Call +44 800 9755 164

Public tenders for industrial in Belgium

Find all Industrial tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for industrial. Make a new search!
IndustrialBelgium

Skills for smart industrial specialisation and digital transformation

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME) | Published November 23, 2016  -  Deadline February 27, 2017

EASME ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt vedrørende udvikling af en fælles vision og støtteaktioner vedrørende kompetencer for intelligent industriel specialisering og digital omstilling med henblik på at øge kapaciteten hos industrien, sociale partnere, uddannelses- og undervisningsorganisationer og beslutningstagere på alle niveauer for på vellykket vis at forme en omdannelse af arbejdsstyrken i Europa.

Det endelige mål er at hjælpe byerne, regionerne og medlemsstaterne med at udforme og gennemføre ambitiøse færdighedspolitikker for strategier til intelligent industriel specialisering og digital omstilling. Målgrupperne vil være fagfolk, forvaltere, ledere og erhvervsdrivende inden for virksomheder i alle sektorer, der har et behov for at erhverve og/eller ajourføre højteknologisk kunnen.

Resultatet af kontrakten forventes at bygge på tidligere og igangværende aktiviteter i forbindelse med intelligent industriel specialisering (herunder klyngepolitikker) og digital omstilling.

Die EASME beabsichtigt den Abschluss eines Dienstleistungsvertrags über die Entwicklung einer gemeinsamen Vision und die Unterstützung von Maßnahmen in Bezug auf Kompetenzen für die intelligente industrielle Spezialisierung und den digitalen Wandel, um die Leistungsfähigkeit der Industrie, Sozialpartner, Bildungs- und Weiterbildungsträger und politischen Entscheidungsträger auf allen Ebenen für die erfolgreiche Gestaltung des Wandels der Arbeitnehmerschaft in Europa zu steigern.

Letztendlich besteht das Ziel darin, Städte, Regionen und Mitgliedstaaten bei der Planung und Umsetzung ambitionierter politischer Maßnahmen in Bezug auf Kompetenzen für Strategien für die intelligente industrielle Spezialisierung und den digitalen Wandel zu unterstützen. Zielgruppen sind Fachkräfte, Manager, Führungskräfte und Unternehmer in Unternehmen in allen Sektoren, die High-Tech-Kompetenzen erwerben und/oder auf den neuesten Stand bringen müssen.

Es wird erwartet, dass das Ergebnis des Auftrags auf vorherigen und laufenden Aktivitäten in den Bereichen der intelligenten industriellen Spezialisierung (einschließlich der Cluster-Politik) und des digitalen Wandels aufbaut.

EASME wishes to enter into a service contract for developing a common vision and supporting actions on skills for smart industrial specialisation and digital transformation with a view to increasing the capacity of industry, social partners, education and training organisations and policymakers at all levels to successfully shape the workforce transformation in Europe.

The ultimate goal is to help cities, regions and Member States in designing and implementing ambitious skills policies for smart industrial specialisation and digital transformation strategies. The target groups will be professionals, managers, leaders and entrepreneurs in enterprises in all sectors who need to acquire and/or update high-tech skills.

The result of the contract is expected to build on previous and ongoing activities in the domains of smart industrial specialisation (including clusters policy) and digital transformation.

La EASME desea celebrar un contrato de servicios para desarrollar una visión común y apoyar las acciones en materia de competencias para la especialización industrial inteligente y la transformación digital con vistas a aumentar la capacidad de la industria, los interlocutores sociales, las organizaciones de educación y formación y los responsables políticos a todos los niveles a fin de conformar con éxito la transformación de la mano de obra en Europa.

El objetivo final consiste en ayudar a las ciudades, regiones y Estados miembros en el diseño y la aplicación de políticas de competencias ambiciosas para las estrategias relativas a la especialización industrial inteligente y la transformación digital. Los grupos destinatarios serán profesionales, administradores, dirigentes y empresarios de empresas de todos los sectores que necesiten adquirir o actualizar sus competencias en tecnologías avanzadas.

Se prevé que el resultado del contrato se base en actividades previas y en curso en los ámbitos de la especialización industrial inteligente (incluida la política de grupos) y de la transformación digital.

EASME aikoo tehdä palvelusopimuksen sellaisen yhteisen näkemyksen ja tukitoimien kehittämistä varten, jotka koskevat teollisuuden älykästä erikoistumista ja digitalisaatiokehitystä varten tarvittavia taitoja. Tarkoituksena on teollisuuden, työmarkkinaosapuolten, koulutusorganisaatioiden ja päätöstentekijöiden valmiuksien lisääminen kaikilla tasoilla, jotta työvoiman muutosta voidaan muokata menestyksekkäästi Euroopassa.

Lopullisena tavoitteena on kaupunkien, alueiden ja jäsenvaltioiden avustaminen kunnianhimoisten taitoihin liittyvien toimintalinjojen suunnittelussa ja toteuttamisessa teollisuuden älykästä erikoistumista ja digitalisaatiokehitystä koskevia strategioita varten. Kohderyhminä ovat kaikkien alojen yritysten ammattilaiset, päälliköt, johtajat ja yrittäjät, joiden on hankittava/parannettava huipputeknologiaan liittyviä taitoja.

Sopimuksen tuloksen odotetaan perustuvan teollisuuden älykkään erikoistumisen (mukaan luettuna klusteripolitiikka) ja digitalisaatiokehityksen alojen aikaisempiin ja käynnissä oleviin toimiin.

L'EASME souhaite conclure un contrat de services portant sur l'élaboration d'une vision commune et d'actions de soutien relatives aux compétences requises pour la spécialisation industrielle intelligente et la transformation numérique, en vue de renforcer la capacité de l'industrie, des partenaires sociaux, des organisations d'enseignement et de formation et des responsables politiques à tous les niveaux à mener à bien la transformation de la main-d'œuvre en Europe.

L'objectif final est d'aider les villes, les régions et les États membres à concevoir et à mettre en œuvre des politiques ambitieuses relatives aux compétences en vue des stratégies de spécialisation industrielle intelligente et de transformation numérique. Les groupes cibles seront les professionnels, les cadres, les directeurs et les entrepreneurs des entreprises de tous les secteurs qui ont besoin d'acquérir des compétences et/ou de mettre à jour leurs compétences dans le domaine des hautes technologies.

Pour parvenir à ce résultat, le contractant devra s'appuyer sur les activités menées précédemment et en cours dans les domaines de la spécialisation industrielle intelligente (y compris la politique de clusters) et de la transformation numérique.

Ο EASME επιθυμεί να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη κοινού οράματος και την υποστήριξη δράσεων σχετικά με τις δεξιότητες για την ευφυή βιομηχανική εξειδίκευση και τη ψηφιακή μετατροπή με στόχο την αύξηση των ικανοτήτων του βιομηχανικού κλάδου, των κοινωνικών εταίρων, των οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης και των φορέων χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα για την επιτυχή διεξαγωγή αλλαγών στο εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη.

Τελικός στόχος είναι η παροχή βοήθειας σε πόλεις, περιφέρειες και κράτη μέλη όσον αφορά στον σχεδιασμό και την εφαρμογή φιλόδοξων πολιτικών δεξιοτήτων για τις στρατηγικές ευφυούς βιομηχανικής εξειδίκευσης και ψηφιακής μετατροπής. Ομάδες-στόχοι θα είναι επαγγελματίες, διοικητικό προσωπικό, ηγέτες και επιχειρηματίες σε επιχειρήσεις όλων των τομέων για τους οποίους είναι αναγκαία η απόκτηση ή/και επικαιροποίηση των δεξιοτήτων σχετικά με την υψηλή τεχνολογία.

Το αποτέλεσμα της σύμβασης αναμένεται να αξιοποιήσει τις προηγούμενες και εν εξελίξει δραστηριότητες στους τομείς της ευφυούς βιομηχανικής εξειδίκευσης (συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής συνεργατικών σχηματισμών) και της ψηφιακής μετατροπής.

L'EASME intende concludere un contratto di servizi per lo sviluppo di una visione comune e di azioni di sostegno concernenti le competenze per la specializzazione industriale intelligente e la trasformazione digitale al fine di potenziare la capacità dell'industria, delle parti sociali, delle organizzazioni nel campo dell'istruzione e della formazione e dei responsabili politici a tutti i livelli in modo da delineare con successo la trasformazione della forza lavoro in Europa.

L'obiettivo ultimo è di aiutare le città, le regioni e gli Stati membri nella definizione e nell'attuazione di politiche ambiziose in materia di competenze per le strategie relative alla specializzazione industriale intelligente e alla trasformazione digitale. I gruppi destinatari saranno professionisti, dirigenti, responsabili e imprenditori nelle imprese di tutti i settori che necessitano di acquisire e/o aggiornare le competenze nel campo dell'alta tecnologia.

Si prevede che il risultato del contratto sviluppi attività precedenti e in corso nei settori della specializzazione industriale intelligente (compresa la politica dei cluster) e della trasformazione digitale.

Het Easme wenst een dienstenovereenkomst af te sluiten voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie en de ondersteuning van acties inzake vaardigheden voor slimme industriële specialisatie en digitale transformatie met het oog op het vergroten van de capaciteit van de industrie, de sociale partners, onderwijs- en opleidingsinstellingen en beleidsmakers op alle niveaus om op succesvolle wijze vorm te geven aan de transformatie van de beroepsbevolking in Europa.

Het uiteindelijke doel is steden, regio's en lidstaten te helpen bij het ontwerpen en ten uitvoer leggen van een ambitieus vaardighedenbeleid voor strategieën op het gebied van slimme industriële specialisatie en digitale transformatie. De doelgroepen zijn: professionals, managers, leiders en ondernemers in ondernemingen in alle sectoren die hightechvaardigheden moeten vergaren en/of updaten.

Het resultaat van de opdracht zal naar verwachting voortbouwen op eerdere en lopende activiteiten op het gebied van slimme industriële specialisatie (met inbegrip van een clusterbeleid) en digitale transformatie.

Het Easme wenst een dienstenovereenkomst af te sluiten voor de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie en de ondersteuning van acties inzake vaardigheden voor slimme industriële specialisatie en digitale transformatie met het oog op het vergroten van de capaciteit van de industrie, de sociale partners, onderwijs- en opleidingsinstellingen en beleidsmakers op alle niveaus om op succesvolle wijze vorm te geven aan de transformatie van de beroepsbevolking in Europa.

Het uiteindelijke doel is steden, regio's en lidstaten te helpen bij het ontwerpen en ten uitvoer leggen van een ambitieus vaardighedenbeleid voor strategieën op het gebied van slimme industriële specialisatie en digitale transformatie. De doelgroepen zijn: professionals, managers, leiders en ondernemers in ondernemingen in alle sectoren die hightechvaardigheden moeten krijgen en/of updaten.

Het resultaat van de opdracht zal naar verwachting voortbouwen op vroegere en lopende activiteiten op het gebied van slimme industriële specialisatie (met inbegrip van een clusterbeleid) en digitale transformatie.

A EASME pretende celebrar um contrato de serviços para o desenvolvimento de uma visão comum e ações de apoio em matéria de competências para transformação digital e especialização industrial inteligente com vista ao reforço das capacidades do setor da indústria, dos parceiros sociais, das organizações de ensino e formação e de decisores políticos, a todos os níveis, para formular eficazmente a transformação da mão de obra na Europa.

O objetivo final consiste em auxiliar cidades, regiões e Estados-Membros na designação e implementação de políticas ambiciosas em matéria de competências para estratégias de transformação digital e especialização industrial inteligente. Os grupos visados serão profissionais, gestores, líderes e empreendedores em empresas de todos os setores que necessitem de adquirir e/ou atualizar competências em matéria de alta tecnologia.

O resultado do contrato deverá dar continuidade a atividades anteriores e em curso nos domínios de transformação digital e especialização industrial inteligente (incluindo política de agrupamentos).

Easme önskar teckna ett tjänstekontrakt för att utarbeta en gemensam vision och stödåtgärder avseende kompetens för smart industriell specialisering och digital omvandling i syfte att öka kapaciteten hos industrin, arbetsmarknadsparter, utbildningsorgan och beslutsfattare på alla nivåer. Detta i syfte att framgångsrikt forma arbetskraftsomvandlingen i Europa.

Slutmålet är att hjälpa städer, regioner och medlemsstater att utforma och genomföra ambitiösa kompetenshöjande åtgärder avseende strategier för smart industriell specialisering och digital omvandling. Målgruppen kommer att vara fackfolk, chefer, ledare och företagare inom företag i alla sektorer som behöver förvärva och/eller uppdatera sin högteknologiska kompetens.

Kontraktets resultat förväntas bygga vidare på tidigare och pågående verksamheter inom områdena smart industriell specialisering (inbegripet klusterpolitik) och digital omvandling.

Agentura EASME má v úmyslu uzavřít smlouvu o poskytování služeb týkajících se rozvoje společné vize a podpůrných činností v souvislosti s dovednostmi pro inteligentní průmyslovou specializaci a digitální transformaci s cílem zvýšit kapacitu průmyslu, sociálních partnerů, vzdělávacích a školících organizací a tvůrců politik na všech úrovních, aby došlo k úspěšnému utváření transformace pracovní síly v Evropě.

Konečným cílem je poskytnout pomoc městům, regionům a členským státům při navrhování a provádění ambiciózních dovednostních politik pro inteligentní průmyslovou specializaci a strategie digitální transformace. Cílovými skupinami budou odborní pracovníci, manažeři, vedoucí pracovníci a podnikatelé ve všech odvětvích, kteří potřebují získat a/nebo aktualizovat své technické dovednosti.

Očekává se, že výsledek zakázky naváže na předchozí a probíhající činnosti ve sférách inteligentní průmyslové specializace (včetně klastrové politiky) a digitální transformace.

EASME soovib sõlmida teenuslepingu aruka tööstusliku spetsialiseerumise ja digitaalse muutumise jaoks ühise nägemuse ning tugitegevuste väljatöötamiseks eesmärgiga suurendada tööstuse, sotsiaalpartnerite, hariduse ja koolitusorganisatsioonide ning poliitikakujundajate suutlikkust kõigil tasanditel, et kujundada edukalt ümber Euroopa tööjõud.

Peaeesmärk on aidata linnu, piirkondi ja liikmesriike aruka tööstusliku spetsialiseerumise ja digitaalse muutumise strateegiate ambitsioonika oskuste poliitika kujundamisel ja elluviimisel. Sihtrühmad on spetsialistid, juhid ja ettevõtjad kõigi sektorite ettevõtetes, kellel on vaja hankida ja/või ajakohastada kõrgtehnoloogilisi oskusi.

Lepingu tulemus tugineb eeldatavasti aruka tööstusliku spetsialiseerumise (sh klastrite poliitika) ja digitaalse muutumise valdkonna eelnevatele ja käimasolevatele tegevustele.

Az EASME az intelligens ipari specializációs és digitális transzformációs készségekkel kapcsolatos egységes jövőkép és támogató intézkedések kidolgozására irányuló szolgáltatási szerződést kíván kötni az ipar, a társadalmi partnerek, az oktatási és képzési szervezetek, valamint a politikai döntéshozók kapacitásának minden szinten történő növelése céljából a munkaerő területén Európában végbemenő átalakulás sikeres alakítása érdekében.

A végső cél a városok, a régiók, és a tagállamok segítése az intelligens ipari specializációs és digitális transzformációs készségekkel kapcsolatos ambiciózus politikák kidolgozásában és végrehajtásában. A célcsoport bármely ágazat vállalatánál dolgozó azon szakemberek, menedzserek, vezetők és vállalkozók, akiknek szükségük van a csúcstechnológiai készségek megszerzésére és/vagy felfrissítésére.

A szerződés eredménye a tervek szerint az intelligens ipari specializáció (többek között a klaszterpolitika) és a digitális transzformáció területén végzett és jelenleg zajló tevékenységekre épül.

EASME pageidauja sudaryti paslaugų pirkimo sutartį dėl bendros vizijos kūrimo ir palaikomųjų veiksmų, skirtų pažangiosios pramoninės specializacijos ir skaitmeninės transformacijos gebėjimams, siekiant padidinti pramonės, socialinių partnerių, švietimo ir mokymo organizacijų bei politikos formuotojų pajėgumus visais lygmenimis, kad būtų sėkmingai formuojama darbo jėgos transformacija Europoje.

Galutinis tikslas – padėti miestams, regionams ir valstybėms narėms sukurti ir įgyvendinti ambicingą gebėjimų politiką dėl pažangiosios pramoninės specializacijos ir skaitmeninės transformacijos strategijų. Tikslinės grupės bus specialistai, valdytojai, vadovai ir verslininkai visų sektorių įmonėse, kuriems reikia įgyti ir (arba) atnaujinti su aukštosiomis technologijomis susijusius gebėjimus.

Tikimasi, kad sutarties rezultatas bus paremtas ankstesne ir tebevykdoma veikla pažangiosios pramoninės specializacijos (įskaitant klasterių politiką) ir skaitmeninės transformacijos srityse.

EASME vēlas noslēgt pakalpojumu līgumu par kopēja skatījuma izveidi un tādu pasākumu atbalstīšanu, kas attiecas uz pārdomātas rūpniecības specializācijas un digitalizācijas jomas prasmēm, lai stiprinātu rūpniecības nozares, sociālo partneru, izglītības apmācības organizāciju un politikas veidotāju spējas visos līmeņos un veiksmīgi veidotu darbaspēku Eiropā.

Galvenais mērķis ir palīdzēt pilsētām, reģioniem un dalībvalstīm izstrādāt un īstenot vērienīgu prasmju veidošanas politiku attiecībā uz pārdomātas rūpniecības specializācijas un digitalizācijas stratēģijām. Mērķgrupas būs visu nozaru uzņēmumu profesionāļi, vadītāji, līderi un uzņēmēji, kuriem jāiegūst un/vai jāatjaunina augsto tehnoloģiju jomas prasmes.

Sagaidāms, ka līguma rezultāts balstīsies uz iepriekšējiem un pašreizējiem pasākumiem pārdomātas rūpniecības specializācijas (tai skaitā klasteru politikas) un digitalizācijas jomā.

L-EASME tixtieq tidħol f'kuntratt ta' servizz għall-iżvilupp ta' viżjoni komuni u azzjonijiet ta' appoġġ fuq ħiliet għal speċjalizzazzjoni industrijali intelliġenti u trasformazzjoni diġitali bil-għan li żżid il-ħila tal-industrija, l-imsieħba soċjali, l-organizzazzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ u dawk li jfasslu l-politika fil-livelli kollha sabiex ifasslu b'suċċess it-trasformazzjoni tal-forza tax-xogħol fl-Ewropa.

Il-mira aħħarija hi li tgħin lill-ibliet, ir-reġjuni u l-Istati Membri fl-iddisinjar u fl-implimentazjoni ta' politiki ambizzjużi dwar ħiliet għall-ispeċjalizzazzjoni industrijali intelliġenti u l-istratreġiji ta' trasformazzjoni diġitali. Il-gruppi fil-mira se jkunu professjonisti, maniġers, mexxejja u intraprendituri f'intrapriżi fis-setturi kollha li għandhom bżonn jiksbu u/jew jaġġornaw ħiliet ta' teknoloġija għolja.

Ir-riżultat tal-kuntratt hu mistenni jibni fuq attivitajiet ta' qabel u dawk kurrenti fid-dominji tal-ispeċjalizzazzjoni industrijali intelliġenti (inkluż il-politika tal-gruppi) u t-trasformazzjoni diġitali.

L-EASME tixtieq tidħol f'kuntratt ta' servizz għall-iżvilupp ta' viżjoni komuni u azzjonijiet ta' appoġġ fuq ħiliet għal speċjalizzazzjoni industrijali intelliġenti u trasformazzjoni diġitali bil-għan li żżid il-ħila tal-industrija, l-imsieħba soċjali, l-organizzazzjonijiet tal-edukazzjoni u t-taħriġ u dawk li jfasslu l-politika fil-livelli kollha sabiex ifasslu b'suċċess it-trasformazzjoni tal-forza tax-xogħol fl-Ewropa.

Il-mira aħħarija hi li tgħin lill-ibliet, ir-reġjuni u l-Istati Membri fl-iddisinjar u fl-implimentazzjoni ta' politiki ambizzjużi dwar ħiliet għall-ispeċjalizzazzjoni industrijali intelliġenti u l-istratreġiji ta' trasformazzjoni diġitali. Il-gruppi fil-mira se jkunu professjonisti, maniġers, mexxejja u intraprendituri f'intrapriżi fis-setturi kollha li għandhom bżonn jiksbu u/jew jaġġornaw ħiliet ta' teknoloġija għolja.

Ir-riżultat tal-kuntratt hu mistenni jibni fuq attivitajiet ta' qabel u dawk kurrenti fid-dominji tal-ispeċjalizzazzjoni industrijali intelliġenti (inkluż il-politika tal-gruppi) u t-trasformazzjoni diġitali.

EASME zamierza zawrzeć umowę o usługi w celu wypracowania wspólnej wizji oraz działań wspierających w zakresie umiejętności na potrzeby inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej, z myślą o zwiększeniu zdolności przemysłu, partnerów społecznych, organizacji zajmujących się kształceniem i szkoleniem oraz decydentów na wszystkich szczeblach do właściwego kształtowania przebiegu transformacji siły roboczej w Europie.

Celem nadrzędnym jest pomoc dla miast, regionów i państw członkowskich w tworzeniu i realizacji ambitnej polityki w zakresie umiejętności na potrzeby strategii inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej. Grupy docelowe stanowią fachowcy, kadra kierownicza, liderzy i przedsiębiorcy we wszystkich sektorach, którzy potrzebują nabyć lub uaktualnić umiejętności w dziedzinie zaawansowanych technologii.

Oczekuje się, że rezultaty zamówienia będą opierać się na dotychczasowych i obecnie realizowanych działaniach w dziedzinie inteligentnej specjalizacji przemysłowej (w tym polityki dotyczącej klastrów) oraz transformacji cyfrowej.

EASME plánuje uzavrieť zmluvu na obstarávanie služieb na vypracovanie spoločnej vízie a podporných činností, čo sa týka zručností v oblasti inteligentnej priemyselnej špecializácie a digitálnej transformácie, s cieľom zvýšiť kapacitu odvetvia, sociálnych partnerov, organizácií vzdelávania a odbornej prípravy a tvorcov politík na všetkých úrovniach v záujme úspešného formovania transformácie pracovnej sily v Európe.

Konečným cieľom je pomôcť mestám, regiónom a členským štátom pri navrhovaní a realizácii ambicióznych politík zručností v oblasti inteligentnej priemyselnej špecializácie a digitálnej transformácie. Cieľovými skupinami budú odborníci, manažéri, vedúci predstavitelia a podnikatelia v podnikoch vo všetkých odvetviach, ktorí potrebujú získať a/alebo doplniť zručnosti v oblasti špičkových technológií.

Od výsledkov tejto zákazky sa očakáva, že bude stavať na predchádzajúcich a súčasných činnostiach v oblastiach inteligentnej priemyselnej špecializácie (vrátane politiky klastrov) a digitálnej transformácie.

EASME želi skleniti naročilo storitev za razvoj skupne vizije in podpornih ukrepov na področju spretnosti in znanj za pametno industrijsko specializacijo in digitalno transformacijo z namenom krepitve zmogljivosti industrije, socialnih partnerjev, organizacij za izobraževanje in usposabljanje ter oblikovalcev politike na vseh ravneh za uspešno oblikovanje transformacije delovne sile v Evropi.

Glavni cilj je pomagati mestom, regijam in državam članicam pri načrtovanju in izvajanju ambicioznih izobraževalnih politik za strategije za pametno industrijsko specializacijo in digitalno transformacijo. Ciljne skupine bodo strokovnjaki, direktorji, vodje in podjetniki v podjetjih v vseh sektorjih, ki morajo pridobiti in/ali nadgraditi visokotehnološke spretnosti in znanja.

Rezultat naročila bo predvidoma predstavljal nadgradnjo preteklih dejavnosti in dejavnosti v teku na področjih pametne industrijske specializacije (vključno s politiko grozdov) in digitalne transformacije.

Teastaíonn ó EASME dul i bpáirt le conradh seirbhíse le haghaidh fís chomhchoiteann agus gníomhaíochtaí tacaíochta a fhorbairt i dtaobh scileanna le haghaidh speisialú tionsclaíoch cliste agus trasfhoirmiú digiteach d'fhonn cumas na hearnála tionsclaíochta, comhpháirtithe sóisialta, eagraíochtaí oideachais agus oiliúna agus lucht déanta beartas ag gach leibhéal chun trasfhoirmiú an fhórsa shaothair san Eoraip a fhabhrú go rathúil.

Is é an sprioc dheiridh cúnamh a thabhairt do chathracha, do réigiúin agus do Bhallstáit beartais uaillmhianacha um scileanna a dhearadh agus a chur chun feidhme le haghaidh straitéisí maidir le speisialú tionsclaíoch cliste agus trasfhoirmiú digiteach. Beidh na spriocghrúpaí ina ngairmithe, ina mbainisteoirí, ina gceannairí agus ina bhfiontraithe sna fiontair i ngach earnáil ar gá dóibh scileanna ardteicneolaíochta a fháil nó a nuashonrú.

Táthar ag súil ag gcuirfidh toradh an chonartha seo le gníomhaíochtaí roimhe seo agus le gníomhaíochtaí leanúnacha sna fearainn maidir le speisialú tionsclaíoch cliste (beartas braislí san áireamh) agus trasfhoirmiú digiteach.

EASME желае да сключи договор за услуги за разработване на общ преглед и помощни действия по отношение на умения за интелигентна промишлена специализация и цифрова трансформация с оглед на увеличаването на капацитета на промишлеността, социалните партньори, организациите за образование и обучение и политиците на всички нива, за да се очертае успешно трансформирането на работната сила в Европа.

Крайната цел е да се помогне на градовете, регионите и държавите-членки при разработването и прилагането на амбициозни политики в областта на уменията за стратегии за интелигентна промишлена специализация и цифрова трансформация. Целевите групи ще бъдат специалисти, управители, ръководители и предприемачи в предприятията във всички сектори, които трябва да придобият и/или актуализират високотехнологични умения.

Резултатът от поръчката се очаква да се основава на предишни и текущи дейности в областта на интелигентната промишлена специализация (включително клъстерна политика) и цифрова трансформация.

EASME dorește să încheie un contract de servicii pentru dezvoltarea unei viziuni comune și a unor acțiuni de susținere în materie de competențe pentru specializarea industrială inteligentă și transformarea digitală cu scopul de a spori capacitatea industriei, a partenerilor sociali, a organizațiilor de învățământ și de formare și a factorilor de decizie la toate nivelurile pentru a realiza cu succes transformarea forței de muncă în Europa.

Scopul final este acela de a ajuta orașele, regiunile și statele membre în conceperea și implementarea de politici ambițioase privind competențele pentru strategii de specializare industrială inteligentă și de transformare digitală. Grupurile-țintă vor fi profesioniștii, managerii, liderii și antreprenorii din întreprinderi din toate sectoarele care au nevoie să dobândească și/sau să actualizeze competențele în materie de înaltă tehnologie.

Se așteaptă ca rezultatul contractului să aibă la bază activități anterioare și în curs de desfășurare în domeniul specializării industriale inteligente (inclusiv politica în domeniul clusterelor) și al transformării digitale.

EASME želi sklopiti ugovor o uslugama za razvoj zajedničke vizije i potporu aktivnostima u području vještina za pametnu industrijsku specijalizaciju i digitalnu transformaciju s ciljem povećanja sposobnosti industrije, socijalnih partnera, organizacija za obrazovanje i osposobljavanje te donositelja politika na svim razinama kako bi se uspješno oblikovala transformacija radne snage u Europi.

Krajnji je cilj pomoći gradovima, regijama i državama članicama u osmišljavanju i provedbi ambicioznih politika vještina za strategije pametne industrijske specijalizacije i digitalne transformacije. Ciljne skupine bit će stručnjaci, upravitelji, voditelji i poduzetnici u poduzećima u svim sektorima koji trebaju steći i/ili ažurirati visokotehnološke vještine.

Očekuje se da će se rezultat ugovora nastavljati na prethodne i tekuće aktivnosti u područjima pametne industrijske specijalizacije (uključujući politiku klastera) i digitalne transformacije.

Industrial kitchen equipment

OCMW Sint-Katelijne-Waver | Published November 26, 2016  -  Deadline January 23, 2017

Industrial kitchen serving replacement new construction and remodeling monastery for 92 rest homes, local service, kitchen, ...

industrial cleaning

Ipalle | Published October 21, 2016  -  Deadline December 16, 2016

This contract relates to cleaning work the works of Thumaide of Waste Recovery Centre and boiler-furnace and the flue gas treatment lines on and off periods of annual interviews.

It has three parts:

 Part 1: Cleaning the oven-boilers;

 Part 2: Cleaning the flue gas treatment lines;

Work on parts 1 and 2 will be carried out during periods of annual maintenance of the facilities identified in this special specifications (6 days for furnaces and 3 days for the associated smoke treatment).

 Part 3: Cleaning works outside maintenance periods.

Further details are described in the second part of this special specifications "Technical Provisions of the market."

industrial cleaning

Ipalle | Published October 22, 2016  -  Deadline December 20, 2016
This contract relates to cleaning work the works of Thumaide of Waste Recovery Centre and boiler-furnace and the flue gas treatment lines on and off periods of annual interviews. It has three parts: ¿Part 1: Cleaning the oven-boilers ¿Part 2: Cleaning the flue gas treatment lines; Work on parts 1 and 2 will be carried out during periods of annual maintenance of the facilities identified in this special specifications (6 days for furnaces and 3 days for the associated smoke treatment) .¿ Part 3: Cleaning works outside periods of entretien.Des additional specifications are detailed in the second part of this special specifications "technical provisions of the market."

CSC 2016MG003 - The appointment of a subcontractor specializing in painting process of industrial metal parts

ETA Metalgroup asbl | Published September 1, 2016  -  Deadline October 20, 2024
The appointment of a subcontractor specializing in painting process of industrial metal parts

Framework agreement for the supply, install, maintain and repair industrial pumps and (fountain) aerators

Antwerpen | Published November 14, 2016  -  Deadline January 5, 2017
The conclusion of a framework agreement for the delivery, placement, maintenance and repair of industrial pumps and (fountain) aerators

Call for applications for participation - Connection of residential and industrial buildings by underground cables to the DSO network Resa

Resa SA | Published November 25, 2016  -  Deadline December 20, 2020
Connection of residential and industrial buildings by underground cables to the DSO network Resa

SAINT-NICOLAS, Industrial Park North 9: ex officio soil remediation work

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij | Published October 18, 2016  -  Deadline December 21, 2016
SAINT-NICOLAS, Industrial Park North 9: ex officio soil remediation work

Renovation of an industrial building with a view to implement the Competence Center Innovation Design

IFAPME | Published October 18, 2016  -  Deadline November 20, 2024
Réalisation d'une prestation de services qui comprend les missions de désign et d'architecture, d'ingénierie en stabilité et d'ingénierie en techniques spéciales, en vue de la rénovation d'un bâtiment situé près de la future "Cité des Métiers" de Charleroi, rue Gendebien à 6000 Charleroi et destiné à l'installation des nouveaux locaux du Centre de compétence "Design Innovation", dédié aux métiers du design et de l'innovation.Le projet de rénovation vise à réhabiliter un bâtiment à caractère industriel afin d'accueillir au minimum les 1500 à 2000 m² du programme nécessaires au bon fonctionnement du Centre de compétence, avec l'éventualité de la mise en oeuvre du solde des surfaces disponibles afin d'accueillir un complément de programme pour un total de 2600 m².Le programme décrit ci-après est donné à titre indicatif.L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que la conception des espaces devra s'appuyer sur les quatre principes suivants :• La visibilité des activités depuis l'extérieur du Centre, pour attirer le regard, interpeler le passant, l'inviter à entrer et à s'intéresser à ce qu'on y fait.• La modularité et l'évolutivité des espaces. Les activités doivent pouvoir évoluer et alterner (les même espaces doivent pouvoir permettre d'accueillir cette diversité).• L'ambiance générale des espaces sera particulièrement soignée notamment du point de vue des aérations et des ventilations. L'éclairage naturel sera (dans la mesure du possible) privilégié et l'éclairage artificiel sera modulable et adapté aux besoins. Une attention particulière sera également apportée aux choix des couleurs et des matériaux ainsi qu'à l'acoustique et à la signalétique.• L'aspect " durable " sera un fil conducteur pour chaque étape de la réalisation du projet.D'une manière générale, chacun des espaces sera accessible aux personnes à mobilité réduite.La répartition des différentes fonctions du Centre se fera suivant une philosophie d'utilisation des surfaces disponibles définie suivant trois types d'espaces :1) Les espaces ouverts :La philosophie de ces espaces est qu'ils doivent être accessibles à tout visiteur, même non identifié. On y retrouvera notamment les fonctions d'accueil, d'information et d'exposition.Un espace ayant la fonction d'agora devra être aménagé de manière à pouvoir y organiser des manifestations à caractère évènementiel. Il pourra s'agir d'un des espaces ouverts déjà créé pour autant que sa conception le permette et pour autant qu'il puisse retrouver aisément sa fonction première.2) Les espaces semi-ouverts :	La philosophie de ces espaces est qu'ils doivent être accessibles aux seuls " usagers " identifiés, néanmoins certains de ces espaces seront visibles par l'ensemble des visiteurs pour qu'ils puissent se rendre compte du type d'activité qu'on y organise et de l'ambiance générale du Centre.Il s'agira principalement des ateliers pratiques mais également de spots d'échanges et de discussions, d'espaces de restauration et de détente, de salles de réunions, ...3) Les espaces fermés :Ces espaces seront exclusivement réservés au personnel du Centre et à des activités encadrées ; comme par exemple des salles de formation, d'un espace administratif (bureaux), d'un espace d'archivage, de salles de réunions, d'un auditoire, ...4) Les abords :Cela comprend notamment les accès au bâtiment.

Industrial inspection services

SCK—CEN | Published November 24, 2016  -  Deadline January 20, 2017

Inspections of components and mechanical welds in the BR2 reactor.

Componenten van mechanische Inspecties in lasnaden in BR2-reactor.

BB2059 - Channel to Charleroi - Upgrade industrial zone along the canal to Charleroi to Sint-Pieters-Leeuw and Drogenbos - Preliminary for access to the industrial estate and a bridge over the canal to Charleroi chassis at the Driefontein Road

Waterwegen en Zeekanaal NV - Afdeling Zeekanaal | Published October 17, 2016  -  Deadline December 9, 2016
Electrabel Aquafin Alides ... and landed enterprises (Cantillana, Redevco site Spirigos, ...); 

- Various information campaigns (information sessions, workshops, consultation meetings, communication, ...)

Pumps

Antwerpen | Published November 16, 2016  -  Deadline January 5, 2017

The conclusion of a framework agreement for the delivery, placement, maintenance and repair of industrial pumps and (fountain) aerators.

Invitation to submit offers - Equipment of premises for storage of coils and technical area with shelter travelers - Negotiated procedure with direct advertising

TEC Charleroi | Published October 22, 2016  -  Deadline November 20, 2025
This contract is for the construction of an industrial hall for storing cable reels and the development of a technical area with shelter travelers.

Data supply services: macroeconomic and financial data

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Unit B3, Models and Databases | Published November 2, 2016  -  Deadline December 9, 2016

Levering af makroøkonomiske og finansielle data med global dækning. I særdeleshed er følgende data nødvendige: nationale regnskaber, offentlige finanser, makroøkonomiske prognoser i forbindelse med nøgleindikatorer, undersøgelse af forretningsklimaet, forbrugernes tillid, statistikker over industrisektor, statistikker over servicesektor (løn, omsætning, osv.), andre konjunkturindikatorer, internationale transaktioner, demografi, arbejdsmarked, lønninger og priser, monetære og finansielle indikatorer, energistatistikker, råvarer (landbrugsprodukter, metal osv.).

Se internetadressen anført i punkt I.3.

Bereitstellung von makroökonomischen und finanziellen Daten mit weltweiter Abdeckung. Es werden insbesondere Daten in Bezug auf Folgendes benötigt: volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, öffentliche Finanzen, makroökonomische Prognosen in Bezug auf wichtige Indikatoren, Umfrage zum Geschäftsklima, Verbraucherstimmung, Statistiken in Bezug auf den Industriesektor, Statistiken in Bezug auf den Dienstleistungssektor (Lohn, Umsatz usw.), sonstige zyklische Indikatoren, internationale Transaktionen, Demografie, Arbeitsmarkt, Löhne und Preise, Währungs- und Finanzindikatoren, Energiestatistiken, Rohstoffe (landwirtschaftliche Erzeugnisse, Metalle usw.).

Siehe die in Abschnitt I.3 angegebene Internetadresse.

Provision of macroeconomic and financial data with worldwide coverage. In particular the following data are needed: national accounts, public finances, macroeconomic forecasts on key indicators, business sentiment survey, consumer confidence, industrial sector statistics, service sector statistics (wage, turnover, etc.), other cyclical indicators, international transactions, demographics, labour market, wages and prices, monetary and financial indicators, energy statistics, commodities (agricultural products, metals, etc.).

See Internet address provided in Section I.3.

Suministro de datos macroeconómico y financieros con cobertura mundial. En particular, se necesitan los siguientes datos: cuentas nacionales, finanzas públicas, previsiones macroeconómicas sobre indicadores clave, encuesta sobre el ánimo empresarial, confianza de los consumidores, estadísticas del sector industrial, estadísticas del sector servicios (salario, volumen de facturación, etc.), otros indicadores cíclicos, transacciones internacionales, datos demográficos, mercado de trabajo, salarios y precios, indicadores monetarios y financieros, estadísticas de la energía, productos básicos (productos agrícolas, metales, etc.).

Véase la dirección de internet que figura en el apartado I.3.

Sopimuksen kohteena on maailmanlaajuisten makrotaloutta ja rahoitusmarkkinoita koskevien tietojen toimittaminen. Erityisesti seuraavia tietoja tarvitaan: kansantalouden tilinpito, julkinen talous, makrotalouden ennusteet keskeisistä indikaattoreista, yritysilmapiiriä koskeva tutkimus, kuluttajien luottamus, teollisuusalan tilastot, palvelualan tilastot (palkka, liikevaihto jne.), muut suhdanneindikaattorit, kansainväliset taloustoimet, väestötilastot, työmarkkinat, palkat ja hinnat, raha- ja rahoitusindikaattorit, energiatilastot ja hyödykkeet (maataloustuotteet, metallit jne.).

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

Fourniture de données macroéconomiques et financières avec une couverture mondiale. Sont notamment requises les données suivantes: comptes nationaux, finances publiques, prévisions macroéconomiques des principaux indicateurs, enquête sur le climat des affaires, confiance des consommateurs, statistiques du secteur industriel, statistiques du secteur des services (salaires, chiffres d'affaires, etc.), autres indicateurs cycliques, transactions internationales, démographie, marché du travail, salaires et prix, indicateurs monétaires et financiers, statistiques de l'énergie, matières premières (produits agricoles, métaux, etc.).

Voir adresse internet mentionnée au point I.3).

Παροχή μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων με παγκόσμια κάλυψη. Πιο συγκεκριμένα, απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία: εθνικοί λογαριασμοί, δημόσια οικονομικά, μακροοικονομικές προβλέψεις για βασικούς δείκτες, έρευνα εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων, εμπιστοσύνη καταναλωτών, στατιστικές στον βιομηχανικό τομέα, στατιστικές στον τομέα των υπηρεσιών (μισθοί, κύκλοι εργασιών, κ.λπ.), λοιποί κυκλικοί δείκτες, διεθνείς συναλλαγές, δημογραφικά στοιχεία, αγορά εργασίας, μισθοί και τιμές, νομισματικοί και χρηματοοικονομικοί δείκτες, ενεργειακές στατιστικές, πρώτες ύλες (αγροτικά προϊόντα, μέταλλα κ.λπ.).

Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3.

Fornitura di dati finanziari e macroeconomici con copertura mondiale. In particolare, sono necessari i seguenti dati: contabilità nazionale, finanze pubbliche, previsioni macroeconomiche relative agli indicatori fondamentali, sondaggio sulla fiducia delle imprese, fiducia dei consumatori, statistiche relative al settore industriale, statistiche relative al settore dei servizi (salario, fatturato ecc.), altri indicatori congiunturali, transazioni internazionali, demografia, mercato del lavoro, salari e prezzi, indicatori monetari e finanziari, statistiche sull'energia, materie prime (prodotti agricoli, metalli ecc.).

Cfr. indirizzo Internet indicato alla sezione I.3).

Verstrekking van macro-economische en financiële gegevens met wereldwijde dekking. Met name onderstaande gegevens zijn nodig: nationale rekeningen, overheidsfinanciën, macro-economische prognoses inzake belangrijke indicatoren, onderzoek naar de mening van bedrijven, consumentenvertrouwen, statistieken inzake de industriële sector, statistieken inzake de dienstensector (loon, omzet enz.), andere cyclische indicatoren, internationale transacties, demografie, arbeidsmarkt, lonen en prijzen, monetaire en financiële indicatoren, energiestatistieken, grondstoffen (landbouwproducten, metalen enz.).

Zie het internetadres vermeld in I.3.

Fornecimento de dados macroeconómicos e financeiros com cobertura mundial. Especificamente, são necessários os seguintes dados: contas nacionais, finanças públicas, previsões macroeconómicas sobre principais indicadores, inquérito sobre a perceção das empresas, confiança dos consumidores, estatísticas do setor industrial, estatísticas do setor dos serviços (salários, volume de negócios, etc.), outros indicadores cíclicos, transações internacionais, aspetos demográficos, mercado de trabalho, salários e preços, indicadores monetários e financeiros, estatísticas da energia, produtos de base (produtos agrícolas, metais, etc.).

Ver endereço Internet disponibilizado no ponto I.3.

Tillhandahållande av makroekonomiska och finansiella data med global täckning. I synnerhet krävs följande data: nationalräkenskaper, offentliga finanser, makroekonomiska prognoser för nyckelindikatorer, undersökning om företags framtidstro, konsumentförtroende, statistik för industrisektorn, statistik för tjänstesektorn (lön, omsättning etc.), andra konjunkturindikatorer, internationella transaktioner, demografi, arbetsmarknad, löner och priser, monetära och finansiella indikatorer, energistatistik, råvaror (jordbruksprodukter, metaller etc.).

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

Poskytnutí makroekonomických a finančních údajů o celosvětovém pokrytí. Zejména tyto údaje jsou zapotřebí: národní účty, veřejné finance, makroekonomické předpovědi o klíčových ukazatelích, průzkum mínění o podnikání, důvěra spotřebitelů, statistika průmyslového odvětví, statistiky sektoru služeb (mzda, obrat atd.), další periodické ukazatele, mezinárodní transakce, demografie, trh práce, mzdy a ceny, monetární a finanční ukazatele, energetické statistiky, komodity (zemědělské produkty, kovy atd.).

Viz internetová adresa v části I.3.

Ülemaailmse hõlmavusega makromajanduslike ja finantsandmete tagamine. Eelkõige vajatakse järgmisi andmeid: rahvamajanduse arvepidamine, riigi rahandus, makromajanduslik prognoos oluliste näitajate kohta, äriühingute usalduse uuring, tarbijate usaldus, tööstussektori statistika, teenindussektori statistika (palk, käive jne), muud tsüklipõhised näitajad, rahvusvahelised tehingud, demograafia, tööturg, palgad ja hinnad, rahalised ja finantsalased näitajad, energiastatistika, põhitarbeained (põllumajandustooted, metallid jne).

Vt punktis I.3 nimetatud internetiaadressi.

Makroökonómiai és pénzügyi adatok biztosítása globális lefedettséggel. Nevezetesen az alábbi adatokra van szükség: nemzeti elszámolások, államháztartás, kulcsfontosságú mutatókkal kapcsolatos makroökonómiai előrejelzések, az üzleti hangulatra vonatkozó felmérés, fogyasztói bizalom, ipari ágazati statisztikák, szolgáltatási ágazati statisztikák (bérek, forgalom stb.), egyéb ciklikus mutatók, nemzetközi ügyletek, demográfia, munkaerőpiac, bérek és árak, monetáris és pénzügyi mutatók, energetikai statisztikák, árucikkek (mezőgazdasági termékek, fémek stb.).

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

Makroekonominių ir finansinių duomenų tiekimas visame pasaulyje. Ypač reikalingi šie duomenys: nacionalinių sąskaitų, viešųjų finansų, makroekonomikos prognozių apie pagrindinius rodiklius, verslo nuomonės apklausos, vartotojų pasitikėjimo, pramonės sektoriaus statistikos (darbo užmokesčio, apyvartos ir kt.), kitų ciklinių rodiklių, tarptautinių sandorių, demografijos, darbo rinkos, atlyginimų ir kainų, pinigų ir finansinių rodiklių, energetikos statistikos, prekių (žemės ūkio produktų, metalų ir kt.).

Žr. interneto adresą, nurodytą I.3 dalyje.

Visas pasaules tvēruma makroekonomisko un finanšu datu nodrošināšana. Konkrēti – būs nepieciešami dati par šādiem aspektiem: nacionālie konti, publiskās finanses, makroekonomiskās prognozes par galvenajiem rādītājiem, uzņēmēju viedokļu apsekojums, patērētāju uzticēšanās, rūpniecības nozares statistika, pakalpojumu nozares statistika (darba samaksa, apgrozījums utt.), citi cikliski rādītāji, starptautiskie darījumi, demogrāfija, darba tirgus, darba samaksa un cenas, monetārie un finansiālie rādītāji, enerģētikas statistika, preces (lauksaimniecības produkti, metāli utt.).

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

Provvista ta' dejta makroekonomika u finanzjarja b'kopertura mondjali. B'mod partikolari, hija meħtieġa d-dejta li ġejja: kontijiet nazzjonali, finanzi pubbliċi, tbassir makroekonomiku fuq indikaturi ewlenin, servej dwar is-sentiment fuq in-negozju, kunfidenza tal-konsumaturi, statistiċi dwar is-settur industrijali, statistiċi dwar is-settur tas-servizzi (pagi, dħul annwali, eċċ.), indikaturi ċikliki oħra, transazzjonijiet internazzjonali, demografiċi, is-suq tax-xogħol, pagi u prezzijiet, indikaturi monetarji u finanzjarji, statistiċi dwar l-enerġija, kommoditajiet (prodotti agrikoli, metalli, eċċ.).

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

Zapewnienie danych makroekonomicznych i finansowych obejmujących swoim zasięgiem cały świat. W szczególności wymaga się następujących danych: rachunków narodowych, finansów publicznych, prognoz makroekonomicznych dotyczących kluczowych wskaźników, badań dotyczących nastrojów biznesowych, wskaźnika ufności konsumentów, danych statystycznych dotyczących sektora przemysłu, danych statystycznych dotyczących sektora usług (wynagrodzenia, obrót itd.), innych wskaźników cyklu biznesowego, danych dotyczących transakcji międzynarodowych, demografii, rynku pracy, wynagrodzeń i cen, wskaźników walutowych i finansowych, danych statystycznych dotyczących energii oraz towarów (produktów rolnych, metali itp.).

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

Poskytnutie makroekonomických a finančných údajov s celosvetovým pokrytím. Potrebné sú predovšetkým tieto údaje: národné účty, verejné financie, makroekonomické prognózy týkajúce sa kľúčových ukazovateľov, prieskum podnikateľských nálad, spotrebiteľská dôvera, štatistiky priemyselného sektora, štatistiky sektora služieb (mzdy, obrat atď.), iné cyklické ukazovatele, medzinárodné transakcie, demografia, trh práce, mzdy a ceny, monetárne a finančné ukazovatele, štatistika v oblasti energetiky, komodity (poľnohospodárske výrobky, kovy atď.).

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

Zagotavljanje makroekonomskih in finančnih podatkov, ki zajemajo cel svet. Zlasti so potrebni naslednji podatki: nacionalni računi, javne finance, makroekonomske napovedi ključnih kazalnikov, raziskave poslovne klime, zaupanje potrošnikov, statistika industrijskih sektorjev, statistika storitvenega sektorja (plače, promet itd.), drugi ciklični kazalniki, mednarodne transakcije, demografija, trg dela, plače in cene, denarni in finančni kazalniki, statistika energetike, surovine (kmetijski proizvodi, kovine itd.).

Glejte internetni naslov v točki I.3.

Sonraí maicreacnamaíocha agus airgeadais a sholáthar le cuimsiú domhanda. Go háirithe, tá na sonraí a leanas riachtanach: cuntais náisiúnta, airgeadas poiblí, réamhaisnéisí maicreacnamaíocha ar phríomhtháscairí, suirbhé ar mheon gnó, muinín tomhaltóirí, staitisticí na hearnála tionsclaíche, staitisticí na hearnála seirbhíse (pá, láimhdeachas, srl), táscairí timthriallacha eile, idirbhearta idirnáisiúnta, déimeagrafaic, an margadh saothair, pá agus praghsanna, táscairí airgeadaíochta agus airgeadais, staitisticí fuinnimh, tráchtearraí (táirgí talmhaíochta, miotail, srl).

Féach ar an seoladh Idirlín atá curtha ar fáil in Alt I.3.

Осигуряване на макроикономически и финансови данни с покритие в световен мащаб. Необходими са по-специално следните данни: национални сметки, публични финанси, макроикономически прогнози по ключови показатели, проучване на бизнес настроения, доверие на потребителите, статистика в промишления сектор, статистика в сектора на услугите (работна заплата, оборот и т.н.), други циклични показатели, международни транзакции, демография, пазар на труда, работни заплати и цени, парични и финансови показатели, статистика в областта на енергетиката, стоки (селскостопански продукти, метали и др.).

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3.

Furnizare de date macroeconomice și financiare cu acoperire mondială. În special, sunt necesare următoarele date referitoare la: conturile naționale, finanțele publice, previziunile macroeconomice privind indicatorii-cheie, un sondaj privind percepția asupra întreprinderilor, încrederea consumatorilor, statisticile privind sectorul industrial, statisticile privind sectorul serviciilor (salarii, cifră de afaceri etc.), alți indicatori ciclici, tranzacțiile internaționale, demografia, piața forței de muncă, salariile și prețurile, indicatorii monetari și financiari, statisticile privind domeniul energiei, produsele de bază (produse agricole, metale etc.).

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

Pružanje makroekonomskih i financijskih podataka diljem svijeta. Točnije, sljedeći su podaci potrebni: državni računi, javne financije, makroekonomske prognoze o ključnim pokazateljima, istraživanje o poslovnoj klimi, povjerenje potrošača, statistike industrijskog sektora (plaća, promet itd.), ostali ciklični pokazatelji, međunarodne transakcije, demografija, tržište rada, plaće i cijene, monetarni i financijski pokazatelji, energetska statistika, roba (poljoprivredni proizvodi, metali itd.).

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3.

Demolition work including asbestos removal on the site located 254 Gatti street Gamond - 1180 Ukkel

Commune d'Uccle | Published November 10, 2016  -  Deadline December 12, 2016

The market is a public works contract which concerns the execution of demolition work including asbestos removal on the site located 254 Gatti street Gamond - 1180 Ukkel.

The work includes:

Demolition of interior finishings (demolition and adaptation of technical installations)

The floor finishes demolition (demolition cement screed, industrial floor)

The ceiling finishes demolition (demolition of false ceilings)

The dismantling of sanitation and hygiene (dismantling and reassembling fixture)

Sanitation works containing asbestos (removal of elements containing asbestos and related work of dismantling and removal)

EDF — Technical assistance in developing a market-oriented and environmentally sustainable beef meat industry in Uganda

Den Europæiske Union | Published November 8, 2016
EDF — Technical assistance in developing a market-oriented and environmentally sustainable beef meat industry in Uganda

Accord-cadre pour le remplacement the Revêtements de sol and rubber par des carreaux vitroceramics

Service Public Régional de Bruxelles - Bruxelles Mobilité - AED - Direction de l'Infrastructure des Transports publics | Published October 24, 2016  -  Deadline December 7, 2016

By the present special specifications regular job is a framework agreement and includes all supplies, services and works mentioned in the present special specifications in their principles and as described further put in the descriptive measurement state, as in all other contract documents.

This framework agreement is concluded with a single contractor.

They include:

- All supplies and work for looked after removing the damaged tiles consisting of industrial rubber tiles or including any trace of adhesive glue on the surface of the chapen independently or layer of the tiles is smooth or ribbed;

- All supplies and weeks before leveling the skirt and any superficial its repair .;

- All supplies and works to place new tiles;

- Repairing floors and walls at the entrances;

- Disposal of all kinds yard waste out of the public domain.

Acquisition of a multifunctional compact sweeper

Tournai | Published November 9, 2016  -  Deadline December 2, 2016

Acquisition of a multifunctional compact sweeper.

The sweeper will be suitable both for cleaning work in the city center for work on roads, parking, industrial sites. It is compact and provided with a hinged system and with a front arm to a third brush. The circulation tank scanning with high fill rate will be aluminum or stainless steel with a net capacity of 1 m³ with minimum hydraulic drain 1m45 height.

RENOVATION WORK OF THE VERSATILE ROOM OF SENEFFE (Part 2: Indoor)

Commune de Seneffe | Published October 27, 2016  -  Deadline December 6, 2016

Short description of the contract:

- Lot 1: Podium with moving parts (10 x 6 m)

- Lot 2: interior metal staircase across concrete slab + acoustic ceiling (9 x 6 m)

- Lot 3: Securing a motorized mobile framework lighting + 15 LED industrial luminaires

the collection of household waste and container management in the scope of Limburg.net

Limburg.net | Published October 31, 2016

This includes:

• The door-to-door collection of organic waste, green and garden waste and household waste and comparable industrial waste in the scope of Limburg.net;

• The collection at home (on request) from the household bulky waste in the scope of Limburg.net;

• The discharge of waste to the delivery sites;

• The management of the containers used for the collection of organic waste and household waste.