale, interregionale und grenzübergreifende Zusammenarbeit und die proaktive Einbeziehung der Industrie und von KMU gelegt werden soll.

Ziel des Auftrags ist es daher, Netzwerke von Regionen, Industrie, Forschung und sonstigen regionalen Interessenträgern zu fördern, indem sie bei der Umsetzung der Strategien für eine intelligente Spezialisierung einbezogen werden, und die Zusammenarbeit im Rahmen innovativer Projekte im Industriebereich zu erleichtern.

Das endgültige Ziel ist dabei die Förderung, Gestaltung und Initiierung von Investitionspartnerschaften über die Grenzen der EU hinaus, die auf die industrielle Modernisierung abzielen und Akteure umfassen, die aus verschiedenen Regionen der EU, insbesondere aus Regionen mit Aufholbedarf, stammen.

EASME wishes to enter into a service contract.

The European Commission aims at enhancing the competitiveness of industry by, inter alia, providing targeted support to regional authorities in the implementation of their smart specialisation strategies in order to encourage partnership projects for industrial modernisation with focus on transnational, inter-regional and cross-border cooperation and proactive involvement of industry and SMEs.

Hence, the aim of the contract is to foster networks of regions, industry, research and other regional stakeholders involving them in the implementation of smart specialisation strategies and to facilitate co-operation on innovative industrial projects.

The ultimate goal is the promotion, design and initiation of investment partnerships across EU borders aimed at industrial modernisation with players from various EU regions and notably from lagging behind regions.

EASME wishes to enter into a service contract.

The European Commission aims at enhancing the competitiveness of industry by, inter alia, providing targeted support to regional authorities in the implementation of their smart specialisation strategies in order to encourage partnership projects for industrial modernisation with focus on transnational, inter-regional and cross-border cooperation and proactive involvement of industry and SMEs.

Hence, the aim of the contract is to foster networks of regions, industry, research and other regional stakeholders involving them in the implementation of smart specialisation strategies and to facilitate cooperation on innovative industrial projects.

The ultimate goal is the promotion, design and initiation of investment partnerships across EU borders aimed at industrial modernisation with players from various EU regions and notably from lagging behind regions.

La EASME desea celebrar un contrato de servicios.

La Comisión Europea desea mejorar la competitividad de la industria, entre otras cosas, mediante la prestación de apoyo destinado a las autoridades regionales en la aplicación de sus estrategias de especialización inteligente con el fin de fomentar proyectos de asociación para la modernización industrial, con especial atención a la cooperación transnacional, interregional y transfronteriza y la participación proactiva de la industria y de las pymes.

Así pues, el objetivo del contrato consiste en fomentar la creación de redes de regiones, del sector industrial, del sector de la investigación y de otras partes interesadas regionales, haciendo que participen en la aplicación de estrategias de especialización inteligente, así como en facilitar la cooperación en proyectos industriales innovadores.

El objetivo último es la promoción, el diseño y la puesta en marcha de asociaciones de inversión a través de las fronteras de la Unión Europea destinadas a la modernización industrial con agentes de diversas regiones de la Unión Europea y especialmente de regiones que van rezagadas.

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (EASME) aikoo tehdä palvelusopimuksen.

Euroopan komission tavoitteena on teollisuuden kilpailukyvyn parantaminen muun muassa tarjoamalla kohdennettua tukea alueellisille viranomaisille niiden älykkäiden erikoistumisstrategioiden täytäntöönpanossa teollisuuden nykyaikaistamista koskevien kumppanuushankkeiden kannustamiseksi. Hankkeiden painopiste on monikansallisessa, alueiden välisessä ja rajat ylittävässä yhteistyössä sekä teollisuuden ja pk-yritysten ennakoivassa osallistumisessa.

Näin ollen sopimuksen tavoitteena on alueiden, teollisuuden, tutkimuksen ja muiden alueellisten sidosryhmien verkostojen edistäminen ottamalla ne mukaan älykkäiden erikoistumisstrategioiden täytäntöönpanoon ja innovatiivisia teollisuushankkeita koskevan yhteistyön helpottaminen.

Sopimuksen päätavoitteena on investointikumppanuuksien edistäminen, suunnittelu ja käynnistäminen EU:n rajojen yli teollisuuden nykyaikaistamiseksi useilta EU:n alueilta ja erityisesti kehityksessä jälkeen jääneiltä alueilta tulevien toimijoiden kanssa.

L'EASME souhaite conclure un contrat de services.

La Commission européenne vise à renforcer la compétitivité industrielle, notamment en fournissant un soutien ciblé aux autorités régionales dans la mise en œuvre de leurs stratégies de spécialisation intelligente afin d'encourager les projets de partenariat pour la modernisation industrielle mettant l'accent sur la coopération transnationale, interrégionale et transfrontière et sur la participation proactive des industriels et des PME.

L'objectif du présent marché est dès lors de favoriser la création de réseaux entre régions, industriels, chercheurs et autres acteurs régionaux en les faisant participer à la mise en œuvre des stratégies de spécialisation intelligente et de favoriser la coopération sur des projets industriels innovants.

L'objectif final est de promouvoir, de concevoir et de lancer des partenariats d'investissement transeuropéens pour la modernisation industrielle avec les acteurs des diverses régions de l'UE, et notamment des régions à la traîne.

Ο EASME επιθυμεί να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας μέσω, μεταξύ άλλων, της παροχής στοχοθετημένης υποστήριξης σε περιφερειακές αρχές κατά την εφαρμογή των έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσής τους για την ενθάρρυνση των σχεδίων εταιρικής σχέσης που αποβλέπουν στον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας, με έμφαση στη διεθνική, διαπεριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή βιομηχανιών και ΜΜΕ.

Συνεπώς, ο στόχος της σύμβασης είναι η προαγωγή των δικτύων περιφερειών, της βιομηχανίας, της έρευνας και άλλων περιφερειακών εμπλεκόμενων φορέων για να συμμετάσχουν στην εφαρμογή των ευφυών στρατηγικών εξειδίκευσης και η διευκόλυνση της συνεργασίας σχετικά με καινοτόμα βιομηχανικά σχέδια.

Ο απώτερος σκοπός είναι η προώθηση, ο σχεδιασμός και η έναρξη διασυνοριακών επενδυτικών εταιρικών σχέσεων στην ΕΕ στοχεύοντας στον βιομηχανικό εκσυγχρονισμό με φορείς από διάφορες περιφέρειες της ΕΕ και κυρίως από περιφέρειες που υστερούν αναπτυξιακά.

L'EASME intende stipulare un appalto di servizi.

La Commissione europea si prefigge di rafforzare la competitività del settore, fornendo, tra l'altro, un sostegno mirato alle autorità regionali nell'attuazione delle loro strategie di specializzazione intelligenti al fine di promuovere progetti di partenariato per l'ammodernamento industriale, con particolare riguardo per la cooperazione transnazionale, interregionale e transfrontaliera e per un coinvolgimento attivo dell'industria e delle PMI.

Pertanto, l'obiettivo del contratto consiste nella promozione di reti di regioni, industria, ricerca e altri soggetti interessati a livello regionale, coinvolgendoli nella realizzazione di strategie di specializzazione intelligenti e nell'agevolazione della cooperazione relativa a progetti industriali innovativi.

L'obiettivo finale è la promozione, progettazione e avvio di partenariati d'investimento transfrontalieri nell'UE ai fini dell'ammodernamento industriale con attori provenienti da varie regioni dell'UE e in particolare dalle regioni in ritardo di sviluppo.

Het Easme wenst een dienstenovereenkomst te sluiten.

De Europese Commissie wil het concurrentievermogen van de industrie versterken door, onder andere, de verlening van gerichte steun aan regionale autoriteiten bij de tenuitvoerlegging van hun slimme-specialisatiestrategieën om partnerschapsprojecten voor industriële modernisering aan te moedigen, met een nadruk op transnationale, interregionale en grensoverschrijdende samenwerking en op proactieve betrokkenheid van de industrie en het mkb.

Derhalve is de opdracht gericht op het stimuleren van netwerken tussen regio's, industriesectoren, onderzoekssectoren en andere regionale belanghebbenden om ze te betrekken bij de tenuitvoerlegging van slimme-specialisatiestrategieën en op het vergemakkelijken van de samenwerking op het gebied van innovatieve industriële projecten.

De uiteindelijke doelstelling is de bevordering, het ontwerp en de introductie van investeringspartnerschappen over de EU-grenzen heen die gericht zijn op industriële modernisering met actoren uit verschillende regio's van de EU en met name uit regio's met een ontwikkelingsachterstand.

A EASME pretende celebrar um contrato de serviços.

A Comissão Europeia visa reforçar a competitividade da indústria, designadamente através da prestação de apoio específico às autoridades regionais na execução das suas estratégias de especialização inteligente, a fim de estimular projetos de parceria tendentes à modernização industrial com incidência na cooperação transnacional, inter-regional e transfronteiriça, bem como a participação pró-ativa da indústria e das PME.

Por conseguinte, o objetivo do contrato consiste em promover redes de regiões, de indústrias, de investigação e de outros intervenientes regionais, envolvendo-os na execução de estratégias de especialização inteligente e facilitando a cooperação em projetos industriais inovadores.

O objetivo final consiste na promoção, na conceção e no estabelecimento de parcerias de investimento nas fronteiras da UE, que visam a modernização industrial com os intervenientes de diferentes regiões da UE e nomeadamente de regiões menos desenvolvidas.

Easme önskar ingå ett tjänstekontrakt.

Europeiska kommissionen ämnar förbättra industrins konkurrenskraft genom att, bland annat, tillhandahålla riktat stöd till regionala myndigheter vid genomförandet av deras smarta specialiseringsstrategier för att främja partnerskapsprojekt för industriell modernisering med fokus på transnationella, interregionala och gränsöverskridande samarbeten och SMF:s och industrins aktiva deltagande.

Därför är syftet med kontraktet att främja nätverk mellan regioner, industri, forskning och andra regionala intressenter genom att involvera dem i genomförandet av smarta specialiseringsstrategier och underlätta samarbetet kring innovativa industriella projekt.

Slutmålet är främjande, utformning och inledande av partnerskap för investeringar över EU:s gränser som syftar till industriell modernisering med aktörer från flera olika EU-regioner och särskilt från eftersatta regioner.

EASME si přeje uzavřít smlouvu o poskytování služeb.

Evropská komise plánuje posílit konkurenceschopnost průmyslu mimo jiné zajištěním cílené podpory regionálním orgánů při provádění jejich strategií chytré specializace s cílem podpořit projekty partnerství pro průmyslovou modernizaci se zaměřením na nadnárodní, meziregionální a přeshraniční spolupráci a proaktivní zapojení průmyslu a malých a středních podniků.

Proto je cílem této zakázky podpořit sítě regionů, průmyslu, výzkumu a dalších zainteresovaných osob a zapojit je do provádění strategií chytré specializace a usnadnit spolupráci na inovativních průmyslových projektech.

Konečným cílem je podpora, návrh a iniciace investičních partnerství napříč hranicemi EU zaměřených na průmyslovou modernizaci s aktéry z různých regionů EU a především těch, které zaostávají.

EASME soovib sõlmida teenuslepingu.

Euroopa Komisjoni eesmärk on parandada tööstuse konkurentsivõimet, pakkudes muu hulgas sihipärast toetust piirkondlikele ametiasutustele nende aruka spetsialiseerumise strateegiate rakendamisel, et innustada tööstuse moderniseerimise partnerlusprojekte, milles keskendutakse riikide- ja piirkondadevahelisele ning piiriülesele koostööle ning tööstuse ja VKEde ennetavale kaasamisele.

Lepingu eesmärk on seega edendada piirkondade võrgustikke, tööstust, teadustööd ja teisi piirkondlikke sidusrühmi, kaasates neid aruka spetsialiseerumise strateegiate rakendamisse, ning hõlbustada koostööd uuenduslikes tööstusprojektides.

Peamine eesmärk on edendada, kavandada ja algatada ELi riikide vahel investeerimispartnerlusi, millega soovitakse tööstust moderniseerida, hõlmates osalisi erinevatest ELi piirkondadest ja eelkõige arengus maha jäänud piirkondadest.

EASME soovib sõlmida teenuslepingu.

Euroopa Komisjoni eesmärk on parandada tööstuse konkurentsivõimet, pakkudes muu hulgas sihipärast toetust piirkondlikele ametiasutustele nende aruka spetsialiseerumise strateegiate rakendamisel, et innustada tööstuse moderniseerimise partnerlusprojekte, milles keskendutakse riikide- ja piirkondadevahelisele ning piiriülesele koostööle ning tööstuse ja VKEde ennetavale kaasamisele.

Lepingu eesmärk on seega edendada piirkondade võrgustikke, tööstust, teadust ja teisi piirkondlikke sidusrühmi, kaasates neid aruka spetsialiseerumise strateegiate rakendamisse, ning hõlbustada koostööd uuenduslikes tööstusprojektides.

Peamine eesmärk on edendada, kavandada ja algatada ELi riikide vahel investeerimispartnerlusi, millega soovitakse tööstust moderniseerida, hõlmates osalisi erinevatest ELi piirkondadest ja eelkõige arengus maha jäänud piirkondadest.

Az EASME szolgáltatási szerződést kíván kötni.

Az Európai Bizottság célja az ipar versenyképességének fokozása többek között célzott támogatás nyújtásával a regionális hatóságoknak az intelligens specializációs stratégiáik megvalósításában az ipari modernizációra irányuló partnerségi projektek ösztönzése céljából, a transznacionális, interregionális és határokon átnyúló együttműködésre és az ipar és a kkv-k proaktív bevonására összpontosítva.

A szerződés célja ennélfogva a régiók, az ipari, a kutatási és egyéb regionális érdekelt felek közötti hálózatok kialakításának előmozdítása intelligens specializációs stratégiák végrehajtásába való bevonásuk révén, valamint az innovatív ipari projektekben folytatott együttműködés megkönnyítése.

A végső cél az EU határain átnyúló olyan beruházási partnerségeknek a különféle uniós régiók és nevezetesen az elmaradt régiók szereplőivel való létrehozásának támogatása, megtervezése és kezdeményezése, amelyek célja az ipari modernizáció.

EASME pageidauja sudaryti paslaugų pirkimo sutartį.

Europos Komisija siekia padidinti pramonės konkurencingumą, be kita ko, teikdama tikslinę paramą regioninėms institucijoms, įgyvendinančioms savo pažangiosios specializacijos strategijas, kad paskatintų partnerysčių projektus, skirtus pramonei modernizuoti, ypatingą dėmesį teikiant tarptautiniam, regioniniam ir tarpvalstybiniam bendradarbiavimui bei aktyviam pramonės atstovų ir MVĮ dalyvavimui.

Tad sutarties tikslas – skatinti regionų, pramonės, mokslinių tyrimų ir kitų regioninių suinteresuotųjų šalių tinklus įgyvendinant pažangiosios specializacijos strategijas ir palengvinti bendradarbiavimą inovatyvių pramoninių projektų srityje.

Galutinis tikslas – skatinti, kurti ir inicijuoti investicijų partnerystes visoje ES, siekiant su subjektais iš įvairių ES regionų ir ypač iš atsilikusių regionų skatinti pramonės modernizavimą.

EASME vēlas noslēgt pakalpojumu līgumu.

Eiropas Komisija vēlas uzlabot rūpniecības konkurētspēju, cita starpā nodrošinot reģionālajām iestādēm mērķorientētu atbalstu to pārdomātas specializācijas stratēģiju īstenošanā, lai rosinātu veidot partnerības projektus rūpniecības modernizācijas jomā, īpaši pievēršoties transnacionālai, starpreģionālai un pārrobežu sadarbībai un proaktīvai rūpniecības nozares pārstāvju un MVU iesaistei.

Tāpēc līguma mērķis ir veidot reģionu, rūpniecības nozares un pētniecības pārstāvju, kā arī citu reģionālo ieinteresēto personu tīklus, iesaistot šīs personas pārdomātas specializācijas stratēģiju īstenošanā, un sekmēt sadarbību novatoriskos rūpniecības nozares projektos.

Galīgais mērķis ir sekmēt, plānot un sākt ieguldījumu partnerības pāri ES robežām ar dalībniekiem no dažādiem ES reģioniem, jo īpaši no mazāk attīstītiem reģioniem, lai modernizētu rūpniecību.

L-EASME tixtieq tidħol f'kuntratt ta' servizz.

Il-Kummissjoni Ewropea timmira lejn it-titjib tal-kompetittività tal-industrija permezz ta', fost oħrajn, il-provvista ta' appoġġ immirat lil awtoritajiet reġjonali fl-implimentazzjoni tal-istrateġiji ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti tagħhom sabiex tinkoraġġixxi l-proġetti ta' sħubija għall-modernizzazzjoni industrijali b'fowkus fuq il-kooperazzjoni transnazzjonali, inter-reġjonali u bejn il-fruntieri u l-involviment proattiv tal-industrija u l-IŻM.

Għaldaqstant, l-għan tal-kuntratt hu li jkattar netwerks ta' reġjuni, industrija, riċerka u partijiet interessati reġjonali oħrajn billi jinvolvihom fl-implimentazzjoni ta' strateġiji ta' speċjalizzazzjoni intelliġenti u jiffaċilita l-kooperazzjoni fuq proġetti industrijali innovattivi.

L-għan aħħari hu l-promozzjoni, id-disinn u l-inizjar ta' sħubiji b'investiment fuq il-firxa tal-fruntieri tal-UE immirati lejn il-modernizzazzjoni industrijali ma' partijiet minn reġjuni varji tal-UE u notevolment minn reġjuni li għadhom lura.

EASME zamierza zawrzeć umowę o usługi.

Komisja Europejska pragnie zwiększyć konkurencyjność przemysłu poprzez, między innymi, zapewnienie ukierunkowanego wsparcia dla władz regionalnych w zakresie wdrożenia ich inteligentnych strategii specjalizacji w celu promowania projektów partnerstw na rzecz modernizacji przemysłu skoncentrowanych na ponadnarodowej, międzyregionalnej i transgranicznej współpracy oraz proaktywnego zaangażowania przemysłu i MŚP.

W związku z tym celem niniejszego zamówienia jest pobudzanie do tworzenia sieci regionów, podmiotów z dziedziny przemysłu, badań naukowych i innych regionalnych interesariuszy, angażujących te podmioty w realizację inteligentnych strategii specjalizacji, oraz ułatwienie współpracy przy innowacyjnych projektach przemysłowych.

Ostatnim celem jest promowanie, projektowanie i uruchamianie partnerstw inwestycyjnych ponad granicami UE ukierunkowanych na modernizację przemysłu pomiędzy podmiotami z różnych regionów UE, a w szczególności z regionów słabiej rozwiniętych.

EASME zamierza zawrzeć umowę o usługi.

Komisja Europejska pragnie zwiększyć konkurencyjność przemysłu poprzez, między innymi, zapewnienie ukierunkowanego wsparcia dla władz regionalnych w zakresie wdrożenia ich inteligentnych strategii specjalizacji w celu promowania projektów partnerstw na rzecz modernizacji przemysłu skoncentrowanych na ponadnarodowej, międzyregionalnej i transgranicznej współpracy oraz proaktywnego zaangażowania przemysłu i MŚP.

W związku z tym celem niniejszego zamówienia jest pobudzanie do tworzenia sieci regionów, podmiotów z dziedziny przemysłu, badań naukowych i innych regionalnych interesariuszy, angażujących te podmioty w realizację inteligentnych strategii specjalizacji, oraz ułatwienie współpracy przy innowacyjnych projektach przemysłowych.

Ostatecznym celem jest promowanie, projektowanie i uruchamianie partnerstw inwestycyjnych ponad granicami UE ukierunkowanych na modernizację przemysłu pomiędzy podmiotami z różnych regionów UE, a w szczególności z regionów słabiej rozwiniętych.

EASME plánuje uzatvoriť zmluvu na poskytovanie služieb.

Európska komisia sa zameriava na zlepšenie konkurencieschopnosti priemyslu, a to okrem iného prostredníctvom poskytovania cielenej podpory regionálnym orgánom pri uskutočňovaní ich stratégií inteligentnej špecializácie s cieľom podporiť projekty partnerstva pre priemyselnú modernizáciu so zameraním na nadnárodnú, medziregionálnu a cezhraničnú spoluprácu a aktívnu účasť priemyslu a MSP.

Preto je cieľom zákazky podporovať siete regiónov, priemyslu, výskumu a ďalších regionálnych zainteresovaných strán, zapájajúc ich do uplatňovania stratégií inteligentnej špecializácie, a uľahčiť spoluprácu na inovatívnych priemyselných projektoch.

Konečným cieľom je podpora, návrh a začatie investičných partnerstiev naprieč hranicami s EÚ, zameraných na priemyselnú modernizáciu s aktérmi z rôznych regiónov EÚ a predovšetkým zo zaostávajúcich regiónov.

EASME želi skleniti naročilo storitev.

Evropska komisija želi izboljšati konkurenčnost industrije, med drugim z zagotavljanjem ciljne podpore regionalnim organom pri izvajanju njihovih strategij pametne specializacije, kar bi spodbudilo partnerske projekte za industrijsko modernizacijo s poudarkom na nadnacionalnem, medregijskem in čezmejnem sodelovanju in proaktivni udeležbi industrije in MSP.

Zato je cilj naročila spodbujati nastajanje omrežij regij, industrije, raziskav in drugih regionalnih zainteresiranih strani, s čimer bi jih vključili v izvajanje strategij pametnih specializacij, in omogočati sodelovanje pri inovativnih industrijskih projektih.

Končni cilj je spodbujanje, načrtovanje in uvajanje investicijskih partnerstev preko meja EU, namenjenih industrijski modernizaciji z akterji iz različnih regij EU in zlasti iz slabše razvitih regij.

Ba mhian le EASME conradh seirbhíse a dhéanamh.

Is é aidhm an Choimisiúin Eorpaigh iomaíochas na hearnála tionsclaíochta a fheabhsú trí, inter alia, tacaíocht spriocdhírithe a chur ar fáil d'údaráis réigiúnacha chun a straitéisí cliste um speisialú a chur chun feidhme, d'fhonn tionscadail chomhpháirtíochta a spreagadh le haghaidh nuachóiriú tionsclaíoch agus béim ar chomhar trasnáisiúnta, idir-réigiúnach agus trasteorann mar aon le rannpháirtíocht réamhghníomhach na hearnála tionsclaíochta agus fiontar beag agus meánmhéide.

Dá réir sin, is é aidhm an chonartha líonraí réigiún, tionscail, taighde agus páirtithe leasmhara réigiúnacha eile a chothú a mbíonn baint acu le cur chun feidhme straitéisí cliste um speisialú agus chun comhar maidir le tionscadail thionsclaíocha nuálaíocha a éascú.

Is é an cuspóir deiridh comhpháirtíochtaí infheistíochta a chur chun cinn, a dhearadh agus a thionscnamh thar theorainneacha an AE agus iad dírithe ar nuachóiriú tionsclaíoch le gníomhaithe ó réigiúin éagsúla an AE agus go háirithe ó réigiúin atá chun deiridh.

Ba mhian le EASME conradh seirbhíse a dhéanamh.

Is é aidhm an Choimisiúin Eorpaigh iomaíochas na hearnála tionsclaíochta a fheabhsú trí, inter alia, tacaíocht spriocdhírithe a chur ar fáil d'údaráis réigiúnacha chun a straitéisí cliste um speisialú a chur chun feidhme, d'fhonn tionscadail chomhpháirtíochta a spreagadh le haghaidh nuachóiriú tionsclaíoch agus béim ar chomhar trasnáisiúnta, idir-réigiúnach agus trasteorann mar aon le rannpháirtíocht réamhghníomhach na hearnála tionsclaíochta agus fiontar beag agus meánmhéide.

Dá réir sin, is é aidhm an chonartha líonraí réigiún, tionscail, taighde agus páirtithe leasmhara réigiúnacha eile a chothú a mbíonn baint acu le cur chun feidhme straitéisí cliste um speisialú agus chun comhoibriú maidir le tionscadail thionsclaíocha nuálaíocha a éascú.

Is é an cuspóir deiridh comhpháirtíochtaí infheistíochta a chur chun cinn, a dhearadh agus a thionscnamh thar theorainneacha an AE agus iad dírithe ar nuachóiriú tionsclaíoch le gníomhaithe ó réigiúin éagsúla an AE agus go háirithe ó réigiúin atá chun deiridh.

EASME желае да сключи договор за услуги.

Европейската комисия има за цел да повиши конкурентоспособността на промишлеността, като осигури, inter alia, целенасочена подкрепа за регионалните органи при изпълнението на техните стратегии за интелигентна специализация, с цел да се насърчат проекти за партньорство за промишлена модернизация с насоченост към транснационално, междурегионално и трансгранично сътрудничество и активно участие на промишлеността и МСП.

Следователно целта на поръчката е да насърчат мрежи от региони, промишлеността, научноизследователската дейност и други регионални заинтересовани лица да се включат в изпълнението на стратегии за интелигентна специализация и да се улесни сътрудничеството в областта на иновативните индустриални проекти.

Крайната цел е насърчаването, планирането и стартирането на инвестиционни партньорства в границите на ЕС, насочени към промишлена модернизация, с участници от различни региони на ЕС и най-вече от изоставащите региони.

EASME dorește să încheie un contract de servicii.

Comisia Europeană vizează consolidarea competitivității industriei, inter alia, prin oferirea de sprijin specific autorităților regionale privind implementarea strategiilor lor de specializare inteligentă în scopul încurajării proiectelor de parteneriat pentru modernizarea industrială, cu accent pe cooperarea transnațională, interregională și transfrontalieră și implicarea proactivă a industriei și a IMM-urilor.

Prin urmare, obiectivul contractului este de a încuraja crearea de rețele între regiuni, industrie, cercetare și alte părți interesate de la nivel regional implicându-le în implementarea strategiilor de specializare inteligentă și de a facilita cooperarea în domeniul proiectelor industriale inovatoare.

Scopul final constă în promovarea, conceperea și inițierea de parteneriate de investiții transfrontaliere la nivelul UE destinate modernizării industriale cu actori din diverse regiuni ale UE și, în special, din regiunile rămase în urmă.

EASME želi sklopiti ugovor o uslugama.

Europska komisija želi povećati konkurentnost industrije putem, među ostalim, pružanja ciljane podrške regionalnim vlastima u provedbi njihovih pametnih strategija specijalizacije kako bi se potakli projekti partnerstva za industrijsku modernizaciju s fokusom na transnacionalnu, inter-regionalnu i prekograničnu suradnju te proaktivno sudjelovanje industrije i MSP-ova.

Zato je cilj ugovora poticanje mreža regija, industrije, istraživanja i drugih regionalnih dionika njihovim uključivanjem u provedbu pametnih strategija specijalizacije te olakšavanje suradnje u inovativnim industrijskim projektima.

Krajnji cilj je promocija, osmišljavanje i pokretanje investicijskih partnerstava u cijelom EU-u s ciljem industrijske modernizacije s igračima iz različitih regija EU-a te posebice iz regija koje zaostaju.